Philips AVENT SCF750

Philips AVENT SCF750 kézikönyv

(1)
 • Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome/AVENT
  SCF750
  SCF752
  SCF754
  Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.
  Philips Centre, Guildford Business Park,
  Guildford, Surrey, GU2 8XH
  Trademarks owned by the Philips Group.
  ©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All Rights Reserved.
  SCF750_SCF752_SCF754_CEE_V1.0
  3140 035 22631
  EN
  Important safety instructions
  For the safety and health of your child, adult supervision is required when
  your child uses the spout cup.
  Before the rst use, disassemble all parts and sterilize them.
  Before each use, check the spout cup. If any damage or crack is
  detected, stop using the spout cup immediately.
  Warning :
  Prevent your child from running or walking while drinking.
  Caution:
  The spout cup is intended for use with milk and water. Do not use
  it with any other liquids, such as fruit juices, avored sugary drinks,
  carbonated beverages, soup, or broth.
  The spout cup is not microwaveable.
  Check the drink temperature before your child drinks it.
  Do not over tighten the lid on the spout cup.
  Do not use the spout cup to mix and shake infant formula as this can
  clog the vent hole and cause the cup to leak.
  Make sure that the valve is properly assembled.
  To prevent scalding, allow hot liquids to cool before you ll the cup.
  Never use the spout as a soother. Continuous and prolonged sipping
  of uids can cause tooth decay.
  For hygiene reasons, replace spouts after 3 months of use. Use only
  Philips AVENT spouts.
  Cleaning and sterilization
  Caution :
  Never use abrasive, anti-bacterial cleaning agents, or chemical
  solvents.
  Do not place components directly on surfaces that are cleaned with
  anti-bacterial cleaners.
  Food coloring can discolor components.
  After each use, disassemble all parts and clean them thoroughly in
  warm and soapy water, and rinse them in clean water. Or, clean all the
  components on the top rack of dishwasher.
  If necessary, clean the spout with a cleaning brush sold separately.
  After cleaning, sterilize the spout cup. The spout cup is suitable for
  sterilizers.
  Storage
  Caution :
  Keep the small components away from children.
  Keep the spout cup from the source of heat or direct sunlight.
  For hygiene maintenance, dissemble the spout cup and store it in a
  dry and covered container.
  Tip :
  The screw top, handle/belt clip, and bottle of the spout cup are
  compatible to Philips AVENT bottles and Magic cups. For details, see
  the “Interchangeability chart”.
  The replaceable spouts, handle, and the brush set are sold separately.
  BG
  Важни инструкции за безопасност
  За безопасността и здравето на вашето дете е необходим родителски
  надзор, когато детето използва чашата с накрайник .
  Преди първата употреба разглобете всички части и ги
  стерилизирайте.
  Преди всяка употреба проверявайте чашата. Ако установите
  повреда или пукнатини, спрете да използвате чашата незабавно.
  Предупреждение :
  Не позволявайте на детето да тича или да се разхожда по
  време на пиене.
  Внимание :
  Чашата с накрайник е предназначена за използване с мляко и
  вода. Не я използвайте с никакви други течности, като плодови
  сокове, подсладени сиропи, газирани напитки, супа или бульон.
  Чашата с накрайник не е подходяща за употреба в микровълнова
  фурна.
  Проверявайте температурата на течността, преди да позволите
  на детето
  да пие.
  Не затягайте прекалено много винта на чашата.
  Не използвайте чашата с накрайник за миксиране и разбиване
  на бебешки храни, тъй като отворът може да се запуши и чашата
  за протече.
  Уверете се, че клапата е правилно сглобена.
  За да предотвратите изгаряне оставете горещите течности да
  изстинат, преди да напълните чашата.
  Не използвайте улея като залъгалка. Непрекъснатото и
  продължително пиене на течности може да причини зъбен кариес.
  От хигиенни съображения, сменяйте накрайника след 3 месеца
  употреба. Използвайте само улеи Philips AVENT.
  Почистване и стерилизация
  Внимание :
  Никога не почиствайте чашата с абразивни течности,
  антибактериални почистващи препарати или химични
  разтворители.
  Не поставяйте частите директно на повърхности, почиствани с
  антибактериални препарати.
  Цветът на храната може да промени цвета на частите.
  След всяка употреба: разглобете всички части, почистете ги
  обилно с топла сапунена вода и след
  това ги изплакнете с чиста
  вода. Или, почиствайте всички части на най-горния рафт в
  съдомиялната машина.
  При необходимост почиствайте накрайника с четка за измиване.
  (продава се отделно).
  След почистване стерилизирайте чашата. Чашата с накрайник
  може да се стерилизира в стерилизатори.
  Съхранение
  Внимание :
  Пазете дребните части далече от достъпа на деца.
  Пазете чашата от източници на топлина и от директна слънчева
  светлина.
  От хигиенни съображения, разглобете чашата и я съхранявайте
  в сух, затворен съд.
  Съвет :
  Капакът на винт, дръжката/щипката за колан и тялото на
  чашата с накрайник са съвместими с Шишетата и магичните
  чаши Philips AVENT. За подробности вижтеТабл ицата за
  взаимозаменяемост”.
  Новите накрайници и дръжки и четката за измиване се продават
  отделно.
  CZ
  Důležité bezpečnostní pokyny
  Objevíte-li jakoukoliv prasklinu nebo poškození, okamžitě přestaňte
  hrneček s hubičkou používat.
  Před prvním použim rozeberte všechny části a sterilizujte je.
  Před každým použim hrneček s hubičkou zkontrolujte. Objete-li
  jakoukoli prasklinu nebo poškození, okaitě přestaňte hrneček
  s hubičkou používat.
  Upozorně:
  Zajistěte, aby vaše dítě během pití neběhalo ani nechodilo.
  Upozornění:
  Hrneček s hubičkou je určen pro pití mka a vody. Nepoužívejte
  ho s jimi tekutinami (např. ovocné šťávy, ochucené sladké nápoje,
  perlivé nápoje, polévky nebo bujony).
  Hrneček s hubičkou nelze poít v mikrovlnné troubě.
  Než vaše dítě začne obsah hrnečku pít, zkontrolujte teplotu nápoje.
  Neutahujte příliščko hrnečku.
  Hrneček s hubičkou nepoužívejte k míchání ani protření kojenecké
  výživy, neboť by mohlo dojít k ucní větraho otvoru, které by
  způsobilo netěsnost hrnečku.
  Ujistěte se, že je ventil na správm místě.
  Před naplněním hrnečku nechte horké tekutiny vychladnout, čímž
  předejdete možnému opaření.
  Hubičku nepoužívejte jako dudlík. Trvalé a dlouhodobé sání kapalin
  způsobuje zubní kaz.
  Z hygienických důvodů hubičku po každých 3 měsících poívání
  vyměňte. Používejte pouze hubičky Philips AVENT.
  Čištění a sterilizace
  Upozorně:
  Nikdy nepoužívejte abrazivní ani antibakterlní čisticí prostředky
  nebo chemické sloučeniny.
  Nepokládejte části na povrchy ošetřené antibakteriálními čisticími
  prostředky.
  Potravinová barviva mohou změnit barvu částí.
  Po každém použití rozeberte všechny části a umyjte je důkladně v
  teplé mýdlové vodě. Poté je opláchněte v čisté vodě. Všechny části
  můžete také ut v myčce na nádobí (horní přihrádka).
  V případě nutnosti vyčistěte hubičku karčkem prodávaným
  samostatně.
  Po čištění hrneček vysterilizujte. Hrneček s hubičkou je vhodný pro
  sterilizační zařízení.
  Skladování
  Upozorně:
  Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
  Hrneček nevystavujte zdrojům tepla nebo přímému slunečnímu
  světlu.
  Z důvodu hygieny rozeberte hrneček s hubičkou a skladujte ho
  v suché nádobě s víkem.
  Tip :
  Šroubovací víčko, držadla/sponu a lahvičku hrnečku s hubičkou lze
  kombinovat s lahvemi Philips AVENT a hrnečky Magic. Více informací
  viz „Tabulka kompatibility“.
  Náhradní hubičky, držadla a souprava karčků se prodávají
  samostatně.
  HR
  Važne sigurnosne upute
  Iz sigurnosnih i zdravstvenih razloga odrasla osoba treba nadzirati dijete
  dok ono koristi čašicu s usnikom.
  Prije prve uporabe rastavite sve dijelove i sterilizirajte ih.
  Prije svake uporabe provjerite čicu s usnikom. Ako primijetite
  bilo kakvo oštećenje ili napuklinu, odmah prestanite koristiti čašicu
  s usnikom.
  Upozorenje :
  Djetetu nemojte dopuštati da trči ili hoda dok pije.
  Oprez:
  Čašica s usnikom namijenjena je za mlijeko i vodu. Nemojte u njoj
  koristiti druge tekućine, kao što su voćni sokovi, pića zaslađena
  šećerom, gazirana pića, juhe ili temeljci.
  Čašica s usnikom ne smije se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici.
  Provjerite temperaturu pića prije no što ga date djetetu.
  Nemojte prejako zatezati poklopac na čici s usnikom.
  Čašicu s usnikom nemojte koristiti za miješanje zamjenskog mlijeka
  za novorođenče jer se može začepiti ventilacijski otvor, a to može
  dovesti do curenja čašice.
  Provjerite je li ventil pravilno sastavljen.
  Kako se dijete ne bi opeklo, vruće tekućine ostavite da se ohlade prije
  no što ih ulijete u čašicu.
  Usnik nikada nemojte koristiti kao dudu. Stalno i produženo polagano
  pijenje tekućine može uzrokovati kvar zubi.
  Iz higijenskih razloga usnike mijenjajte svaka 3 mjeseca.
  Koristite isključivo usnike tvrtke Philips AVENT.
  Čćenje i sterilizacija
  Oprez :
  Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čćenje, antibakterijska
  sredstva ili kemijska otapala.
  Dijelove nemojte stavljati izravno na površine očćene
  antibakterijskim sredstvima za čćenje.
  Boja hrane može obojiti dijelove.
  Nakon svakog kortenja rastavite sve dijelove i temeljito ih očistite
  u toploj vodi s malo sredstva za pranje, a zatim ih isperite u čistoj
  vodi. Sve komponente možete i oprati u stroju za pranje posuđa, na
  gornjoj rešetki.
  Philips AVENT
  Baby Bottle
  SCF66x; SCF68x
  Philips AVENT
  Spout Cup
  SCF60x; SCF75x
  Philips AVENT
  Straw Cup
  SCF76x
  Screw top
  Капак на винт
  Šroubovací víčko
  Poklopac s navojem
  Csavarmenetes nyakrész
  Bottle
  Бутилка
  Nádobka
  Bočica
  Cumisüveg
  Butelka
  Бутылочка
  Steklenička
  Пляшечка
  Nakrętka
  Куполообразная крышка
  Navojni pokrovček
  Кришка з різьбою
  ʤʱʫʮ ʢʸʡʺʮ
  ʷʥʡʷʡ
  Handle/Belt clip
  Дръжка/Щипка за колан
  Držadla/spona
  Drška / kopča za remen
  Fül/övcsat
  Zaczep na pasek i na uchwyt
  Ручка/клипса для крепления
  к поясу
  Ročaj/zaponka za pas
  Ручка/фіксатор на пояс
  ʺʩʣʩ / ʱʴʺ ʤʸʥʢʧʬ
Philips AVENT SCF750

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Philips AVENT SCF750 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Philips AVENT SCF750 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Philips AVENT SCF750 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Babatermékek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 9.2. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Angol, Horvát, Lengyel, Orosz, Szlovén, Szlovák, Ukrán. Van kérdése a (z) Philips AVENT SCF750 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Philips AVENT SCF750 specifikációk

Általános
Márka Philips AVENT
Modell SCF750
Termék Babatermék
EAN 634931681115, 8710103543855, 871010356773, 8710103567738, 871010356774, 8710103567745, 871010356798, 8710103567981, 8710103568001
Nyelv Magyar, Angol, Horvát, Lengyel, Orosz, Szlovén, Szlovák, Ukrán
Fájltípus PDF
Műszaki adatok
F-doboz méretei 76 x 112 x 168 mm
F-dobozok száma A-dobozonként 6 dB
Termék méretei (sz x ma x mé) 76 x 112 x 130 mm
Származási ország Kína
Könnyen tisztítható Igen
Üveg űrtartalma 200 ml
Fogantyú(k) Igen
Tömeg és méretek
Tömeg 118 g
Csomagolás tartalma
Mellékelt üvegek száma 1
Mellékelt etetőcumik száma 1
Szín
Termék színe Rózsaszín