Philips MCD2160

Philips MCD2160 kézikönyv

(1)
 • EN
  1 Important
  Safety
  This ‘bolt of lightning’ indicates uninsulated material within the device may cause an electrical shock.
  For the safety of everyone in your household, please do not remove the covering.
  The ‘exclamation mark’ calls attention to features for which you should read the enclosed literature
  closely to prevent operating and maintenance problems.
  WARNING: To reduce the risk of re or electric shock, the device should not be exposed to rain or
  moisture and objects lled with liquids, such as vases, should not be placed on the device.
  CAUTION: To prevent electric shock, fully insert the plug. (For regions with polarized plugs: To
  prevent electric shock, match wide blade to wide slot.)
  Important Safety Instructions
  Follow all instructions.
  Heed all warnings.
  Do not use this device near water.
  Clean only with dry cloth.
  Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
  Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices
  (including ampli ers) that produce heat.
  Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience
  receptacles, and the point where they exit from the device.
  Only use attachments/accessories speci ed by the manufacturer.
  Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table speci ed by the
  manufacturer or sold with the device. When a cart is used, use caution when
  moving the cart/device combination to avoid injury from tip-over.
  Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods
  of time.
  Refer all servicing to quali ed service personnel. Servicing is required when
  the device has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid
  has been spilled or objects have fallen into the device, the device has been exposed to rain or
  moisture, does not operate normally, or has been dropped.
  Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may result in bodily injury,
  property damage, or damage to the unit:
  Install all batteries correctly, + and - as marked on the unit.
  Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
  Batteries (packed or installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, re
  or the like.
  Remove batteries when the unit is not used for a long time.
  The device shall not be exposed to dripping or splashing.
  Do not place any sources of danger on the device (e.g. liquid lled objects, lighted candles).
  Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect
  device shall remain readily operable.
  Warning
  Never remove the casing of this device.
  Never lubricate any part of this device.
  Never place this device on other electrical equipment.
  Keep this device away from direct sunlight, naked ames or heat.
  Never look into the laser beam inside this device.
  Ensure that you always have easy access to the power cord, plug, or adaptor to disconnect this device from
  the power.
  2 Notice
  Any changes or modi cations made to this device that are not expressly approved by Philips
  Consumer Lifestyle may void the user’s authority to operate the equipment.
  This product complies with the radio interference requirements of the European
  Community.
  Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
  which can be recycled and reused.
  When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the
  product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
  Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and
  electronic products.
  Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal
  household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative
  consequences for the environment and human health.
  Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which
  cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local
  rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative
  consequences for the environmental and human health.
  Environmental information
  All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate
  into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective
  foam sheet.)
  Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized
  company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials,
  exhausted batteries and old equipment.
  The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, les,
  broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal
  offence. This equipment should not be used for such purposes.
  Manufactured under license from Dolby Laboratories.
  “Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
  ‘DVD Video’ is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.
  ABOUT DIVX VIDEO: DivX
  ®
  is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
  Corporation. This is an of cial DivX Certi ed
  ®
  device that plays DivX video. Visit divx.com for more
  information and software tools to convert your les into DivX videos.
  ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certi ed
  ®
  device must be registered in order to
  play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
  DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
  complete your registration.
  DivX
  ®
  , DivX Certi ed
  ®
  and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries
  and are used under license.
  This apparatus includes this label:
  Note
  The type plate is located on the back of the device.
  CS
  1 Důležité informace
  Bezpečnost
  Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly
  Symbol „blesk“ označuje neizolovaný materiál v zařízení, který může způsobit úraz elektrickým
  proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku.
  Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst přiloženou
  literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou.
  UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, zařízení
  nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumisťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy.
  POZOR: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zástrčku zcela zasuňte do zásuvky. (Pro oblasti
  s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vložte široký kontakt do
  široké štěrbiny.)
  Důležité bezpečnostní pokyny
  Dodržujte všechny pokyny.
  Respektujte všechna upozornění.
  Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
  K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
  Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
  Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných
  zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
  Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat
  zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští zařízení.
  Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
  Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené
  výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je
  třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením
  vozíku.
  Během bouřky či v době, kdy zařízení nebude delší dobu používáno, odpojte síťový kabel ze
  zásuvky.
  Veškeré opravy svěřte kvali kovanému servisnímu technikovi. Zařízení by mělo být přezkoušeno
  kvali kovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích,
  kdy do zařízení vnikla tekutina nebo nějaký předmět, zařízení bylo vystaveno dešti či vlhkosti,
  nepracuje normálně nebo došlo k jeho pádu.
  UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku
  elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
  Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
  Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
  Baterie (zabalené ani již vložené) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např.
  slunečnímu svitu, ohni a podobně.
  Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
  Zařízení chraňte před kapající a stříkající vodou.
  Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo
  hořící svíčky).
  Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sdružovač, měl by být vždy po
  ruce.
  Varování
  Neodstraňujte kryt systému.
  Nikdy nemažte žádnou část tohoto zařízení.
  Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
  Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
  Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
  Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení
  odpojit od napájení.
  2 Oznámení
  Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips
  Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
  Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.
  Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat
  a znovu používat.
  Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
  podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
  Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a
  elektronických výrobků.
  Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním
  odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na
  životní prostředí a zdraví lidí.
  Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do
  běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu
  baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním
  dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
  Informace o ochraně životního prostředí
  Veškerý zbyteč
  ný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál
  snadno rozdělit na tři mater
  iály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky,
  ochranné fólie z lehčeného plastu).
  Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou rmou recyklovat
  a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte
  místními předpisy.
  Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových
  programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a
  představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.
  Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories.
  „Dolby“ a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.
  ‚DVD Video‘ je ochranná známka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.
  DIVX VIDEO: DivX
  ®
  je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, LLC, pobočkou
  společnosti Rovi Corporation. Toto zařízení je o ciálně certi kováno (DivX Certi ed
  ®
  ) jako
  přehrávač formátu DivX. Na webových stránkách divx.com najdete další informace a softwarové
  nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX.
  DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Chcete-li přehrávat zakoupené lmy ve formátu DivX VOD (Video-
  on-Demand), je třeba toto zařízení certi kované pro formát DivX (DivX Certi ed
  ®
  ) zaregistrovat.
  Chcete-li získat svůj registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu
  DivX VOD. Další informace o dokončení registrace naleznete na webových stránkách vod.divx.com.
  DivX
  ®
  , DivX Certi ed
  ®
  a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo
  jejích poboček a jsou použity v souladu s licencí.
  Zařízení je opatřeno tímto štítkem:
  Poznámka
  Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně zařízení.
  DA
  1 Vigtigt
  Sikkerhed
  Lær disse sikkerhedssymboler at kende
  Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For
  din egen og andres sikkerhed må kabinettet ikke fjernes.
  Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af
  den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.
  ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke
  udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på
  enheden.
  FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå risiko for elektrisk stød. (For områder med polariserede
  stik: For at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten.)
  Vigtige sikkerhedsinstruktioner
  Følg alle instruktioner.
  Respekter alle advarsler.
  Benyt ikke denne enhed i nærheden af vand.
  Rengør kun produktet med en tør klud.
  Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens
  instruktioner.
  Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller
  andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.
  Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted,
  hvor ledningen føres ud af enheden.
  Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
  Brug kun vogne, holdere, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er
  godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at enheden
  ikke vælter ned, når du ytter vognen.
  Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal
  bruges gennem længere tid.
  Al servicering skal udføres af kvali ceret personale. Enheden skal serviceres,
  hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på
  apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller
  fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
  FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage
  personskade, tingskade eller produktskade:
  Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
  Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
  Batterier (pakket eller installeret) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller
  lignende.
  Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
  Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
  Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
  Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne
  betjenes nemt.
  Advarsel
  Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
  Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
  Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
  Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
  Se aldrig på laserstrålen inde i denne enhed.
  Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til
  enheden.
  2 Meddelelse
  Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere
  brugerens ret til at betjene dette udstyr.
  Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
  Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som
  kan genbruges.
  Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul,
  betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
  Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.
  ÜBER DIVX VIDEO: DivX
  ®
  ist ein digitales Videoformat, das von DivX, LLC, einem
  Tochterunternehmen der Rovi Corporation, entwickelt wurde. Dies ist ein of zielles DivX
  Certi ed
  ®
  -Gerät, das DivX-Videos wiedergibt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zur
  Konvertierung Ihrer Dateien in DivX-Videos erhalten Sie unter divx.com.
  ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certi ed
  ®
  -Gerät muss registriert werden,
  um erworbene DivX Video-On-Demand- (VOD-) Filme wiedergeben zu können. Um einen
  Registrierungscode zu erhalten, suchen Sie im Einrichtungsmenü Ihres Geräts den Abschnitt für
  DivX VOD. Weitere Information darüber, wie Sie Ihre Registrierung abschließen, nden Sie unter
  vod.divx.com.
  DivX
  ®
  , DivX Certi ed
  ®
  und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer
  Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.
  Dieses Gerät ist mit diesem Etikett versehen:
  Hinweis
  Das Typenschild be ndet sich auf der Rückseite des Geräts.
  EL
  1 Σημαντικό
  Ασφάλεια
  Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας
  Ο «κεραυνός» υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη συσκευή, το οποίο μπορεί να προκαλέσει
  ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων στο σπίτι σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα.
  Το «θαυμαστικό» εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να
  διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε
  προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη
  συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά,
  όπως π.χ. ανθοδοχεία.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σωστά το βύσμα.
  (Για περιοχές με πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ταιριάξτε
  το βύσμα με την υποδοχή.)
  Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
  Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
  Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
  Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
  Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του
  κατασκευαστή.
  Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ,
  ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων
  ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
  Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα φις, στις
  ενσωματωμένες πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
  Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
  Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την τροχήλατη βάση, τη σταθερή
  βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπεζάκι που συνιστάται από τον
  κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε τροχήλατη
  βάση, προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή μαζί με την τροχήλατη
  βάση, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό λόγω ανατροπής.
  Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή
  όταν παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή
  είναι απαραίτητη όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει
  υποστεί βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις του, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει
  αντικείμενα μέσα στη συσκευή, όταν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και
  όταν η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίαςΠρος αποφυγή διαρροής του υγρού της
  μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη
  μονάδα:
  Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως
  υποδεικνύονται στη μονάδα.
  Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες
  άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
  Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται
  σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
  Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
  χρονικό διάστημα.
  Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
  Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά,
  αναμμένα κεριά).
  Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας
  συζευκτήρας συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
  Προειδοποίηση
  Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
  Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
  Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
  Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές
  θερμότητας.
  Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στη συσκευή.
  Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φις ή στο τροφοδοτικό, για
  να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
  2 Σημείωση
  Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή
  έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για
  λειτουργία της συσκευής.
  Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
  για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
  Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και
  εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
  Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με
  ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
  Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
  ηλεκτρονικών προϊόντων.
  Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με
  τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων
  συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
  Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
  Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
  απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη
  χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών
  συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
  Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
  Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να
  είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί),
  αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό
  προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
  Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να
  επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους
  τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή
  παλιού εξοπλισμού.
  Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως
  προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής
  εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής
  ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού
  αυτού για τους σκοπούς αυτούς.
  Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories.
  Η ονομασία «Dolby» και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των
  εργαστηρίων Dolby Laboratories.
  Η ονομασία ‘DVD Video’ αποτελεί εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: Το DivX
  ®
  είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που έχει
  δημιουργηθεί από την DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα συσκευή
  διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certi ed
  ®
  για αναπαραγωγή βίντεο DivX. Για
  περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε
  βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση divx.com.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή
  αυτής της συσκευής DivX Certi ed
  ®
  για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών DivX Video-
  on-demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να λάβετε τον κωδικό εγγραφής σας, εντοπίστε
  την ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.
  com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.
  Τα DivX
  ®
  , DivX Certi ed
  ®
  και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi
  Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
  Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:
  Σημείωση
  Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
  Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt
  husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ
  påvirkning af miljø og helbred.
  Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som
  ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de
  lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ
  påvirkning af miljø og helbred.
  Miljøoplysninger
  Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse),
  polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).
  Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et special rma. Overhold de
  lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
  Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, ler, udsendelser
  og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr
  bør ikke bruges til sådanne formål.
  Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
  ”Dolby” og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
  ”DVD Video” er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.
  OM DIVX VIDEO: DivX
  ®
  er et digitalt videoformat, der er udviklet af DivX, LLC, som er et
  datterselskab under Rovi Corporation. Dette er en of ciel DivX Certi ed
  ®
  -enhed til afspilning
  af DivX-video. Besøg divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan
  konvertere dine ler til DivX-videoer.
  OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certi ed
  ®
  -enhed skal registreres for at
  kunne afspille DivX VOD- lm (Video-on-Demand). Du skal nde DivX VOD-afsnittet i
  enhedskon gurationsmenuen for at hente registreringskoden. Gå ind på vod.divx.com for at få
  yderligere oplysninger om registrering.
  DivX
  ®
  , DivX Certi ed
  ®
  og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller
  dennes datterselskaber og benyttes under licens.
  Dette apparat bærer denne etiket:
  Bemærk
  Identi kationspladen ndes på bagsiden af enheden.
  DE
  1 Wichtig
  Sicherheit
  Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole
  Der „Lichtblitz“ steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des
  Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung.
  Das „Ausrufezeichen“ markiert Funktionen, für die Sie die beigefügten Hinweise aufmerksam lesen
  sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden.
  WARNUNG: Um das Brand- und Stromschlagrisiko zu verringern, setzen Sie das Gerät keinesfalls
  Regen oder Feuchtigkeit aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen,
  auf das Gerät.
  ACHTUNG: Um Stromschläge zu vermeiden, stecken Sie den Stecker immer vollständig in die
  Steckdose. (In Regionen mit gepolten Steckern: Stecken Sie zum Vermeiden von Stromschlägen den
  breiten Stift in die breite Steckverbindung.)
  Wichtige Sicherheitshinweise
  Befolgen Sie alle Anweisungen.
  Beachten Sie alle Warnhinweise.
  Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
  Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
  Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des
  Herstellers auf.
  Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen oder anderen
  Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
  Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird.
  Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen,
  an der die Kabel das Gerät verlassen.
  Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
  Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder im Lieferumfang
  enthaltene Wagen, Ständer, Stative, Montagehalterungen oder Tische.
  Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des
  Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.
  Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den
  Netzstecker.
  Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von quali ziertem Servicepersonal durchführen.
  Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder
  der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das
  Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät
  nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
  VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein
  Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am
  Gerät führen kann:
  Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
  Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs
  (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
  Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht,
  Feuer etc. ausgesetzt werden.
  Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht
  verwendet wird.
  Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
  Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit
  gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
  Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss
  die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
  Warnung
  Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
  Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
  Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
  Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
  Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.
  Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät
  schnell von der Stromversorgung trennen können.
  2 Hinweis
  Änderungen oder Modi zierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle
  genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
  Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.
  Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten
  entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
  Be ndet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät,
  bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
  Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung
  elektrischer und elektronischer Geräte.
  Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren
  Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor
  möglichen negativen Folgen geschützt.
  Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen.
  Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich
  über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die
  korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt
  werden.
  Umweltinformationen
  Auf über üssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen
  getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-
  Schutzfolie).
  Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von
  einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur
  Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.
  Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen,
  Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat
  darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.
  Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories.
  „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.
  „DVD Video“ ist eine eingetragene Marke der DVD Format/Logo Licensing Corporation.
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  MCD2160
  Always there to help you
  ES
  1 Importante
  Seguridad
  Atención a estos símbolos de seguridad
  El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro del dispositivo pueden
  generar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la
  cubierta.
  El signo de exclamación indica las características importantes cuya información debe leer en los
  manuales adjuntos a n de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.
  ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el dispositivo no debe
  exponerse a la lluvia ni a la humedad ni se deben colocar sobre éste objetos que contengan
  líquidos.
  ATENCIÓN: Para evitar riesgos de una descarga eléctrica, inserte el enchufe por completo. (En
  regiones con enchufes polarizados: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el ancho de los
  conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión).
  Instrucciones de seguridad importantes
  Siga todas las instrucciones.
  Preste atención a todas las advertencias.
  No use este dispositivo cerca del agua.
  Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
  No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones
  del fabricante.
  No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción,
  hornos u otras unidades que produzcan calor (incluidos los ampli cadores).
  Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas
  de corriente y en el punto donde salen de la unidad.
  Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
  Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante
  o que se incluya con el dispositivo. Cuando use un carrito, tenga cuidado al
  mover juntos el carrito y el dispositivo para evitar lesiones, ya que se puede
  volcar.
  Desenchufe el dispositivo durante las tormentas eléctricas o cuando no lo
  utilice durante un periodo largo de tiempo.
  El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cuali cado. Se requerirá servicio de
  asistencia técnica cuando la unidad sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable
  de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído
  objetos dentro del dispositivo, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione
  normalmente o que se haya caído.
  ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones
  corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
  Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad.
  No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
  No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz
  del sol, el fuego o similares.
  Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
  No exponga el dispositivo a goteos ni salpicaduras.
  No coloque sobre la unidad objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que
  contengan líquido o velas encendidas).
  Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, deberá tenerlos
  siempre a mano.
  NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN VIGILANCIA APARATOS ELÉCTRICOS.
  NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON CAPACIDADES FÍSICAS,
  SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA/
  CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN VIGILANCIA.
  Advertencia
  No quite nunca la carcasa del dispositivo.
  No lubrique ninguna pieza de este dispositivo.
  No coloque nunca este dispositivo sobre otro equipo eléctrico.
  No exponga el dispositivo a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
  No mire nunca al haz láser que está dentro del dispositivo.
  Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para
  desconectar el dispositivo de la corriente.
  2 Aviso
  Cualquier cambio o modi cación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada
  expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el
  equipo.
  Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad
  Europea.
  El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad
  que pueden reciclarse y reutilizarse.
  Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, signi ca que
  cumple la Directiva europea 2002/96/EC.
  Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.
  Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la
  basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles
  consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.
  El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se
  pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre
  la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias
  negativas para el medio ambiente y la salud.
  Información medioambiental
  Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar
  en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de
  espuma protectora).
  El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una
  empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas
  agotadas y equipos antiguos.
  La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos,
  archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir
  un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales nes.
  Fabricado con licencia de Dolby Laboratories.
  “Dolby” y el símbolo de doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
  ‘DVD Video’ es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
  ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX
  ®
  es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una lial
  de Rovi Corporation. Este es un dispositivo DivX Certi ed
  ®
  o cial que reproduce vídeo DivX. Visite
  divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos al
  formato de vídeo DivX.
  ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certi ed
  ®
  debe estar registrado
  para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener el código de registro,
  busque la sección de DivX VOD en el menú de con guración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com
  para obtener más información sobre cómo nalizar su registro.
  DivX
  ®
  , DivX Certi ed
  ®
  y los logotipos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus
  liales y se utilizan con licencia.
  Este aparato incluye esta etiqueta:
  Nota
  La placa de identi cación está situada en la parte posterior del dispositivo.
  FI
  1 Tärkeää
  Turvallisuus
  Turvasymbolit
  Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun.
  Turvallisuussyistä laitteen kantta ei saa irrottaa.
  Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla
  laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.
  VAROITUS: tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
  Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.
  VAROITUS: sähköiskun välttämiseksi liitä pistoke kunnolla pistorasiaan. (Alueet, joissa pistokkeen
  tapit ovat keskenään erilaiset: sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liitännän leveään
  osaan kunnolla.)
  Tärkeitä turvallisuusohjeita
  Noudata kaikkia ohjeita.
  Huomioi varoitukset.
  Älä käytä laitetta veden lähellä.
  Puhdista vain kuivalla liinalla.
  Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia
  laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
  Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita,
  jakorasiaa ja liitoskohtia.
  Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
  Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja
  jalustoja ja telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.
  Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei
  käytetä pitkään aikaan.
  Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun
  laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut,
  laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on
  pudonnut.
  Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla
  seuraavilla tavoilla:
  Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
  Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
  Akkuja tai paristoja (pakkauksessa olevia tai asennettuja) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille,
  esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
  Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
  Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
  Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä
  esineitä tai kynttilöitä.
  Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa
  uudelleen käyttöön.
  Vakava varoitus
  Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
  Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
  Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
  Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
  Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
  Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.
  2 Huomautus
  Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti
  hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
  Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
  Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
  voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
  Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan
  parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
  Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
  Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.
  Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti
  koituvia haittavaikutuksia.
  Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa
  hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen
  keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.
  Ympäristötietoja
  Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on
  helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit,
  suojamuoviarkki).
  Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän
  hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja
  paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
  Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista,
  tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen
  tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.
  Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen.
  Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
  DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki.
  TIETOJA DIVX-VIDEO:STA: DivX
  ®
  on Rovi Corporationin tytäryhtiön DivX, LLC:n kehittämä. Tämä
  on virallinen DivX Certi ed
  ®
  -laite, joka toistaa DivX-videota. Osoitteessa divx.com on lisätietoja, ja
  sieltä saat ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostot DivX-videoiksi.
  TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMANDISTA: Tämä DivX Certi ed
  ®
  -laite on rekisteröitävä, jotta
  sillä voi toistaa ostettuja DivX VOD (Video-on-demand) -elokuvia. Voit hankkia rekisteröintikoodin
  laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Osoitteessa vod.divx.com on lisätietoja rekisteröinnistä.
  DivX
  ®
  , DivX Certi ed
  ®
  ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tavaramerkkejä, joihin on
  käyttölupa.
  Tässä laitteessa on tarra:
  Huomautus
  Tyyppikilpi on laitteen taustapuolella.
  FR
  1 Important
  Sécurité
  Signi cation des symboles de sécurité
  Ce symbole éclair signi e que les composants non isolés de l’appareil peuvent provoquer une
  décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle.
  Le point d’exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation
  fournie a n d’éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.
  AVERTISSEMENT : a n de limiter les risques d’incendie ou de décharge électrique, l’appareil doit
  être conservé à l’abri de la pluie ou de l’humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu’un vase par
  exemple, ne doit être placé sur l’appareil.
  ATTENTION : pour éviter tout risque d’électrocution, insérez complètement la che. (Pour les pays
  utilisant des ches polarisées : pour éviter tout risque d’électrocution, alignez la broche large sur
  l’ori ce large correspondant.)
  Consignes de sécurité importantes
  Respectez toutes les consignes.
  Tenez compte de tous les avertissements.
  N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une source d’eau.
  Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec uniquement.
  N’obstruez pas les ori ces de ventilation. Installez l’appareil conformément aux consignes du
  fabricant.
  N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de
  chaleur, poêles ou autres appareils (ampli cateurs par exemple) produisant de la chaleur.
  Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des ches,
  des prises de courant et de son point de sortie sur l’unité.
  Utilisez uniquement les pièces de xation/accessoires spéci é(e)s par le fabricant.
  Utilisez uniquement l’appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support
  ou la table spéci é(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l’appareil. Lorsque
  vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l’appareil
  lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.
  Débranchez cet appareil en cas d’orage ou pendant les longues périodes
  d’inutilisation.
  Con ez toutes les tâches de maintenance à un personnel quali é. Des travaux de maintenance
  sont nécessaires en cas d’endommagement de l’appareil : par exemple, endommagement du
  cordon d’alimentation ou de la che, déversement de liquide ou chute d’objets à l’intérieur
  de l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité, dysfonctionnement ou chute de
  l’unité.
  Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l’appareil
  ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
  Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l’appareil.
  Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
  N’exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur
  excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
  Retirez les piles du compartiment si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue période.
  Votre appareil ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
  Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par
  exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
  Si la che d’alimentation ou un coupleur d’appareil est utilisé comme dispositif de découplage,
  celui-ci doit rester facilement accessible.
  Avertissement
  Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
  Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
  Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
  Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des ammes nues et de toute source de chaleur.
  Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
  Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la che ou à l'adaptateur pour débrancher
  l'appareil.
  2 Avertissement
  Toute modi cation apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips
  Consumer Lifestyle peut invalider l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
  Ce produit est conforme aux spéci cations d’interférence radio de la Communauté
  Européenne.
  Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute
  qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
  La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce
  dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.
  Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d’équipements
  électriques et électroniques.
  Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères.
  La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l’environnement et la
  santé.
  Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne
  peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions
  en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut
  correcte permet de préserver l’environnement et la santé.
  Informations sur l’environnement
  Tout emballage super u a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une
  séparation facile de l’emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit
  les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
  Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d’être démontés
  par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des
  emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.
  La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de
  programmes informatiques, chiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une
  violation de droits d’auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à
  de telles ns.
  Fabriqué sous licence Dolby Laboratories.
  « Dolby » et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
  « DVD Video » est une marque déposée de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
  À PROPOS DU FORMAT VIDÉO DIVX : DivX
  ®
  est un format vidéo numérique créé par DivX,
  LLC, une liale de Rovi Corporation. Ce téléviseur est un appareil DivX Certi ed
  ®
  of ciel capable
  de lire le format vidéo DivX. Visitez le site divx.com pour obtenir de plus amples informations ainsi
  que des outils logiciels permettant de convertir vos chiers en vidéos DivX.
  À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : cet appareil DivX Certi ed
  ®
  doit être
  enregistré pour pouvoir lire les vidéos à la demande au format DivX que vous avez achetées.
  Pour obtenir votre code d’enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de
  con guration de l’appareil. Visitez le site vod.divx.com pour savoir comment vous enregistrer.
  DivX
  ®
  , DivX Certi ed
  ®
  et les logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation
  ou de ses liales et sont utilisés sous licence.
  Cet appareil présente l’étiquette suivante :
  Remarque
  La plaque signalétique est située à l'arrière de l'appareil.
  HU
  1 Fontos!
  Biztonság
  Biztonsági jelzések ismertetése
  A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigeteletlen anyag áramütést okozhat. A
  háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a védőburkolatot.
  A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a gyelmet, amelyek használatánál célszerű gyelmesen
  elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.
  FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől és a
  nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal teli tárgyakat, például virágvázát.
  VIGYÁZAT! Az áramütés elkerülése érdekében teljesen illessze be a csatlakozó. (A polarizált
  csatlakozókkal rendelkező régiókban: Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a széles
  érintkezőkést az aljzat széles nyílásába illessze.)
  Fontos biztonsági utasítások
  Kövesse az utasításokat.
  Ügyeljen a gyelmeztetésekben foglaltakra.
  Óvja a terméket a víztől.
  A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
  Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyár
  utasításai szerint végezze.
  Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése
  során hőt termelő készülék (pl. erősítő) közelébe.
  Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-
  aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
  Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
  Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival,
  állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket.
  Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy
  felboruljon.
  Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a
  csatlakozót a hálózatból.
  A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell
  szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó,
  folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően
  vagy leejtették.
  Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/
  eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
  Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
  Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
  Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például
  közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
  Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
  A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
  Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
  Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor
  mindig működőképesnek kell lennie.
  Figyelem
  A készülék borítását megbontani tilos.
  Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
  Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
  Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
  Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
  Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le
  tudja választani a hálózati áramról.
  2 Megjegyzés
  A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő -
  bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.
  Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
  követelményeinek.
  Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
  újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
  A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
  vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
  Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő
  gyűjtésének helyi feltételeiről.
  Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve
  a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet
  és az emberi egészség károsodását.
  A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek,
  ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
  hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok
  helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.
  Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
  A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a
  csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz),
  polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
  A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és
  újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi
  készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
  Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket
  és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és
  bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.
  A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt.
  A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.
  A „DVD Video” a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.
  MCD2160_12_Safety & Notice_V1.0.indd 1MCD2160_12_Safety & Notice_V1.0.indd 1 12/14/2012 5:57:52 PM12/14/2012 5:57:52 PM
Philips MCD2160

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Philips MCD2160 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Philips MCD2160 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Philips MCD2160 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Hi-Fi rendszerek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 5.5. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Angol, Holland, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Orosz, Finn, Szlovák, Görög. Van kérdése a (z) Philips MCD2160 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Philips MCD2160 specifikációk

Márka Philips
Modell MCD2160
Termék Hi-Fi rendszer
EAN 8712581662752
Nyelv Magyar, Angol, Holland, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Orosz, Finn, Szlovák, Görög
Fájltípus PDF
Tömeg és méretek
Fő hangszóró mélysége 185mm
Fő hangszóró magassága 260mm
Fő hangszóró szélessége 140mm
Csomagolás mélysége 208mm
Csomagolás magassága 315mm
Csomagolás szélessége 663mm
Center hangfal mérete (sz x mé x ma) 180 x 220.4 x 119mm
További jellemzők
DVD régiókód 5
Apple dokkolás kompatibilitás Nem támogatott
Kialakítás
Típus Otthoni mikro hangrendszer
Termék színe Fekete
Optikai lemezlejátszó
Kazetta-lejátszó
Optikai lemezek száma 1lemezek
Lemezbetöltés típusa Tálca
Motoros lemeztálca
Multimédia
Hangszóró típusa -
Hangszórók száma 2
Kimeneti teljesítmény (RMS) 70W
Mélysugárzó átmérője 101.6mm
Basszus reflex -
Karaoke
Rádió
Támogatott rádiósávok FM
Tuner továbbfejlesztések Auto store, Auto tuning
Tuner típusa Digitális
Alapértelmezett állomások mennyisége 20
Képernyő
Kijelző típusa -
Hálózat
Wi-Fi
Csatlakozók és csatlakozási felületek
USB port
Mikrofonbemenet
Hang (bal, jobb) kimenet 1
Hang (jobb, bal) bemenet 1
Kompozit videó kimenet 1
Tartozék videó (YPbPr/YCbCr) kimenet 1
Teljesítmény
MP3-lejátszás
Beépített kártyaolvasó
Támogatott lemezfajták CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
Lejátszási lemezformátumok CD video, SVCD
Támogatott audió formátumok -
Támogatott képformátumok JPG
Támogatott videoformátumok DIVX
Lejátszási módok Fast backward, Fast forward, Next, Previous, Repeat, Slow, Zoom
USB közvetlen lejátszás
Ergonómia
Riasztás funkció
Beépített óra
Elalvás időzítő
Tápellátás
Áramforrás AC
Bemeneti frekvencia 50 - 60Hz
Beviteli feszültség 110-240V
Csomagolás tartalma
Kézi távvezérlő
Felhasználói kézikönyv
Kábelek mellékelve AC, Composite
Tanusítványok
Energy Star által tanúsított -

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Hi-Fi rendszer Philips

hasznalati-utasitasok.hu

Egy útmutatót keres? hasznalati-utasitasok.hu biztosítja, hogy rövid időn belül megtalálja az útmutatót.Az adatbázisunk több, mint 1 millió PDF útmutató tartalmaz, több, mint 10,000 márkától. Nap, mint nap újabb útmutatókat töltünk fel, így ön mindig megtalálhatja, amit keres.Nagyon egyszerű: csak írja be a márkanevet és a termék típusát a keresősávba és máris megtekintheti ingyenesen az ön által keresett útmutatót.

hasznalati-utasitasok.hu

© Szerzői jogok 2020 hasznalati-utasitasok.hu. Minden jog fenntartva.