Sony SEL55210

Sony SEL55210 kézikönyv

(1)
 • В даному посібнику пояснюється, як
  використовувати об’єктиви. Примітки щодо
  використання, наведені в окремій брошурі
  «Застережні заходи перед експлуатацією».
  Обов’язково прочитайте обидва документи перед
  використанням об’єктива.
  Даний об’єктив призначений для камер Sony α з
  E-перехідником. Його використання на камерах з
  A-перехідником неможливе.
  Примітки щодо використання
  Під час перенесення камери з прикріпленим об’єктивом
  обов’язково надійно утримуйте камеру та об’єктив.
  Не беріться за частину об’єктива, яка висувається під час
  трансфокації.
  Застережні заходи щодо використання
  спалаху
  Під час використання спалаху завжди знімайте бленду
  об’єктива та виконуйте зйомку на відстані щонайменше
  1 м від об’єкта. Під час використання певних комбінацій
  об’єктива та спалаху об’єктив може частково перекривати
  світло спалаху, що призведе до появи тіні у нижній
  частині знімка.
  Віньєтування
  Під час використання об’єктива кути екрану будуть більш
  темними, ніж його центр. Для зменшення цього ефекту
  (який називається віньєтуванням) закрийте діафрагму на
  1–2 поділки.
  Найменування компонентів
  1 Кільце фокусування
  2 Кільце трансфокації
  3 Шкала фокусної відстані
  4 Позначка фокусної відстані
  5 Контакти об’єктива*
  6 Установлювальна позначка
  * Не торкайтесь контактів об’єктива.
  Прикріплення та від’єднання
  об’єктива
  Для прикріплення об’єктива
  (Див. малюнок .)
  1
  Зніміть задню та передню кришки
  об’єктива і кришку корпусу камери*.
  * У комплекти деяких моделей не входить кришка
  корпусу камери.
  Передню кришку об’єктива можна прикріпляти/
  від’єднувати двома способами, (1) та (2). Для
  прикріплення/від’єднання кришки об’єктива з
  прикріпленою блендою об’єктива використовуйте
  спосіб (2).
  2
  Сумістіть білу позначку на оправі
  об’єктива з білою позначкою на камері
  (установлювальною позначкою), потім
  вставте об’єктив у кріплення камери
  і обертайте його за годинниковою
  стрілкою до фіксації.
  Не натискайте кнопку фіксатора об’єктива на камері
  під час прикріплення об’єктива.
  Не прикріплюйте об’єктив під кутом.
  Для від’єднання об’єктива
  (Див. малюнок .)
  Утримуючи натиснутою кнопку фіксатора
  об’єктива на камері, обертайте об’єктив
  проти годинникової стрілки доки він не
  зупиниться, а потім від’єднайте об’єктив.
  Прикріплення бленди об’єктива
  Для зменшення відблисків та забезпечення
  максимальної якості зображення рекомендується
  використовувати бленду об’єктива.
  Вставте бленду об’єктива в кріплення на
  кінці оправи об’єктива і обертайте бленду
  об’єктива за годинниковою стрілкою доти,
  поки вона не защіпиться на місці.
  Під час зберігання прикріпіть бленду об’єктива назад до
  об’єктива.
  Трансфокація
  Обертайте кільце трансфокації до отримання
  потрібної фокусної відстані.
  Фокусування
  Існує три способи фокусування.
  • Автофокусування
  Камера фокусується автоматично.
  • DMF (Пряме ручне фокусування)
  Після того як камера сфокусується в режимі
  автофокусування, можна буде виконати точне
  фокусування вручну.
  • Ручне фокусування
  Фокусування виконується вручну.
  Детальна інформація щодо налаштувань режиму
  наведена в посібнику з експлуатації, що додається до
  камери.
  Технічні характеристики
  Назва виробу
  (Назва моделі)
  E 55-210mm F4.5-6.3 OSS
  (SEL55210)
  Фокусна відстань,
  еквівалентна 35-мм
  формату*
  1
  (мм)
  82,5-315
  Групи елементів об’єктива
  9-13
  Кут огляду*
  1
  28,2°-7,8°
  Мінімальна фокусна
  відстань*
  2
  (м)
  1,0
  Максимальне збільшення
  (X)
  0,225
  Мінімальна поділка
  діафрагми
  f/22-f/32
  Діаметр фільтра (мм)
  49
  Розміри (максимальний
  діаметр × висота)
  (Приблиз., мм)
  63,8×108
  Маса (Приблиз., г)
  345
  Ефект компенсації *
  3
  Приблизно 4 кроки
  *
  1
  Значення, наведені вище для фокусної відстані,
  еквівалентної 35-мм формату, і кута огляду, відповідають
  цифровим фотоапаратам зі змінним об’єктивом,
  обладнаним датчиком зображення розміру APS-C.
  *
  2
  Мінімальна фокусна відстань — це відстань від датчика
  зображення до об’єкта.
  *
  3
  Витримка (відрізняється в залежності від умов зйомки)
  В залежності від механізму об’єктива фокусна відстань
  може змінюватися під час будь-якої зміни відстані
  з’йомки. Наведені вище значення фокусної відстані
  передбачають, що об’єктив сфокусовано на безмежність.
  Комплектність поставки
  Об’єктив (1), передня кришка об’єктива (1),
  задня кришка об’єктива (1), бленда об’єктива (1),
  комплект друкованої документації
  Конструкція та технічні характеристики можуть
  змінюватися без попереднього повідомлення.
  є товарним знаком Sony Corporation.
  В данном руководстве поясняется, как использовать
  объективы. Примечания относительно
  использования, приведены в отдельной брошюре
  “Примечания по использованию”. Обязательно
  прочтите оба документа перед использованием
  объектива.
  Данный объектив предназначен для камер Sony α
  с E-переходником. Его использование на камерах с
  A-переходником невозможно.
  Примечания относительно
  использования
  При переноске камеры с прикрепленным объективом
  обязательно надежно удерживайте камеру и объектив.
  Не беритесь за часть объектива, которая выдвигается при
  трансфокации.
  Меры предосторожности при использовании
  вспышки
  При использовании вспышки всегда снимайте бленду
  объектива и выполняйте съемку на расстоянии не менее 1
  м от объекта. При определенных комбинациях объектива
  и вспышки объектив может частично закрывать свет
  вспышки, что приведет к появлению тени в нижней части
  снимка.
  Виньетирование
  При использовании объектива углы экрана будут более
  темными, чем его центр. Для уменьшения этого эффекта
  (который называется виньетированием) закройте
  диафрагму на 1–2 деления.
  Наименование компонентов
  1 Кольцо фокусировки
  2 Кольцо трансфокации
  3 Шкала фокусного расстояния
  4 Метка фокусного расстояния
  5 Контакты объектива*
  6 Установочная метка
  * Не прикасайтесь к контактам объектива.
  Прикрепление и отсоединение
  объектива
  Для прикрепления объектива
  (См. рисунок .)
  1
  Снимите заднюю и переднюю крышки
  объектива и крышку корпуса камеры*.
  * В комплекты некоторых моделей не входит
  крышка корпуса камеры.
  Переднюю крышку объектива можно прикреплять/
  отсоединять двумя способами, (1) и (2). Для
  прикрепления/отсоединения крышки объектива
  с прикрепленной блендой объектива используйте
  способ (2).
  2
  Совместите белую метку на оправе
  объектива с белой меткой на камере
  (установочной меткой), затем вставьте
  объектив в крепление камеры и
  поверните его по часовой стрелке до
  фиксации.
  Не нажимайте кнопку фиксатора объектива на
  камере во время прикрепления объектива.
  Не прикрепляйте объектив под углом.
  Для отсоединения объектива
  (См. рисунок .)
  Удерживая нажатой кнопку фиксатора
  объектива на камере, поверните объектив
  против часовой стрелки до упора, а затем
  отсоедините объектив.
  Прикрепление бленды объектива
  Для уменьшения бликов и обеспечения максимального
  качества изображения рекомендуется использовать
  бленду объектива.
  Вставьте бленду объектива в крепление на
  конце оправы объектива и поворачивайте
  бленду объектива по часовой стрелке до
  щелчка.
  Во время хранения прикрепите бленду объектива обратно
  к объективу.
  Трансфокация
  Вращайте кольцо трансфокации до
  получения нужного фокусного расстояния.
  Фокусировка
  Существует три способа фокусировки.
  • Автофокусировка
  Камера фокусируется автоматически.
  • DMF (Прямая ручная фокусировка)
  После того как камера сфокусируется в режиме
  автофокусировки, можно будет выполнить точную
  фокусировку вручную.
  • Ручная фокусировка
  Фокусировка выполняется вручную.
  Подробные сведения по настройкам режима приведены
  в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к камере.
  Технические характеристики
  Название изделия
  (Название модели)
  E 55-210mm F4.5-6.3 OSS
  (SEL55210)
  Фокусное расстояние,
  эквивалентное 35-мм
  формату*
  1
  (мм)
  82,5-315
  Группы элементов
  объектива
  9-13
  Угол обзора*
  1
  28,2°-7,8°
  Минимальное фокусное
  расстояние*
  2
  (м)
  1,0
  Максимальное увеличение
  (X)
  0,225
  Минимальное деление
  диафрагмы
  f/22-f/32
  Диаметр фильтра (мм)
  49
  Размеры (максимальный
  диаметр × высота)
  (Приблиз., мм)
  63,8×108
  Масса (Приблиз., г)
  345
  Эффект компенсации *
  3
  Приблиз. 4 шага
  *
  1
  Значения, приведенные выше для фокусного расстояния,
  эквивалентного 35-мм формату, и угла обзора,
  соответствуют цифровым фотоаппаратам со сменными
  объективами, оснащенными датчиком изображения
  размера APS-C.
  *
  2
  Минимальное фокусное расстояние — это расстояние от
  датчика изображения до объекта.
  *
  3
  Выдержка (отличается в зависимости от условий съемки)
  В зависимости от механизма объектива фокусное
  расстояние может изменяться при любом изменении
  расстояния съемки. Приведенные выше значения
  фокусного расстояния предполагают, что объектив
  сфокусирован на бесконечность.
  Комплектность поставки
  Объектив (1), передняя крышка объектива (1),
  задняя крышка объектива (1), бленда объектива (1),
  набор печатной документации
  Конструкция и технические характеристики могут быть
  изменены без уведомления.
  является товарным знаком Sony Corporation.
  Printed in Thailand
  4-295-751-21(1)
  ©2011 Sony Corporation
  Interchangeable Lens
  Посібник з експлуатації
  Инструкция по эксплуатации
  E-mount
  –1
  (1) (2)
  –2
  21 3 4
  5
  6
  SEL55210
  E 55-210mm F4.5-6.3 OSS
  本使用說明書詳細說明使用鏡頭的方式。在另頁上
  的“使用前的注意事項”可以找到使用注意事項。
  使用鏡頭前,請務必閱讀以上文件。
  此鏡頭專為 Sony α 相機系統 E-安裝座相機設計。您
  無法在A-安裝座相機上使用。
  使用注意事項
  搬移已安裝鏡頭的相機時,請務必確實握住相機和鏡頭。
  請勿握住變焦時鏡頭突出的任何部分。
  使用閃光燈的注意事項
  使用閃光燈時,請至少與目標保持 1 公尺的距離,然後
  取下鏡頭遮光罩再進行拍攝。使用某些鏡頭與閃光燈組合
  時,鏡頭可能會阻擋部分閃光燈源,進而導致相片底部出
  現陰影。
  周邊暗角
  使用鏡頭時,螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。要降低
  該現象(周邊暗角),請縮小 1 到 2 個孔徑距離。
  零件識別
  1 對焦圈
  2 變焦圈
  3 焦距刻度
  4 焦距指示
  5 鏡頭接點*
  6 安裝指示
  * 請勿觸碰鏡頭接點。
  安裝及取下鏡頭
  安裝鏡頭(參見圖 。)
  1
  取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋*。
  * 某些套件型號不包含相機的身蓋。
  有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。
  要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下時,請使用方法
  (2)。
  2
  將鏡身上的白色指示與相機機身上的白色指
  示(安裝指示)對齊,然後將鏡頭放進相機
  安裝座並以順時針方向旋轉直到鎖緊為止。
  安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵。
  請勿傾斜安裝鏡頭。
  取下鏡頭(參見圖 。)
  按住相機上的鏡頭釋放鍵,以逆時針方向旋轉鏡
  頭直至鏡頭鬆開,然後再取下鏡頭。
  安裝鏡頭遮光罩
  建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象,以確保影像
  最佳品質。
  將鏡頭遮光罩裝入鏡頭機身末端的安裝座,再以
  順時針方向旋轉遮光罩,直至鏡頭遮光罩卡至
  定位。
  存放時,請將鏡頭遮光罩倒過來放在鏡頭上。
  變焦
  旋轉變焦圈調整至理想的焦距。
  對焦
  對焦有三種方法。
  自動對焦
  相機會自動對焦。
  DMF(直接手動對焦)
  相機在自動對焦後,您即可以手動進行細部調整。
  手動對焦
  您可以手動對焦。
  有關模式設定的詳細資訊,請參閱相機隨附的使用說
  明書。
  規格
  產品名稱
  (型號)
  E 55-210mm F4.5-6.3 OSS
  (SEL55210)
  等效於 35mm 規格焦
  距*
  1
  (mm)
  82.5-315
  鏡頭組元件 9-13
  視角*
  1
  28.2°-7.8°
  最小對焦*
  2
  (m) 1.0
  最大放大倍數(X) 0.225
  最小光圈值 f/22-f/32
  濾光鏡直徑(mm) 49
  尺寸(最大直徑 × 高
  度)(約 mm)
  63.8×108
  質量(約 g) 345
  補償效果*
  3
  約 4 段
  *
  1
  以上顯示的 35mm 規格等效焦距值和視角是以配有
  APS-C 尺寸影像感應器的可換鏡頭數碼相機為準。
  *
  2
  最短對焦距離就是影像感應器到拍攝物體的距離。
  *
  3
  快門速度(與拍攝情況不同)
  視鏡頭結構而定,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。以
  上焦距預設鏡頭對焦在無線遠。
  所含物品
  鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1)、
  鏡頭遮光罩(1)、成套印刷文件
  設計和規格有所變更時,恕不另行奉告。
  為 Sony Corporation 之商標。
Sony SEL55210

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Sony SEL55210 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Sony SEL55210 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Sony SEL55210 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Lencsék kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 7.5. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Kínai, Ukrán, Japán, Arab. Van kérdése a (z) Sony SEL55210 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Sony SEL55210 specifikációk

Általános
Márka Sony
Modell SEL55210
Termék Lencse
EAN 27242829992, 4905524796704, 4905524796711, 5711045933882
Nyelv Kínai, Ukrán, Japán, Arab
Fájltípus PDF
Objektívrendszer
Objektív típusa Telefotó objektív
Járulékos komponens MILC/SLR
Objektív felépítése (elemek/csoportok) 13/9
Blende tartomány (F-F) 4.5 - 6.3
Fókusztávolság 55 - 210 mm
Lamellák száma 7
Minimális fókuszálási távolság 1 M
Gyújtótávolság (35 mm-es kameralencsének megfelelő) 82.5 - 315 mm
Maximális nyitás 32
Minimális nyitás 4.5
Átlós látószög (min.) 7.8 °
Átlós látószög (max.) 28.2 °
Objektív csatlakozási felülete Sony E
Képérzékelő típusa APS-C
Tömeg és méretek
Átmérő 63.8 mm
Hossz 108 mm
Szrő mérete 49 mm
Tömeg 345 g
További jellemzők
Nagyítás 0.225 x
Kialakítás
Anyag Fém
Termék színe Black,Silver
Felszerelés típusa Bajonettzáras
Teljesítmény
Kompatibilitás Sony
Napellenző Igen