Philips BTB2470

Philips BTB2470 kézikönyv

(1)
 • Question?
  Contact
  Philips
  Question?
  Contact
  Philips
  www.philips.com/support
  BTB2470
  2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
  This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of
  Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation
  to this product.
  Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
  Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
  BTB2470_10_Short User Manual_V1.0
  Wall Mounting Instructions
  Short user manual
  www.philips.com/support
  Always there to help you
  Register your product and get support at
  Question?
  Contact
  Philips
  Philips BTB2470
  EN
  1 Press /PAIRING to select the Bluetooth source.
  » The Bluetooth indicator ashes blue quickly.
  2 On your device,search for Bluetooth devices that can be
  paired.
  3 Select ‘Philips BTB2470‘ on your Bluetooth enabled device
  and if necessary input ‘0000’ as the paring password.
  » After successful pairing and connection, the
  Bluetooth indicator turns solid blue, and the unit
  beeps twice.
  4 Play music on the connected device.
  If you fail to search for Philips BTB2470‘ or cannot pair
  with this product, press and hold
  /PAIRING for three
  seconds to enter pairing mode.
  Notes:
  You can pair and connect a maximum of 3 devices
  to this product at the same time.
  If you want to pair with other device, press and hold
  /PAIRING for three seconds until you hear a single
  beep to enter pairing mode.
  CS
  1 Opakovaným stisknutím tlačítka /PAIRING vyberte zdroj
  Bluetooth.
  » Kontrolka Bluetooth rychle modře bliká.
  2 Zapněte zařízení a vyhledejte zařízení, která můžete
  párovat.
  3 V zařízení podporujícím Bluetooth vyberte možnost
  Philips BTB2470“ a v případě nutnosti zadejte jako heslo
  pro spárování „0000“.
  » Po úspěšném spárování a propojení se kontrolka
  Bluetooth rozsvítí modře a jednotka dvakrát pípne.
  4 Nyní můžete přehrávat hudbu na připojeném zařízení.
  Pokud možnost ‚Philips BTB2470‘ není možné vyhledat
  nebo se nedaří provést párování s tímto výrobkem,
  stiskněte tlačítko /PAIRING na tři sekundy a přejděte
  do režimu párování.
  Poznámky:
  K tomuto výrobku mohou být zároveň připojeny
  maximálně 3 zařízení.
  Chcete-li provést párování s jiným zařízením, stiskněte a
  podržte tlačítko /PAIRING po dobu tří sekund, dokud
  neuslyšíte jedno pípnutí znamenající vstup do režimu
  párování.
  DA
  1 Tryk på /PAIRING for at vælge Bluetooth-kilden.
  » Bluetooth-indikatoren blinker hurtigt blåt.
  2 Søg på din enhed efter Bluetooth-enheder, der kan parres.
  3 Vælg ”Philips BTB2470 på din Bluetooth-aktiverede enhed,
  og indtast om nødvendigt ”0000” som adgangskode til parring.
  » Når parring og forbindelse er oprettet, lyser Bluetooth-
  indikatoren konstant blåt, og enheden bipper to gange.
  4 Afspil musik på den tilsluttede enhed.
  Hvis du ikke kan søge efter ”Philips BTB2470’’, eller
  parring med dette produkt ikke er muligt, kan du åbne
  parringstilstand ved at holde
  /PAIRING nede i tre
  sekunder.
  Bemærk:
  Du kan højst parre og forbinde tre aktiverede enheder
  på samme tid med dette produkt.
  Hvis du vil foretage parring med en anden enhed, skal
  du holde
  /PAIRING nede i tre sekunder, indtil du
  hører et enkelt bip, for at åbne parringstilstand.
  DE
  1 Drücken Sie die Taste /PAIRING, um die Bluetooth-Quelle
  auszuwählen.
  » Die Bluetooth-Anzeige blinkt schnell blau.
  2 Suchen Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth-Geräte, die gekoppelt
  werden können.
  3 Wählen Sie „Philips BTB2470„ auf Ihrem Bluetooth-fähigen
  Gerät aus, und geben Sie ggf. „0000“ als Passwort für die
  Kopplung ein.
  » Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung leuchtet
  die Bluetooth-Anzeige durchgehend blau, und das Gerät
  gibt zwei Signaltöne aus.
  4 Geben Sie Musik auf dem angeschlossenen Gerät wieder.
  Falls Sie „PHILIPS BTB2470„ nicht nden oder keine
  Kopplung mit diesem Produkt durchführen können, halten
  Sie
  /PAIRING drei Sekunden lang gedrückt, bis der
  Kopplungsmodus geöffnet wird.
  3
  EN
  /
  Select a folder.
  /
  Select an audio le.
  Pause or resume play.
  /MENU
  Stop play.
  MODE Select an available play mode.
  [REPEAT ONE] (repeat one): repeat the cur-
  rent track
  [REPEAT ALB] (repeat album): repeat tracks in
  the current album
  [REPEAT ALL] (repeat all): repeat all tracks
  [SHUFFLE ON] (shufe on): play tracks
  randomly
  [OFF] (off): play tracks in sequence
  EN Short User Manual
  CS Krátká uživatelská příručka
  DA Kort brugervejledning
  DE Kurzanleitung
  EL Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
  ES Manual de usuario corto
  FI Lyhyt käyttöopas
  FR Bref mode d’emploi
  HU Rövid használati útmutató
  IT
  Manuale dell’utente breve
  KK
  Қысқаша пайдаланушы
  нұсқаулығы
  EN
  Switch to standby mode.
  CS
  Přepnutí do pohotovostního režimu.
  DA
  Skift til standbytilstand.
  DE
  Wechseln in den Standby-Modus.
  EL
  Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
  ES
  Activación del modo de espera
  FI
  Siirtyminen valmiustilaan.
  FR
  Activation du mode veille.
  HU
  Készenléti üzemmódba kapcsolás.
  IT
  Passaggio alla modalità standby.
  KK
  Күту режиміне ауысу
  EN
  Swich to ECO standby mode
  CS
  Přepnutí do pohotovostního režimu Eco.
  DA
  Skift til Eco-standbytilstand.
  DE
  Wechseln in den ECO Power Standby-Modus.
  EL
  Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ECO.
  ES
  Cómo pasar a modo de espera de bajo consumo.
  FI
  ECO-valmiustilaan siirtyminen.
  FR
  Pour activer le mode veille d’économie d’énergie.
  HU
  ECO készenléti üzemmódba váltás.
  IT
  Passaggio alla modalità ECO Standby.
  KK
  ECO күту режиміне ауысу
  EN
  Repeat step 2-3 to set hour, minute, and whether to synchronize the
  clock with an RDS radio or a DAB+ station that transmits time signals.
  CS
  Opakováním kroků 2–3 nastavte hodiny, minuty a to, zda se mají hodiny
  synchronizovat s rádiovou stanicí RDS nebo stanicí DAB+, která vysílá
  časové signály.
  DA
  Gentag trin 2 og 3 for at indstille time- og minuttallet og evt. synkronisere
  uret med en RDS-radio eller en DAB+-station, der sender tidssignaler.
  DE
  Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden und Minuten
  einzustellen und auszuwählen, ob die Uhr mit einem RDS- oder DAB+-
  Radiosender, der Zeitsignale überträgt, synchronisiert werden soll.
  EL
  Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά και
  αν θέλετε να συγχρονίσετε το ρολόι με ένα ραδιόφωνο RDS ή ένα
  σταθμό DAB+ που μεταδίδει σήματα ώρας.
  ES
  Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la hora y los minutos y si desea
  sincronizar el reloj con una radio RDS o una emisora DAB+ que
  transmita señales horarias.
  FI
  Toistamalla vaiheet 2–3 voit asettaa tunnit, minuutit ja kellonajan
  synkronoinninaikasignaaleja lähettävien RDS- tai DAB+-asemien
  kanssa.
  FR
  Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l’heure et les minutes, et
  sélectionner la synchronisation de l’horloge avec une radio RDS ou
  une station DAB+ transmettant des signaux horaires.
  HU
  Az óra és a perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést. Itt adhatja
  meg azt is, hogy az óra szinkronizálva legyen-e időjeleket sugárzó
  RDS-rádióval vagy DAB+ állomással.
  IT
  Ripetere i passaggi 2-3 per impostare le ore, i minuti e per
  sincronizzare l’orologio con una radio RDS o una stazione DAB+ che
  trasmette segnali orari.
  KK
  Сағатты, минутты орнату жәнеуақыт сигналдарын жіберетін RDS
  радиосымен және DAB+ станциясымен сағатты синхрондау үшін,
  2 және 3-қадамды қайталаңыз.
  DE
  /
  Wählen Sie einen Ordner aus.
  /
  Wählen Sie eine Audiodatei aus.
  Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe
  /MENU
  Stoppen der Wiedergabe
  MODE Auswählen eines verfügbaren Wiedergabemodus
  [REPEAT ONE] (Einzeln wiederholen): Wiederho-
  lung des aktuellen Titels
  [REPEAT ALB] (Album wiederholen): Wiederholung
  der Titel des aktuellen Albums
  [REPEAT ALL] (Alle wiederholen): Wiederholung
  aller Titel
  [SHUFFLE EIN] (Zufallswiedergabe): Zufällige
  Wiedergabe der Titel
  [OFF] (Aus): Wiedergeben der Titel der Reihe nach
  FI
  /
  Valitse kansio.
  /
  Valitse äänitiedosto.
  Keskeytä tai jatka toistoa.
  /MENU
  Toiston lopettaminen.
  MODE Valitse käytettävissä oleva toistotila.
  [REPEAT ONE] (yhden raidan uusinta): nykyisen
  raidan uusintatoisto.
  [REPEAT ALB] (albumin uusinta): nykyisen albumin
  uusintatoisto.
  [REPEAT ALL] (kaikkien uusintatoisto): kaikkien
  raitojen uusintatoisto.
  [SHUFFLE ON] (satunnaistoisto): raitojen toista-
  minen satunnaisessa järjestyksessä
  [OFF] (pois): raitojen toistaminen järjestyksessä.
  IT
  /
  Selezionare una cartella.
  /
  Selezionare un le audio.
  Consente di mettere in pausa o riavviare la
  riproduzione.
  /MENU
  Interruzione della riproduzione.
  MODE Consente di selezionare una modalità di
  riproduzione disponibile.
  [REPEAT ONE] (ripeti una volta): consente di
  ripetere il brano corrente
  [REPEAT ALB] (ripeti album): consente di
  ripetere l'album corrente
  [REPEAT ALL] (ripeti tutto): consente di rip-
  etere tutti i brani
  [SHUFFLE On] (casuale attivo): consente di
  riprodurre i brani in ordine casuale
  [OFF] (spento): consente di riprodurre i brani
  in sequenza
  Hinweise:
  Sie können maximal 3 Geräte auf diesem Produkt
  gleichzeitig koppeln und verbinden.
  Wenn Sie eine Kopplung mit einem anderen Gerät
  durchführen möchten, halten Sie
  /PAIRING drei
  Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen einzelnen Signalton
  hören und der Kopplungsmodus geöffnet wird.
  EL
  1 Πατήστε επανειλημμένα /PAIRING για να επιλέξετε την
  πηγή Bluetooth.
  » Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα
  με μπλε χρώμα.
  2 Στη συσκευή σας, αναζητήστε συσκευές Bluetooth με τις
  οποίες μπορεί να γίνει σύζευξη.
  3 Επιλέξτε «Philips BTB2470« στη συσκευή Bluetooth και αν
  χρειαστεί πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ‘’0000’
  για τη σύζευξη.
  » Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, η λυχνία
  Bluetooth ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα και η
  μονάδα παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους
  («μπιπ»).
  4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της μουσικής στη
  συνδεδεμένη συσκευή.
  Αν δεν καταφέρετε να βρείτε το «Philips btb2470« ή αν
  δεν είναι δυνατή η σύζευξη με το συγκεκριμένο προϊόν,
  πατήστε το
  /PAIRING για 3 δευτερόλεπτα για να
  μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης.
  Σημειώσεις:
  Μπορείτε να συζεύξετε και να συνδέσετε έως και
  τρεις συσκευές σε αυτό το προϊόν ταυτόχρονα.
  Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με
  άλλη συσκευή, πατήστε το
  /PAIRING για τρία
  δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό
  ήχο «μπιπ» για να μεταβείτε στη λειτουργία
  σύζευξης.
  ES
  1 Pulse /PAIRING para seleccionar la fuente Bluetooth.
  » El indicador de Bluetooth parpadea rápidamente en azul.
  2 En el dispositivo, busque los dispositivos con Bluetooth que se
  puedan emparejar.
  3 Seleccione “Philips BTB2470“ en su dispositivo con Bluetooth
  y, si es necesario, introduzca “0000” como contraseña de
  emparejamiento.
  » Cuando el emparejamiento y la conexión se realicen
  correctamente, el indicador de Bluetooth se iluminará
  en azul de forma permanente y la unidad emitirá dos
  pitidos.
  4 Reproduzca música en el dispositivo conectado.
  Si no se encuentra ‘’Philips BTB2470“ o no se puede realizar
  el emparejamiento con este producto, mantenga pulsado
  /PAIRING durante tres segundos para acceder al modo
  de emparejamiento.
  Notas:
  Puede emparejar y conectar este producto con un
  máximo de tres dispositivos de forma simultánea.
  Si quiere realizar el emparejamiento con otro dispositivo,
  mantenga pulsado
  /PAIRING durante tres segundos
  hasta que escuche un pitido para acceder al modo de
  emparejamiento.
  FI
  1 Valitse Bluetooth-lähde painikkeella /PAIRING.
  » Bluetooth-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.
  2 Etsi Bluetooth-laitteita pariliitosta varten.
  3 Valitse Philips BTB2470 Bluetooth-yhteensopivassa laitteessa ja
  anna tarvittaessa pariliitoksen salasana 0000.
  » Odota yhteyden ja pariliitoksen muodostamisen jälkeen,
  kunnes Bluetooth-yhteyden merkkivalo palaa sinisenä ja
  yksiköstä kuuluu kaksi merkkiääntä.
  4 Nyt voit toistaa musiikkia laitteella, jonka kanssa pariliitos on
  muodostettu.
  Jos laitetta Philips BTB2470 ei näy luettelossa tai pariliitoksen
  muodostaminen ei onnistu, siirry pariliitostilaan pitämällä
  /PAIRING-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.
  Huomautuksia:
  Voit muodostaa pariliitoksen tämän laitteen ja enintään
  kolmen laitteen välille samanaikaisesti.
  Jos haluat muodostaa pariliitoksen toisen laitteen kanssa,
  siirry pariliitostilaan pitämällä
  /PAIRING -painiketta
  painettuna kolmen sekunnin ajan.
  FR
  1 Appuyez sur /PAIRING pour sélectionner la source
  Bluetooth.
  » Le voyant Bluetooth clignote rapidement en bleu.
  2 Sur votre périphérique, recherchez les appareils Bluetooth
  pouvant être couplés.
  3 Sélectionnez « Philips BTB2470 » sur votre périphérique
  compatible Bluetooth et, si nécessaire, saisissez « 0000 »
  comme mot de passe de couplage.
  » Une fois le couplage et la connexion terminés, le voyant
  Bluetooth reste allumé en bleu et l’unité émet deux bips.
  4 Lancez la lecture de la musique sur le périphérique connecté.
  Si vous ne parvenez pas à trouver « Philips BTB2470 » ou à
  coupler ce produit, maintenez enfoncé le bouton
  /PAIRING pendant trois secondes pour accéder au mode
  de couplage.
  Remarques :
  Vous pouvez coupler et connecter en même temps
  3 périphériques au maximum pour ce produit.
  Si vous souhaitez coupler un autre appareil, maintenez
  enfoncé le bouton
  /PAIRING pendant trois secondes
  jusqu’à ce que vous entendiez un signal sonore an
  d’accéder au mode de couplage.
  HU
  1 Nyomja meg a /PAIRING gombot a Bluetooth-forrás
  kiválasztásához.
  » A Bluetooth jelzőfény kéken, gyorsan villog.
  2 A készülékén keresse meg a párosítható Bluetooth eszközöket.
  3 Válassza ki a „Philips BTB2470 elemet a Bluetooth-kompatibilis
  eszközön, és szükség esetén írja be a „0000” párosítási jelszót.
  » A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a
  Bluetooth jelzőfény folyamatosan kéken világít, és az
  egység kétszer csipogó hangot ad.
  4 Zenelejátszás a csatlakoztatott eszközön.
  Ha nem sikerül megtalálnia a „Philips BTB2470 készüléket,
  vagy a készülék nem párosítható, a párosítási módba lépéshez
  tartsa nyomva a
  /PAIRING gombot három másodpercig.
  Megjegyzések:
  Legfeljebb 3 eszközt párosíthat és csatlakoztathat
  egyszerre a termékhez.
  Ha egy másik készülékkel szeretné párosítani az
  eszközt, a párosítási üzemmódba való belépéshez
  nyomja meg, és három másodpercig tartsa lenyomva a
  /PAIRING gombot, amíg sípoló hangot nem hall.
  IT
  1 Premere /PAIRING per selezionare la sorgente
  Bluetooth.
  » La spia Bluetooth lampeggia in blu rapidamente.
  2 Cercare i dispositivi Bluetooth che possono essere associati
  sul proprio dispositivo.
  3 Selezionare “Philips BTB2470“ sul dispositivo Bluetooth e, se
  necessario, inserire “0000” come password per l’associazione.
  » Se l’associazione e la connessione vengono stabilite
  correttamente, la spia Bluetooth diventa blu ssa e il
  sistema emette un segnale due volte.
  4 Riprodurre la musica sul dispositivo connesso.
  Se non si riesce a trovare o a eseguire l’associazione con
  PHILIPS BTB2470“, tenere premuto
  /PAIRING per tre
  secondi per accedere alla modalità di associazione.
  Note:
  È possibile associare e collegare a questo prodotto un
  massimo di 3 dispositivi alla volta.
  Se si desidera eseguire l’associazione con un altro
  dispositivo, tenere premuto
  /PAIRING per tre
  secondi no a che non viene emesso un segnale
  acustico singolo per accedere alla modalità di
  associazione.
  KK
  1 Bluetooth көзін таңдау үшін / PAIRING түймесін
  басыңыз.
  » Bluetooth көрсеткіші (көк) жыпылықтайды.
  2 Құрылғыда жұптастыруға болатын Bluetooth бар
  құрылғыларды іздеңіз.
  3 Bluetooth қосылған құрылғыда «Philips BTB2470»
  құрылғысын таңдап, қажет болса, жұптастыру құпия сөзі
  ретінде «0000» сандарын енгізіңіз.
  » Сәтті жұптастырудан және қосудан кейін Bluetooth
  көрсеткіші тұрақты көк түске ауысып, құрылғы екі
  рет сигнал шығарады.
  4 Музыканы қосылған құрылғыда ойнатыңыз.
  Егер «Philips BTB2470» құрылғысын іздей алмасаңыз
  немесе осы өніммен жұптастыра алмасаңыз,
  жұптастыру режиміне өту үшін
  /PAIRING түймесін
  үш секунд басып тұрыңыз.
  Ескертпелер.
  Осы өнімге бір уақытта ең көбі 3 құрылғыны
  жұптауға және қосуға болады.
  Егер басқа құрылғылармен жұптастырғыңыз келсе,
  жұптастыру режиміне өту үшін бір дыбыстық
  сигналды естігенше,
  /PAIRING түймесін үш
  секунд басып тұрыңыз.
  EN
  Press SLEEP/TIMER repeatedly to select a set period of time
  (in minutes).
  » When the sleep timer is activated, [SLEEP] is displayed.
  CS
  Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER vyberte
  nastavenou dobu (v minutách).
  » Je-li aktivován časovač vypnutí, je zobrazen nápis
  [SLEEP] (časovač).
  DA
  Tryk gentagne gange på SLEEP/TIMER for at vælge et fast
  tidsinterval (i minutter).
  » Når sleep-timeren aktiveres, vises [SLEEP].
  DE
  Drücken Sie wiederholt SLEEP/TIMER, um eine bestimmte
  Zeit (in Minuten) festzulegen.
  » Bei aktiviertem Sleep-Timer wird [SLEEP] angezeigt.
  EL
  Πατήστε επανειλημμένα SLEEP/TIMER για να επιλέξετε μια
  προκαθορισμένη περίοδο χρόνου (σε λεπτά).
  » Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας
  είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη
  [SLEEP](Αναμονή).
  ES
  Pulse SLEEP/TIMER varias veces para seleccionar el periodo de
  tiempo establecido (en minutos).
  » Cuando está activado el temporizador de
  desconexión, se muestra [SLEEP].
  FI
  valitse aikajakso (minuutteina) painamalla toistuvasti SLEEP/
  TIMER-painiketta.
  » Jos uniajastin on käytössä, näytössä näkyy [SLEEP]
  (uniajastin).
  FR
  Appuyez plusieurs fois sur SLEEP/TIMER pour sélectionner une
  durée (en minutes).
  » Lorsque l’arrêt programmé est activé, [SLEEP]
  s’afche.
  HU
  Nyomja meg többször a SLEEP/TIMER gombot a (percekben
  kifejezett) kívánt időtartam megadásához.
  » Ha az elalvási időzítő aktiválva van, megjelenik a
  [SLEEP] (elalvás) üzenet.
  IT
  Premere più volte SLEEP/TIMER per impostare un
  determinato periodo di tempo (in minuti).
  » Quando il timer di spegnimento è attivo, viene
  visualizzato [SLEEP].
  KK
  Орнатылған уақыт кезеңін (минут түрінде) таңдау үшін
  SLEEP/TIMER түймесін қайта-қайта басыңыз.
  » Ұйқы таймері іске қосылғанда, [SLEEP] (ұйқы)
  сөзі көрсетіледі.
  3
  EN
  Make sure that the clock is set correctly.
  1 In standby mode, press and hold SLEEP/TIMER for
  three seconds.
  2 Press / (or SOURCE) repeatedly to select an
  alarm source (DISC, USB, DAB, TUNER ).
  3 Press SLEEP/TIMER to conrm.
  4 Repeat steps 2-3 to set hour, minute, and adjust volume
  of the alarm.
  CS
  Zkontrolujte správné nastavení hodin.
  1 V pohotovostním režimu stiskněte a na tři sekundy
  přidržte tlačítko SLEEP/TIMER.
  2 Opakovaným stisknutím tlačítka / (nebo tlačítka
  SOURCE) vyberte zdroj budíku (DISC, USB, DAB,
  TUNER).
  3 Stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte volbu.
  4 Opakováním kroků 2 až 3 nastavte hodiny, minuty
  a hlasitost budíku.
  DA
  Kontroller, at uret er indstillet korrekt.
  1 Tryk på SLEEP/TIMER, og hold den nede i 3 sekunder i
  standbytilstand.
  2 Tryk gentagne gange på / (eller SOURCE) for
  at vælge en alarmkilde (DISC, USB, DAB, TUNER).
  3 Tryk på SLEEP/TIMER for at bekræfte.
  4 Gentag trin 2 og 3 for at indstille time- og minuttallet og
  justere lydstyrken for alarmen.
  DE
  Vergewissern Sie sich, dass die Uhr richtig eingestellt ist.
  1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste SLEEP/TIMER
  drei Sekunden lang gedrückt.
  2 Drücken Sie / (oder SOURCE), um eine
  Alarmquelle auszuwählen (DISC, USB, DAB oder
  TUNER).
  3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste SLEEP/TIMER.
  4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden,
  Minuten und die Lautstärke für den Alarm einzustellen.
  EL
  Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι είναι ρυθμισμένο σωστά.
  1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το SLEEP/TIMER
  για 3 δευτερόλεπτα.
  2 Πατήστε επανειλημμένα / SOURCE)
  (Πηγή) για να επιλέξετε μια πηγή αφύπνισης (DISC,
  USB, DAB, TUNER) (Δίσκος, USB, DAB, Δέκτης).
  3 Πατήστε SLEEP/TIMER για επιβεβαίωση.
  4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την
  ώρα, τα λεπτά και την ένταση της αφύπνισης.
  ES
  Asegúrese de que el reloj está puesto en hora
  correctamente.
  1 En el modo de espera, mantenga pulsado SLEEP/TIMER
  durante tres segundos.
  2 Pulse / (o SOURCE) varias veces para
  seleccionar una fuente de la alarma (DISC, USB, DAB
  o TUNER).
  3 Pulse SLEEP/TIMER para conrmar.
  4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la hora, los minutos y
  el volumen de la alarma.
  FI
  Varmista, että kellonaika on asetettu oikein.
  1 Paina SLEEP/TIMER-painiketta kolmen sekunnin ajan
  valmiustilassa.
  2 Valitse herätysäänen lähde (DISC, USB, DAB tai
  TUNER) painamalla toistuvasti
  / -painiketta
  (tai SOURCE-painiketta).
  3 Vahvista valinta painamalla SLEEP/TIMER.
  4 Aseta tunnit, minuutit ja herätyksen äänenvoimakkuus
  toistamalla vaiheet 2–3.
  FR
  Vériez que l’horloge est réglée correctement.
  1 En mode veille, maintenez le bouton SLEEP/TIMER
  enfoncé pendant 3 secondes.
  2 Appuyez sur / (or SOURCE) à plusieurs
  reprises pour sélectionner une source d’alarme
  (DISC, USB, DAB, TUNER ).
  3 Appuyez sur SLEEP/TIMER pour conrmer.
  4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l’heure et les
  minutes, puis réglez le volume de l’alarme.
  HU
  Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.
  1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva három
  másodpercig az SLEEP/TIMER gombot.
  2 A / (vagy a SOURCE gomb többszöri
  megnyomásával válassza ki az ébresztés forrását
  (DISC, USB, DAB vagy TUNER).
  3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) SLEEP/TIMER
  gombot.
  4 Az óra, perc, valamint az ébresztés hangerejének
  beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.
  IT
  Accertarsi che l’ora sia impostata correttamente.
  1 In modalità standby, tenere premuto SLEEP/TIMER
  per tre secondi.
  2 Premere ripetutamente / (o SOURCE) per
  selezionare una sorgente della sveglia (DISC, USB,
  DAB o TUNER).
  3 Premere SLEEP/TIMER per confermare.
  4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per impostare le ore, i
  minuti e regolare il volume della sveglia.
  KK
  Сағат дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
  1 Күту режимінде SLEEP/TIMER түймесін үш секунд
  бойы басып тұрыңыз.
  2 / (немесе SOURCE) түймесін қайталап
  басып дабыл көзін (DISC, USB, DAB, FM )
  таңдаңыз.
  3 Растау үшін SLEEP/TIMER түймесін басыңыз.
  4 Сағатты, минутты орнату және дабылдың дыбыс
  деңгейін реттеу үшін 2-3 қадамдарын қайталаңыз.
  CS
  /
  Výběr složky.
  /
  Výběr zvukového souboru.
  Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
  /MENU
  Zastavení přehrávání.
  MODE Výběr dostupného režimu přehrávání.
  [REPEAT ONE] (opakovat jednu): opakování
  aktuální skladby
  [REPEAT ALB] (opakovat album): opakování
  stop v aktuálním albu
  [REPEAT ALL] (opakovat vše): opakování všech
  skladeb
  [SHUFFLE ON] (zapnout náhodné přehrávání):
  přehrávání stop v náhodném pořadí
  [OFF] (vypnuto): postupné přehrávání skladeb
  DA
  /
  Vælg en mappe.
  /
  Vælg en lydl.
  Sæt afspilningen på pause, eller genoptag
  afspilningen.
  /MENU
  Stop afspilningen.
  MODE Vælg en tilgængelig afspilningstilstand.
  [REPEAT ONE] (gentag et): gentag det aktuelle
  nummer
  [REPEAT ALB] (gentag album): gentag numre i
  det aktuelle album
  [REPEAT ALL] (gentag alle): gentag alle numre
  [SHUFFLE ON] (shufe til): afspil numre i
  tilfældig rækkefølge
  [OFF] (fra): afspil numre i rækkefølge
  EL
  /
  Επιλέξτε ένα φάκελο.
  /
  Επιλέξτε ένα αρχείο ήχου.
  Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
  /MENU
  Διακοπή αναπαραγωγής.
  MODE Επιλογή διαθέσιμης λειτουργίας αναπαραγωγής.
  [REPEAT ONE] (Επανάληψη ενός): επανάληψη
  του τρέχοντος κομματιού
  [REPEAT ALB] (Επανάληψη άλμπουμ): επανάληψη
  του τρέχοντος άλμπουμ
  [REPEAT ALL] (Επανάληψη όλων): επανάληψη
  όλων των κομματιών
  [SHUFFLE ON] (Τυχαία αναπαραγωγή):
  αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά
  [OFF] (απενεργοποίηση): αναπαραγωγή των
  κομματιών με τη σειρά
  ES
  /
  Seleccione una carpeta.
  /
  Seleccione un archivo de audio.
  Detiene o reinicia la reproducción.
  /MENU
  Detiene la reproducción.
  MODE Selecciona un modo de reproducción disponible.
  [REPEAT ONE] (repetir una): repite la pista actual
  [REPEAT ALB] (repetir álbum): repite las pistas del
  álbum actual
  [REPEAT ALL] (repetir todas): repite todas las pistas
  [SHUFFLE ON] (reproducir de forma aleatoria):
  reproduce las pistas en orden aleatorio
  [OFF] (desactivado): reproduce las pistas en orden
  FR
  /
  Permet de sélectionner un dossier.
  /
  Permet de sélectionner un chier audio.
  Permet de suspendre ou de reprendre la lecture.
  /MENU
  Permet d'arrêter la lecture.
  MODE Permet de sélectionner un mode de lecture disponible.
  [REPEAT ONE] (répétition unique) : permet de
  répéter la piste en cours
  [REPEAT ALB] (répéter l'album) : permet de
  répéter les pistes de l'album en cours
  [REPEAT ALL] (répéter tout) : permet de répéter
  toutes les pistes
  [SHUFFLE] (aléatoire) : permet de lire les pistes
  dans un ordre aléatoire
  [OFF] (arrêt) : lecture des pistes dans l'ordre
  HU
  /
  Mappa kiválasztása.
  /
  Válasszon ki egy hangfájlt.
  A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
  /MENU
  Lejátszás leállítása.
  MODE Elérhető lejátszási mód kiválasztása.
  [REPEAT ONE] (egy ismétlése): az aktuális műsor-
  szám ismétlése
  [REPEAT ALB] (album ismétlése): az aktuális album
  műsorszámainak ismétlése
  [REPEAT ALL] (összes ismétlése): az összes
  műsorszám ismétlése
  [SHUFFLE ON] (véletlenszerű lejátszás bekapc-
  solva): az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása
  [OFF] (kikapcsolva): a műsorszámok lejátszása sorban
  KK
  /
  Қалтаны таңдау.
  /
  Аудио файл таңдау.
  Ойнатуды уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
  /MENU
  Ойнатуды тоқтату.
  MODE Қол жетімді ойнату режимін таңдау.
  [REPEAT ONE] (бір рет қайталау): ағымдағы
  жолды қайталау
  [REPEAT ALB] (альбомды қайталау): ағымдағы
  альбомдағы жолдарды қайталау
  [REPEAT ALL] (барлығын қайталау): барлық
  жолдарды қайталау
  [SHUFFLE ON] (кездейсоқ): жолдарды
  кездейсоқ ретпен қайталау
  [OFF] (өшіру): жолдарды ретімен ойнату
Philips BTB2470

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Philips BTB2470 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Philips BTB2470 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Philips BTB2470 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Hi-Fi rendszerek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 9.8. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Dán, Finn, Cseh, Szlovák, Görög. Van kérdése a (z) Philips BTB2470 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Philips BTB2470 specifikációk

Márka Philips
Modell BTB2470
Termék Hi-Fi rendszer
EAN 4895185612850
Nyelv Magyar, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Dán, Finn, Cseh, Szlovák, Görög
Fájltípus PDF
Tömeg és méretek
Tömeg 2400g
Csomagolás mélysége 123mm
Csomagolás magassága 323mm
Csomagolás szélessége 520mm
Csomag mérete (sz x mé x ma) 520 x 123 x 323mm
Szélesség 465mm
Mélység 107mm
Magasság 233mm
További jellemzők
Méret (sz x mé x ma) 465 x 107 x 233mm
Bluetooth profilok A2DP
RMS kimeneti teljesítmény (max.) 20W
Apple dokkolás kompatibilitás Nem támogatott
Multimédia
Hangszórók száma 1
Kimeneti teljesítmény (RMS) 20W
Beépített hangszóró(k)
Mélysugárzó átmérője 70mm
Basszus reflex
Kialakítás
Típus Otthoni mini hangrendszer
Termék színe Black, Silver
Optikai lemezlejátszó
Kazetta-lejátszó
Optikai lemezek száma 1lemezek
Rádió
Támogatott rádiósávok DAB, FM
Alapértelmezett állomások mennyisége 20
Képernyő
Kijelző típusa LED
Hálózat
Wi-Fi
Bluetooth
Csatlakozók és csatlakozási felületek
USB port
AUX bemenet
Teljesítmény
MP3-lejátszás
Beépített kártyaolvasó
Támogatott lemezfajták CD, CD-R, CD-RW
Támogatott audió formátumok MP3
Lejátszási módok Auto stop, Next, Previous, Repeat, Shuffle
Ergonómia
CD-lejátszó
Tápellátás
Áramforrás AC
Beviteli feszültség 100-240V
Bemeneti frekvencia 50 - 60Hz
Csomagolás tartalma
FM-antenna
Felhasználói kézikönyv
Gyors áttekintő útmutató
Kézi távvezérlő

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Hi-Fi rendszer Philips

hasznalati-utasitasok.hu

Egy útmutatót keres? hasznalati-utasitasok.hu biztosítja, hogy rövid időn belül megtalálja az útmutatót.Az adatbázisunk több, mint 1 millió PDF útmutató tartalmaz, több, mint 10,000 márkától. Nap, mint nap újabb útmutatókat töltünk fel, így ön mindig megtalálhatja, amit keres.Nagyon egyszerű: csak írja be a márkanevet és a termék típusát a keresősávba és máris megtekintheti ingyenesen az ön által keresett útmutatót.

hasznalati-utasitasok.hu

© Szerzői jogok 2020 hasznalati-utasitasok.hu. Minden jog fenntartva.