Philips BTM2280W

Philips BTM2280W kézikönyv

(1)
 • BTM2280
  Question?
  Contact
  Philips
  Question?
  Contact
  Philips
  EN Short User Manual
  CS Krátkáuživatelskápříručka
  DA Kortbrugervejledning
  DE Kurzanleitung
  BTM2280
  Short User Manual
  www.philips.com/welcome
  Always there to help you
  Register your product and get support at
  Question?
  Contact
  Philips
  Wall Mounting
  Instructions
  www.philips.com/welcome
  Always there to help you
  Register your product and get support at
  Question?
  Contact
  Philips
  2
  DC IN
  Specicationsaresubjecttochangewithoutnotice
  ©2013KoninklijkePhilipsElectronicsN.V.
  Allrightsreserved.
  BTM2280_12_SUM_V1.0
  2
  EN
  Before using your product, read all accompanying safety information.
  CS
  Předpoužitímvýrobkusipřečtětepřibalenébezpečnostníinformace.
  DA
  Førdubrugerproduktet,skaldulæseallemedfølgendesikkerhedsoplysninger.
  DE
  LesenSievordererstenVerwendungIhresProduktesallebeiliegenden
  Sicherheitsinformationen.
  EN
  Ecopowerstandbymode ON Standbymode
  ON Ecopowerstandbymode Standbymode
  Note:Afterthisproductstaysinactivefor15minutes,itautomaticallyswitchesto
  thenormalstandbymode.
  Afterthisproductstaysinthenormalstandbymodefor15minutes,it
  automaticallyswitchestotheecopowerstandbymode.
  CS
  Úspornýpohotovostnírežim ON Pohotovostnírežim
  ON Úspornýpohotovostnírežim Pohotovostnírežim
  Poznámka:Pokudvýrobekzůstaneneaktivnípodobu15minut,automatickyse
  přepnedoběžnéhopohotovostníhorežimu.
  Po15minutáchvběžnémpohotovostnímrežimusevýrobek
  automatickypřepnedoúspornéhopohotovostníhorežimu.
  DA
  Eco-standbytilstand TIL standbytilstand
  TIL Eco-standbytilstand standbytilstand
  Bemærk:Nårdetteproduktharværetinaktivti15minutter,skifterdetautomatisk
  tildennormalestandbytilstand.
  Nårdetteproduktharværetinormalstandbytilstandi15minutter,
  skifterdetautomatisktilEco-standbytilstand.
  DE
  EcoPower-Standby-Modus EIN Standby-Modus
  EIN EcoPower-Standby-Modus Standby-Modus
  Hinweis:WenndasGerät15Minutenlanginaktivist,schaltetessichdanach
  automatischindennormalenStandby-Modus.
  WennsichdasGerät15MinutenlangimnormalenStandby-Modus
  bendet,schaltetesautomatischindenEcoPower-Standby-Modus.
  EN
  1 Instandbymode,pressandholdCLOCKtoentertheclocksettingmode.
  » or is displayed.
  2 Press +VOL- or / to select a time format ( or ), and
  thenpressCLOCK.
  3 Press +VOL-or / tosetthehour,andthenpressCLOCK.
  4 Press +VOL- or / tosettheminute,andthenpressCLOCK.
  » Thesetclockisdisplayed.
  CS
  1 StisknutímapodrženímtlačítkaCLOCKvpohotovostnímrežimupřejdětedo
  režimunastaveníhodin.
  » Zobrazíse nebo .
  2 Stisknutímtlačítka+VOL-nebo / vyberteformátčasu
  ( nebo )apotéstisknětetlačítkoCLOCK.
  3 Stisknutímtlačítka+VOL-nebo / nastavtehodinuapotéstiskněte
  tlačítkoCLOCK.
  4 Stisknutímtlačítka+VOL-nebo / nastavteminutuapoté
  stisknětetlačítkoCLOCK.
  » Zobrazísenastavenéhodiny.
  DA
  1 IstandbytilstandskaldutrykkepåCLOCKogholdeknappennedeforat
  aktiveretilstandenforindstillingafuret.
  » eller vises.
  2 Trykpå+VOL- eller / foratvælgeettidsformat( eller
  ),ogtrykherefterpåCLOCK.
  3 Trykpå+VOL-eller / foratindstilletimetal,ogtrykherefterpå
  CLOCK.
  4 Trykpå+VOL- eller / foratindstilleminuttal,ogtrykherefterpå
  CLOCK.
  » Detindstilledeklokkeslætvises.
  DE
  1 HaltenSieimStandby-ModusCLOCKgedrückt,umdenEinstellungsmodus
  fürdieUhraufzurufen.
  » oder wirdangezeigt.
  2 DrückenSie+VOL- oder / , um ein Zeitformat ( oder
  )auszuwählen,unddrückenSiedannCLOCK.
  3 DrückenSie+VOL-oder / ,umdieStundeneinzustellen,und
  drückenSiedannCLOCK.
  4 DrückenSie+VOL- oder / ,umdieMinuteneinzustellen,und
  drückenSiedannCLOCK.
  » DieeingestellteUhrzeitwirdangezeigt.
  EN
  TunetoanFMradiostation
  • Totunetothepreviousornextstrongstation,pressandhold / until
  thefrequencystartstochange.
  • Totunetoastationataspecicfrequency,press / repeatedly until its
  frequencyisdisplayed.
  CS
  NaladěnírádiovéstaniceFM
  • Chcete-linaladitpředchozínebonásledujícístanicisesilnýmpříjmem,stiskněte
  apodržtetlačítko / ,dokudsenezačneměnitfrekvence.
  • Chcete-linaladitstanicinaurčitéfrekvenci,stiskněteopakovanětlačítko /
  ,dokudsenezobrazíjejífrekvence.
  DA
  IndstiltilenFM-radiostation
  • Foratndedenforrigeellernæstestationmedetstærktsignalskaldutrykke
  / ogholdeknappennede,indtilfrekvensenbegynderatskifte.
  • Foratstilleindpåenstationmedenbestemtfrekvensskaldutrykke
  gentagne gange på / ,indtilstationensfrekvensvises.
  DE
  AuswähleneinesUKW-Radiosenders
  • UmzumvorherigenodernächstenstarkenSenderzuwechseln,haltenSie
  / gedrückt,bissichdieFrequenzändert.
  • UmzueinemSendermiteinerbestimmtenFrequenzzuwechseln,drücken
  Siewiederholt / ,bisdiegewünschteFrequenzangezeigtwird.
  EN
  Storeradiostationsautomatically
  1 PressandholdPROGuntilthefrequencystartstochange.
  2 Afteravailableradiostationsarestored,press / totunetooneofthem.
  Note:Thisproductcanstoreamaximumof20radiostations.
  CS
  Automatickéuloženírádiovýchstanic
  1 StiskněteapodržtetlačítkoPROG,dokudsenezačneměnitfrekvence.
  2 Stisknutímtlačítka / pouloženídostupnýchrádiovýchstanicnaladíte
  jednuznich.
  Poznámka:Natentovýrobeklzeuložitmaximálně20rádiovýchstanic.
  DA
  Gemradiostationerautomatisk
  1 Hold PROGnede,indtilfrekvensenbegynderatskifte.
  2 Efterdetilgængeligeradiostationerergemt,skaldutrykkepå / for at
  stilleindpåénafdem.
  Bemærk:Produktetkanhøjstlagre20radiostationer.
  EN
  Storeradiostationsmanually
  1 Tune to a radio station.
  2 Press PROGtoactivateprogramming.
  3 Press / toallocateasequencenumberfrom1to20tothisradio
  station,andthenpressPROGtoconrm.
  4 Repeatsteps1-3toprogrammorestations.
  5 Press / to tune to a stored radio station.
  Note:Youcanprogramamaximumof20presetradiostations.
  Tooverwriteaprogrammedradiostation,storeanotheronewithits
  sequencenumber.
  CS
  Ručníuloženírádiovýchstanic
  1 Naladěnírádiovéstanice.
  2 StisknutímtlačítkaPROGaktivujteprogramování.
  3 Stisknutímtlačítka / přiřaďtetétorádiovéstanicipořadovéčíslood1do
  20anáslednýmstisknutímtlačítkaPROGpotvrďtevolbu.
  4 Opakovánímkroků1až3naprogramujtevícestanic.
  5 Stisknutímtlačítka / naladíteuloženourádiovoustanici.
  Poznámka:
  Naprogramovatlzemaximálně20předvolebrádiovýchstanic.
  Chcete-lipřepsatnaprogramovanourádiovoustanici,uložtesjejím
  pořadovýmčíslemjinoustanici.
  DA
  Gemradiostationermanuelt
  1 Find en radiostation.
  2 TrykpåPROGforataktivereprogrammering.
  3 Trykpå / forattilknytteetsekvensnummermellem1til20tildenne
  radiostation,ogtrykherefterpåPROGforatbekræfte.
  4 Gentagtrin1-3foratprogrammereerestationer.
  5 Trykpå / for at stille ind på en gemt radiostation.
  Bemærk:Dukanmaksimaltprogrammere20forudindstillederadiostationer.
  Hvisduviloverskriveenforudindstilletradiostation,skaldulagreenanden
  stationmeddenssekvensnummer.
  DE
  ManuellesSpeichernvonRadiosendern
  1 Stellen Sie einen Radiosender ein.
  2 DrückenSiePROG,umdenProgrammiervorgangzuaktivieren.
  3 DrückenSie / ,umdiesemRadiosendereineFolgenummerzwischen1
  und20zuzuweisen,undbestätigenSiediesmitPROG.
  4 WiederholenSieSchritte1bis3,ummehrSenderzuprogrammieren.
  5 DrückenSie / ,umeinenprogrammiertenRadiosendereinzustellen
  Hinweis:Siekönnenmaximal20voreingestellteRadiosenderprogrammieren.
  UmeinenprogrammiertenRadiosenderzuüberschreiben,speichernSie
  einen anderen Sender mit seiner Folgenummer.
  DE
  AutomatischesSpeichernvonRadiosendern
  1 Halten Sie PROGgedrückt,bissichdieFrequenzändert.
  2 NachdemverfügbareRadiosendergespeichertwurden,drückenSie / ,
  umzueinemderSenderzuwechseln.
  Hinweis:Siekönnenmaximal20Radiosenderprogrammieren.
  EN
  Buttons Functions
  VOL+/- Increaseordecrease
  thevolume.
  MUTE Mutethespeakers
  orreleasethemfrom
  mute status.
  SOUND Select a preset sound
  equalizer.
  CS
  Tlačítka Funkce
  VOL+/- Zvýšenínebosnížení
  hlasitosti.
  MUTE Ztlumení
  reproduktorůnebo
  zrušeníztlumení.
  SOUND Výběrpředvolby
  zvukuekvalizéru.
  DA
  Taster Funktioner
  VOL+/- Øg eller reducer
  lydstyrken.
  MUTE Slå lyden fra
  højttalernefra,eller
  slå lyden til igen.
  SOUND Vælgen
  forudindstillet
  equalizer.
  DE
  Tasten Funktionen
  VOL+/- Erhöhenbzw.
  Verringernder
  Lautstärke
  MUTE Aktivieren/
  Deaktivierender
  Stummschaltungder
  Lautsprecher
  SOUND Auswähleneiner
  voreingestellten
  Equalizer-Einstellung
  EN
  1 Press or SOURCEtoswitchthesourceto .
  2 OnyourBluetoothdevice,enableBluetoothandsearchfordevices.
  3 Inthedevicelist,selectPHILIPSBTM2280.Ifapasswordisrequired,enter
  0000.
  Bluetoothindicator
  TheBluetoothindicatorbesidethedisplayindicatesthestatusofBluetooth
  connection.
  Bluetoothindicator Bluetoothconnection
  Blinkingblue Connectingorwaitingforconnection
  Solidblue Connected
  Control
  Buttons Functions
  Start, pause, or resume play.
  /
  Presstoskiptothepreviousornexttrack.
  Stop play.
  • ToconnectanotherBluetoothdevice,disconnectthecurrentdevicerst.
  • Toclearthepairinghistory,pressandhold ontheremotecontrolfor8
  secondsinBluetoothmode.
  CS
  1 Stisknutímtlačítka neboSOURCEpřepnětezdrojna .
  2 NazařízeníBluetoothzapnětefunkciBluetoothavyhledejtezařízení.
  3 VseznamuzařízenívybertemožnostPHILIPSBTM2280.Pokudjevyžadováno
  heslo,zadejte0000.
  Kontrolka Bluetooth
  KontrolkaBluetoothvedledisplejeindikujestavpřipojeníBluetooth.
  Kontrolka
  Bluetooth
  PřipojeníBluetooth
  Blikajícímodrá Probíhápřipojovánínebočekánínapřipojení
  AUDIO
  IN
  www.philips.com/welcome
  Registeryourproductandgetsupportat
  Alwaystheretohelpyou
  • ForatkunnetilslutteenandenBluetooth-enhedskalduførstkobleden
  aktuelleenhedfra.
  • Foratryddeparringshistorikkenskalduholde nedepåfjernbetjeningeni
  8sekunderiBluetooth-tilstand.
  DE
  1 DrückenSiewiederholtdieTaste oder SOURCE,umzurQuelle zu
  wechseln.
  2 AktivierenSieaufIhremBluetooth-GerätdieBluetooth-Funktion,undsuchen
  SienachGeräten.
  3 WählenSieinderGerätelistePHILIPSBTM2280aus.Fallserforderlich,geben
  SiedasPasswort„0000“ein.
  Bluetooth-Anzeige
  DieBluetooth-AnzeigenebendemDisplayzeigtdenStatusderBluetooth-
  Verbindungan.
  Bluetooth-Anzeige Bluetooth-Verbindung
  Blaublinkend VerbindungwirdaufgebautoderaufVerbindungwird
  gewartet
  Blauleuchtend Verbunden
  Steuerung
  Tasten Funktionen
  Starten,Anhalten,FortsetzenderWiedergabe
  /
  Drücken,umzumvorherigen/nächstenTitelzuspringen.
  StoppenderWiedergabe
  • BevorSieeineVerbindungmiteinemanderenBluetooth-Gerätherstellen,
  trennenSiezuerstdieVerbindungmitdemaktuellenGerät.
  • UmdenKopplungsverlaufzulöschen,haltenSie imBluetooth-Modusauf
  derFernbedienung8Sekundenlanggedrückt.
  Modrá Připojeno
  Ovládání
  Tlačítka Funkce
  Spuštění,pozastaveníneboobnovenípřehrávání.
  /
  Stisknutímtlačítkapřejdetenapředchozínebonásledující
  skladbu.
  Zastavenípřehrávání.
  • Chcete-lipřipojitdalšízařízeníBluetooth,odpojtenejdříveaktuálnízařízení.
  • Chcete-liodstranithistoriipárování,stiskněteapodržtenadálkovémovladači
  tlačítko na8sekundvrežimuBluetooth.
  DA
  1 Trykpå eller SOURCEforatskiftekildetil .
  2 PådinBluetooth-enhedskalduaktivereBluetoothogsøgeefterenheder.
  3 PåenhedslistenskalduvælgePHILIPSBTM2280.Hvisderskalbrugesen
  adgangskode,skalduindtaste0000.
  Bluetooth-indikator
  Bluetooth-indikatorenvedsidenafskærmenangiverstatusforBluetooth-
  forbindelsen.
  Bluetooth-indikator Bluetooth-forbindelse
  Blinkerblåt Tilslutterellerventerpåforbindelse
  Fastblå Tilsluttet
  Knap
  Taster Funktioner
  Startellergenoptagafspilningen,ellersætdenpåpause.
  /
  Trykforatspringetildetforrigeellernæstespor.
  Stop afspilningen.
  BTM2280_12_Short User Manual_V1.0.indd 1 8/16/2013 9:53:21 AM
Philips BTM2280W

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Philips BTM2280W kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Philips BTM2280W tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Philips BTM2280W kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Hi-Fi rendszerek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 7. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Angol, Görög, Szlovák, Török, Román, Cseh, Finn, Norvég, Holland, Orosz, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Lengyel. Van kérdése a (z) Philips BTM2280W kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Philips BTM2280W specifikációk

Márka Philips
Modell BTM2280W
Termék Hi-Fi rendszer
EAN 8712581714499
Nyelv Magyar, Angol, Görög, Szlovák, Török, Román, Cseh, Finn, Norvég, Holland, Orosz, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Lengyel
Fájltípus PDF
Tömeg és méretek
Tömeg 3300g
Mélység 99mm
Csomagolás mélysége 265mm
Csomagolás magassága 142mm
Csomagolás szélessége 460mm
Szélesség 420mm
Magasság (állvánnyal) 223mm
Csomagolás tömege 4200g
Kialakítás
Lemezbetöltés típusa Slot
Típus Otthoni mikro hangrendszer
Termék színe Ezüst
Optikai lemezlejátszó
Kazetta-lejátszó
Optikai lemezek száma 1lemezek
Teljesítmény
Csatornák száma 20csatornák
MP3-lejátszás
Beépített kártyaolvasó
Támogatott lemezfajták CD, CD-R, CD-RW
Támogatott audió formátumok MP3
Lejátszási módok Fast backward, Fast forward, Next, Previous, Repeat, Shuffle
USB közvetlen lejátszás
További jellemzők
Bluetooth profilok A2DP
Apple dokkolás kompatibilitás Nem támogatott
Multimédia
Hangszóró típusa -
Hangszórók száma 2
Kimeneti teljesítmény (RMS) 20W
Beépített hangszóró(k)
Mélysugárzó átmérője 69.85mm
Basszus reflex
Karaoke
Rádió
Támogatott rádiósávok FM
Tuner továbbfejlesztések Auto scan, Auto tuning
Alapértelmezett állomások mennyisége 20
Képernyő
Kijelző típusa LED
Hálózat
Wi-Fi
Bluetooth
Bluetooth verzió 2.1+EDR
Csatlakozók és csatlakozási felületek
USB port
Fejhallgató csatlakozhatóság 3, 5 mm-es
USB 2.0 portok száma 1
Ergonómia
Riasztás funkció
Beépített óra
Elalvás időzítő
Falra szerelhető
Távolról működtetett
Tápellátás
Áramforrás AC
Bemeneti frekvencia 50 - 60Hz
Beviteli feszültség 110-240V
Csomagolás tartalma
Kézi távvezérlő
Felhasználói kézikönyv
AC adapter mellékelve
FM-antenna
Tanusítványok
Energy Star által tanúsított -

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Hi-Fi rendszer Philips

hasznalati-utasitasok.hu

Egy útmutatót keres? hasznalati-utasitasok.hu biztosítja, hogy rövid időn belül megtalálja az útmutatót.Az adatbázisunk több, mint 1 millió PDF útmutató tartalmaz, több, mint 10,000 márkától. Nap, mint nap újabb útmutatókat töltünk fel, így ön mindig megtalálhatja, amit keres.Nagyon egyszerű: csak írja be a márkanevet és a termék típusát a keresősávba és máris megtekintheti ingyenesen az ön által keresett útmutatót.

hasznalati-utasitasok.hu

© Szerzői jogok 2020 hasznalati-utasitasok.hu. Minden jog fenntartva.