Philips HD2648

Philips HD2648 kézikönyv

 • Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  Specifications are subject to change without notice.
  © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  HD2648_UM_EEU_V1.0
  3140 035 36821
  EN User manual
  BG Ръководствозапотребителя
  CS Příručkaprouživatele
  ET Kasutusjuhend
  HR Korisničkipriručnik
  HU Felhasználói kézikönyv
  KK Қолданушыныңнұсқасы
  LT Vartotojo vadovas
  LV Lietotājarokasgrāmata
  PL Instrukcjaobsługi
  RO Manual de utilizare
  RU Руководствопользователя
  SK Príručkaužívateľa
  SL Uporabniškipriročnik
  SR Korisničkipriručnik
  UK Посібниккористувача
  English
  1 Overview (Fig.1)
  a Toasting slots e Stop button
  b Crumb tray f Defrost button
  c Cord storage facility g Reheat button
  d Browning control h Toasting lever
  2 Before first use
  Put the toaster in a properly ventilated room and select the highest browning setting. Let the
  toaster complete a few toasting cycles without bread in it. This burns off any dust and prevents
  unpleasant smells.
  3 Toast, reheat, or defrost bread (fig.2)
  To toast bread, follow the steps in Fig.2.
  • Select a low setting (1-2) for lightly toasted bread.
  • Select a high setting (5-7) for darkly toasted bread.
  To reheat bread, press the reheat button ( ) after step 3.
  To defrost bread, press the defrost button ( ) after step 3.
  Note:
  • You can stop the toasting process and pop up the bread at any time by pressing the stop
  button (STOP) on the toaster.
  • The reheat function has a preset duration. The toasting time does not change when you
  turn the browning control to another setting.
  4 Cleaning (fig.4)
  Warning:
  • Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the
  appliance.
  HD2648
  Български
  1 Общпреглед(фиг.1)
  a Отворизапрепичане e Бутонзаспиране
  b Тавичказатрохи f Бутонзаразмразяване
  c Приспособлениезаприбираненакабела g Бутонзапретопляне
  d Регулираненастепентанапрепичане h Пусковлост
  2 Предипърватаупотреба
  Сложететостеравдобрепроветряванопомещениеиизберетенай-високатанастройка
  запрепичане.Оставететостерадаизвършиняколкоцикъланапрепичане,бездаима
  хлябвнего.Такащеизгоривсичкиятпрахищесепредотвратятнеприятнимиризми.
  3 Препичане,претоплянеилиразмразяване
  нахляб(фиг.2)
  Запрепичаненахлябследвайтестъпкитенафиг.2.
  • Изберетенисканастройка(1-2)залекопрепеченхляб.
  • Изберетевисоканастройка(5-7)засилнопрепеченхляб.
  Запретопляненахляб,натиснетебутоназапретопляне( )следстъпка3.
  Заразмразяваненахляб,натиснетебутоназаразмразяване( )следстъпка3.
  Забележка:
  • Можетедаспретепроцесанапрепичанеидаизвадитехлябаповсяковреме,като
  натиснетебутоназаспиране(STOP)натостера.
  • Претоплянетоеспредварителнозададеновреметраене.Времетонапрепичанене
  сепроменя,когатозавъртитерегулаторазапрепичаненадруганастройка.
  4 Почистване(фиг.4)
  Предупреждение:
  • Никоганепочиствайтеуредасабразивнигъби,абразивнипочистващипрепарати
  илиагресивнитечности.
  Čeština
  1 Přehled(obr.1)
  a Otvory pro topinky e Tlačítkostop
  b Zásuvka na drobky f Tlačítkorozmrazení
  c Držákprouloženíkabelu g Tlačítkoohřevu
  d Nastaveníopékání h Páčkatopinkovače
  2 Předprvnímpoužitím
  Umístětetopinkovačdodobřevětranémístnostianastavtenejvyššístupeňopečení.
  Doporučujemeprovéstněkolikcyklůopékáníbezvloženéhopečiva.Taktospálíteveškerýprach
  apředejdetenepříjemnémuzápachu.
  3 Opékání,ohřevarozmrazenípečiva(obr.2)
  Chcete-liopéctpečivo,postupujtepodlekrokůnaobr.2.
  • Vybertenízkénastavení(1–2)prosvětleopečenépečivo.
  • Vybertevysokénastavení(5–7)protmavěopečenépečivo.
  Chcete-lispustitfunkciohřevuchleba,stisknětepokroku3tlačítkoohřevu( ).
  Chcete-lispustitfunkcirozmrazeníchleba,stisknětepokroku3tlačítkorozmrazení( ).
  Poznámka:
  • Procesopékánímůžetekdykolizastavitanechatpečivovysunoutstisknutímtlačítka
  zastavení(STOP)natopinkovači.
  • Funkceohřevumápředemnastavenýčasovýinterval.Přizměněnastaveníovladače
  opečeníseneměnídobaopékání.
  4 Čištění(obr.4)
  Upozornění:
  • Nikdynepoužívejtenačištěnípřístrojedrátěnku,abrazivníneboagresivníčisticí
  prostředky.
  Hrvatski
  1 Pregled (slika 1)
  a Otvorizatostiranje e Gumbzazaustavljanje
  b Ladicazamrvice f Gumbzaodmrzavanje
  c Držačzakabel g Gumbzapodgrijavanje
  d Regulatorprepečenosti h Ručicazatostiranje
  2 Prije prvog korištenja
  Tostersmjestiteuprostorijusdobromventilacijomiodaberitenajvišupostavkuprepečenosti.
  Ostavitetosterdaodradinekolikociklusatostiranjabezkruha.Takoćeizgorjetiprašinai
  spriječitćeseneugodnimirisi.
  3 Tostirajte, podgrijavajte ili odmrzavajte kruh
  (slika 2)
  Kakobistetostiralikruh,slijeditekorakenaslici2.
  • Odaberiteniskupostavku(1-2)zablagotostirankruh.
  • Odaberitevisokipostavku(5-7)zajakotostirankruh.
  Zapodgrijavanjekruhapritisnitegumbzapodgrijavanje( ) nakon koraka 3.
  Zaodmrzavanjekruhapritisnitegumbzaodmrzavanje( ) nakon koraka 3.
  Napomena:
  • Tostiranjemožetezaustavitiiizvaditikruhubilokojevrijemepritiskomgumbaza
  zaustavljanje(STOP) na tosteru.
  • Funkcijapogrijavanjaimaprethodnopostavljenotrajanje.Vrijemetostiranjanemijenjase
  kadaregulatorprepečenostipostavitenadrugupostavku.
  4 Čišćenje(slika4)
  Upozorenje:
  • Začišćenjeaparatanikadanemojtekoristitižicezačišćenje,abrazivnasredstvazačišćenje
  iliagresivnetekućine.
  Eesti
  1 Ülevaade (joon. 1)
  a Röstimisavad e Stoppnupp
  b Purukandik f Sulatusnupp
  c Juhtmehoidik g Ülessoojendusnupp
  d Pruunistamisregulaator h Röstimishoob
  2 Enne esimest kasutamist
  Viigerösterkorralikultõhutatudruumijavaligekõrgeimpruunistusaste.Laskeröstrilläbiteha
  mõnedröstimistsüklidilmaleivaviiluta.Seeaitabpõletadaäratolmujavältidaebameeldivaid
  lõhnu.
  3 Röstige, soojendage või sulatage leiba
  (joonis 2)
  Leivaröstimiseksjärgigesammejoonisel2:
  • Kergelt röstitud leiva saamiseks valige madal seadistus (1 või 2).
  • Tumedalt röstitud leiva saamiseks valige kõrge seadistus (5 kuni 7).
  Leivaülessoojendamiseksvajutage3.sammujärelülessoojendamisenuppu( ).
  Leivasulatamiseksvajutage3.sammujärelsulatamisenuppu( ).
  Märkus.
  • Kuivajutateröstristoppnuppu(STOP),saateröstimiseigalajalkatkestadajaleivavälja
  võtta.
  • Soojendamisefunktsioonisaabeelseadistada.Röstimiseaegeimuutu,kuimuudate
  pruunistusregulaatori asendit.
  4 Puhastamine (joonis 4)
  Hoiatus.
  • Ärge kasutage seadme puhastamisel kunagi küürimisnuustikuid, abrasiivseid
  puhastusvahendeid ega söövitavaid vedelikke.
  Magyar
  1 Áttekintés (1. ábra)
  a Pirítónyílások e Stop gomb
  b Morzsatálca f Kiolvasztógomb
  c Hálózatikábeltárolója g Újramelegítésgomb
  d Pirításszabályzó h Pirítóskiemelő
  2 Teendőkazelsőhasználatelőtt
  Akenyérpirítótmegfelelőenszellőzőhelyiségbenhelyezzeel,majdválasszaalegmagasabb
  pirításifokozatot.Végezzennéhánypirításiciklustakészülékkel,anélkül,hogykenyérszeleteket
  helyeznebele.Ezkiégetialerakódottportésmegelőziakellemetlenszagokkialakulását.
  3 Kenyérpirítása,újramelegítésevagy
  kiolvasztása (2. ábra)
  Kenyérpirításáhozkövesseaz2.ábránláthatólépéseket:
  • Válasszonalacsonyfokozatot(1-2)ahalványabbszínűpirítósokhoz.
  • Válasszonmagasabbfokozatot(5-7)asötétebbszínűpirítósokhoz.
  Akenyérújramelegítéséheznyomjamegazújramelegítés( )gombota3.lépéstkövetően.
  Akenyérkiolvasztásáhoznyomjamegakiolvasztás( )gombota3.lépéstkövetően.
  Megjegyzés:
  • Akenyérpirítónlévőleállítógombbal(STOP)bármikorleállíthatjaapirításifolyamatot,és
  kiveheti a kenyeret.
  • Azújramelegítésfunkcióelőrebeállítottidőtartamigműködik.Apirításiidőnemváltozik
  attól,hogyapirításibeállításicsúszkátegymásikbeállításraváltja.
  4 Tisztítás(4.ábra)
  Vigyázat!
  • Sohanehasználjondörzsszivacsot,súrolószertvagymaróhatásútisztítófolyadékota
  készüléktisztítására.
  a
  b
  h
  f
  e
  g
  d
  c
  1
  1 2 3 4 5 6 7
  1 2 3 4 5 6 7
  1 2
  3
  2
  1 2 3 4 5 6
  7
  1 2 3 4
  5
  6 7
  1 2 3 4 5 6 7
  1 2 3
  4 5
  6 7
  3
  4

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Philips HD2648?

Tegye fel a/az Philips HD2648 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Philips HD2648 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Philips HD2648 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Philips HD2648 tulajdonosoknak.

Termékleírás

Márka Philips
Modell HD2648
Termék Kenyérpirító
EAN 8710103457800
Nyelv Angol, Lengyel, Cseh, Román, Szlovák, Magyar, Szlovén, Horvát, Ukrán
Fájltípus PDF
Jellemzők
Automatikus kikapcsolás
Szeletek száma 4szeletek száma
Újramelegítő funkció
Olvasztó funkció
Elektromos barnulási vezérlés
Magasemelő mechanizmus
Eltávolítható morzsatálca
Termék színe Ezüst
Tömeg és méretek
Vezetékhossz 0.85M
Tápellátás
Áram 1800W
AC bemeneti feszültség 220 - 240V

Hasonló termék megvásárlása:

  Kapcsolódó termékek

  Kenyérpirító Philips