Philips 30840/31/16

Philips 30840/31/16 kézikönyv

(1)
 • 2
  • Defabrikantadviseerteenjuistetoepassingvanverlichtingsarmaturen!Volgénbewaardaaromdezegebruiksaanwijzingvooreen
  veiligeenbetrouwbareinstallatieenwerkingvanhetarmatuur.
  • Schakelaltijdeerstdeelektriciteituitvoorinstallatie,onderhoudofherstelling.
  • Raadpleegbijtwijfelsteedseenvakmanofhetverkooppunt.Leefiniedergevaldelokaleinstallatievoorschriftenna.Zogeven
  bijvoorbeeldbepaaldeinstallatievoorschriftenaandateenverlichtingsartikelmoetwordengeïnstalleerddooreenerkendvakman(b.v.
  Duitsland).
  • Draaisteedsde(klem)schroevenvanalleelektrischeaansluitingenstevigaan,vooraldebevestigingenvande
  12V-laagspanningdraden(indienvantoepassing).
  • Houdbijdeaansluitingvandebedradingdejuistekleureninacht:blauw(N),bruinofzwart(L)enindienbeschermklasseI,
  geelgroen(aardleiding).
  • Onderhoudbinnenverlichtingmeteendrogedoekofborsteltje,gebruikgeenschuur-ofoplosmiddelen.Vermijdvochtopalle
  elektrischeonderdelen.
  • Indienhetarmatuurwordtbevestigdopeenmetalenondergrond,dientdezeondergrondgeaardtezijn,ofverbondentezijnmetde
  aardingvandeelektrischeinstallatie.
  • Gelievedewandlichtenbuitenhetbereikvankinderentemonteren
  • Houdsteedsalletechnischespecificatiesvanuwarmatuurinacht.Raadpleeghiervoordespecifiekvermeldepictogrammenvanhet
  identificatielabelophetarmatuuréndepictogrammendiewordenvermeldindeelAvanuwveiligheidsinstructies.
  •  Verwijderingvanuwoudeproduct.Uwproductisvervaardigdvankwalitatiefhoogwaardigematerialenenonderdelen,welke
  gerecycledenopnieuwgebruiktkunnenworden.Alsuopuwproducteendoorstreepteafvalcontaineropwieltjesziet,betekentditdat
  hetproductvaltonderdeEU-richtlijn2002/96/EC.Wininlichtingeninoverdemanierwaaropelektrischeenelektronischeproducten
  inuwregiogescheidenwordeningezameld.Neembijdeverwijderingvanoudeproductendelokalewetgevinginachtenplaatsdeze
  productennietbijhetgewonehuishoudelijkeafval.Alsuoudeproductencorrectverwijdertvoorkomtunegatievegevolgenvoorhet
  milieuendevolksgezondheid.
  OPGELET:Hierondervindtuechterwelalletekstueleverklaringenmetnumeriekeverwijzingnaarderespectievelijkepictogrammen
  vooraandezegebruiksaanwijzing:
  01- Installeerhetarmatuurenkelbinnenshuis.
  02- Hetarmatuurisnietgeschiktvoormontageindebadkamer,althansnietindeaangegevenzone.
  03- Hetarmatuurisgeschiktvoorbevestiging/plaatsingaan/opnormaalontvlambarematerialen/oppervlakten.Inbouwarmaturen
  mogenondergeenenkelevoorwaardebedektwordenmetisolatiemateriaalofgelijkaardigmateriaal.
  04- Ditartikelisnietgeschiktvoorrechtstreeksebevestigingopontvlambarematerialen.
  05- Hetarmatuurmagafgedektwordenmetisolatiemateriaal.
  06- Hetarmatuurisenkelgeschiktvoorplafondmontage.
  07- Hetarmatuurisenkelgeschiktvoorwandmontage.
  08- Hetarmatuurisgeschiktvoorwand-enplafondmontage.
  09- Respecteersteedsdeminimumafstandtussendelampendeverlichtematerialenzoalsaangegeveninhetpictogram.
  10- IPX1:hetarmatuurisdropwaterdicht.
  11- IPX3:hetarmatuurmagwordenblootgesteldaanregendruppels(vallendedruppelsondereenmaximalehoekvan60°t.o.v.de
   verticaleas).
  12- IPX4:hetarmatuurkanwordenblootgesteldaanwaterprojectiesuitwillekeurigerichting(360°).
  13- IPX5:hetarmatuurisstraalwaterdicht.
  14- IPX7:hetarmatuuriswaterdichtvoorgrondinbouw.
  15- IPX8:biedtbeschermingtegenonderdompelingtotdeaangeduidediepte.
  16- IP5X:hetarmatuurisstofvrij.
  17- IP6X:hetarmatuurisstofdicht.
  18- Vervangonmiddellijkeengebarstenofgebrokenbeschermglasengebruikenkeloriginelewisselstukken.
  19- BeschermklasseI:hetarmatuurisuitgerustmeteenaardklemenmoetduswordengeaard.Sluitdeaardleiding(geelgroeneader)
  aanopdemet -gemarkeerdeklem.
  20- BeschermklasseII:hetarmatuurisdubbelgeïsoleerdenwordtnietopeenaardleidingaangesloten.
  21- BeschermklasseIII:hetverlichtingsarmatuurisenkelgeschiktvoorzeerlageveiligheidsspanning(b.v.12V).
  22- Stripdedraadzoalsaangegeveninhetpictogram.
  23- Zorgervoordatdeaardingsdraadsteedslangerisdandestroomvoerendedraden.
  24- Hetgebruikvandebijgeleverdehittebeschermendekousenisverplichtoverdevolledigegestriptedraadlengte.
  25- Gebruikhittebestendigekabelvoorhetarmatuuraantesluitenophetnet.
  26- Hetarmatuurisenkelgeschiktvooreenvastebevestigingenmagbijgevolgnietwordenaangeslotenaandestroombrondoor
  middelvaneenaansluitsnoer.
  27- X-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmoetditvervangenwordendooreensnoervanhetzelfde
   type.
  Y-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmagditenkelvervangenwordendoordefabrikant,zijn
   verdelerofdooreenvakmanenditomrisicostevermijden.
  Z-aansluiting:Hetsnoerkannietvervangenworden.
  28- MAX.…W:gebruikuitsluitendlampenvanhetjuistetypeenoverschrijdnooithetmaximumaangegevenwattage.
  29- Hetarmatuurisuitsluitendgeschiktvoorreectorlamp(en).
  30- HetarmatuurisuitsluitendgeschiktvoorPLCElampen.
  31- HetarmatuurisnietgeschiktvoorPLCElampen.
  32- Enkeleengloeilampmeteendoorsnedevan60mmmaggebruiktworden.Gebruikvoorditarmatuurnooiteengloeilampmeteen
  doorsnedevan45mm.
  33- Enkelgeschiktvooreenglobegloeilampmetdeaangegevendoorsnede.Gebruikvoorditarmatuurnooiteenstandaard
  gloeilamp.
  34- Ditarmatuurisuitsluitendgeschiktvoorkaarslampen.
  35- Gebruikvoorditarmatuurnooit“coolbeam”lampen.
  36- Hetarmatuurisuitsluitendgeschiktvooreenlampmetingebouwdebeschermingofeenlagedruklamp.Eenextrabeschermglas
   isnietnoodzakelijk.
  37- Capsule-enlineairehalogeenlampenmogennietmetdeblotehandwordenaangeraakt.
  38- Hetarmatuurisuitgerustmeteen(smelt)zekering.Indienhetarmatuurnahetvervangenvandelampnietfunctioneert,dientde
   ingebouwdezekeringvervangenteworden.Alshierbijdevasteaansluitbedradingvandeinstallatiekanaangeraaktworden,mag
   ditalleendooreenvakmangebeuren.
  39- Hetarmatuurkanwordengebruiktincombinatiemeteendimmer.DitgeldtnietbijgebruikvanPLCElampen.
   Raadpleegeenvakmanvoordekeuzevanhetjuistetype(vooralbelangrijkbij12V-armaturen).
  40- Hetarmatuurfunctioneertmeteenveiligheidstransformator.Vervangeendefectetransfoenkeldooreentransfometidentieke
   technischespecicaties.Raadpleeghiervooreenvakmanofhetverkooppunt.
  41- Armatuurvoorruwgebruik.
  42- Armatuurmettijd-enlichtinstelmogelijkheden.MinimumenmaximumwordenaangeduidopdepictogramindeelA.
  43- Hetarmatuurmagmaximumop6meterhoogtegeplaatstworden.
  44- Vooreenoptimalewerkingplaatstuhetarmatuuropdehoogteaangeduidophetpictogram.Hetminimumenmaximumbereik
   vandedetectorwordeneveneensvermeldophetpictogramindeelA.
  45- Hetstandaardactievegezichtsveldvandedetecorbestrijktdeopgegevengradenzoalsaangegevenophetpictogram.
  46- Hetarmatuurdientopeenzodanigewijzetewordengemonteerddatdehellingshoekvandelengte-asvandelampnietmeerdan
  4°bedraagtt.o.v.hetgrondvlak.
  47- Letopdatbijdemontagevanhetarmatuurgeenelektrischeleidingene.d.wordendoorboordinmuurofplafond!
  48- Indienhetarmatuuropeencentraaldoosofinbouwdooswordtbevestigd,ishetverplichtomdedooseerstmeteendekselafte
   schermen.(b.v.gebruiktinNederland).
  NL
  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES-DEELB

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Philips 30840/31/16 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Philips 30840/31/16 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Philips 30840/31/16 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Mennyezeti lámpák kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 6.2. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Holland, Norvég, Horvát, Görög, Szlovák, Török, Román, Finn, Orosz, Angol, Lengyel, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Ukrán. Van kérdése a (z) Philips 30840/31/16 kapcsán, vagy segítségre van szüksége?

Philips 30840/31/16 specifikációk

Márka Philips
Modell 30840/31/16
Termék Mennyezeti lámpa
EAN 8718291455172
Nyelv Magyar, Holland, Norvég, Horvát, Görög, Szlovák, Török, Román, Finn, Orosz, Angol, Lengyel, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Ukrán
Fájltípus PDF

Kapcsolódó termékek Philips 30840/31/16

  Kapcsolódó termékek kézikönyvei

  Mennyezeti lámpa Philips

  Kézikönyv hozzáadása

  Van egy kézikönyve, amelyet hozzá szeretne adni?