Philips BTB2470 kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Philips BTB2470 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Philips BTB2470 tulajdonosoknak.

Question?
Contact
Philips
Question?
Contact
Philips
www.philips.com/support
BTB2470
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of
Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation
to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
BTB2470_10_Short User Manual_V1.0
Wall Mounting Instructions
Short user manual
www.philips.com/support
Always there to help you
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
Philips BTB2470
EN
1 Press /PAIRING to select the Bluetooth source.
» The Bluetooth indicator ashes blue quickly.
2 On your device,search for Bluetooth devices that can be
paired.
3 Select ‘Philips BTB2470‘ on your Bluetooth enabled device
and if necessary input ‘0000’ as the paring password.
» After successful pairing and connection, the
Bluetooth indicator turns solid blue, and the unit
beeps twice.
4 Play music on the connected device.
If you fail to search for Philips BTB2470‘ or cannot pair
with this product, press and hold
/PAIRING for three
seconds to enter pairing mode.
Notes:
You can pair and connect a maximum of 3 devices
to this product at the same time.
If you want to pair with other device, press and hold
/PAIRING for three seconds until you hear a single
beep to enter pairing mode.
CS
1 Opakovaným stisknutím tlačítka /PAIRING vyberte zdroj
Bluetooth.
» Kontrolka Bluetooth rychle modře bliká.
2 Zapněte zařízení a vyhledejte zařízení, která můžete
párovat.
3 V zařízení podporujícím Bluetooth vyberte možnost
Philips BTB2470“ a v případě nutnosti zadejte jako heslo
pro spárování „0000“.
» Po úspěšném spárování a propojení se kontrolka
Bluetooth rozsvítí modře a jednotka dvakrát pípne.
4 Nyní můžete přehrávat hudbu na připojeném zařízení.
Pokud možnost ‚Philips BTB2470‘ není možné vyhledat
nebo se nedaří provést párování s tímto výrobkem,
stiskněte tlačítko /PAIRING na tři sekundy a přejděte
do režimu párování.
Poznámky:
K tomuto výrobku mohou být zároveň připojeny
maximálně 3 zařízení.
Chcete-li provést párování s jiným zařízením, stiskněte a
podržte tlačítko /PAIRING po dobu tří sekund, dokud
neuslyšíte jedno pípnutí znamenající vstup do režimu
párování.
DA
1 Tryk på /PAIRING for at vælge Bluetooth-kilden.
» Bluetooth-indikatoren blinker hurtigt blåt.
2 Søg på din enhed efter Bluetooth-enheder, der kan parres.
3 Vælg ”Philips BTB2470 på din Bluetooth-aktiverede enhed,
og indtast om nødvendigt ”0000” som adgangskode til parring.
» Når parring og forbindelse er oprettet, lyser Bluetooth-
indikatoren konstant blåt, og enheden bipper to gange.
4 Afspil musik på den tilsluttede enhed.
Hvis du ikke kan søge efter ”Philips BTB2470’’, eller
parring med dette produkt ikke er muligt, kan du åbne
parringstilstand ved at holde
/PAIRING nede i tre
sekunder.
Bemærk:
Du kan højst parre og forbinde tre aktiverede enheder
på samme tid med dette produkt.
Hvis du vil foretage parring med en anden enhed, skal
du holde
/PAIRING nede i tre sekunder, indtil du
hører et enkelt bip, for at åbne parringstilstand.
DE
1 Drücken Sie die Taste /PAIRING, um die Bluetooth-Quelle
auszuwählen.
» Die Bluetooth-Anzeige blinkt schnell blau.
2 Suchen Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth-Geräte, die gekoppelt
werden können.
3 Wählen Sie „Philips BTB2470„ auf Ihrem Bluetooth-fähigen
Gerät aus, und geben Sie ggf. „0000“ als Passwort für die
Kopplung ein.
» Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung leuchtet
die Bluetooth-Anzeige durchgehend blau, und das Gerät
gibt zwei Signaltöne aus.
4 Geben Sie Musik auf dem angeschlossenen Gerät wieder.
Falls Sie „PHILIPS BTB2470„ nicht nden oder keine
Kopplung mit diesem Produkt durchführen können, halten
Sie
/PAIRING drei Sekunden lang gedrückt, bis der
Kopplungsmodus geöffnet wird.
3
EN
/
Select a folder.
/
Select an audio le.
Pause or resume play.
/MENU
Stop play.
MODE Select an available play mode.
[REPEAT ONE] (repeat one): repeat the cur-
rent track
[REPEAT ALB] (repeat album): repeat tracks in
the current album
[REPEAT ALL] (repeat all): repeat all tracks
[SHUFFLE ON] (shufe on): play tracks
randomly
[OFF] (off): play tracks in sequence
EN Short User Manual
CS Krátká uživatelská příručka
DA Kort brugervejledning
DE Kurzanleitung
EL Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual de usuario corto
FI Lyhyt käyttöopas
FR Bref mode d’emploi
HU Rövid használati útmutató
IT
Manuale dell’utente breve
KK
Қысқаша пайдаланушы
нұсқаулығы
EN
Switch to standby mode.
CS
Přepnutí do pohotovostního režimu.
DA
Skift til standbytilstand.
DE
Wechseln in den Standby-Modus.
EL
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
ES
Activación del modo de espera
FI
Siirtyminen valmiustilaan.
FR
Activation du mode veille.
HU
Készenléti üzemmódba kapcsolás.
IT
Passaggio alla modalità standby.
KK
Күту режиміне ауысу
EN
Swich to ECO standby mode
CS
Přepnutí do pohotovostního režimu Eco.
DA
Skift til Eco-standbytilstand.
DE
Wechseln in den ECO Power Standby-Modus.
EL
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ECO.
ES
Cómo pasar a modo de espera de bajo consumo.
FI
ECO-valmiustilaan siirtyminen.
FR
Pour activer le mode veille d’économie d’énergie.
HU
ECO készenléti üzemmódba váltás.
IT
Passaggio alla modalità ECO Standby.
KK
ECO күту режиміне ауысу
EN
Repeat step 2-3 to set hour, minute, and whether to synchronize the
clock with an RDS radio or a DAB+ station that transmits time signals.
CS
Opakováním kroků 2–3 nastavte hodiny, minuty a to, zda se mají hodiny
synchronizovat s rádiovou stanicí RDS nebo stanicí DAB+, která vysílá
časové signály.
DA
Gentag trin 2 og 3 for at indstille time- og minuttallet og evt. synkronisere
uret med en RDS-radio eller en DAB+-station, der sender tidssignaler.
DE
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden und Minuten
einzustellen und auszuwählen, ob die Uhr mit einem RDS- oder DAB+-
Radiosender, der Zeitsignale überträgt, synchronisiert werden soll.
EL
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά και
αν θέλετε να συγχρονίσετε το ρολόι με ένα ραδιόφωνο RDS ή ένα
σταθμό DAB+ που μεταδίδει σήματα ώρας.
ES
Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la hora y los minutos y si desea
sincronizar el reloj con una radio RDS o una emisora DAB+ que
transmita señales horarias.
FI
Toistamalla vaiheet 2–3 voit asettaa tunnit, minuutit ja kellonajan
synkronoinninaikasignaaleja lähettävien RDS- tai DAB+-asemien
kanssa.
FR
Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l’heure et les minutes, et
sélectionner la synchronisation de l’horloge avec une radio RDS ou
une station DAB+ transmettant des signaux horaires.
HU
Az óra és a perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést. Itt adhatja
meg azt is, hogy az óra szinkronizálva legyen-e időjeleket sugárzó
RDS-rádióval vagy DAB+ állomással.
IT
Ripetere i passaggi 2-3 per impostare le ore, i minuti e per
sincronizzare l’orologio con una radio RDS o una stazione DAB+ che
trasmette segnali orari.
KK
Сағатты, минутты орнату жәнеуақыт сигналдарын жіберетін RDS
радиосымен және DAB+ станциясымен сағатты синхрондау үшін,
2 және 3-қадамды қайталаңыз.
DE
/
Wählen Sie einen Ordner aus.
/
Wählen Sie eine Audiodatei aus.
Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe
/MENU
Stoppen der Wiedergabe
MODE Auswählen eines verfügbaren Wiedergabemodus
[REPEAT ONE] (Einzeln wiederholen): Wiederho-
lung des aktuellen Titels
[REPEAT ALB] (Album wiederholen): Wiederholung
der Titel des aktuellen Albums
[REPEAT ALL] (Alle wiederholen): Wiederholung
aller Titel
[SHUFFLE EIN] (Zufallswiedergabe): Zufällige
Wiedergabe der Titel
[OFF] (Aus): Wiedergeben der Titel der Reihe nach
FI
/
Valitse kansio.
/
Valitse äänitiedosto.
Keskeytä tai jatka toistoa.
/MENU
Toiston lopettaminen.
MODE Valitse käytettävissä oleva toistotila.
[REPEAT ONE] (yhden raidan uusinta): nykyisen
raidan uusintatoisto.
[REPEAT ALB] (albumin uusinta): nykyisen albumin
uusintatoisto.
[REPEAT ALL] (kaikkien uusintatoisto): kaikkien
raitojen uusintatoisto.
[SHUFFLE ON] (satunnaistoisto): raitojen toista-
minen satunnaisessa järjestyksessä
[OFF] (pois): raitojen toistaminen järjestyksessä.
IT
/
Selezionare una cartella.
/
Selezionare un le audio.
Consente di mettere in pausa o riavviare la
riproduzione.
/MENU
Interruzione della riproduzione.
MODE Consente di selezionare una modalità di
riproduzione disponibile.
[REPEAT ONE] (ripeti una volta): consente di
ripetere il brano corrente
[REPEAT ALB] (ripeti album): consente di
ripetere l'album corrente
[REPEAT ALL] (ripeti tutto): consente di rip-
etere tutti i brani
[SHUFFLE On] (casuale attivo): consente di
riprodurre i brani in ordine casuale
[OFF] (spento): consente di riprodurre i brani
in sequenza
Hinweise:
Sie können maximal 3 Geräte auf diesem Produkt
gleichzeitig koppeln und verbinden.
Wenn Sie eine Kopplung mit einem anderen Gerät
durchführen möchten, halten Sie
/PAIRING drei
Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen einzelnen Signalton
hören und der Kopplungsmodus geöffnet wird.
EL
1 Πατήστε επανειλημμένα /PAIRING για να επιλέξετε την
πηγή Bluetooth.
» Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα
με μπλε χρώμα.
2 Στη συσκευή σας, αναζητήστε συσκευές Bluetooth με τις
οποίες μπορεί να γίνει σύζευξη.
3 Επιλέξτε «Philips BTB2470« στη συσκευή Bluetooth και αν
χρειαστεί πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ‘’0000’
για τη σύζευξη.
» Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, η λυχνία
Bluetooth ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα και η
μονάδα παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους
(«μπιπ»).
4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της μουσικής στη
συνδεδεμένη συσκευή.
Αν δεν καταφέρετε να βρείτε το «Philips btb2470« ή αν
δεν είναι δυνατή η σύζευξη με το συγκεκριμένο προϊόν,
πατήστε το
/PAIRING για 3 δευτερόλεπτα για να
μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης.
Σημειώσεις:
Μπορείτε να συζεύξετε και να συνδέσετε έως και
τρεις συσκευές σε αυτό το προϊόν ταυτόχρονα.
Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με
άλλη συσκευή, πατήστε το
/PAIRING για τρία
δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό
ήχο «μπιπ» για να μεταβείτε στη λειτουργία
σύζευξης.
ES
1 Pulse /PAIRING para seleccionar la fuente Bluetooth.
» El indicador de Bluetooth parpadea rápidamente en azul.
2 En el dispositivo, busque los dispositivos con Bluetooth que se
puedan emparejar.
3 Seleccione “Philips BTB2470“ en su dispositivo con Bluetooth
y, si es necesario, introduzca “0000” como contraseña de
emparejamiento.
» Cuando el emparejamiento y la conexión se realicen
correctamente, el indicador de Bluetooth se iluminará
en azul de forma permanente y la unidad emitirá dos
pitidos.
4 Reproduzca música en el dispositivo conectado.
Si no se encuentra ‘’Philips BTB2470“ o no se puede realizar
el emparejamiento con este producto, mantenga pulsado
/PAIRING durante tres segundos para acceder al modo
de emparejamiento.
Notas:
Puede emparejar y conectar este producto con un
máximo de tres dispositivos de forma simultánea.
Si quiere realizar el emparejamiento con otro dispositivo,
mantenga pulsado
/PAIRING durante tres segundos
hasta que escuche un pitido para acceder al modo de
emparejamiento.
FI
1 Valitse Bluetooth-lähde painikkeella /PAIRING.
» Bluetooth-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.
2 Etsi Bluetooth-laitteita pariliitosta varten.
3 Valitse Philips BTB2470 Bluetooth-yhteensopivassa laitteessa ja
anna tarvittaessa pariliitoksen salasana 0000.
» Odota yhteyden ja pariliitoksen muodostamisen jälkeen,
kunnes Bluetooth-yhteyden merkkivalo palaa sinisenä ja
yksiköstä kuuluu kaksi merkkiääntä.
4 Nyt voit toistaa musiikkia laitteella, jonka kanssa pariliitos on
muodostettu.
Jos laitetta Philips BTB2470 ei näy luettelossa tai pariliitoksen
muodostaminen ei onnistu, siirry pariliitostilaan pitämällä
/PAIRING-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.
Huomautuksia:
Voit muodostaa pariliitoksen tämän laitteen ja enintään
kolmen laitteen välille samanaikaisesti.
Jos haluat muodostaa pariliitoksen toisen laitteen kanssa,
siirry pariliitostilaan pitämällä
/PAIRING -painiketta
painettuna kolmen sekunnin ajan.
FR
1 Appuyez sur /PAIRING pour sélectionner la source
Bluetooth.
» Le voyant Bluetooth clignote rapidement en bleu.
2 Sur votre périphérique, recherchez les appareils Bluetooth
pouvant être couplés.
3 Sélectionnez « Philips BTB2470 » sur votre périphérique
compatible Bluetooth et, si nécessaire, saisissez « 0000 »
comme mot de passe de couplage.
» Une fois le couplage et la connexion terminés, le voyant
Bluetooth reste allumé en bleu et l’unité émet deux bips.
4 Lancez la lecture de la musique sur le périphérique connecté.
Si vous ne parvenez pas à trouver « Philips BTB2470 » ou à
coupler ce produit, maintenez enfoncé le bouton
/PAIRING pendant trois secondes pour accéder au mode
de couplage.
Remarques :
Vous pouvez coupler et connecter en même temps
3 périphériques au maximum pour ce produit.
Si vous souhaitez coupler un autre appareil, maintenez
enfoncé le bouton
/PAIRING pendant trois secondes
jusqu’à ce que vous entendiez un signal sonore an
d’accéder au mode de couplage.
HU
1 Nyomja meg a /PAIRING gombot a Bluetooth-forrás
kiválasztásához.
» A Bluetooth jelzőfény kéken, gyorsan villog.
2 A készülékén keresse meg a párosítható Bluetooth eszközöket.
3 Válassza ki a „Philips BTB2470 elemet a Bluetooth-kompatibilis
eszközön, és szükség esetén írja be a „0000” párosítási jelszót.
» A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a
Bluetooth jelzőfény folyamatosan kéken világít, és az
egység kétszer csipogó hangot ad.
4 Zenelejátszás a csatlakoztatott eszközön.
Ha nem sikerül megtalálnia a „Philips BTB2470 készüléket,
vagy a készülék nem párosítható, a párosítási módba lépéshez
tartsa nyomva a
/PAIRING gombot három másodpercig.
Megjegyzések:
Legfeljebb 3 eszközt párosíthat és csatlakoztathat
egyszerre a termékhez.
Ha egy másik készülékkel szeretné párosítani az
eszközt, a párosítási üzemmódba való belépéshez
nyomja meg, és három másodpercig tartsa lenyomva a
/PAIRING gombot, amíg sípoló hangot nem hall.
IT
1 Premere /PAIRING per selezionare la sorgente
Bluetooth.
» La spia Bluetooth lampeggia in blu rapidamente.
2 Cercare i dispositivi Bluetooth che possono essere associati
sul proprio dispositivo.
3 Selezionare “Philips BTB2470“ sul dispositivo Bluetooth e, se
necessario, inserire “0000” come password per l’associazione.
» Se l’associazione e la connessione vengono stabilite
correttamente, la spia Bluetooth diventa blu ssa e il
sistema emette un segnale due volte.
4 Riprodurre la musica sul dispositivo connesso.
Se non si riesce a trovare o a eseguire l’associazione con
PHILIPS BTB2470“, tenere premuto
/PAIRING per tre
secondi per accedere alla modalità di associazione.
Note:
È possibile associare e collegare a questo prodotto un
massimo di 3 dispositivi alla volta.
Se si desidera eseguire l’associazione con un altro
dispositivo, tenere premuto
/PAIRING per tre
secondi no a che non viene emesso un segnale
acustico singolo per accedere alla modalità di
associazione.
KK
1 Bluetooth көзін таңдау үшін / PAIRING түймесін
басыңыз.
» Bluetooth көрсеткіші (көк) жыпылықтайды.
2 Құрылғыда жұптастыруға болатын Bluetooth бар
құрылғыларды іздеңіз.
3 Bluetooth қосылған құрылғыда «Philips BTB2470»
құрылғысын таңдап, қажет болса, жұптастыру құпия сөзі
ретінде «0000» сандарын енгізіңіз.
» Сәтті жұптастырудан және қосудан кейін Bluetooth
көрсеткіші тұрақты көк түске ауысып, құрылғы екі
рет сигнал шығарады.
4 Музыканы қосылған құрылғыда ойнатыңыз.
Егер «Philips BTB2470» құрылғысын іздей алмасаңыз
немесе осы өніммен жұптастыра алмасаңыз,
жұптастыру режиміне өту үшін
/PAIRING түймесін
үш секунд басып тұрыңыз.
Ескертпелер.
Осы өнімге бір уақытта ең көбі 3 құрылғыны
жұптауға және қосуға болады.
Егер басқа құрылғылармен жұптастырғыңыз келсе,
жұптастыру режиміне өту үшін бір дыбыстық
сигналды естігенше,
/PAIRING түймесін үш
секунд басып тұрыңыз.
EN
Press SLEEP/TIMER repeatedly to select a set period of time
(in minutes).
» When the sleep timer is activated, [SLEEP] is displayed.
CS
Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER vyberte
nastavenou dobu (v minutách).
» Je-li aktivován časovač vypnutí, je zobrazen nápis
[SLEEP] (časovač).
DA
Tryk gentagne gange på SLEEP/TIMER for at vælge et fast
tidsinterval (i minutter).
» Når sleep-timeren aktiveres, vises [SLEEP].
DE
Drücken Sie wiederholt SLEEP/TIMER, um eine bestimmte
Zeit (in Minuten) festzulegen.
» Bei aktiviertem Sleep-Timer wird [SLEEP] angezeigt.
EL
Πατήστε επανειλημμένα SLEEP/TIMER για να επιλέξετε μια
προκαθορισμένη περίοδο χρόνου (σε λεπτά).
» Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας
είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη
[SLEEP](Αναμονή).
ES
Pulse SLEEP/TIMER varias veces para seleccionar el periodo de
tiempo establecido (en minutos).
» Cuando está activado el temporizador de
desconexión, se muestra [SLEEP].
FI
valitse aikajakso (minuutteina) painamalla toistuvasti SLEEP/
TIMER-painiketta.
» Jos uniajastin on käytössä, näytössä näkyy [SLEEP]
(uniajastin).
FR
Appuyez plusieurs fois sur SLEEP/TIMER pour sélectionner une
durée (en minutes).
» Lorsque l’arrêt programmé est activé, [SLEEP]
s’afche.
HU
Nyomja meg többször a SLEEP/TIMER gombot a (percekben
kifejezett) kívánt időtartam megadásához.
» Ha az elalvási időzítő aktiválva van, megjelenik a
[SLEEP] (elalvás) üzenet.
IT
Premere più volte SLEEP/TIMER per impostare un
determinato periodo di tempo (in minuti).
» Quando il timer di spegnimento è attivo, viene
visualizzato [SLEEP].
KK
Орнатылған уақыт кезеңін (минут түрінде) таңдау үшін
SLEEP/TIMER түймесін қайта-қайта басыңыз.
» Ұйқы таймері іске қосылғанда, [SLEEP] (ұйқы)
сөзі көрсетіледі.
3
EN
Make sure that the clock is set correctly.
1 In standby mode, press and hold SLEEP/TIMER for
three seconds.
2 Press / (or SOURCE) repeatedly to select an
alarm source (DISC, USB, DAB, TUNER ).
3 Press SLEEP/TIMER to conrm.
4 Repeat steps 2-3 to set hour, minute, and adjust volume
of the alarm.
CS
Zkontrolujte správné nastavení hodin.
1 V pohotovostním režimu stiskněte a na tři sekundy
přidržte tlačítko SLEEP/TIMER.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka / (nebo tlačítka
SOURCE) vyberte zdroj budíku (DISC, USB, DAB,
TUNER).
3 Stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte volbu.
4 Opakováním kroků 2 až 3 nastavte hodiny, minuty
a hlasitost budíku.
DA
Kontroller, at uret er indstillet korrekt.
1 Tryk på SLEEP/TIMER, og hold den nede i 3 sekunder i
standbytilstand.
2 Tryk gentagne gange på / (eller SOURCE) for
at vælge en alarmkilde (DISC, USB, DAB, TUNER).
3 Tryk på SLEEP/TIMER for at bekræfte.
4 Gentag trin 2 og 3 for at indstille time- og minuttallet og
justere lydstyrken for alarmen.
DE
Vergewissern Sie sich, dass die Uhr richtig eingestellt ist.
1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste SLEEP/TIMER
drei Sekunden lang gedrückt.
2 Drücken Sie / (oder SOURCE), um eine
Alarmquelle auszuwählen (DISC, USB, DAB oder
TUNER).
3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste SLEEP/TIMER.
4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden,
Minuten und die Lautstärke für den Alarm einzustellen.
EL
Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι είναι ρυθμισμένο σωστά.
1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το SLEEP/TIMER
για 3 δευτερόλεπτα.
2 Πατήστε επανειλημμένα / SOURCE)
(Πηγή) για να επιλέξετε μια πηγή αφύπνισης (DISC,
USB, DAB, TUNER) (Δίσκος, USB, DAB, Δέκτης).
3 Πατήστε SLEEP/TIMER για επιβεβαίωση.
4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την
ώρα, τα λεπτά και την ένταση της αφύπνισης.
ES
Asegúrese de que el reloj está puesto en hora
correctamente.
1 En el modo de espera, mantenga pulsado SLEEP/TIMER
durante tres segundos.
2 Pulse / (o SOURCE) varias veces para
seleccionar una fuente de la alarma (DISC, USB, DAB
o TUNER).
3 Pulse SLEEP/TIMER para conrmar.
4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la hora, los minutos y
el volumen de la alarma.
FI
Varmista, että kellonaika on asetettu oikein.
1 Paina SLEEP/TIMER-painiketta kolmen sekunnin ajan
valmiustilassa.
2 Valitse herätysäänen lähde (DISC, USB, DAB tai
TUNER) painamalla toistuvasti
/ -painiketta
(tai SOURCE-painiketta).
3 Vahvista valinta painamalla SLEEP/TIMER.
4 Aseta tunnit, minuutit ja herätyksen äänenvoimakkuus
toistamalla vaiheet 2–3.
FR
Vériez que l’horloge est réglée correctement.
1 En mode veille, maintenez le bouton SLEEP/TIMER
enfoncé pendant 3 secondes.
2 Appuyez sur / (or SOURCE) à plusieurs
reprises pour sélectionner une source d’alarme
(DISC, USB, DAB, TUNER ).
3 Appuyez sur SLEEP/TIMER pour conrmer.
4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l’heure et les
minutes, puis réglez le volume de l’alarme.
HU
Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.
1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva három
másodpercig az SLEEP/TIMER gombot.
2 A / (vagy a SOURCE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az ébresztés forrását
(DISC, USB, DAB vagy TUNER).
3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) SLEEP/TIMER
gombot.
4 Az óra, perc, valamint az ébresztés hangerejének
beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.
IT
Accertarsi che l’ora sia impostata correttamente.
1 In modalità standby, tenere premuto SLEEP/TIMER
per tre secondi.
2 Premere ripetutamente / (o SOURCE) per
selezionare una sorgente della sveglia (DISC, USB,
DAB o TUNER).
3 Premere SLEEP/TIMER per confermare.
4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per impostare le ore, i
minuti e regolare il volume della sveglia.
KK
Сағат дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
1 Күту режимінде SLEEP/TIMER түймесін үш секунд
бойы басып тұрыңыз.
2 / (немесе SOURCE) түймесін қайталап
басып дабыл көзін (DISC, USB, DAB, FM )
таңдаңыз.
3 Растау үшін SLEEP/TIMER түймесін басыңыз.
4 Сағатты, минутты орнату және дабылдың дыбыс
деңгейін реттеу үшін 2-3 қадамдарын қайталаңыз.
CS
/
Výběr složky.
/
Výběr zvukového souboru.
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
/MENU
Zastavení přehrávání.
MODE Výběr dostupného režimu přehrávání.
[REPEAT ONE] (opakovat jednu): opakování
aktuální skladby
[REPEAT ALB] (opakovat album): opakování
stop v aktuálním albu
[REPEAT ALL] (opakovat vše): opakování všech
skladeb
[SHUFFLE ON] (zapnout náhodné přehrávání):
přehrávání stop v náhodném pořadí
[OFF] (vypnuto): postupné přehrávání skladeb
DA
/
Vælg en mappe.
/
Vælg en lydl.
Sæt afspilningen på pause, eller genoptag
afspilningen.
/MENU
Stop afspilningen.
MODE Vælg en tilgængelig afspilningstilstand.
[REPEAT ONE] (gentag et): gentag det aktuelle
nummer
[REPEAT ALB] (gentag album): gentag numre i
det aktuelle album
[REPEAT ALL] (gentag alle): gentag alle numre
[SHUFFLE ON] (shufe til): afspil numre i
tilfældig rækkefølge
[OFF] (fra): afspil numre i rækkefølge
EL
/
Επιλέξτε ένα φάκελο.
/
Επιλέξτε ένα αρχείο ήχου.
Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
/MENU
Διακοπή αναπαραγωγής.
MODE Επιλογή διαθέσιμης λειτουργίας αναπαραγωγής.
[REPEAT ONE] (Επανάληψη ενός): επανάληψη
του τρέχοντος κομματιού
[REPEAT ALB] (Επανάληψη άλμπουμ): επανάληψη
του τρέχοντος άλμπουμ
[REPEAT ALL] (Επανάληψη όλων): επανάληψη
όλων των κομματιών
[SHUFFLE ON] (Τυχαία αναπαραγωγή):
αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά
[OFF] (απενεργοποίηση): αναπαραγωγή των
κομματιών με τη σειρά
ES
/
Seleccione una carpeta.
/
Seleccione un archivo de audio.
Detiene o reinicia la reproducción.
/MENU
Detiene la reproducción.
MODE Selecciona un modo de reproducción disponible.
[REPEAT ONE] (repetir una): repite la pista actual
[REPEAT ALB] (repetir álbum): repite las pistas del
álbum actual
[REPEAT ALL] (repetir todas): repite todas las pistas
[SHUFFLE ON] (reproducir de forma aleatoria):
reproduce las pistas en orden aleatorio
[OFF] (desactivado): reproduce las pistas en orden
FR
/
Permet de sélectionner un dossier.
/
Permet de sélectionner un chier audio.
Permet de suspendre ou de reprendre la lecture.
/MENU
Permet d'arrêter la lecture.
MODE Permet de sélectionner un mode de lecture disponible.
[REPEAT ONE] (répétition unique) : permet de
répéter la piste en cours
[REPEAT ALB] (répéter l'album) : permet de
répéter les pistes de l'album en cours
[REPEAT ALL] (répéter tout) : permet de répéter
toutes les pistes
[SHUFFLE] (aléatoire) : permet de lire les pistes
dans un ordre aléatoire
[OFF] (arrêt) : lecture des pistes dans l'ordre
HU
/
Mappa kiválasztása.
/
Válasszon ki egy hangfájlt.
A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
/MENU
Lejátszás leállítása.
MODE Elérhető lejátszási mód kiválasztása.
[REPEAT ONE] (egy ismétlése): az aktuális műsor-
szám ismétlése
[REPEAT ALB] (album ismétlése): az aktuális album
műsorszámainak ismétlése
[REPEAT ALL] (összes ismétlése): az összes
műsorszám ismétlése
[SHUFFLE ON] (véletlenszerű lejátszás bekapc-
solva): az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása
[OFF] (kikapcsolva): a műsorszámok lejátszása sorban
KK
/
Қалтаны таңдау.
/
Аудио файл таңдау.
Ойнатуды уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
/MENU
Ойнатуды тоқтату.
MODE Қол жетімді ойнату режимін таңдау.
[REPEAT ONE] (бір рет қайталау): ағымдағы
жолды қайталау
[REPEAT ALB] (альбомды қайталау): ағымдағы
альбомдағы жолдарды қайталау
[REPEAT ALL] (барлығын қайталау): барлық
жолдарды қайталау
[SHUFFLE ON] (кездейсоқ): жолдарды
кездейсоқ ретпен қайталау
[OFF] (өшіру): жолдарды ретімен ойнату

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Philips BTB2470?

Tegye fel a/az Philips BTB2470 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Philips BTB2470 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Termékleírás

Márka Philips
Modell BTB2470
Termék Hi-Fi rendszer
EAN 4895185612850
Nyelv Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Dán, Finn, Cseh, Szlovák, Görög, Magyar
Termékcsoport Hi-Fi rendszerek
Fájltípus PDF
Tömeg és méretek
Tömeg 2400g
Csomagolás mélysége 123mm
Csomagolás magassága 323mm
Csomagolás szélessége 520mm
Csomag mérete (sz x mé x ma) 520 x 123 x 323mm
Szélesség 465mm
Mélység 107mm
Magasság 233mm
További jellemzők
Méret (sz x mé x ma) 465 x 107 x 233mm
RMS kimeneti teljesítmény (max.) 20W
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Bluetooth profilok A2DP
USB port
Apple dokkolás kompatibilitás Nem támogatott
Bluetooth
AUX bemenet
Multimédia
Hangszórók száma 1
Kimeneti teljesítmény (RMS) 20W
Beépített hangszóró(k)
Mélysugárzó átmérője 70mm
Basszus reflex
Kialakítás
Típus Otthoni mini hangrendszer
Termék színe Black, Silver
Optikai lemezlejátszó
Kazetta-lejátszó
Optikai lemezek száma 1lemezek
Rádió
Támogatott rádiósávok DAB, FM
Alapértelmezett állomások mennyisége 20
Képernyő
Kijelző típusa LED
Hálózat
Wi-Fi
Teljesítmény
MP3-lejátszás
Beépített kártyaolvasó
Támogatott lemezfajták CD, CD-R, CD-RW
Támogatott audió formátumok MP3
Lejátszási módok Auto stop, Next, Previous, Repeat, Shuffle
Műszaki adatok
CD-lejátszó
Tápellátás
Áramforrás AC
Beviteli feszültség 100-240V
Bemeneti frekvencia 50 - 60Hz
Csomagolás tartalma
FM-antenna
Felhasználói kézikönyv
Gyors áttekintő útmutató
Kézi távvezérlő