Sony CMT-BT60 kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Sony CMT-BT60 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Sony CMT-BT60 tulajdonosoknak.

VIGYÁZAT!
A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja
ela készülék szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például
égőgyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő
víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat –
például virágvázát – a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
(pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében)
elhelyezni és működtetni.
Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készülék
hálózatról való leválasztására, a készüléket
könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót
ahálózatialjzatból.
Az elemeket és az elemet tartalmazó
berendezéseket ne helyezze el olyan helyen,
aholsugárzó hőnek – például napfénynek vagy
tűznek – vannak kitéve.
A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg
atápkábelt ki nem húzza a hálózati aljzatból, még
akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva.
Az adattábla a ház alján található.
Ez a készülék a 3méternél rövidebb
csatlakozókábel használatával végzett tesztelésen
megfelelt az elektromágneses összeférhetőségről
szóló irányelvekben meghatározott
korlátozásoknak.
FIGYELEM!
Optikai eszközöknek a jelen termékkel együtt
történő használata növeli a szemkárosodás
veszélyét.
Ez a készülék az
1.OSZTÁLYÚ LÉZER
termékosztályba
sorolható. Ez a jelölés
afőegység házának
alján található.
Az ausztráliai vásárlók számára
Ezen készüléket úgy kell elhelyezni és működtetni,
hogy legalább 20 cm-es vagy nagyobb szabad
hely maradjon a hangsugárzó és az emberi test
között (kivéve a végtagokat: a kézfejet, a csuklót,
alábfejet és a bokát).
Az európai vásárlók számára
Megfelelően árnyékolt és földelt kábeleket
éscsatlakozókat kell használni a számítógéppel
és/vagy perifériákkal való összekötéshez.
Megjegyzés a vásárlók számára:
akövetkező információk csak az uniós
irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a következő vállalát
gyártotta vagy nevében gyártották:
SonyCorporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. A termék európai
uniós rendelkezéseknek való megfelelésével
kapcsolatos kérdéseket címezze ahivatalos
képviseletnek (SonyDeutschlandGmbH,
címe: HedelfingerStrasse 61, 70327Stuttgart,
Németország). Aszervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyekben forduljon a külön szerviz-
vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
Európai és ausztrál vásárlók számára
Régi elektromos és
elektronikus berendezések
selejtezése (Az Európai
Unióra és más, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező európai
országokra érvényes)
Ez a készüléken vagy annak csomagolásán
szereplő szimbólum azt jelzi, hogy a terméket
tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük,
hogy ehelyett az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, amely a hulladékkezelés
helyes módjának figyelmen kívül hagyása
esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása
elősegíti a természeti erőforrások megőrzését.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos
további információkat illetően forduljon
ahelyiönkormányzathoz, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben
a terméket vásárolta.
Lemerült elemek kiselejtezése
(az Európai Unióra és más,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
európai országokra érvényes)
Ez az elemen vagy annak csomagolásán szereplő
szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elemet tilos
háztartási hulladékként kezelni.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt
szerepel. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, amely az elemek
hulladékkezelése helyes módjának figyelmen
kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrásokmegőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél biztonsági,
hatékonysági vagy adatkezelési okok miatt
beépített elemek állandó csatlakozása szükséges,
az elemek cseréjét kizárólag szakember végezheti.
Az elemeket a szakszerű kezelésük érdekében
hasznos élettartamuk végén adja le a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetében olvassa el azelemek
biztonságos cseréjére vonatkozó szakaszt.
Az elemet adja le a lemerült elemek
újrahasznosítását szolgáló megfelelő
gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon
ahelyi önkormányzathoz, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben
a terméket vásárolta.
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy
ezakészülék megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó kitételeinek. Részletekért keresse
felakövetkezőURL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Csak
Európában
Kezdeti lépések
Távvezérlő
Ez az útmutató elsősorban a távirányítóval
elvégezhető műveleteket tárgyalja. Ezek azonban
a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű
gombjaival is végrehajthatók.
Műveletek
CD-DA/MP3-lemez lejátszása
1 Nyomja meg a távirányítón a CD FUNCTION
gombot, vagy nyomja meg többször
akészüléken a FUNCTION gombot, amíg
meg nem jelenik a „CD” felirat a kijelzőn .
2 Helyezze a lemezt a lemeznyílásba a feliratos
oldalával felfelé.
Helyezzen be egy lemezt
acímkézett oldalával előre.
Lemez kiadása.
A „READING” felirat eltűnése után a lejátszás
automatikusan elindul.
Ha egy másik funkcióról kapcsol a CD funkcióra,
és a lemeznyílásba már behelyezte a lemezt,
alejátszás elindításához nyomja meg
agombot.
Megjegyzések
Ezzel a rendszerrel 8 cm-es lemezek nem játszhatók le.
Ne helyezzen 8 cm-es lemezt a készülékbe adapter
segítségével. Ez a rendszer hibás működéséhez vezethet.
Ha a kijelzőn nem jelenik meg a „NO DISC” felirat, nem
helyezhet be lemezt a lemeznyílásba.
Ha a „NO DISC” kijelzőüzenet megjelenése után sem lehet
behelyezni a lemezt, akkor előfordulhat, hogy már van
lemez a lemeznyílásban. A kényszerített lemezkiadáshoz
tartsa nyomva a
gombot. Ha a rendszer még így
sem adja ki a problémás lemezt, forduljon a legközelebbi
Sony-kereskedéshez.
Ha a rendszer nem adja ki a lemezt, és a „LOCKED”
üzenet jelenik meg a kijelzőn, forduljon a legközelebbi
Sony-kereskedéshez.
Ne helyezzen speciális (pl. szív, négyzet, csillag) alakú
lemezt a készülékbe. A lemez ebben az esetben beeshet
arendszerbe, ami visszafordíthatatlan károsodást okozhat.
Ne kapcsolja ki a rendszert, ha egy lemez csak félig van
alemeznyílásba helyezve. Ebben az esetben a lemez leeshet.
Ne használjon olyan lemezt, amelyiken ragasztószalag,
pecsét vagy ragasztóanyag van, mert ez hibás működéshez
vezethet.
A lemezt kivételkor a szélénél fogja meg. Ne érintse meg
afelületét.
Egyéb műveletek
Művelet Teendő:
Lejátszás
szüneteltetése
Nyomja meg a
gombot.
A lejátszás folytatásához
nyomja meg újra a gombot.
Lejátszás
leállítása
Nyomja meg a
gombot.
Műsorszám vagy
fájl kiválasztása
Nyomja meg a /
gombot.
Műsorszámon
vagy fájlon belüli
rész kiválasztása
Tartsa nyomva a /
(illetve az egységen
a/
) gombot
lejátszás közben, majd a kívánt
pontnál engedje fel.
Az ismétlődő
lejátszás
kiválasztása
Nyomja meg többször
aREPEAT
gombot, amíg
meg nem jelenik a „
(minden műsorszám vagy
fájl) vagy a „
1” (egyetlen
műsorszám vagy fájl) jelzés.
Mappa
kiválasztása
MP3-lemezről
Nyomja meg többször egymás
után a
+/
gombot.
Lemez kiadása A készüléken nyomja meg
a
gombot.
A lejátszási mód módosítása
A lejátszó leállított állapotában nyomja
megtöbbször egymás után a PLAY MODE
gombot. Választható lejátszási módok: normál
lejátszás (jelzés nem, illetve „FLDR”* felirat
jelenik meg), véletlen sorrendű lejátszás („SHUF”
vagy „FLDRSHUF”* felirat jelenik meg) vagy
programozott lejátszás („PGM” felirat jelenik meg).
Lejátszási mód
* Ha „FLDR” vagy „FLDR SHUF” felirat jelenik meg, akkor az
MP3-lemez kiválasztott mappájában található összes fájl
lejátszásra kerül. CD-DA lemez lejátszásakor a rendszer
anormál (nincs jelzés), illetve a véletlen sorrendű „SHUF”
lejátszással megegyező műveletet hajtja végre.
Ha „PUSH STOP” felirat látható
Lejátszás közben a lejátszási mód nem
módosítható. Állítsa le a lejátszást, majd ezután
módosítsa a lejátszási módot.
Megjegyzés a lejátszási módhoz
Ha a tápkábelt a rendszer bekapcsolt állapotában
kihúzzák, a lejátszási mód visszaáll normál
lejátszásra.
Megjegyzés az ismételt lejátszáshoz
A „ jelzés azt mutatja, hogy a lejátszás leállításáig
arendszer az összes zeneszámot vagy fájlt ismétli.
A „
1” jelzés azt mutatja, hogy a lejátszás leállításáig
arendszer egyetlen zeneszámot vagy fájlt ismétel.
Ha a tápkábelt a rendszer bekapcsolt állapotában kihúzzák,
az ismételt lejátszás törlődik.
Megjegyzés a véletlen sorrendű lejátszáshoz
A véletlen sorrendű lejátszás „SHUF” beállítása mellett
a rendszer a lemezen található összes műsorszámot és
fájlt véletlen sorrendben játssza le. A véletlen sorrendű
lejátszás „FLDR SHUF” beállítása esetén a rendszer a kijelölt
mappában található zeneszámokat és fájlokat játssza le
véletlen sorrendben.
Kikapcsolásakor a rendszer kilép a kiválasztott véletlenszerű
(„SHUF” vagy „FLDR SHUF”) lejátszási módból, és visszaáll
normál, illetve FLDR lejátszási módra.
Megjegyzés az MP3-lemez lejátszásához
Ne mentsen felesleges mappákat vagy fájlokat az MP3
fájlokat tartalmazó lemezre.
Az MP3 fájlokat nem tartalmazó mappákat a rendszer
nemismeri fel.
A rendszer kizárólag „.mp3” kiterjesztésű MP3 fájlok
lejátszására képes.
A fájlnévben „.mp3” kiterjesztéssel rendelkező, de valójában
nem MP3 hangfájlok lejátszása erős zajt eredményezhet,
ami a rendszer károsodását okozhatja.
Az ezzel a rendszerrel kompatibilis MP3 mappák és fájlok
maximális száma:
999* mappa (a gyökérmappával együtt)
999 fájl
250 fájl mappánként
8 mappaszint (a fájlok faszerkezetében)
Nem garantálható teljes kompatibilitás az összes MP3
kódoló és író szoftverrel, CD-R/RW meghajtó és rögzítő
eszközzel, illetve rögzítő adathordozóval. Nem kompatibilis
MP3-lemez lejátszásakor zaj vagy szaggatott hang fordulhat
elő, illetve előfordulhat, hogy a tartalom egyáltalán nem
szólaltatható meg.
* Ebbe beleértendők azok a mappák is, amelyekben nem
található MP3- vagy egyéb fájl. A mappaszerkezettől
függően előfordulhat, hogy a rendszer kevesebb mappát
ismer fel, mint amennyi ténylegesen elérhető lenne.
Saját program létrehozása
(programozott lejátszás)
1 Nyomja meg a távirányítón a CD FUNCTION
gombot, vagy nyomja meg többször
akészüléken a FUNCTION
gombot, amíg
meg nem jelenik a „CD” felirat a kijelzőn .
2 A lejátszó leállított állapotában nyomja meg
többször egymás után a PLAY MODE
gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn
a„PGM” felirat.
3 Válassza ki a kívánt mappát (csak MP3-lemez
esetében).
A
+/
többszöri megnyomásával
válassza ki a kívánt mappát.
Ha a mappa összes fájlját szeretné felvenni
a műsorprogramba, nyomja meg a
gombot.
4 Válassza ki a kívánt műsorszám vagy fájlszámát.
Nyomja meg többször egymás után
a/
gombot, amíg meg nem
jelenikakívánt műsorszám vagy fájl száma.
A kiválasztott
műsorszám vagy fájl
teljes lejátszási ideje
Választott
műsorszám
vagy fájl száma
5 Nyomja meg a
gombot.
Ha egy CD-DA lemez, illetve MP3 fájllista
lejátszásának összesített időtartama több mint
100 perc, a kijelzőn „--.--” látható.
6 További műsorszámok, illetve fájlok (összesen
legfeljebb 25) beprogramozásához ismételje
meg a 3–5. lépést.
7 Nyomja meg a
gombot.
Elindul a beprogramozott műsorszámok vagy
fájlok lejátszása.
A rendszer a lemez eltávolításáig
,
illetve atápkábel kihúzásáig tárolja
aműsorprogramot.
Ugyanazon program ismételt lejátszásához
nyomja meg a
gombot.
A programozott lejátszás megszakítása
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg
többször egymás után a PLAY MODE
gombot,
amíg el nem tűnik a kijelzőről a „PGM” felirat.
Program utolsó műsorszámának vagy
fájljának törlése
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg
aCLEAR
gombot.
Megjegyzések
Ha a programozás után a lemezt eltávolítják, az összes
beprogramozott műsorszám vagy fájl törlődik.
Ha a tápkábelt a rendszer bekapcsolt állapotában kihúzzák,
a beprogramozott műsorszámok vagy fájlok törlődnek.
A rádió hallgatása
Rádióállomás behangolása
1 Nyomja meg a TUNER FUNCTION
gombot
a távirányítón, vagy nyomja meg többször
a készüléken a FUNCTION
gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik az „FM” vagy
az„AM” (CMT-BT60), illetve a „DAB” vagy
az„FM” (CMT-BT60B) felirat.
2 Végezze el a behangolást.
Rádióállomások automatikus keresése
Nyomja meg többször egymás után
aTUNINGMODE
gombot, amíg meg
nem jelenik akijelzőn az „AUTO” felirat, majd
nyomja meg a TUNE +/
gombot. A keresés
automatikusan megáll, ha a rendszer behangol
egy rádióállomást, és (csak sztereó adás
esetében) megjelenik az „ST” felirat a kijelzőn .
Ha az FM állomások keresése nem áll meg,
akkor a
gomb megnyomásával szakítsa
meg akeresést, majd végezze el a hangolást
manuálisan (lásd alább).
RDS szolgáltatásokat nyújtó FM
rádióállomás behangolásakor az adó
zzétesz aműsorszórással kapcsolatos
információkat(például a szolgáltatás vagy
arádióállomás nevét) is.
Antennák
DAB/FM zsinórantenna (tartozék)
(csak CMT-BT60B típus esetén)
FM zsinórantenna (tartozék) (csak CMT-BT60
típus esetén)
AM keretantenna (tartozék) (csak CMT-BT60
típus esetén)
Keressen megfelelő vételt biztosító helyet és
elhelyezést, majd rögzítse az antennákat egy
stabil felületre (ablakra, falra stb.).
Az antennákat a zaj felvételének elkerülése
érdekében tartsa távol a készüléktől, a tápkábeltől
és más audiovizuális eszközöktől.
Az FM zsinórantenna végét ragasztószalaggal
rögzítse.
Tápbemenet (AC IN)
Az összes eszköz csatlakoztatása után
csatlakoztassa a tápkábelt a fali csatlakozóhoz.
USB port
Az USB-eszközt USB kábellel (nem tartozék)
csatlakoztassa az USB porthoz.
AUDIO IN (külső bemenet) aljzat
Az opcionális külső eszközt hangkábellel
(nemtartozék) csatlakoztassa.
Az AM-keretantenna előkészítése
Tekercselje le
az antenna
köré csavart
antennakábelt,
és állítsa fel az
antenna állványát.
Állítsa fel az
antennát és
rögzítse a nyílásba
úgy, hogy kattanó
hanggal illeszkedjen
ahelyére.
A távvezérlő használata
Csúsztatva távolítsa el az elemtartó fedelét, majd
helyezze be a két mellékelt R6-os (AA méretű)
elemet: mindkettőt pólusával előrefelé, az
alábbi ábrán látható polaritásnak megfelelően.
Megjegyzések a távirányító használatához
Normál használat mellett az elemek körülbelül 6 hónapig
használhatók.
Ne használjon együtt régi és új, valamint különböző
típusúelemeket.
Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, akkor
azelemek szivárgása és korróziója miatti esetleges
károsodás megelőzése érdekében vegye ki az elemeket.
A kezelőszervek helye
Készülék (felülnézet)
A kompatibilis USB-eszközökről az alábbi
webhelyeken tájékozódhat.
Az európai vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com/
Latin-amerikai vásárlók számára:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
http://www.sony-asia.com/support
* DRM (Digital Rights Management) szerzőijog-védelemmel
ellátott fájlok, illetve online zeneboltból letöltött számok
nem játszhatók le a rendszeren. Ha ilyen fájlt próbál
lejátszani, a rendszer a következő nem védett audiofájlt
játssza le.
1 Nyomja meg az USB FUNCTION
gombot
a távirányítón, vagy nyomja meg többször
akészüléken a FUNCTION
gombot, amíg
meg nem jelenik az „USB” felirat a kijelzőn .
2 Csatlakoztassa az USB-eszközt közvetlenül
vagy a hozzá mellékelt USB kábellel a készülék
USB portjához
.
3 Nyomja meg meg a gombot a lejátszás
indításához.
Egyéb műveletek
Művelet Teendő:
Lejátszás
szüneteltetése
Nyomja meg a gombot.
A lejátszás folytatásához nyomja
meg újra a gombot.
Lejátszás
leállítása
Nyomja meg a
gombot.
Alejátszás folytatása:
*1
.
Alejátszás megszakításához
nyomja meg újra a
gombot
*2
.
Mappa
kiválasztása
Nyomja meg többször egymás
után a
+/
gombot.
Fájl
kiválasztása
Nyomja meg a /
gombot.
Adott rész
keresése fájlon
belül
Tartsa nyomva a /
(a készüléken a /
)
gombot lejátszás közben, majd
akívánt pontnál engedje fel.
Az ismétlődő
lejátszás
kiválasztása
Nyomja meg többször aREPEAT
gombot, amíg meg nem jelenik
a „
(összes hangfájl) vagy az
1” (egyetlen hangfájl) felirat
*1
VBR típusú MP3/WMA fájl lejátszása esetén elképzelhető,
hogy a lejátszás egy másik pontról folytatódik.
*2
A lejátszás a mappák számától folytatódik.
A lejátszási mód módosítása
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg
többször egymás után a PLAY MODE
gombot.
Választható lejátszási módok: normál lejátszás
(jelzés nem, vagy „FLDR” felirat jelenik meg
*1
)
vagyvéletlen sorrendű lejátszás („SHUF” vagy
„FLDR SHUF” felirat jelenik meg
*2
).
*1
Ha nincs kiválasztott jelzés, akkor a rendszer az
USB-eszközön található összes fájlt lejátssza. „FLDR”
kiválasztása esetén a rendszer az USB-eszköz kiválasztott
mappájában található összes fájlt lejátssza.
*2
„SHUF” kiválasztása esetén a rendszer az USB-eszközön
található összes hangfájlt véletlen sorrendben lejátssza.
„FLDR SHUF” kiválasztása esetén a rendszer a kiválasztott
mappában található összes hangfájlt véletlen sorrendben
lejátssza.
A lejátszási móddal kapcsolatos
megjegyzések
Ha a tápkábelt a rendszer bekapcsolt állapotában
kihúzzák, a lejátszási mód visszaáll normál
lejátszásra.
Az ismételt lejátszással kapcsolatos
megjegyzések
A „ jelzés azt mutatja, hogy a lejátszás leállításáig
arendszer az összes fájlt ismétli.
A „
1” jelzés azt mutatja, hogy a lejátszás leállításáig
arendszer egyetlen fájlt ismétel.
Ha a tápkábelt a rendszer bekapcsolt állapotában kihúzzák,
az ismételt lejátszás törlődik.
Megjegyzés a véletlen sorrendű lejátszási
módhoz
Kikapcsolásakor a rendszer kilép a kiválasztott véletlenszerű
(„SHUF” vagy „FLDR SHUF”) lejátszási módból, és visszavált
normál lejátszási módra (jelzés nem, vagy „FLDR” felirat
jelenik meg).
Megjegyzések
A rendszer által megállapított lejátszási sorrend nem
feltétlenül egyezik a csatlakoztatott digitális zenelejátszó
által használttal.
Mindenképpen kapcsolja ki a rendszert az USB-eszköz
eltávolítása előtt. Az USB-eszköznek a rendszer bekapcsolt
állapotában történő eltávolítása esetén az USB-eszközön
található adatok megsérülhetnek.
Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges, csatlakoztassa az
USB-eszközhöz kapott USB-kábelt. A csatlakoztatással
kapcsolatos információk az USB-eszköz kezelési
útmutatójában találhatók.
A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően,
acsatlakoztatás után eltarthat egy ideig, amíg megjelenik
a„READING” felirat.
Ne csatlakoztassa az USB-eszközt USB hubon keresztül.
Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az
USB-eszközön található összes fájlt. Ha az USB-eszközön
sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz beolvasása sokáig
tarthat.
Egyes csatlakoztatott USB-eszközök esetén hosszabb időt
igényelhet a rendszer jeleinek átvitele, illetve az USB-eszköz
beolvasásának elvégzése.
Nem garantálható a kompatibilitás az összes kódoló- és
írószoftverrel. Ha az USB-eszközön található hangfájlok
eredeti kódolása nem kompatibilis szoftverrel történt, akkor
előfordulhat, hogy az adott fájlok zajt okoznak vagy hibásan
működnek.
Az ezzel a rendszerrel kompatibilis USB-eszközön tárolható
mappák és fájlok maximális száma:
1000* mappa (a gyökérmappával együtt)
3000 fájl
250 fájl mappánként
8 mappaszint (a fájlok faszerkezetében)
* Ebbe beleértendők a lejátszható hangfájlt nem tartalmazó,
illetve az üres mappák is. A mappaszerkezettől függően
előfordulhat, hogy a rendszer kevesebb mappát ismer fel,
mint amennyi ténylegesen elérhető lenne.
A rendszer nem feltétlenül támogatja a csatlakoztatott
USB-eszköz által biztosított összes funkciót.
A rendszer nem ismeri fel a hangfájlt nem tartalmazó
mappákat.
zi hangolás
Nyomja meg többször a TUNING MODE
gombot, hogy megjelenjen a „MANUAL
felirat, majd a TUNE +/
gomb többszöri
megnyomásával hangolja be a kívánt állomást.
Megjegyzés a DAB/DAB+
rádióállomásokhoz
DAB/DAB+ rádióállomások behangolása előtt ügyeljen rá,
hogy elvégezze a kezdeti DAB keresést.
RDS szolgáltatásokat nyújtó FM-állomás behangolásakor az
adó közzétesz a műsorszórással kapcsolatos információkat
(például a szolgáltatás vagy az állomás nevét) is.
DAB/DAB+ rádióállomás behangolásakor előfordulhat, hogy
néhány másodpercig még semmilyen hang nem hallható.
A másodlagos szolgáltatás befejeztével a rendszer
automatikusan az elsődlegeset veszi.
Ez a vevőegység nem támogatja az adatszolgáltatásokat.
Tanács
Ha egy sztereó FM állomás vétele gyenge, akkor a statikus zaj
csökkentéséhez kapcsolja ki a sztereó vételt az FM MODE
gomb többszöri megnyomásával, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „MONO” felirat.
Az AM hangolási intervallum
módosítása (az európai és orosz
típusok kivételével)
Az AM hangolási lépésköz alapértelmezett
beállítása 9 kHz (illetve egyes területeken 10 kHz).
Ehhez a művelethez az egységen lévő gombokat
kell használnia.
1 Az AM rádióállomás kiválasztásához nyomja
meg a távirányítón a TUNER FUNCTION
gombot vagy nyomja meg többször
akészüléken a FUNCTION
gombot.
2 Kapcsolja ki a rendszert a
/
gombbal.
3 Tartsa nyomva a készüléken a FUNCTION
gombot, és nyomja meg a
/
gombot.
A kijelzőn a „STEP 9K” vagy a „STEP 10K”
feliratjelenik meg. A lépésköz módosításakor a
rendszer törli az összes tárolt AM rádióállomást.
DAB rádióállomások
automatikus keresésének
manuális indítása
(csakCMT-BT60B típus esetén)
DAB/DAB+ rádióállomások behangolása előtt
elkell végeznie a kezdeti DAB keresést.
Ha más helyre költözik, szintén hajtsa végre
akezdeti DAB keresést a DAB/DAB+ szolgáltatás
adatainak manuális frissítéséhez.
1 Nyomja meg a TUNER FUNCTION
gombot
a távirányítón, vagy nyomja meg többször
akészüléken a FUNCTION
gombot, amíg
meg nem jelenik a „DAB” felirat a kijelzőn .
2 A beállítási menü megjelenítéséhez nyomja
meg az OPTIONS
gombot.
3 Az „INITIAL lehetőség kiválasztásához nyomja
meg többször a
/
gombot, majd nyomja
meg a
gombot.
4 Az „OK” lehetőség kiválasztásához nyomja
meg többször a
/
gombot, majd nyomja
meg a
gombot.
Megkezdődik a keresés. A keresési folyamatot
csillagok (*******) jelzik. Az adott területen
elérhető DAB/DAB+ szolgáltatásoktól függően
a keresés igénybe vehet néhány percet.
A keresés végeztével megjelenik az elérhető
szolgáltatások listája.
Megjegyzések
Amennyiben az adott országban vagy régióban nem
támogatott a DAB/DAB+ műsorszórás, a kijelzőn
a„NOSERV” felirat látható.
Ez a művelet törli az összes korábban tárolt előbeállítást.
A DAB/FM antenna kihúzása előtt a saját DAB/DAB+
beállítások megőrzése érdekében kapcsolja ki a rendszert.
Rádióállomások beállítása
1 Hangoljon a kívánt állomásra.
2 Nyomja meg a TUNER MEMORY
gombot.
Programhely
3 Programhely kiválasztásához nyomja meg
többször a TUNE +/
gombot.
Ha a választott programhelyhez már tartozik
egy rádióállomás, akkor azt a készülék az
újonnan beállított rádióállomásra cseréli.
4 A
gomb megnyomásával rendelje hozzá
az állomást a tárolási számhoz.
Megjelenik a „COMPLETE” felirat a kijelzőn .
5 Az 1–4. lépés megismétlésével további
rádióállomásokat tárolhat.
Összesen 20 FM, 10 AM (csak CMT-BT60 típus
esetén) és 20 DAB/DAB+ (csak CMT-BT60B
típus esetén) rádióállomás programozható be.
Tárolt rádióállomás behangolása
A kívánt állomás programhelyének
kiválasztásához nyomja meg többször
aTUNINGMODE
gombot, amíg a „PRESET”
feliratmeg nem jelenik a kijelzőn , majd
nyomjameg aTUNE +/
gombot.
USB-eszközön lévő fájl lejátszása
Az USB-eszközökön tárolt hangfájlok az
USBmemóriának vagy USB-eszköznek
arendszerhez történő csatlakoztatásával
játszhatók le. Alejátszható hangformátumok:
MP3/WMA*/AAC*.
Megjegyzés a DualDisc lemezekhez
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek
egyik oldalán DVD-anyag, a másik oldalán pedig
digitális hanganyag található. E termék lejátszása
nem garantált, mivel a hanganyagot tartalmazó
oldal nem felel meg a Compact Disc (CD)
szabványnak.
Másolásvédelmi technológiával védett
zenei lemezek
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására tervezték. Egyes
lemezgyártók a zelmúltban másolásvédett
technológiával ellátott zenei lemezeket kezdtek
forgalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy
e lemezek között lehetnek olyanok, amelyek
nem felelnek meg a CD-szabványnak, és ezért
elképzelhető, hogy ezzel a készülékkel nem
játszhatók le.
Licenccel és védjeggyel kapcsolatos
megjegyzés
A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológiát
ésszabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson
vállalattól licenceljük.
A BLUETOOTH® szóvédjegy és emblémák
aBLUETOOTH SIG, Inc. tulajdonai,
ésevédjegyeket a Sony Corporation
licencalapján használja.
Az N jelzés az NFC Forum, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
ésmás országokban.
Az Android a Google Inc. védjegye.
Ez a termék a Microsoft Corporation bizonyos
szellemi tulajdonjogainak védelme alá esik.
Az ilyen technológia használata ésterjesztése
ezen terméken kívül tilos aMicrosoft
vagy felhatalmazott leányvállalatának
engedélyenélkül.
Az útmutatóban szereplő rendszer- és
terméknevek általában a gyártó védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei. A
és az
®
jeleket ebben
az útmutatóban nem tüntettük fel.
A rendszeren a következő audioformátumok hallgathatók:
MP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
WMA: „.wma” fájlkiterjesztés
AAC: fájlkiterjesztés „.m4a”, „mp4” vagy „.3gp”
Még abban az esetben is, ha a fájl kiterjesztése megfelelő,
eltérő fájlformátum esetén a lejátszáskor a rendszer zajt
produkálhat vagy meghibásodhat.
USB-eszköz vagy iPod/iPhone/
iPad készülék töltése
Ha a rendszer bekapcsolt állapotában USB-
eszközt vagy iPod/iPhone/iPad készüléket
csatlakoztat az USB porthoz , akkor a töltés
automatikusan megkezdődik.
Az USB-eszköz töltésének leállítása
A rendszer kikapcsolásához nyomja meg a
/
gombot, majd húzza ki az USB kábelt.
Megjegyzés
A rendszer kikapcsolt állapotában az USB-eszközt vagy az
iPod/iPhone/iPad készülék nem tölthető. Előfordulhat, hogy
sajátosságaik miatt egyes USB-eszközök és iPod/iPhone
készülékek nem tölthetők.
A BLUETOOTH funkció használata
A „WALKMAN” vagy BLUETOOTH eszközökön
tárolt műsorszámok vezeték nélküli kapcsolaton
keresztül hallgathatók meg.
BLUETOOTH eszköz, mint pl.
egy „WALKMAN”
Ez a rendszer a BLUETOOTH A2DP és AVRCP
profilokat támogatja. A BLUETOOTH vezeték
nélküli technológiával kapcsolatos információk
a „BLUETOOTH vezeték nélküli technológia”
c.részben találhatók.
A BLUETOOTH jelző ismertetése
A BLUETOOTH jelző
a BLUETOOTH állapot
ellenőrzését teszi lehetővé.
A rendszer állapota A jelző állapota
A rendszer BLUETOOTH
készenléti módban van
(a rendszer bekapcsolt
állapota esetén).
Lassan, kék fénnyel
villog.
BLUETOOTH párosítás
zben
Gyorsan, kék fénnyel
villog.
A rendszer csatlakozni
próbál egy BLUETOOTH
eszközhöz.
Kék fénnyel villog.
A rendszer csatlakozott egy
BLUETOOTH eszközhöz.
Kék fénnyel világít.
AAC kodek fogadásának engedélyezése
A rendszer alkalmas BLUETOOTH eszközökről
származó adatok AAC kodek formátumban
történő fogadására. A fogadás engedélyezése
abeállítási menüben állítható be.
1 A beállítási menü megjelenítéséhez nyomja
meg az OPTIONS
gombot.
2 A „BT AAC” lehetőség kiválasztásához nyomja
meg többször a
/
gombot, majd nyomja
meg a
gombot.
3 Az „ON” vagy az „OFF” lehetőség
kiválasztásához nyomja meg többször
a
/
gombot, majd nyomja meg
a
gombot.
ON: fogadás AAC kodek formátumban
OFF: fogadás SBC kodek formátumban
Megjegyzések
Ha BLUETOOTH kapcsolat közben végez beállítást,
akapcsolat megszakad.
Ha AAC kodek formátumban történő fogadás közben
ahang megszakad, akkor a BT AAC menüt állítsa „OFF”
beállításra.
A rendszer és egy BLUETOOTH
eszközpárosítása
A párosítás az a művelet, amelynek során
aBLUETOOTH eszközök előre regisztrálják
egymást. A rendszernek a BLUETOOTH eszközzel
történő párosításához használja az alábbi eljárást.
Ha már megtörtént a párosítás, azt többször nem
kell végrehajtani. Ha a párosítás már megtörtént,
folytassa a „Zenehallgatás BLUETOOTH
kapcsolaton keresztül” című résszel.
1 A csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszközt
helyezze a rendszer közelébe, 1 méteren belülre.
2 Nyomja meg a BLUETOOTH FUNCTION
gombot, vagy nyomja meg többször a
készüléken a FUNCTION
gombot, amíg meg
nem jelenik a „BT AUDIO” felirat a kijelzőn
.
A BLUETOOTH jelző
lassan, kék fénnyel villog.
Ha a rendszer korábban már automatikusan
csatlakozott a BLUETOOTH eszközhöz,
akkor a csatlakozás törléséhez nyomja meg
akészüléken a BLUETOOTH
gombot, így
a„BT AUDIO” felirat megjelenik a kijelzőn
.
3 Tartsa nyomva a készüléken a BLUETOOTH
gombot legalább 2 másodpercig.
A BLUETOOTH jelző
gyorsan, kék fénnyel
villog, és a „PAIRING” felirat villog a kijelzőn
.
A rendszer párosítás módban van.
Az óra beállítása
1 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg
a
gombot.
2 Az óra beállítási módjának kiválasztásához
nyomja meg a TIMER MENU
gombot.
Ha a „PLAY SET” felirat villog, akkor a „CLOCK”
lehetőség kiválasztásához nyomja meg
többször a /
gombot, majd nyomja
megaz
(enter)
gombot.
3 Az óra beállításához nyomja meg többször
a /
gombot, majd nyomja meg az
(enter)
gombot.
4 Végezze el a perc beállítását ugyanezzel
aművelettel.
Megjegyzés
Az óra beállításai a készülék tápkábelének kihúzása és
áramszünet esetén visszaállnak a gyári alapértékekre.
Óra megjelenítése a rendszer kikapcsolt
állapotában
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg többször
a DISPLAY
gombot. Az óra körülbelül
8 másodpercig látható.
Ha a rendszer BLUETOOTH készenléti módban
van, akkor az óra nem jelenik meg e DISPLAY
gomb megnyomására.
DAB/DAB+ rádióállomás vétele
(csakaCMT-BT60B típus esetén)
A rendszer megvásárlása utáni első
bekapcsoláskor elindul az automatikus
DAB-keresés, és listázza az elérhető
szolgáltatásokat. Az automatikus DAB-keresés
alatt a kijelzőn „ felirat jelenik meg.
Az automatikus DAB keresés alatt a készülék
és a távirányító egyik gombját se nyomja
meg. A keresési folyamat ekkor megszakad,
és előfordulhat, hogy a rendszer nem tudja
megfelelően létrehozni a szolgáltatások listáját.
Az automatikus DAB-keresés kézi futtatásához
végezze el a „DAB állomások automatikus
keresésének manuális indítása” részben
ismertetett lépéseket. Ha a korábbitól eltérő
térségbe költözött, akkor végezze el manuálisan
az automatikus DAB-keresést, és regisztrálja
ismételten a vételi tartalmakat.
4-456-714-12 (1) (HU)
Személyes hangrendszer
HU
Kezelési utasítás
©2013 Sony Corporation
CMT-BT60/BT60B

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Sony CMT-BT60?

Tegye fel a/az Sony CMT-BT60 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Sony CMT-BT60 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Termékleírás

Márka Sony
Modell CMT-BT60
Termék Hi-Fi rendszer
EAN []
Nyelv Magyar
Termékcsoport Hi-Fi rendszerek
Fájltípus PDF
Kialakítás
Típus Otthoni mini hangrendszer
Termék színe Fekete
Optikai lemezlejátszó
Kazetta-lejátszó
Multimédia
Hangszóró típusa 2-utas
Hangszórók száma 2
Kimeneti teljesítmény (RMS) 40W
Beépített hangszóró(k)
Basszus reflex
Karaoke -
Rádió
Támogatott rádiósávok AM, DAB, DAB+, FM
Képernyő
Kijelző típusa -
Hálózat
Wi-Fi
Csatlakozók és csatlakozási felületek
USB port
Apple dokkolás kompatibilitás Nem támogatott
Fejhallgató csatlakozhatóság 3, 5 mm-es
Bluetooth
Bluetooth profilok A2DP, AVRCP
Near Field Communication (NFC)
DC-bemeneti jackdugó
Teljesítmény
MP3-lejátszás
Beépített kártyaolvasó -
Támogatott audió formátumok AAC, apt-X
Ergonómia
Mély hang beállítása
Távolról működtetett
Tápellátás
Áramforrás AC/akkumulátor
Tömeg és méretek
Szélesség 481mm
Mélység 86mm
Magasság 202mm
Tömeg 3000g
Csomagolás tartalma
Gyors áttekintő útmutató
Kábelek mellékelve AC
Tanusítványok
Energy Star által tanúsított -