Philips BTM2056 kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Philips BTM2056 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Philips BTM2056 tulajdonosoknak.

EN
1 Important
Warning
Never remove the casing of this micro system.
Never lubricate any part of this system.
Never place this system on other electrical equipment.
Never look into the laser beam inside this system.
Keep this system away from direct sunlight, naked ames or heat.
Make sure that you always have easy access to the power cord, plug or
adaptor to disconnect the system from the power.
Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to
excessive heat such as sunshine, re or the like.
Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may
result in bodily injury, property damage, or damage to the remote
control:
Install all batteries correctly, + and - as marked on the remote
control.
Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
Remove batteries when the remote control is not used for a
long time.
Make sure that there is enough free space around the product for
ventilation.
The system shall not be exposed to dripping or splashing.
Do not place any sources of danger on the system (e.g. liquid lled
objects, lighted candles).
Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as the
disconnect device, the disconnect device shall remain readily
operable.
Hearing safety
Caution
To prevent possible hearing damage, do not
listen at high volume levels for long periods.
Set the volume to a safe level. The louder the
volume, the shorter is the safe listening time.
Be sure to observe the following guidelines when using your
headphones.
Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
Be careful not to adjust the volume continuously upwards as your
hearing adapts.
Do not turn up the volume so high that you can’t hear what’s
around you.
You should use caution or temporarily discontinue use in potentially
hazardous situations.
Excessive sound pressure from earphones and headphones can
cause hearing loss.
2 Notice
Any changes or modi cations made to this device that are not expressly
approved by Philips Consumer Lifestyle may void the user’s authority to
operate the equipment.
This product complies with the radio interference requirements of the
European Community.
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a
product it means that the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection
system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. Correct disposal of your
old product helps to prevent potential negative consequences for the
environment and human health.
Your product contains batteries covered by the European
Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal
household waste. Please inform yourself about the local rules
on separate collection of batteries because correct disposal
helps to prevent negative consequences for the environmental and
human health.
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make
the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box),
polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam
sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused
if disassembled by a specialized company. Please observe the local
regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted
batteries and old equipment.
This apparatus includes this label:
This is CLASS II apparatus with double insulation, and no protective
earth provided.
The Bluetooth
®
word mark and logos are registered trademarks owned
by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips is under
license.
The making of unauthorized copies of copy-protected material, including
computer programs, les, broadcasts and sound recordings, may be
an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This
equipment should not be used for such purposes.
Note
The type plate is located on the back of the apparatus.
CS
1 Důležité informace
Varování
Neodstraňujte kryt systému.
Nikdy nemažte žádnou část tohoto systému.
Nepokládejte tento systém na jiné elektrické zařízení.
Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř systému.
Systém nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo
adaptéru, abyste mohli systém odpojit od napájení.
Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly
být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni
a podobně.
UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující
pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může
způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození dálkového
ovladače:
Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a na
dálkovém ovladači.
Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a
alkalické apod.).
Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie
vyjměte.
Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou
ventilaci.
Systém chraňte před kapající a stříkající vodou.
Na systém nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např.
předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání
přístroje by mělo být připraveno k použití.
Bezpečnost poslechu
Výstraha
Chcete-li předejít riziku poškození sluchu,
neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na
příliš vysokou hlasitost. Hlasitost upravte na
bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím
kratší je bezpečná doba poslechu.
Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.
Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky
v okolí.
V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení
přestaňte na chvíli používat.
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému
poškození sluchu.
2 Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně
schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za
následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na
vysokofrekvenční odrušení.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí,
které lze recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého
kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s
běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku
pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a
zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/
ES, které nelze odkládat do běžného komunálního
odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného
odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku
pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby
bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku
(krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné
fólie z lehčeného plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže
odbornou
rmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových
materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.
Zařízení je opatřeno tímto štítkem:
Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.
Slovní označení a loga Bluetooth
®
jsou registrované ochranné známky
vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto
označení společností Philips je na základě licence.
Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není
povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových
nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný
čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.
Poznámka
Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně přístroje.
DA
1 Vigtigt
Advarsel
Kabinettet bør aldrig tages af mikrosystemet.
Forsøg aldrig at smøre nogen del af systemet.
Placer aldrig systemet på andet elektrisk udstyr.
Se aldrig på laserstrålen inde i dette system.
Udsæt ikke systemet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren,
du kan afbryde strømmen til systemet.
Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes
for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du
batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller skade
på fjernbetjeningen:
Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det
er vist på fjernbetjeningen.
Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og
alkalinebatterier osv.).
Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem
længere tid.
Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
Systemet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
Placer aldrig farlige genstande på systemet (f.eks. væskefyldte
genstande eller tændte lys).
Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde
enheden, forbliver enheden parat til betjening.
Høresikkerhed
Advarsel
For at undgå risiko for høreskade bør du ikke
lytte ved høj lydstyrke i længere perioder.
Indstil lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere
lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.
Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine
hovedtelefoner.
Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
Vær omhyggelig med ikke at justere lydstyrken kontinuerligt opad,
efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der
foregår omkring dig.
Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt
farlige situationer.
Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage
hørenedsættelse.
2 Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips
Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette
udstyr.
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er
omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for
elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-
direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale
indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med
til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består
af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen
(poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af
et special rma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af
emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
Dette apparat bærer denne etiket:
Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden
beskyttende jording.
Bluetooth
®
-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende
Bluetooth SIG, Inc., og Philips’ brug af sådanne mærker sker under licens.
Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder
computerprogrammer, ler, udsendelser og lydindspilninger, kan være i
strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør
ikke bruges til sådanne formål.
Bemærk
Identi kationspladen ndes bag på apparatet.
DE
1 Wichtig
Warnung
Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Microsystems.
Fetten Sie niemals Teile dieses Systems ein.
Stellen Sie dieses System niemals auf andere elektrische Geräte.
Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Inneren des Produkts.
Setzen Sie dieses System nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder
Wärme aus.
Stellen Sie zum Trennen des Systems von der Stromversorgung den
einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.
Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme
durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
WARNHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende
Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν
να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική
νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή
μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή
αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία
έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία
υλικά: χαρτόνι (κουτί),
αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας
από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό
αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια
ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά
με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού
εξοπλισμού.
Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:
Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη
προστατευτική γείωση.
Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth
®
αποτελούν
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG,
Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Philips γίνεται κατόπιν
αδείας.
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία
αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων,
μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης,
ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν
επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς
αυτούς.
Σημείωση
Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
ES
1 Importante
Advertencia
No quite nunca la carcasa de la microcadena.
No lubrique ninguna pieza de este sistema.
No coloque nunca este sistema sobre otro equipo eléctrico.
No mire nunca al haz de láser que está dentro del sistema.
No exponga el sistema a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al
enchufe o al adaptador para desconectar el sistema de la corriente.
No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas
como, por ejemplo, la luz solar, el fuego o similares.
ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas
que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o al
control remoto:
Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de
los polos + y - del control remoto.
No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
Quite las pilas cuando no use el control remoto durante un
periodo largo de tiempo.
Asegúrese de que hay espacio su ciente alrededor del producto
para que se ventile.
El sistema no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
No coloque sobre el sistema objetos que puedan suponer un peligro
(por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter
como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre
disponible.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN VIGILANCIA
APARATOS ELÉCTRICOS.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON
CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES
REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA/
CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN
VIGILANCIA.
Seguridad auditiva
Precaución
Para evitar posibles daños auditivos, no
escuche audio a niveles de volumen altos
durante periodos prolongados. Ajuste el
volumen a un nivel seguro. Cuanto más alto
sea el volumen, menor será el tiempo de
escucha seguro.
Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los
auriculares.
Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo
razonables.
Tenga cuidado de no subir el nivel de sonido a medida que se
adaptan su oídos.
No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar
lo que le rodea.
En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o
interrumpir temporalmente el uso.
La presión excesiva del auricular puede provocar pérdidas auditivas.
2 Aviso
Cualquier cambio o modi cación que se realice en este dispositivo que
no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede
anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la
Comunidad Europea.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
reutilizarse.
Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado
en un producto, signi ca que cumple la Directiva europea
2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos
eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus
productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación
correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud.
El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea
2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura
doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la
recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.
Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el
embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma
de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma
protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a
utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local
acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos
antiguos.
Este aparato incluye esta etiqueta:
Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra
protegida.
La marca nominativa Bluetooth
®
y los logotipos son marcas comerciales
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Philips utiliza siempre estas
marcas con licencia.
La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos
programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido,
puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este
equipo no se debe utilizar para tales nes.
Nota
La placa de identi cación está situada en la parte posterior del dispositivo.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien
appareil permet de préserver l’environnement et la santé.
Cet appareil contient des piles relevant de la directive
européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les
ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en
vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des
piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l’environnement
et la santé.
Informations sur l’environnement
Tout emballage super u a été supprimé. Nous avons fait notre possible
pour permettre une séparation facile de l’emballage en trois matériaux
: carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et
polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à
condition d’être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les
réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles
usagées et de votre ancien équipement.
Cet appareil présente l’étiquette suivante :
Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans
connexion protégée (mise à la terre) fournie.
Les logos et la marque de nom Bluetooth
®
sont des marques déposées
de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par Philips
sont régies par des accords de licence.
La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la
copie, notamment de programmes informatiques, chiers, diffusions
et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits
d’auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être
utilisé à de telles ns.
Remarque
La plaque signalétique est située à l'arrière de l'appareil.
HU
1 Fontos!
Figyelem
A mikrorendszer borítását megbontani tilos.
Tilos a rendszer bármely alkatrészének a kenése.
A rendszert tilos más elektromos berendezésre helyezni.
Tilos belenézni a rendszerben található lézersugárba.
Ne tegye ki a rendszert közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel, a csatlakozó vagy az adapter könnyen
hozzáférhető legyen, hogy a rendszert le tudja választani a hálózati áramról.
Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért
ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz
közelébe stb.
Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás
személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a távvezérlőnek a
károsodását okozhatja, ezért:
Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve a távvezérlőn
látható + és - jelölésre.
Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a
távvezérlőt.
Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a
megfelelő szellőzéshez.
A rendszert nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
Ne helyezzen a rendszerre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal
töltött tárgyat, égő gyertyát).
Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos
megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon
hozzáférhetőnek kell lennie.
Hallásvédelem
Vigyázat
Az esetleges halláskárosodás elkerülése
érdekében ne hallgassa huzamosabb ideig nagy
hangerőn a készüléket. Állítsa a hangerőt egy
biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő,
annál rövidebb a hallás szempontjából még
biztonságosnak számító időtartam.
Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.
Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott
egy adott hangerőhöz.
Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező
zajokat.
Fokozottan gyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha
nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.
A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás
halláskárosodást okozhat.
2 Megjegyzés
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett
engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása
semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.
Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára
vonatkozó követelményeinek.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum
azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai
irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív
hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett
készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé
vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai
irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási
hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a
feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.
Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol
(védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat
képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt
a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek
leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
A készüléken a következő címke található:
II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés
nélkül.
A Bluetooth
®
szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai,
a Philips engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.
Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat,
fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen
másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek
minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.
Megjegyzés
A típustábla a készülék alján található.
IT
1 Importante
Avvertenza
Non rimuovere il rivestimento del sistema micro per nessun motivo.
Non lubri care mai nessuna parte di questo sistema.
Non posizionare mai questo sistema su altre apparecchiature elettriche.
Non guardare mai il raggio laser all'interno di questo sistema.
Tenere lontano il sistema dalla luce diretta del sole, amme vive o fonti di
calore.
Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o
l'adattatore per scollegare il sistema dall'alimentazione.
Verletzungen, Sachschäden oder Schäden an der Fernbedienung
führen kann:
Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - in der
Fernbedienung korrekt ein.
Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder
Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-
Batterien).
Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie eine
längere Zeit nicht verwendet wird.
Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Platz um das Gerät zur
Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
Es dürfen keine Flüssigkeiten an das System gelangen.
Auf das Produkt dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt
werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende
Kerzen).
Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung
verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
Gehörschutz
Achtung
Um mögliche Hörschäden zu vermeiden,
hören Sie Audioinhalte nicht bei hoher
Lautstärke über einen längeren Zeitraum.
Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein. Je
höher die Lautstärke, desto schneller können
Hörschäden entstehen.
Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende
Richtlinien.
Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine
angemessene Zeit lang.
Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht regelmäßig höher
einstellen, da sich Ihr Höremp nden entsprechend anpasst.
Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie
Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein
oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
Übermäßiger Schalldruck durch Kopfhörer kann zu Hörschäden
führen.
2 Hinweis
Änderungen oder Modi zierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich
von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum
Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu
Funkstörungen.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden können.
Be ndet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf
Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur
getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung
Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
Folgen geschützt.
Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie
2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die
örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von
Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt werden.
Umweltinformationen
Auf über üssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann
leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor
(Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden
können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb
demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur
Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und
Altgeräten.
Dieses Gerät ist mit diesem Etikett versehen:
Gerät der GERÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne
Schutzleiter.
Der Name und das Logo von Bluetooth
®
sind eingetragene Marken von
Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Philips
erfolgt unter Lizenz.
Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B.
Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann
eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses
Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.
Hinweis
Das Typenschild be ndet sich auf der Rückseite des Geräts.
EL
1 Σημαντικό
Προειδοποίηση
Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του συστήματος micro.
Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του συστήματος.
Μην τοποθετείτε ποτέ το σύστημα πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στο
σύστημα.
Να αποφεύγετε την έκθεση του συστήματος στην άμεση ηλιακή
ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, το
φις ή το τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το σύστημα από το ρεύμα.
Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες)
δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο,
φωτιά κ.λπ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίαςΠρος
αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο
τηλεχειριστήριο:
Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις
πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο
τηλεχειριστήριο.
Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με
καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν το τηλεχειριστήριο δεν
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό
γύρω από το προϊόν.
Το σύστημα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο σύστημα (π.χ.
αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in
ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να
παραμένει λειτουργική.
Ασφάλεια ακοής
Προσοχή
Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα
στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε
υψηλή ένταση ήχου για πολλή ώρα. Να
ρυθμίζετε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο.
Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο
μειώνεται ο χρόνος ασφαλούς ακρόασης.
Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν
χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση συνεχώς προς τα
πάνω όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι
γίνεται γύρω σας.
Πρέπει να προφυλάσεστε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση
σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
2 Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη
συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία
της συσκευής.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν
να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε
τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων
FI
1 Tärkeää
Vakava varoitus
Älä koskaan avaa mikrojärjestelmän koteloa.
Älä koskaan voitele mitään järjestelmän osaa.
Älä koskaan aseta tätä järjestelmää muiden sähkölaitteiden päälle.
Älä katso järjestelmän sisällä olevaan lasersäteeseen.
Pidä järjestelmä poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai
lämmönlähteiden läheisyydestä.
Varmista, että virtajohto ja pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa
järjestelmän virtalähteestä.
Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille,
esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia
vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
Asenna paristot oikein, kaukosäätimen ja paristojen navat (+ ja -)
vastakkain.
Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja
keskenään.
Poista paristot, jos kaukosäädin on pitkään käyttämättä.
Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
Suojaa järjestelmä tippuvalta vedeltä ja roiskeilta.
Älä aseta järjestelmän päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia
esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran
katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.
Kuunteluturvallisuudesta
Varoitus
Kuunteleminen pitkään suurella
äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi.
Aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle.
Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä
lyhyempi on turvallinen kuunteluaika.
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä
ympärilläsi tapahtuu.
Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.
2 Huomautus
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips
Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä
käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten
mukainen.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa
vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/
EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen
keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset
ympäristö- ja henkilöhaittoja.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen,
että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit,
suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä
poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
Tässä laitteessa on tarra:
Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole
maadoitusta.
Bluetooth
®
-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä, joihin Philipsillä on käyttölupa.
Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi
loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei
saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.
Huomautus
Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
FR
1 Important
Avertissement
Ne retirez jamais le boîtier de la microchaîne.
Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des ammes nues et de
toute source de chaleur.
Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la prise ou à
l'adaptateur pour débrancher l'appareil.
N’exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source
produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou
similaire.
Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles
pouvant endommager la télécommande ou entraîner des blessures
corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes
:
Installez toutes les piles correctement, avec les signes + et -
orientés comme indiqué sur la télécommande.
Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et
alcalines, etc.).
Retirez les piles lorsque vous n’utilisez pas la télécommande
pendant une longue période.
Assurez-vous que l’espace libre autour de l’appareil est suf sant pour
la ventilation.
L’appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux
éclaboussures.
Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre appareil à
proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide, bougies
allumées).
Si la che de l’adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif
de découplage, elle doit rester facilement accessible.
Sécurité d’écoute
Attention
Pour éviter toute perte d'audition éventuelle,
n'écoutez pas à un volume élevé pendant une
longue durée. Réglez le volume à un niveau
non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la
durée d'écoute non nuisible est courte.
Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l’utilisation
de vos écouteurs.
Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées
raisonnables.
Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre
ouïe s’y accoutume.
Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu’il masque complètement
les sons environnants.
Faites preuve de prudence dans l’utilisation des écouteurs ou arrêtez
l’utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des
casques est susceptible de provoquer une perte d’audition.
2 Avertissement
Toute modi cation apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée
expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l’habilitation
de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
Ce produit est conforme aux spéci cations d’interférence radio de la
Communauté Européenne.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de haute qualité pouvant être recyclés et
réutilisés.
La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un
produit indique que ce dernier est conforme à la directive
européenne 2002/96/CE.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BTM2056
Always there to help you
BTM2056_12_Safety & Notice_V1.0.indd 1BTM2056_12_Safety & Notice_V1.0.indd 1 11/28/2012 2:45:39 PM11/28/2012 2:45:39 PM

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Philips BTM2056?

Tegye fel a/az Philips BTM2056 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Philips BTM2056 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Termékleírás

Márka Philips
Modell BTM2056
Termék Hi-Fi rendszer
EAN 8712581677015
Nyelv Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Orosz, Finn, Szlovák, Görög, Magyar
Termékcsoport Hi-Fi rendszerek
Fájltípus PDF
Multimédia
Kimeneti teljesítmény (RMS) 15W
Hangszóró típusa -
Hangszórók száma 2
Basszus reflex
Karaoke
Mélysugárzó átmérője 69.85mm
Tömeg és méretek
Mélység 98mm
Csomagolás mélysége 197mm
Csomagolás magassága 251mm
Csomagolás szélessége 456mm
Magasság (állvánnyal) 235mm
Szélesség 400mm
Csomagolás tömege 4200g
Tömeg 4.2g
Csomag mérete (sz x mé x ma) 456 x 197 x 251mm
Nettó tömeg 3300g
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Bluetooth profilok A2DP
USB port
Apple dokkolás kompatibilitás Nem támogatott
Fejhallgató csatlakozhatóság 3, 5 mm-es
Bemenő vonal
Bluetooth
Kialakítás
Típus Otthoni mikro hangrendszer
Termék színe Black, Grey
Optikai lemezlejátszó
Kazetta-lejátszó
Lemezbetöltés típusa Elöl
Motoros lemeztálca
Rádió
Támogatott rádiósávok FM
Rádiós adatrendszer (RDS)
Tuner továbbfejlesztések Auto scan, Auto tuning
Alapértelmezett állomások mennyisége 20
Képernyő
Kijelző típusa LCD
Hálózat
Wi-Fi
Teljesítmény
MP3-lejátszás
Beépített kártyaolvasó
Támogatott lemezfajták CD, CD-R, CD-RW
Támogatott audió formátumok MP3, WMA
Lejátszási módok Fast forward, Fast reverse, Next, Previous, Repeat, Shuffle
Csatornák száma 20csatornák
Ergonómia
Riasztás funkció
Beépített óra
Elalvás időzítő
Tápellátás
Áramforrás AC
Bemeneti frekvencia 50 - 60Hz
Beviteli feszültség 110-240V
Csomagolás tartalma
Gyors áttekintő útmutató
AC adapter mellékelve
FM-antenna
Tanusítványok
Energy Star által tanúsított -
További jellemzők
Beépített hangszórók száma 2