Vakoss SP-B1824 használati utasítás

Vakoss SP-B1824
8.3 · 1
PDF használati utasítás
 · 1 oldal
Angol
használati utasításVakoss SP-B1824
1. Mode button
2. Previous song / volume down key
3. Next song / volume up key
4. Play / Pause / handsfree key
5. Indicatos / M I C
Small, portable, shell features rubber paint technique.
Four button operation, easy to operate.
Wireless Bluetooth connection.
Handsfree calling.
Wired audio connection.
Micro USB standard interface for charging.
Supports TF card MP3 music playback.
Supports FM radio functions.
Built-in removable lithium-powered battery
Speaker Impedance: 4Ω
Rated power: 2W
Input voltage: 5V
Frequency range: 180HZ-20KHZ
6. Lanyard
7. Battery cover
8. T F card slot
9. 3.5 stereo audio input jack
10. On/off switch
11. MICRO USB Charging

1. Main Components

2. Product Features

English English
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3. Usage Instructions

-
-
-
-
-
. 1 . . 2 .
1 2 3 4 5 6 7 8 109 11
On/off switch and function keys description:
On/off switch: pull the switch to the "ON" position to activate the device, "OFF" to shut down.
Mode switch: Press to switch between Bluetooth / Radio / TF card / AUX.
Play / Pause: A short press controls playback/pause in Bluetooth / Radio / TF card / AUX
modes. In radio mode, a short press will automatically search for radio stations.
Previous song / volume down key: a short press moves to the previous song or radio
station, press and hold to reduce the volume. There is a tone when the minimum volume is
reached.
Next song / volume up key: a short press moves to the next song or radio station, press
and hold to increase the volume. There is a tone when the maximum volume is reached.

4. Technical parameters

-
-
-
Bluetooth functions:
Pairing: The product enters Bluetooth mode automatically after activation, the blue light
flashes, it beeps, and after searching the pairing name of this product "SP-B1824", it can be
paired, no password is required.
Re-connect: When the product is switched on it will automatically re-connect with the last
paired device.
Bluetooth point-to-point connection can only operate one connected device.
-
-
Call functions:
Incoming calls: When a phone call arrives, the Bluetooth speaker and the phone will ring at
the same time. You can press the speakerphone key to answer the call.
Call reject: When a phone call arrives, press and hold the handsfree button for about three
seconds to reject the call.
-
Playing Music:
In Bluetooth / TF card mode, press the pause/play button to pause/play music. Short press
the previous/next song button to control your phone/TF card previous/next song function.
Press and hold the "volume up/volume down" key to adjust the volume.
-
Radio functions:
Switch to FM mode, tap the "hands-free key" to search, then tap the "previous/next song" key
to select a radio station. Press and hold to adjust the volume.
-
LINE IN:
Insert the audio cable and the device automatically switches to the audio input mode. Press
and hold the "volume up/down" keys to adjust the volume, press and hold the "pause/play"
button to pause the speaker playback.
In the audio input mode, you can not use the above three keys to control your phone or
other device's play / pause, previous song and next song.
-
Charging functions:
Charging Standard: When charging, the red indicator light is illuminated. This product
accepts DC-5V / 500mAh, please use a compatible standard charger to avoid damage to the
device or battery.
-
-
-
-
S / N: ≥80dB
Distortion: <0.5%
Bluetooth transmission distance: about 10m
Lithium Battery: Built-in DC5V 500mAh
-
-
-
-
Note:
Declaration:
The possibility of omissions or mistakes in the writing and technical aspects of this manual
can not be completely ruled out; such errors or omissions will be corrected in a subsequent
edition. The Company has the right and obligation to change any content of this manual at
any time without notice.
1. Przycisk trybu
2. Poprzedni utwór / ciszej
3. Następny utwór / głośniej
4. Start / Pauza / zestaw słuchawkowy
5. Wskaźnik / M I C
Mały, przenośny, powłoka z farby gumowej.
Obsługa 4 przyciskami, łatwy w obsłudze.
Bezprzewodowe połączenie Bluetooth.
Zestaw słuchawkowy.
Przewodowe połączenie audio.
Standardowe wejście ładowarki micro USB.
Obsługuje odtwarzanie muzyki w formacie MP3 z kart TF.
Obsługuje funkcje radia FM.
Wbudowana wymienna bateria litowa
Impedancja głośnika: 4 Ω
Moc znamionowa: 2 W
Napięcie wejściowe: 5 V
Zakres częstotliwości: 180 Hz - 20 kHz
6. Zaczep smyczy
7. Klapka baterii
8. Gniazdo kart T F
9. Wejście stereo 3,5 mm
10. Przełącznik
11. Wejście ładowarki micro USB

1. Główne komponenty

2. Cechy produktu

Polski Polski
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3. Instrukcja użytkowania

-
-
-
-
-
. 1 . . 2 .
1 2 3 4 5 6 7 8 109 11
Opis przełącznika i przycisków funkcyjnych:
Przełącznik: Przełącz dźwignię do pozycji ON, aby włączyć urządzenie, OFF, aby wyłączyć.
Przełącznik trybu Naciśnij, aby przełączać między Bluetooth / Radio / Karta TF / AUX.
Start / Pauza: Krótkie naciśnięcie powoduje odtwarzanie/pauzę w trybach Bluetooth /
Radio / Karta TF / AUX. W trybie radia krótkie naciśnięcie automatycznie uruchomi
wyszukiwanie stacji radiowych.
Przycisk Poprzedni utwór / ciszej: krótkie naciśnięcie przenosi do poprzedniego utworu
lub stacji radiowej, przyciśnij i przytrzymaj, aby obniżyć głośność. Sygnał dźwiękowy oznacza
minimalną głośność.
Przycisk Kolejny utwór / głośniej: krótkie naciśnięcie przenosi do kolejnego utworu lub
stacji radiowej, przyciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność. Sygnał dźwiękowy oznacza
maksymalną głośność.

4. Parametry techniczne

-
-
-
Funkcje Bluetooth:
Parowanie: Urządzenie wchodzi w tryb Bluetooth automatycznie po aktywacji, niebieskie
światło miga, słychać sygnał i po wyszukaniu nazwy urządzenia „SP-B1824”, możne je
sparować, hasło nie jest wymagane.
Ponowne łączenie: Włączone urządzenie automatycznie połączy się z ostatnio sparowanym
urządzeniem.
Połączenie Bluetooth typu punkt-punkt może obsługiwać wyłącznie jedno podłączone
urządzenie.
-
-
Funkcje dzwonienia:
Połączenia przychodzące: Gdy pojawi się połączenie przychodzące, głośnik Bluetooth oraz
telefon zadzwonią jednocześnie. W celu odebrania połączenia można przycisnąć przycisk
zestawu słuchawkowego.
Odrzucenie połączenia: Gdy pojawi się połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj
przycisk zestawu słuchawkowego przez ok. 3 sekundy, aby odrzucić połączenie.
-
Odtwarzanie muzyki:
W trybie Bluetooth / Karta TF naciśnij przycisk pauza/start, aby zatrzymać/rozpocząć
odtwarzanie muzyki. Krótkie naciśnięcie przycisku poprzedni/następny utwór służy do
sterowania funkcjami poprzedni/kolejny utwór w telefonie/karcie TF. Naciśnij i przytrzymaj
klawisz “głośniej/ciszej” w celu ustawienia głośności.
-
Funkcje radia:
Przełącz w tryb FM, dotknij klawisz “zestawu słuchawkowego”, aby rozpocząć wyszukiwanie,
a następnie dotknij klawisz “poprzedni/następny utwór”, aby wybrać stację radiową. Przyciśnij
i przytrzymaj, aby ustawić głośność.
-
WEJŚCIE:
Włóż kabel audio i urządzenie automatycznie przełączy się do trybu wejścia audio. Przyciśnij
i przytrzymaj klawisze “głośniej/ciszej”, aby ustawić głośność, przyciśnij i przytrzymaj przycisk
“pauza/start”, aby wstrzymać odtwarzanie.
W trybie wejścia audio nie można korzystać z trzech powyższych przycisków w celu
sterowania funkcjami odtwarzania i pauzy oraz przełączania utworów w telefonie
bądź innym urządzeniu.
-
Funkcje ładowania:
Standard ładowania: Podczas ładowania świeci się czerwona lampka. Produkt ten
przystosowany jest do obsługi napięcia 5V / 500 mAh. Należy używać odpowiedniej
standardowej ładowarki, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub baterii.
-
-
-
-
S / N: ≥ 80 dB
Zniekształcenie: < 0,5%
Zasięg transmisji Bluetooth: ok. 10 m
Bateria litowa: Wbudowana 5 V 500 mAh
-
-
-
-
Uwaga:
Deklaracja:
Nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia braków lub błędów w tekście i
specyfikacji technicznej w niniejszej instrukcji. Wszelkie błędy lub braki zostaną poprawione
w kolejnym wydaniu. Producent ma prawo i obowiązek wprowadzania zmian w treści tej
instrukcji w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

SP-B1824

Bluetooth Speaker

Instruction Manual

SP-B1824

Przenośny głośnik Bluetooth

Instrukcja obsługi

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Vakoss SP-B1824 használati utasítását. Ez a használati útmutató a hangszórók kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 8.3. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Angol. Van kérdése a (z) Vakoss SP-B1824 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Kell segítség?

Kérdése van a Vakoss -val/-vel kapcsolatban és nem találja a választ a kézikönyvben? Tegye fel itt a kérdését! Kérjük, adjon világos és átfogó leírást a problémáról és kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Vakoss tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Kérdések száma: 0

Általános
Vakoss
SP-B1824
hangszóró
Angol
Használati utasítás (PDF)

Nem találja a választ a kérdésére a kézikönyvben? A választ a kérdésére a Vakoss SP-B1824 szóló GYIK részben találhatja meg lentebb.

Nem szerepel a kérdésed? Itt tedd fel kérdéseidet

Nincs eredmény