Trio Lighting Gina kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Trio Lighting Gina útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Trio Lighting Gina tulajdonosoknak.

Art.-Nr.: R80151029
Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!
Pozor! Než začnete provádětmontážnípráce,p
ř
ečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
Attention !
A
vant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité !
Warning! Before assembling, please read carefully the safety instructions!
Flgyelem!
A
szerelési mun
k
ák megkezdésė előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!
Let op! Lees voordat u met de montage begint eerst de veiligheidsinstructies zorgvuldig door!
Uwaga! Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!
Dikkat! Montaja baºlamadan önce güvenli
k
talimatnamesini titizlikle okuyunuz!
Виаие! Д ч х   ч  я  х !
OBS! Inden påbegyndelse a
f
montagearbejderne bedes De læse sikkerhedshenvisningerne opmæ rksomt!
Atención!
A
ntes de comencar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!
Π
ρ
οσο
χή
! Π


α
ω

η
υα

ό
η
η
α
ά π
ά 
υπ

α
φ
αα
!
Let o
p
! Lees de veili
g
heidsinstructies zor
g
vuldi
g
door voordat u met de monta
g
ebe
g
int!
Advarsel! Les sikkerhetsinformas
j
onen nø
y
e
f
ø
r
du monterer
p
roduktet!
Attenzione! Prima di istallare le
gg
ere attentamente I’arriso di sicurezza!
D
ėmesio! Norėdami sau
g
iai ir teisin
g
ai sumontuoti šviestuv vadovaukitės šia instrukci
j
a!
Pozor! Prosim,da
p
red zacetkom montaze,zaradi varnosti
p
reberete vas navodila,ki so
p
rilozena!
Cuidado!
A
ntes de iniciar os trabalhos de monta
g
em
p
or favor leia atentemente os avisos de se
g
uran
ç
a.
Pozor! Pri
j
e
p
očetka montažemolimo
p
ozorno
p
ročita
j
te si
g
urnosne na
p
utke!
OBS! Lässäkerhetsanvisnin
g
ama no
g
a innan du bör
j
a
r
med monterin
g
sarbetena!
Aten
ţ
iune!
A
se citi cu aten
ţ
ie
î
ndica
ţ
iile
p
rivind si
g
uran
ţ
a,
î
nainte de
î
nce
p
erea montării!
B
HИMaHИe! Π
p
eДИ Дa 3aoeтe
p
aтит  тa

p
oeTeTe BHиMaTeתHo
y
bTBaHиeTo 3a
e3oacHocT!
Huomio! Ennen asennustöiden aloittamista
pyy
dämme Teitä lukemaan turvaoh
j
eet huolellisesti!
Pozor! Pred t
ý
m ako začnete robit’ montážne
pr
áce,
p
rečίta
j
te si dôkladne bez
p
ečnost
p
ok
y
n
y
!
DE
CZ
FR
GB
HU
BE
PL
TR
RU
DK
ES
GR
NL
NO
IT
LT
SI
PT
HR
SE
RO
BG
FI
SK

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Trio Lighting Gina?

Tegye fel a/az Trio Lighting Gina termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Trio Lighting Gina termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.