Philips BTM2280W kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Philips BTM2280W útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Philips BTM2280W tulajdonosoknak.

BTM2280
Question?
Contact
Philips
Question?
Contact
Philips
EN Short User Manual
CS Krátkáuživatelskápříručka
DA Kortbrugervejledning
DE Kurzanleitung
BTM2280
Short User Manual
www.philips.com/welcome
Always there to help you
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
Wall Mounting
Instructions
www.philips.com/welcome
Always there to help you
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
2
DC IN
Specicationsaresubjecttochangewithoutnotice
©2013KoninklijkePhilipsElectronicsN.V.
Allrightsreserved.
BTM2280_12_SUM_V1.0
2
EN
Before using your product, read all accompanying safety information.
CS
Předpoužitímvýrobkusipřečtětepřibalenébezpečnostníinformace.
DA
Førdubrugerproduktet,skaldulæseallemedfølgendesikkerhedsoplysninger.
DE
LesenSievordererstenVerwendungIhresProduktesallebeiliegenden
Sicherheitsinformationen.
EN
Ecopowerstandbymode ON Standbymode
ON Ecopowerstandbymode Standbymode
Note:Afterthisproductstaysinactivefor15minutes,itautomaticallyswitchesto
thenormalstandbymode.
Afterthisproductstaysinthenormalstandbymodefor15minutes,it
automaticallyswitchestotheecopowerstandbymode.
CS
Úspornýpohotovostnírežim ON Pohotovostnírežim
ON Úspornýpohotovostnírežim Pohotovostnírežim
Poznámka:Pokudvýrobekzůstaneneaktivnípodobu15minut,automatickyse
přepnedoběžnéhopohotovostníhorežimu.
Po15minutáchvběžnémpohotovostnímrežimusevýrobek
automatickypřepnedoúspornéhopohotovostníhorežimu.
DA
Eco-standbytilstand TIL standbytilstand
TIL Eco-standbytilstand standbytilstand
Bemærk:Nårdetteproduktharværetinaktivti15minutter,skifterdetautomatisk
tildennormalestandbytilstand.
Nårdetteproduktharværetinormalstandbytilstandi15minutter,
skifterdetautomatisktilEco-standbytilstand.
DE
EcoPower-Standby-Modus EIN Standby-Modus
EIN EcoPower-Standby-Modus Standby-Modus
Hinweis:WenndasGerät15Minutenlanginaktivist,schaltetessichdanach
automatischindennormalenStandby-Modus.
WennsichdasGerät15MinutenlangimnormalenStandby-Modus
bendet,schaltetesautomatischindenEcoPower-Standby-Modus.
EN
1 Instandbymode,pressandholdCLOCKtoentertheclocksettingmode.
» or is displayed.
2 Press +VOL- or / to select a time format ( or ), and
thenpressCLOCK.
3 Press +VOL-or / tosetthehour,andthenpressCLOCK.
4 Press +VOL- or / tosettheminute,andthenpressCLOCK.
» Thesetclockisdisplayed.
CS
1 StisknutímapodrženímtlačítkaCLOCKvpohotovostnímrežimupřejdětedo
režimunastaveníhodin.
» Zobrazíse nebo .
2 Stisknutímtlačítka+VOL-nebo / vyberteformátčasu
( nebo )apotéstisknětetlačítkoCLOCK.
3 Stisknutímtlačítka+VOL-nebo / nastavtehodinuapotéstiskněte
tlačítkoCLOCK.
4 Stisknutímtlačítka+VOL-nebo / nastavteminutuapoté
stisknětetlačítkoCLOCK.
» Zobrazísenastavenéhodiny.
DA
1 IstandbytilstandskaldutrykkepåCLOCKogholdeknappennedeforat
aktiveretilstandenforindstillingafuret.
» eller vises.
2 Trykpå+VOL- eller / foratvælgeettidsformat( eller
),ogtrykherefterpåCLOCK.
3 Trykpå+VOL-eller / foratindstilletimetal,ogtrykherefterpå
CLOCK.
4 Trykpå+VOL- eller / foratindstilleminuttal,ogtrykherefterpå
CLOCK.
» Detindstilledeklokkeslætvises.
DE
1 HaltenSieimStandby-ModusCLOCKgedrückt,umdenEinstellungsmodus
fürdieUhraufzurufen.
» oder wirdangezeigt.
2 DrückenSie+VOL- oder / , um ein Zeitformat ( oder
)auszuwählen,unddrückenSiedannCLOCK.
3 DrückenSie+VOL-oder / ,umdieStundeneinzustellen,und
drückenSiedannCLOCK.
4 DrückenSie+VOL- oder / ,umdieMinuteneinzustellen,und
drückenSiedannCLOCK.
» DieeingestellteUhrzeitwirdangezeigt.
EN
TunetoanFMradiostation
• Totunetothepreviousornextstrongstation,pressandhold / until
thefrequencystartstochange.
• Totunetoastationataspecicfrequency,press / repeatedly until its
frequencyisdisplayed.
CS
NaladěnírádiovéstaniceFM
• Chcete-linaladitpředchozínebonásledujícístanicisesilnýmpříjmem,stiskněte
apodržtetlačítko / ,dokudsenezačneměnitfrekvence.
• Chcete-linaladitstanicinaurčitéfrekvenci,stiskněteopakovanětlačítko /
,dokudsenezobrazíjejífrekvence.
DA
IndstiltilenFM-radiostation
• Foratndedenforrigeellernæstestationmedetstærktsignalskaldutrykke
/ ogholdeknappennede,indtilfrekvensenbegynderatskifte.
• Foratstilleindpåenstationmedenbestemtfrekvensskaldutrykke
gentagne gange på / ,indtilstationensfrekvensvises.
DE
AuswähleneinesUKW-Radiosenders
• UmzumvorherigenodernächstenstarkenSenderzuwechseln,haltenSie
/ gedrückt,bissichdieFrequenzändert.
• UmzueinemSendermiteinerbestimmtenFrequenzzuwechseln,drücken
Siewiederholt / ,bisdiegewünschteFrequenzangezeigtwird.
EN
Storeradiostationsautomatically
1 PressandholdPROGuntilthefrequencystartstochange.
2 Afteravailableradiostationsarestored,press / totunetooneofthem.
Note:Thisproductcanstoreamaximumof20radiostations.
CS
Automatickéuloženírádiovýchstanic
1 StiskněteapodržtetlačítkoPROG,dokudsenezačneměnitfrekvence.
2 Stisknutímtlačítka / pouloženídostupnýchrádiovýchstanicnaladíte
jednuznich.
Poznámka:Natentovýrobeklzeuložitmaximálně20rádiovýchstanic.
DA
Gemradiostationerautomatisk
1 Hold PROGnede,indtilfrekvensenbegynderatskifte.
2 Efterdetilgængeligeradiostationerergemt,skaldutrykkepå / for at
stilleindpåénafdem.
Bemærk:Produktetkanhøjstlagre20radiostationer.
EN
Storeradiostationsmanually
1 Tune to a radio station.
2 Press PROGtoactivateprogramming.
3 Press / toallocateasequencenumberfrom1to20tothisradio
station,andthenpressPROGtoconrm.
4 Repeatsteps1-3toprogrammorestations.
5 Press / to tune to a stored radio station.
Note:Youcanprogramamaximumof20presetradiostations.
Tooverwriteaprogrammedradiostation,storeanotheronewithits
sequencenumber.
CS
Ručníuloženírádiovýchstanic
1 Naladěnírádiovéstanice.
2 StisknutímtlačítkaPROGaktivujteprogramování.
3 Stisknutímtlačítka / přiřaďtetétorádiovéstanicipořadovéčíslood1do
20anáslednýmstisknutímtlačítkaPROGpotvrďtevolbu.
4 Opakovánímkroků1až3naprogramujtevícestanic.
5 Stisknutímtlačítka / naladíteuloženourádiovoustanici.
Poznámka:
Naprogramovatlzemaximálně20předvolebrádiovýchstanic.
Chcete-lipřepsatnaprogramovanourádiovoustanici,uložtesjejím
pořadovýmčíslemjinoustanici.
DA
Gemradiostationermanuelt
1 Find en radiostation.
2 TrykpåPROGforataktivereprogrammering.
3 Trykpå / forattilknytteetsekvensnummermellem1til20tildenne
radiostation,ogtrykherefterpåPROGforatbekræfte.
4 Gentagtrin1-3foratprogrammereerestationer.
5 Trykpå / for at stille ind på en gemt radiostation.
Bemærk:Dukanmaksimaltprogrammere20forudindstillederadiostationer.
Hvisduviloverskriveenforudindstilletradiostation,skaldulagreenanden
stationmeddenssekvensnummer.
DE
ManuellesSpeichernvonRadiosendern
1 Stellen Sie einen Radiosender ein.
2 DrückenSiePROG,umdenProgrammiervorgangzuaktivieren.
3 DrückenSie / ,umdiesemRadiosendereineFolgenummerzwischen1
und20zuzuweisen,undbestätigenSiediesmitPROG.
4 WiederholenSieSchritte1bis3,ummehrSenderzuprogrammieren.
5 DrückenSie / ,umeinenprogrammiertenRadiosendereinzustellen
Hinweis:Siekönnenmaximal20voreingestellteRadiosenderprogrammieren.
UmeinenprogrammiertenRadiosenderzuüberschreiben,speichernSie
einen anderen Sender mit seiner Folgenummer.
DE
AutomatischesSpeichernvonRadiosendern
1 Halten Sie PROGgedrückt,bissichdieFrequenzändert.
2 NachdemverfügbareRadiosendergespeichertwurden,drückenSie / ,
umzueinemderSenderzuwechseln.
Hinweis:Siekönnenmaximal20Radiosenderprogrammieren.
EN
Buttons Functions
VOL+/- Increaseordecrease
thevolume.
MUTE Mutethespeakers
orreleasethemfrom
mute status.
SOUND Select a preset sound
equalizer.
CS
Tlačítka Funkce
VOL+/- Zvýšenínebosnížení
hlasitosti.
MUTE Ztlumení
reproduktorůnebo
zrušeníztlumení.
SOUND Výběrpředvolby
zvukuekvalizéru.
DA
Taster Funktioner
VOL+/- Øg eller reducer
lydstyrken.
MUTE Slå lyden fra
højttalernefra,eller
slå lyden til igen.
SOUND Vælgen
forudindstillet
equalizer.
DE
Tasten Funktionen
VOL+/- Erhöhenbzw.
Verringernder
Lautstärke
MUTE Aktivieren/
Deaktivierender
Stummschaltungder
Lautsprecher
SOUND Auswähleneiner
voreingestellten
Equalizer-Einstellung
EN
1 Press or SOURCEtoswitchthesourceto .
2 OnyourBluetoothdevice,enableBluetoothandsearchfordevices.
3 Inthedevicelist,selectPHILIPSBTM2280.Ifapasswordisrequired,enter
0000.
Bluetoothindicator
TheBluetoothindicatorbesidethedisplayindicatesthestatusofBluetooth
connection.
Bluetoothindicator Bluetoothconnection
Blinkingblue Connectingorwaitingforconnection
Solidblue Connected
Control
Buttons Functions
Start, pause, or resume play.
/
Presstoskiptothepreviousornexttrack.
Stop play.
• ToconnectanotherBluetoothdevice,disconnectthecurrentdevicerst.
• Toclearthepairinghistory,pressandhold ontheremotecontrolfor8
secondsinBluetoothmode.
CS
1 Stisknutímtlačítka neboSOURCEpřepnětezdrojna .
2 NazařízeníBluetoothzapnětefunkciBluetoothavyhledejtezařízení.
3 VseznamuzařízenívybertemožnostPHILIPSBTM2280.Pokudjevyžadováno
heslo,zadejte0000.
Kontrolka Bluetooth
KontrolkaBluetoothvedledisplejeindikujestavpřipojeníBluetooth.
Kontrolka
Bluetooth
PřipojeníBluetooth
Blikajícímodrá Probíhápřipojovánínebočekánínapřipojení
AUDIO
IN
www.philips.com/welcome
Registeryourproductandgetsupportat
Alwaystheretohelpyou
• ForatkunnetilslutteenandenBluetooth-enhedskalduførstkobleden
aktuelleenhedfra.
• Foratryddeparringshistorikkenskalduholde nedepåfjernbetjeningeni
8sekunderiBluetooth-tilstand.
DE
1 DrückenSiewiederholtdieTaste oder SOURCE,umzurQuelle zu
wechseln.
2 AktivierenSieaufIhremBluetooth-GerätdieBluetooth-Funktion,undsuchen
SienachGeräten.
3 WählenSieinderGerätelistePHILIPSBTM2280aus.Fallserforderlich,geben
SiedasPasswort„0000“ein.
Bluetooth-Anzeige
DieBluetooth-AnzeigenebendemDisplayzeigtdenStatusderBluetooth-
Verbindungan.
Bluetooth-Anzeige Bluetooth-Verbindung
Blaublinkend VerbindungwirdaufgebautoderaufVerbindungwird
gewartet
Blauleuchtend Verbunden
Steuerung
Tasten Funktionen
Starten,Anhalten,FortsetzenderWiedergabe
/
Drücken,umzumvorherigen/nächstenTitelzuspringen.
StoppenderWiedergabe
• BevorSieeineVerbindungmiteinemanderenBluetooth-Gerätherstellen,
trennenSiezuerstdieVerbindungmitdemaktuellenGerät.
• UmdenKopplungsverlaufzulöschen,haltenSie imBluetooth-Modusauf
derFernbedienung8Sekundenlanggedrückt.
Modrá Připojeno
Ovládání
Tlačítka Funkce
Spuštění,pozastaveníneboobnovenípřehrávání.
/
Stisknutímtlačítkapřejdetenapředchozínebonásledující
skladbu.
Zastavenípřehrávání.
• Chcete-lipřipojitdalšízařízeníBluetooth,odpojtenejdříveaktuálnízařízení.
• Chcete-liodstranithistoriipárování,stiskněteapodržtenadálkovémovladači
tlačítko na8sekundvrežimuBluetooth.
DA
1 Trykpå eller SOURCEforatskiftekildetil .
2 PådinBluetooth-enhedskalduaktivereBluetoothogsøgeefterenheder.
3 PåenhedslistenskalduvælgePHILIPSBTM2280.Hvisderskalbrugesen
adgangskode,skalduindtaste0000.
Bluetooth-indikator
Bluetooth-indikatorenvedsidenafskærmenangiverstatusforBluetooth-
forbindelsen.
Bluetooth-indikator Bluetooth-forbindelse
Blinkerblåt Tilslutterellerventerpåforbindelse
Fastblå Tilsluttet
Knap
Taster Funktioner
Startellergenoptagafspilningen,ellersætdenpåpause.
/
Trykforatspringetildetforrigeellernæstespor.
Stop afspilningen.
BTM2280_12_Short User Manual_V1.0.indd 1 8/16/2013 9:53:21 AM

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Philips BTM2280W?

Tegye fel a/az Philips BTM2280W termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Philips BTM2280W termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Termékleírás

Márka Philips
Modell BTM2280W
Termék Hi-Fi rendszer
EAN 8712581714499
Nyelv Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Orosz, Norvég, Finn, Cseh, Román, Török, Szlovák, Görög, Magyar
Termékcsoport Hi-Fi rendszerek
Fájltípus PDF
Tömeg és méretek
Tömeg 3300g
Mélység 99mm
Csomagolás mélysége 265mm
Csomagolás magassága 142mm
Csomagolás szélessége 460mm
Szélesség 420mm
Magasság (állvánnyal) 223mm
Csomagolás tömege 4200g
Kialakítás
Lemezbetöltés típusa Slot
Típus Otthoni mikro hangrendszer
Termék színe Ezüst
Optikai lemezlejátszó
Kazetta-lejátszó
Optikai lemezek száma 1lemezek
Teljesítmény
Csatornák száma 20csatornák
MP3-lejátszás
Beépített kártyaolvasó
Támogatott lemezfajták CD, CD-R, CD-RW
Támogatott audió formátumok MP3
Lejátszási módok Fast backward, Fast forward, Next, Previous, Repeat, Shuffle
USB közvetlen lejátszás
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Bluetooth profilok A2DP
USB port
Apple dokkolás kompatibilitás Nem támogatott
Fejhallgató csatlakozhatóság 3, 5 mm-es
USB 2.0 portok száma 1
Bluetooth
Bluetooth verzió 2.1
Multimédia
Hangszóró típusa -
Hangszórók száma 2
Kimeneti teljesítmény (RMS) 20W
Beépített hangszóró(k)
Mélysugárzó átmérője 69.85mm
Basszus reflex
Karaoke
Rádió
Támogatott rádiósávok FM
Tuner továbbfejlesztések Auto scan, Auto tuning
Alapértelmezett állomások mennyisége 20
Képernyő
Kijelző típusa LED
Hálózat
Wi-Fi
Ergonómia
Riasztás funkció
Beépített óra
Elalvás időzítő
Falra szerelhető
Távolról működtetett
Tápellátás
Áramforrás AC
Bemeneti frekvencia 50 - 60Hz
Beviteli feszültség 110-240V
Csomagolás tartalma
Kézi távvezérlő
Felhasználói kézikönyv
AC adapter mellékelve
FM-antenna
Tanusítványok
Energy Star által tanúsított -