Philips AJ7040D kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Philips AJ7040D útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Philips AJ7040D tulajdonosoknak.

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
AJ7040D
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AJ7040D_12_UM_V1.0
PL
1 Ważne
Bezpieczeństwo
Przeczytaj tę instrukc.
Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj
urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie instaluj urdzenia w pobliżu żadnych źródeł
ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego
powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym
wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
Zabezpiecz przewód zasilający w taki spob, aby
nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy
wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w krych
przewód wychodzi z radiobudzika.
Korzystaj wącznie z dodatków oraz akcesoriów
wskazanych przez producenta.
Odłączaj radiobudzik od źródła zasilania podczas
burzy i gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalikowanym
serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy
radiobudzik został uszkodzony w jakikolwiek spob,
na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu
zasilającego, wylania płynu na urządzenie lub upadku
na nie jakiegoś przedmiotu, narażenia radiobudzika
na działanie deszczu lub wilgoci, upuszczenia lub
nieprawidłowego działania urdzenia.
Nie wolno narażać radiobudzika na kontakt z kapiącą
lub pryskacą wodą.
Nie wolno stawiać na radiobudziku potencjalnie
niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń
wypełnionych płynami, płocych świec).
Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za
pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo
dostępna.
2 Radiobudzik
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów rmy Philips! Aby w
pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez rPhilips, naly
zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Wstęp
Ten radiobudzik pozwala:
słuchać radia FM,
słuchać muzyki z urdzenia iPod/iPhone lub
urządzenia zewnętrznego,
sprawdzić godzinę,
ustawić budzenie za pomocą brczyka, radia lub
muzyki z urządzenia iPod/iPhone.
Zawartośćopakowania
Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:
Jednostka centralna
Pilot zdalnego sterowania (z bater)
Zasilacz sieciowy
Instrukcja obsługi
Opisurządzenia
A
a AL1/AL2
Ustawianie budzika.
Podgląd ustawień budzika.
Włączanie i wyłączanie budzika.
b / TUNING +/-
Dostrajanie stacji radiowej FM.
Ustawianie formatu wyświetlania minut i godzin.
Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki.
Wyszukiwanie w utworze.
c
Rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania.
d SLEEP
Ustawianie wyłącznika czasowego.
e VOLUME +/-
Ustawianie głośności.
f Panelwyświetlacza
Pokazywanie aktualnych informacji.
g PRESET
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
Ustawianie godziny i formatu jej wwietlania.
Przechodzenie do poprzedniego lub następnego
albumu.
h SET TIME/PROG
Ustawianie zegara.
Automatyczne lub ręczne zapisywanie stacji
radiowych.
i SNOOZE/BRIGHTNESS
Funkcja drzemki.
Regulacja jasności wyświetlacza.
j
Włączanie/wyłączanie radiobudzika.
Przełączanie radiobudzika w tryb gotowości.
k SOURCE
Wybór źródła.
l PodstawkadokującadoodtwarzaczaiPodlubtelefonu
iPhone
m AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK
Wybór sygnału budzika.
n DC IN
Podłączanie zasilania.
o FM ANTENNA
Poprawianie odbioru sygnału w paśmie FM.
p MP3 LINK
Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.
Opis pilota zdalnego sterowania
B
a SLEEP
Ustawianie wyłącznika czasowego.
b PRESET +/-
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
Ustawianie godziny i formatu jej wwietlania.
Przechodzenie do poprzedniego lub następnego
albumu.
c Przyciskiwyboruźródła:FM,MP3LINK,DOCK
Wybór źródła.
d PROG
Zapisywanie stacji radiowych.
e MENU
Dostęp do menu odtwarzacza iPod lub telefonu
iPhone
f VOL +/-
Ustawianie głośności.
g AL1/AL2
Ustawianie budzika.
Podgląd ustawień budzika.
Włączanie i wyłączanie budzika.
h SNOOZE
Funkcja drzemki.
i POWER
Włączanie/wyłączanie radiobudzika.
Przełączanie radiobudzika w tryb gotowości.
j / TUNING +/-
Wyszukaj stację radiową FM.
Ustawianie formatu wyświetlania minut i godzin.
Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki.
Wyszukiwanie w utworze.
k OK/
Rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania.
Umliwia zatwierdzenie wyboru.
l SET TIME
Ustawianie zegara.
m
Regulacja jasności wyświetlacza.
3 Czynnościwstępne
Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.
Instalowanie baterii pilota zdalnego
sterowania
Przestroga
Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od
ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy
wrzucać do ognia.
Nieprawidłowe włenie baterii stwarza niebezpieczeństwo
wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego
samego lub odpowiedniego typu.
Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je
oddawać do specjalnych punktów zbrki.
Baterię należy przechowywać z dala od dzieci.
Wprzypadkupierwszegoużycia:
Usuń wkładkę ochronną, aby aktywować baterię.
Abydowiedziećsię,jakwymienićbaterię,przyjrzyjsięilustracji.
C
Podłączaniezasilania
Przestroga
Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napcie źródła
zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub
tylnej ściance radiobudzika.
Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilacza zawsze
pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie cgnij za
przewód.
Ostrzeżenie
Aby uniknąć niebezpieczeństwa paru lub porażenia prądem,
należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
D
Ustawianie zegara
1 W trybie gotowci nacnij i przytrzymaj przycisk SET TIME
przez dwie sekundy, aby włączyć tryb ustawiania zegara.
Cyfry godziny i minut zaczną migać. »
2 yj przycisków / i / , aby ustawić godzinę i
minutę.
3 Naciśnij przycisk SET TIME, aby potwierdzić.
Zacznie migać symbol » [12H] lub [24H].
4 Powtórz czynnci 2–3, aby wybrać 12- lub 24-godziny
format czasu.
Zostanie wyświetlona ustawiona godzina. »
Uwaga
Po podłączeniu urządzenia iPod/iPhone radiobudzik
automatycznie zsynchronizuje sj zegar z zegarem urdzenia.
Włączanie
Naciśnij przycisk .
Radiobudzik przełączy się na ostatnio wybrane źródło. »
Wskazówka
Aby wybrać źródło, naciśnij kilkakrotnie przycisk SOURCE lub
przyciski wyboru źródła na pilocie.
Przełączaniewtrybgotowości
Ponownie nacnij przycisk , aby przełączyć radiobudzik w tryb
gotowości.
Na panelu wyświetlacza pojawi się zegar (jeżeli jest »
ustawiony).
4 Odtwarzanie z odtwarzacza
iPodlubtelefonuiPhone
Możesz słuchać muzyki z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone za
pośrednictwem tego radiobudzika.
ZgodnyodtwarzacziPodlubtelefoniPhone
Radiobudzik obsługuje następujące modele urządzeń iPod i iPhone:
Wykonano dla:
iPod touch (1, 2, 3 i 4 generacji)
iPod classic
iPod z odtwarzaczem wideo
iPod nano (1, 2, 3, 4, 5 i 6 generacji)
iPod z kolorowym wwietlaczem
iPod mini
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
SłuchaniemuzykizodtwarzaczaiPodlub
telefonuiPhone
1 Umieść odtwarzacz iPod lub telefon iPhone w podstawce
dokującej. E
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOURCE lub nacnij przycisk
DOCK, aby wybrać tryb iPod/iPhone.
3 Rozpocznij odtwarzanie muzyki z odtwarzacza iPod lub
telefonu iPhone.
Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, nacnij
przycisk .
Aby pominąć utr, nacnij przycisk / .
Aby przeszukiwać ścieżki podczas odtwarzania,
naciśnij i przytrzymaj przyciski / , a następnie
zwolnij przyciski, aby kontynuować normalne
odtwarzanie.
Poruszanie się po menu: naciśnij przycisk MENU, za
pomocą przycisków / wybierz odpowiednią
opcję, a naspnie naciśnij przycisk OK, aby
potwierdzić.
Wyjmowanie odtwarzacza iPod lub
telefonuiPhonezpodstawki
F
Wyciągnij odtwarzacz iPod lub telefon iPhone z podstawki
dokującej.
ŁadowanieodtwarzaczaiPodlubtelefonu
iPhone
Po podłączeniu radiobudzika do źródła zasilania rozpocznie się
ładowanie zadokowanego odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone.
Regulacjagłośności
Głośność można ustawić, naciskając przycisk VOL +/-.
5 SłuchanieradiaFM
Wyszukiwanie stacji radiowych FM
Wskazówka
Umić antenę jak najdalej od odbiornika TV, magnetowidu czy
innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
Aby uzyskać lepszy odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.
1 Naciśnij przycisk FM, aby wybrać tuner FM jako źródło.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING +/- przez dwie
sekundy.
Radiobudzik automatycznie dostroi się do stacji o »
najsilniejszym sygnale.
3 Powtórz czynnć 2, aby dostroić zestaw do większej liczby
stacji radiowych.
Abyręczniedostroićstacjęradiową:
1 Naciśnij kilkakrotnie przyciski TUNING +/- aż do momentu
uzyskania optymalnego odbioru.
Automatyczne zapisywanie stacji
radiowych FM
Można zapisać do 20 stacji radiowych FM.
W trybie tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk PROG przez dwie
sekundy.
Radiobudzik umożliwia zapisanie wszystkich dostępnych »
stacji radiowych FM i automatyczny wybór pierwszej
dostępnej stacji.
RęcznezapisywaniestacjiradiowychFM
1 Wyszukaj stację radiową FM.
2 Naciśnij przycisk PROG.
Zaprogramowany numer stacji zacznie migać. »
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk PRESET +/- lub TUNING +/-,
aby wybrać numer.
4 Ponownie naciśnij przycisk PROG, aby zatwierdzić.
5 Powtórz czynnci 14, aby zapisać inne stacje.
Uwaga
Aby usunąć zapisaną wczniej stację, zapisz inną stac w jej miejsce.
Wybórzaprogramowanejstacjiradiowej
W trybie tunera naciśnij kilkakrotnie przycisk PRESET +/- lub
TUNING +/-, aby wybrać numer zaprogramowanej stacji.
6 Innefunkcje
Ustawianiefunkcjialarmu
Ustawianie budzika
W trybie gotowości można ustawić dwie różne godziny
budzenia.
Uwaga
Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk AL1/AL2 przez dwie
sekundy, aby włączyć tryb ustawiania budzika.
Cyfry godziny i minut zaczną migać. »
2 yj przycisków / i / , aby ustawić godzinę i
minutę.
3 Naciśnij przycisk AL1/AL2, aby zatwierdzić.
Wybórsygnałubudzika
Uwaga
Jako dźwięk budzenia mna wybrać brzęczyk, ostatnią słucha
stację radiową lub ostatni odtwarzany plik audio z urządzenia
iPhone/iPod.
Ustaw regulator w pozycji AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK, aby
wybrać źródło sygnału dla obu budziw.
Wskazówka
Gdy nadejdzie ustawiona godzina budzenia, w zalnci od
wybranego źródła, włączy się radio, brczyk lub urdzenie
iPod/iPhone.
Jeśli jako dźwięk budzenia wybrano utr z telefonu iPhone,
a nie podłączono telefonu iPhone ani odtwarzacza iPod,
radiobudzik przełączy się na brczyk.
Włączanieiwyłączaniebudzika
1 Za pomocą przycisw AL1/AL2 wyświetl ustawienia
budzika.
2 Aby włączyć lub wączyć budzik, nacnij ponownie
przyciski AL1/AL2.
Ikona budzika pojawia się, jeśli jest on włączony, i znika, »
gdy jest on wyłączony.
Aby wyłączyć dźwięk budzika, nacnij
odpowiadający mu przycisk AL1/AL2.
Budzik zadzwoni ponownie naspnego dnia.
Funkcja drzemki
Gdy włączy się budzik, nacnij przycisk SNOOZE.
Zostanie włączona funkcja drzemki i budzik zadzwoni »
ponownie dziewięć minut później.
Ustawianiewyłącznikaczasowego
Radiobudzik jest wyposażony w funkcję umożliwiającą samoczynne
przełączenie w tryb gotowości po ustawionym czasie.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aby ustawić wyłącznik czasowy
(w minutach).
Po włączeniu wyłącznika czasowego, wyświetlony »
zostanie symbol .
Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, naciśnij kilkakrotnie przycisk
SLEEP aż do wyświetlenia komunikatu [OFF] (wył.).
Odtwarzaniedźwiękuzurządzenia
zewnętrznego
Za pośrednictwem tego radiobudzika można słuchać muzyki z
urządzeń zewnętrznych.
1 Podłącz przewód MP3 Link do:
gniazda MP3 LINK.
gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
2 Naciśnij przycisk MP3 LINK, aby wybrać źródło MP3 link.
3 ącz odtwarzanie w urządzeniu zewnętrznym
(szczełowe informacje zawiera instrukcja tego
urządzenia).
Regulacjajasnościwyświetlacza
Naciśnij kilkakrotnie przycisk BRIGHTNESS, aby wybrać różne
poziomy jasności.
7 Informacjeoprodukcie
Uwaga
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Dane techniczne
Wzmacniacz
Zakres mocy wyjściowej 2 x 5 W RMS
Tuner
Zakres strojenia FM: 87,5–108 MHz
Czułość
- Mono — odstęp sygnału od szumu:
26 dB
FM: < 22 dBf
Selektywność wyszukiwania FM: < 28 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne FM: < 2%
Odstęp sygnału od szumu FM: > 55 dB
Informacjeogólne
Zasilanie prądem
przemiennym
Model: AS180-070-AE250;
napięcie wejściowe: 100–240 V
~, 5060 Hz; 0,7 A; napięcie
wyjściowe: DC 7 V 2,5 A
Pobór mocy podczas pracy < 12 W
Pobór mocy w trybie
gotowości
< 1 W
Wymiary
- jednostka centralna
(szer. x wys. x głęb.)
290 x 158 x 113 mm
Waga
- z opakowaniem
- jednostka centralna
2,08 kg
1,43 kg
8 Rozwiązywanieproblemów
Ostrzeżenie
Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
15 30 60 90 120
off
Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie
naprawiać urządzenia.
Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy,
należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem
serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę
rmy Philips (www.philips.com/welcome). Kontaktując się z
przedstawicielem rmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu
urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.
Brak zasilania
Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego radiobudzika
zosta podłączona prawidłowo.
Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
Brak reakcji radiobudzika
Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie podłącz
ją i ponownie włącz radiobudzik.
Słabyodbiórstacjiradiowych
Radiobudzik należy umicić z dala od innych urządzeń
elektronicznych, aby unikć zakłóceń radiowych.
Całkowicie rozłóż antenę FM i dostosuj jej położenie.
Budzikniedziała
Nastaw poprawnie zegar/budzik.
Ustawieniazegara/budzikazostałyusunięte
Naspiła przerwa w zasilaniu lub odłączono wtyczkę.
Ponownie ustaw zegar/budzik.
9 Uwaga
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej
dotyczącymi zakłóceń radiowych.
Wszelkie zmiany lub modykacje tego urządzenia, które nie zostaną
wyraźnie zatwierdzone przez rmę Philips Consumer Lifestyle,
mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów
oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się
do ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika
na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy
Europejskiej 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych
produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w
miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz
i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie
wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne
oraz ludzkie zdrowie.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/
WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami
domowymi.Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich
odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym
skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
Ochronaśrodowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki
pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na
trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy
ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane
utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane
przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w
Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych,
rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.
„Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznaczają, że dane
akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania
odpowiednio do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, oraz że ma
ono certykat od producenta potwierdzający spełnianie standardów
rmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego
urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z
innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium
z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone może mieć wpływ na
poprawne działanie bezprzewodowe.
iPod i iPhone są znakami towarowymi rmy Apple Inc.,
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych. i innych krajach.
Uwaga
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urdzenia.
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki
towarowe są własnością rmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub
własnością odpowiednich rm. Firma Philips zastrzega sobie prawo
do modykowania produktów bez konieczności dostosowywania
do zmian wcześniejszych partii dostaw.
Ügyeljen rá, hogy az órás rádt ne érje cseppenő,
fröccsenő folyadék.
Ne helyezzen az órás rádra semmilyen
veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, é
gyertyát).
Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos
megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek
mindig szabadon hozzárhenek kell lennie.
2 AzÖnórásrádiója
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips
világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz
regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Bevezetés
Ezen az órás rádión a következő funkciók használhatók:
FM-rádió,
zenehallgatás iPod/iPhone készülékről vagy egyéb
lső eszközről;
óra funkció, és
hangjelzéssel, rádval vagy iPod/iPhone zekkel
rnő ébresztés.
A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:
egyg
Távvezérlő (elemmel)
Adapter
Felhaszi kézikönyv
Afőegységáttekintése
A
a AL1/AL2
Ébreszs beállítása.
Az ébresztési beáltások megtekintése.
Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása.
b / TUNING +/-
Hangoljon be egy FM rádállomást.
A perc és óra formátumának beállítás.
Ugrás egy előző/következő zeneszámra.
Keresés műsorszámon belül.
c
Letszás indítása/szüneteltetése.
d SLEEP
Elalvási időzítő beáltása.
e VOLUME +/-
Hangerő bltása.
f Kijelzőpanel
Aktuális adatok megjeleníse.
g PRESET
Tárolt rádiócsatorna kilaszsa.
Az óra és az óra formátumának beállítása.
Ugrás az előző/következő albumra.
h SET TIME/PROG
Óra beáltása.
Rádióállosok automatikus és kézi tárolása.
i SNOOZE/BRIGHTNESS
Szuns.
A kijelző fényerenek bllítása.
j
Az órás rádió be-/kikapcsolása.
Az órás rádió készenléti üzemmódba kapcsolása.
k SOURCE
Egy forrás kiválasztása.
l iPoddokkoló/iPhone
m AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK
Az ébresztés forrásának kilasztása.
n DC IN
Kösse be a tápellátást.
o FM ANTENNA
Az FM-tel javítása.
p MP3 LINK
lső audioeszköz csatlakoztatása.
Atávvezérlőáttekintése
B
a SLEEP
Elalvási időzítő beáltása.
b PRESET +/-
Tárolt rádiócsatorna kilaszsa.
Az óra és az óra formátumának beállítása.
Ugrás az előző/következő albumra.
c Forráskiválasztógombok:FM,MP3LINK,DOCK
Egy forrás kiválasztása.
d PROG
Rádióállosok tárolása.
e MENU
Hozrés az iPod/iPhone menühöz.
f VOL +/-
Hangerő bltása.
g AL1/AL2
Ébreszs beállítása.
Az ébresztési beáltások megtekintése.
Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása.
h SNOOZE
Szuns.
i POWER
Az órás rádió be-/kikapcsolása.
Az órás rádió készenléti üzemmódba kapcsolása.
j / TUNING +/-
Hangoljon be egy FM rádállomást.
A perc és óra formátumának beállítás.
Ugrás egy előző/következő zeneszámra.
Keresés műsorszámon belül.
k OK/
Letszás indítása/szüneteltetése.
Kiválasztás jóváhagsa.
l SET TIME
Óra beáltása.
m
A kijelző fényerenek bllítása.
3 Kezdőlépések
A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.
Atávvezérlőakkumulátorainakbehelyezése
Vigyázat
Robbasvesly! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól,
illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni
csak azonos vagy egyerkű típussal szabad.
Az elem vegyi anyagokat tartalmaz, így a használatot követően
megfelelő leselejtest igényel.
Tartsa a gyerekeket távol az elemtől.
Azelsőhasználatelőtt:
Távolítsa el a védőfület az akkumulátor aktiválásához.
Cseréljekiazakkumulátortazábránláthatómódon.
C
Tápcsatlakozásbekötése
Vigyázat
Fenll a termék károsodásának veszélye! Ellenőrizze, hogy a
tápellátás feszültge megegyezik-e az órás rádió hátoldalán vagy
aln feltüntetett feszültséggel.
Áramüsvesly! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva
zza ki. A kábelt tilos húzni.
Figyelem
A tűz vagy áramüs veslnek csökkentése érdeben óvja
meg az órás rádt esől és nedvesgtől.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzathoz.
D
Órabeállítása
1 Az órabeáltás bekapcsolásához készenti módban tartsa
lenyomva a SET TIME gombot 2 másodpercig.
Az órákat és perceket jelző számok villogni kezdenek. »
2 Az óra és perc beállításához nyomja meg istelten a /
és / gombokat.
3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a SET TIME gombot.
A » [12H] vagy a [24H] jelzés villogni kezd.
4 A 12/24 órás időformátum bllításához istelje meg a
2-3. lépést.
Megjelenik az beállított idő. »
Megjegyzés
Ha csatlakoztat egy iPod/iPhone készüket, az órás rád
automatikusan összehangolja az időt az iPod/iPhone eszközzel.
Bekapcsolás
Nyomja meg a gombot.
Az órás rádió az utoljára kiválasztott forrásra vált. »
Tanács
A forrás kiválasztásához nyomja meg többsr a SOURCE
gombot vagy a forsválasztó gombokat a távirányín.
Készenlétiüzemmódbakapcsolás
Az órás rádió készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg
ismét a gombot.
Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a kijelzőpanelen. »
4 LejátszásiPodvagyiPhone
készülékről
A készülékkel iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.
Kompatibilis iPod/iPhone
Az órás rádió a következő iPod és iPhone típusokat támogatja:
Gyártva a következőkhoz:
1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
iPod classic
iPod videóval
1., 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
iPod színes kijelvel
iPod mini
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
ZenehallgatásiPhone/iPodeszközökről
1 Helyezze az iPod készüket a dokkolóba. E
2 iPod/iPhone mód kilasztásához nyomja meg újra a
SOURCE vagy DOCK gombokat a távkapcson.
3 Intsa el a lejátszást az iPhone/iPod késlékl.
Pillanatmegáltás, illetve újraindítás: .
Egy műsorszámra ugráshoz nyomja meg a /
gombot.
A letszás közbeni kereshez tartsa lenyomva a
/ gombot, majd engedje fel a normál letszáshoz
való visszaréshez.
A menüben való navigáshoz nyomja meg a MENU
gombot, válasszon ki egy lehetőséget a / gomb
megnyosával, vél a OK gombbal hagyja jóvá
válaszsát.
AziPod/iPhoneeltávolítása
F
Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.
AziPod/iPhonetöltése
Amikor az órás rádiót áramforráshoz csatlakoztatja, a dokkolt
iPhone/iPod készülék elkezd tölteni.
Hangerőbeállítása
A VOL +/- gomb ismételt megnyomásával állíthatja be a hangerőt.
5 FM-rádióhallgatása
FM-rádióállomásokbehangolása
Tanács
Helyezze az antennát a TV-l, videomagnótól vagy más sugár
forrástól a lehető legmesszebbre.
A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antent és áltsa a
megfelelő helyzetbe.
1 A FM gombbal válassza ki az FM-rádiót.
2 Tartsa lenyomva a TUNING +/- gombot két másodpercig.
Az órás rádió automatikusan behangol egy megfelelő »
erősséggel fogható állomást.
3 További rádállomások bltásához istelje meg a 2.
lépést.
Egycsatornamanuálisbehangolásához:
1 Nyomja meg istelten a TUNING +/- gombot, ag a
tel optimálissá nem válik.
FMrádióállomásokautomatikustárolása
Legfeljebb 20 FM-rádióállomás eltárolására van lehetőség.
Hangolás üzemmódban két másodpercig tartsa nyomva a PROG
gombot.
Az órás rádió tárolja a rendelkezésre álló FM »
rádióállomásokat és az első műsorát automatikusan
sugározza.
FMrádióállomásokkézitárolása
1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
2 Nyomja meg a PROG gombot.
Az előre beállított programszám villogni kezd. »
3 A PRESET +/- vagy TUNING +/- gomb többsri
lenyomásával válasszon ki egy számot.
4 Megerőtéshez nyomja meg az PROG gombot még
egyszer.
5 További állomások tárosához istelje meg az 1-4
lépéseket.
Megjegyzés
Előre beállított állos törléséhez állítson be egy másikat a
helyére.
Tároltrádióállomáskiválasztása
Hangolás üzemmódban nyomja meg ismételten a PRESET +/-
vagy TUNING +/- gombot egy előre beállított programszám
kiválasztásához.
6 Egyébjellemzők
Ébresztésiidőzítőbeállítása
Ébresztésbeállítása
Készenléti módban kétféle ébresztés áltható be különböző
időpontra.
Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy megfelelően áltotta-e be az órát.
1 Az AL1/AL2 gombok 2 másodpercen át törnő
nyomvatartásával lépjen be az ébresztési bltások módba.
Az órákat és perceket jelző számok villogni kezdenek. »
2 Az óra és perc beállításához nyomja meg istelten a /
és / gombokat.
3 Jóváhagyáshoz nyomja meg a AL1/AL2 gombot.
Azébresztésforrásánakkiválasztása
Megjegyzés
Az ébresztés hangjant választhat hangot, az utolra hallgatott
rádióállost vagy az iPhone/iPod eszközön utolra játszott
számot.
A két ébresztés forrának kilaszsához áltsa be a AL1/AL2
RADIO·BUZZ·DOCK verlőt.
Tanács
Amikor erkezik az ébresztés ideje, akkor bekapcsol a
kiválasztott rádió, ébresztő hangjels vagy iPod/iPhone eszköz.
Ha az ébresztő forrásant iPhone késlék lett kiválasztva,
de nincsen csatlakoztatva iPod/iPhone, akkor az órás rád
hangjelzésre vált.
Ariasztásiidőzítésbe-éskikapcsolása.
1 Az ébresztési beáltások megtekintéséhez nyomja meg a
AL1/AL2 gombot.
2 Nyomja meg újra a AL1/AL2 gombot az ébresztési időzítő
be- és kikapcsolásához.
Bekapcsolt ébresztési időzítő esetén megjelenik az »
ébresztés ikonja, kikapcsoláskor pedig eltűnik.
A csörs leállításához nyomja meg a megfelelő
AL1/AL2 gombot.
Az óra a következő napon is ébreszt.
Szundítás
Amikor megszólal az ébreszsi hangjelzés, nyomja meg a
SNOOZE gombot.
Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel »
később újra megszólal.
Elalvásiidőzítőbeállítása
Az órás rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan
készenléti üzemmódba kapcsolható.
Nyomja meg többször a SLEEP gombot az alvási időtartam
kiválasztásához (percben).
Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn »
a jel látható.
Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a SLEEP
gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az [OFF] (ki) felirat.
Audiolejátszáskülsőeszközről
Az órás rádión külső forrásról is hallgathat zenét.
1 Csatlakoztassa az MP3-csatlakozókábelt a következőhöz:
az MP3 LINK aljzat.
egy külső eszköz fejhallgató aljzatához.
2 Az MP3 link forrás kiválasztásához nyomja meg a MP3 LINK
gombot.
3 Intsa el a lejátszást a külső eszközről (lásd az eszköz
felhasználói kézinyt).
Akijelzőfényerejénekbeállítása
A BRIGHTNESS gomb ismételt megnyomásával választhat a
különböző fényerőszintek között.
7 Termékadatok
Megjegyzés
A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítha.
Termékjellemzők
Erősítő
vleges kimenő teljesítny 2 x 5 W RMS
[Hangolóegység]
Hangosi tartony FM: 87,5 - 108 MHz
Érzékenység
- Monó, 26 dB H/Z arány FM: <22 dBf
Keresési szelektivitás FM: <28 dBf
Teljes harmonikus tortás FM: <2%
Jel-zaj arány FM: >55 dB
Általánosinformációk
Tápfeszültség Típus: AS180-070-AE250;
bemenet: 100-240 V ~, 50/60
Hz, 0,7 A; kimenet: DC7V
2,5 A
Teljesítményfelvétel < 12 W
Teljesítményfeltel
szenléti üzemdban
<1 W
retek
- Főegyg (Sz x Ma x Mé) 290 x 158 x 113 mm
Tömeg
- Csomagossal
- Főegyg
2,08 kg
1,43 kg
8 Hibakeresés
Figyelem
A készük borítását megbontani tilos.
Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia
érvényét veszíti.
Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az
alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma
továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.
com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével,
tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus-
és sorozatszámát.
Nincsáram
Győződjön meg arl, hogy a készülék tápkábele
megfeleen van-e csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy van-e fesltség a fali aljzatban.
Azórásrádiónemválaszol
zza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati
csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a készüléket.
Rosszminőségűrádióvétel
A rádióinterferencia elkerüse érdeben tartsa távol az
órás rádt más elektronikus eszközöktől.
zza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfele
helyzetbe.
15 30 60 90 120
off
Nemműködikazébresztés
Áltsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.
Kitörlődöttazóra,illetveazébresztésbeállítása
Megszakadt a tápeltás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
Áltsa be újra az órát, illetve az ébreszst.
9 Megjegyzés
Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára
vonatkozó követelményeinek.
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett
engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy
módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával
készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt
jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív
hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett
készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A
feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai
irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási
hulladékként.Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének
helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul
a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzéséhez.
Környezetvédelemmelkapcsolatostudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.
Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen
szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz),
polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat
képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt
a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek
leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy
az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék
speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra
készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért,
vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért.
Kérjük, vegye gyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone
készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli
teljesítményt.
Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegye.
Megjegyzés
A típustábla a késlék aln található.
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Minden jog fenntartva.
A műszaki adatok előzetes gyelmeztetés nélkül változhatnak.
Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy
az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a
terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi
készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.
A B
a
b
c
j
k
e
g
h
f
d
n
m
o
p
l
i
VOL
POWER
SLEEP
AL
1
AL
2
OK
PROG
MP
3
LINK
MENU
FM
DOCK
SNOOZE
SET TIME
P
R
E
S
E
T
P
R
E
S
E
T
P
R
E
S
E
T
T
U
N
I
N
G
T
U
N
I
N
G
1
a
b
c
j
k
e
g
h
f
d
m
l
i
a
c
b
EC
F
D
HU
1 Fontos!
Biztonság
Gondosan olvassa el az utasításokat.
Ügyeljen a gyelmeztesekben foglaltakra.
Kövesse az utasításokat.
Gondoskodjon arl, hogy a szellőzőnyísok ne
djenek el. A készülék teletését a gyár
utatásai szerint végezze.
Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök,
így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályk vagy műdésük
során hőt termelő készükek (pl. erősítők) közelébe.
Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni,
lönös tekintettel ott, ahol a csatlakozóaljzatokba,
szükcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép
az órás rádl.
Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat
használja.
Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem haszlja
az órás rádt, húzza ki a készülék csatlakozót a fali
aljzatból.
A készük javítását, szervizelését bízza szakemberre.
Az órás rádiót a következő esetekben kell
szervizeltetni: a készük bármilyen módon
megrült, például sérült a hálózati kábel vagy a
csatlakozó, folyak került a késlékbe, ráesett
valami, a készüket eső vagy nedvesség érte, nem
dik megfeleen vagy leejtetk.
SK
1 Dôležité
Bezpečnosť
Prečítajte si tieto pokyny.
Dbajte na všetky varovania.
Dodržiavajte všetky pokyny.
Neblokujte vetracie otvory. Naitalujte podľa
pokynov výrobcu.
Neitalujte v bzkosti zdrojov tepla, ako sú
radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia
(vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil
ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických
suvkách a v mieste, kde vychádza z rádiobudíka.
Používajte len nástavce/príslenstvo špecikované
robcom.
Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom
nepoužívaní odpojte rádiobuk zo siete.
etky opravy zverte do rúk kvalikovanému
servismu personálu. Oprava je potrebná, ak bol
rádiobudík akýmkoľvek spôsobom poškode,
napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka,
ak bola na rádiobudík vyliata tekutina alebo do
rádiobudíka spadol nejaký predmet, rádiobudík bol
vystavený dažďu alebo vlhkosti alebo ak rádiobudík
nefunguje správne, prípadne došlo k pádu rádiobudíka.
Rádiobuk nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani
striekajúcej kvapaline.
Neumiestňujte na rádiobuk žiadne nebezpeč
predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou,
zapálené sviečky).
Tam, kde zástrčka priameho najacieho adapra
slúži ako odjacie zariadenie, musí zostať odpájacie
zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
2 Vášrádiobudík
Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi
produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu
ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite
www.philips.com/welcome.
PL Instrukcjaobsługi
HU Felhasználóikézikönyv
SK Príručkaužívateľa
RU Руководствопользователя
MAGYARORSZÁG
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984.
(III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja,
hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott
értékeknek.
Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati
csatlakozót is - csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek
vagy nedvesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.
Névleges feszültség ....................................................................100 - 240 V~
Névleges frekvencia .....................................................................50/60 Hz
Teljesítmény
maximális ...................................................................................... 12 W
készenléti állapotban ..............................................................< 1 W
Tömeg .................................................................................................1.43 kg
Befoglaló méretek
szélesség ...................................................................................... 290 mm
magasság ....................................................................................... 158 mm
mélység ..........................................................................................113 mm
Rádiórész vételi tartomány
URH ....................................................................................87,5 – 108,0 MHz
Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény ..........................................................2 x 5W RMS
AJ7040D_UM_12_Book 4.indd 1 2011-6-3 10:30:32

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Philips AJ7040D?

Tegye fel a/az Philips AJ7040D termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Philips AJ7040D termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Termékleírás

Márka Philips
Modell AJ7040D
Termék Állvány és Dokkoló Állomás
EAN 609585212787, 6923410710113, 8712581597269, 8712581604806, 999992111743
Nyelv Lengyel, Orosz, Szlovák, Magyar
Termékcsoport Állványok és Dokkoló Állomások
Fájltípus PDF
Rádió
Támogatott rádiósávok FM
FM-rádió
Alapértelmezett állomások mennyisége 20
Audió
Kimeneti teljesítmény (RMS) 10W
Audió kimeneti csatornák -csatornák
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Fejhallgató csatlakozhatóság 3, 5 mm-es
Bluetooth
DC-bemeneti jackdugó
Apple Lightning dokkoló csatlakozó
30 érintkezős Apple dokkoló csatlakozó
- Apple 30-pin
Teljesítmény
Apple dokkolás kompatibilitás
Hangszínszabályozó -
Ébresztőóra
Alvó funkció
Elalvás időzítő
Lejátszási módok Fast backward, Fast forward, Next, Previous, Repeat, Shuffle
Apple dokkolás
Képernyő
Óra funkció
Kialakítás
Termék színe Fekete
Tápellátás
Beépített töltő -
USB csatlakozón keresztül tölthető
Tömeg és méretek
Szélesség 290mm
Mélység 113mm
Magasság 160mm
Csomagolás tartalma
AC adapter mellékelve
Felhasználói kézikönyv
Garanciakártya