Philips DCM580 kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Philips DCM580 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Philips DCM580 tulajdonosoknak.


Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу
Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку
пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome.

A Ріжучий елемент
B Головка тримера
C ^= Індикація “відкр.
D Індикатор налаштування
E Кришка батарейного відсіку
F Блок двигуна
G 0 = Індикація “вимк.
H I = Індикація “увімк.
I Ущільнююче кільце
J Захисний ковпачок
K Короткий гребінець для брів (3 мм/0,12 дюймів)
L Довгий гребінець для брів (5 мм/0,2 дюйма)
M Щітка

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед
тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його
для майбутньої довідки.

- Цей пристрій не призначено для користування
особами (включаючи дітей) з послабленими
фізичними відчуттями чи розумовими здібностями,
або без належного досвіду та знань, крім випадків
користування під наглядом чи за вказівками особи,
яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися
пристроєм.

- Цей пристрій може працювати лише від батарей.
- Не використовуйте пристрій, якщо ріжучий
елемент або сам пристрій пошкоджено чи
розбито, оскільки це може призвести до
травмування.
- Використовуйте та зберігайте пристрій за
температури від 15°C до 35°C.
- Цей пристрій призначений лише для підстригання
брів, волосся у носі, вухах та на шиї. Не
використовуйте його для інших цілей.
- Вийміть батарею з пристрою, якщо він не
використовуватиметься протягом певного часу.
- Якщо пристрій потрапив в умови сильної
зміни температури, тиску чи вологості, перед
використанням дайте йому пристосуватися до
нового оточення протягом 30 хвилин.
- З міркувань гігієни пристрій має
використовуватись лише однією особою.
- Рівень шуму: 62,2 дБ (A)

Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам, які
стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно
з останніми науковими дослідженнями, пристрій
є безпечним у використанні за умов правильної
експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у
цьому посібнику користувача.

1 Щобзнятикришкубатарейноговідсіку,
повернітьїїліворуч,докиіндикатор
налаштуваннянебудевказуватинаіндикацію
“відкр.”(^).Потімзсуньтекришкубатарейного
відсікузблокадвигуна.(Мал.2)
2 Вставтебатареювбатарейнийвідсік(Мал.3).
Перевірте правильність розташування полюсів “+” і “-”
батареї.
Примітка: Цей пристрій живиться від однієї батареї
R6 AA 1,5 В (у комплекті). Бажано використовувати
лужні батареї Philips. Нова лужна батарея типу AA
забезпечує до 2 год. роботи пристрою.
3 Встановітькришкубатарейноговідсікунаблок
двигуна.Повернітькришкуправоруч,доки
індикаторналаштуваннянебудевказуватина
індикацію“вимк.”(0)(Мал.4).
, Перевірте,чиущільнюючекільцевстановлене
належнимчином(Мал.5).


- оберігайте пристрій від дії прямих сонячних
променів;
- не піддавайте пристрій дії температури вище
35°C;
- вийміть батарею, якщо Ви не маєте наміру
використовувати пристрій протягом місяця чи
довше.
- не залишайте розряджену батарею в пристрої.

1 Знімітьзахиснийковпачок,стягнувшийогоз
пристрою(Мал.6).
2 Щобувімкнутипристрій,повернітькришку
батарейноговідсікуправоруч,докиіндикатор
налаштуваннянебудевказуватинаіндикацію
“I”(Мал.7).
3 Передтим,якупершевикористовуватитример,
спробуйтепідстригтиволоссянаневеликій
ділянцінанозічируці.
Якщоз’являєтьсябудь-якеподразненнячиалергічна
реакція,негайноприпинітьвикористовувати
пристрій.Невикористовуйтетримерначутливійчи
подразненійшкірі.
4 Підстригайтеброви,волоссяувухахтаносі,як
цеописанодаліуцьомурозділі.
5 Щобвимкнутипристрій,повернітькришку
батарейноговідсікуліворуч,докиіндикатор
налаштуваннянебудевказуватинаіндикацію
“0”(Мал.8).
6 Післявикористанняодягнітьзахисний
ковпачокнаріжучийелементдлязапобігання
пошкодження.

Ніздрі повинні бути чисті.
1 Обережновставтеріжучийелементводнуіз
ніздрів.
Невставляйтеріжучийелементуніздрюбільше,ніж
на0,5см.
2 Повільноповертайтепристроєм,щобвидалити
усенебажаневолоссяуніздрі(Мал.9).

Зовнішні вушні канали повинні бути чистими та без
сірки.
1 Повільноведітьріжучимелементомпо
краювуха,щобвидалитиволосся,яке
виступає(Мал.10).
2 Вставтеріжучийелементузовнішнійвушний
канал.
Невставляйтеріжучийелементувушнийканал
більше,ніжна0,5см,оскількитакможнапошкодити
барабаннуперетинку.
3 Повільноповертайтепристроєм,щобвидалити
усенебажаневолоссяззовнішньогоканалу
вуха(Мал.11).

1 Легенькоприкладітьріжучийелементдошкіри
таповільноведітьпристроємпротинапрямку
ростуволосся.(Мал.12)

За допомогою короткого та довгого гребінців
для брів можна підстригати брови до рівномірної
довжини.
1 Розчешітьбровиунапрямкуросту
волосся(Мал.13).
2 Виберітькороткийабодовгийгребінець,
залежновідбажаноїдовжиниволосся.Індикації
“короткий”чи“довгий”вказанінагребінцях.
- короткий гребінець: 3 мм/0,12 дюймів
- довгий гребінець: 5 мм/0,2 дюйма
Порада: Рекомендуємо почати підстригати волосся,
використовуючи довгий гребінець. Якщо після цього
Ваші брови здаватимуться задовгими, використовуйте
короткий гребінець.
3 Вставтегребінецьдлябрівнаріжучийелемент.
Перевірте,чигребінецьдлябріввставленийупазиз
обохбоківналежнимчином(Мал.14).
4 Щобувімкнутипристрій,повернітькришку
батарейноговідсікуправоруч,докиіндикатор
налаштуваннянебудевказуватинаіндикацію
“I”(Мал.7).
5 Ведітьгребінецьпобровівідзовнішньогокінця
бровидоосновиноса(протинапрямкуросту
волосся)(Мал.15).
Ніколиненамагайтесяпідстригативії.Тримайте
пристрійподалівідочей!

Чистіть пристрій одразу ж після використання та
тоді, коли на ріжучому елементі накопичилося багато
волосся чи бруду.
Ніколиневикористовуйтедлячищенняпристрою
стисненеповітря,жорсткігубки,абразивнізасобичи
рідинидлячищення,такіякбензинчиацетон.
Головкутримеранеможливовідкритичивід’єднати.
1 Перевірте,чипристрійвимкнений.
2 Ріжучийелементнеобхідночиститищіточкою,
якавходитьукомплект.Особливуувагуслід
приділитикраямріжучогоелемента(Мал.16).
Порада: Щоб видалити усі волоски, дайте пристрою
попрацювати протягом короткого часу, після чого
знову почистіть ріжучий елемент щіточкою.
3 Мийтегребінціпідкраном.
4 Увімкнітьпристрій.
5 Промийтеріжучийелементгарячоюводоюз-під
крана(Мал.17).
6 Вимкнітьпристрійідайтейомувисохнути.
Непростукуйтеріжучимелементом.
Невикористовуйтедлячищенняріжучогоелемента
гостріпредмети.
Примітка: Пристрій не потребує змащення.

У разі пошкодження чи зносу гребінців для брів
завжди заміняйте їх оригінальними гребінцями для
брів Philips, які можна придбати в сервісних центрах,
уповноважених Philips.
Ріжучий елемент неможливо замінити. Якщо ріжучий
елемент пошкодиться чи зноситься, необхідно
утилізувати цілий пристрій (див. розділ “Навколишнє
середовище”) і придбати новий.

- Батареї містять речовини, які можуть
забруднювати навколишнє середовище. Коли
батарея розрядилася або перед утилізацією
пристрою завжди виймайте батарею. Не
викидайте батарею із звичайними побутовими
відходами, а здайте її в офіційний пункт прийому
для утилізації.
- Не викидайте пристрій разом із звичайними
побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної
переробки. Таким чином, Ви допомагаєте
захистити довкілля (Мал. 18).

Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування,
якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку
компанії Philips www.philips.com або зверніться до
Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій
країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні).
Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування
клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

Гарантія не поширюється на пошкодження, які
виникають внаслідок падіння пристрою, а також якщо
пристрій не використовується та/або не зберігається
належним чином.

9
4203.000.5815.4

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Philips DCM580?

Tegye fel a/az Philips DCM580 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Philips DCM580 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Termékleírás

Márka Philips
Modell DCM580
Termék Állvány és Dokkoló Állomás
EAN 6923410702484, 8712581559519
Nyelv Angol, Lengyel, Orosz, Cseh, Szlovák, Magyar, Szlovén, Ukrán
Termékcsoport Állványok és Dokkoló Állomások
Fájltípus PDF
További jellemzők
Csomag mérete (sz x mé x ma) 300 x 300 x 1022mm
Automatikus digitális hangolás
Csatornák száma 20csatornák
Programozható zeneszámok 20
Mélysugárzó
Mélysugárzó típusa Aktív mélynyomó
Képernyő
Háttérvilágítású kijelző
Megjelenítő LCD
Óra funkció
Audió
Audió kimeneti csatornák 4.1csatornák
Kimeneti teljesítmény (RMS) 140W
- Apple 30-pin
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Fejhallgató csatlakozhatóság -
Bluetooth
AUX bemenet
Apple Lightning dokkoló csatlakozó
30 érintkezős Apple dokkoló csatlakozó
Teljesítmény
Apple dokkolás kompatibilitás iPhone, iPod Mini 1, iPhone (1 gen), iPod Touch 1, iPhone 3G, iPod Classic 1, iPod Na✗ 1, iPod Touch 2, iPhone 3GS, iPod Nano 2, iPod Nano 3, iPod Nano 4, iPod Nano 5
Hangszínszabályozó -
Ébresztőóra
Elalvás időzítő
Lejátszási lemeztípusok CD
Lejátszási módok Previous, Fast backward, Fast forward, Next
Rádió
FM-rádió
Alapértelmezett állomások mennyisége 20
Támogatott rádiósávok FM
Kialakítás
Termék színe Black, Silver
Tápellátás
Beépített töltő -
Tömeg és méretek
Szélesség 300mm
Mélység 300mm
Magasság 1022mm
Csomagolás szélessége 346mm
Csomagolás mélysége 350mm
Csomagolás magassága 1122mm
Csomagolás tartalma
Kézi távvezérlő
Kábelek mellékelve AC, Audio (3.5mm)
Felhasználói kézikönyv
Garanciakártya