Philips AVENT SCF671

Philips AVENT SCF671 kézikönyv

(1)
 • GB
  For your child’s safety and health WARNING!
  Always use this product with adult supervision. • Never use feeding teats as a soother.
  • Continuous and prolonged sucking of uids will cause tooth decay. • Always check
  food temperature before feeding. • Keep all components not in use out of the reach
  of children. • Before  rst use, clean the product. Inspect before each use and pull the
  feeding teat in all directions. Throw away at the  rst signs of damage or weakness. Do
  not store a feeding teat in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant (‘sterilising
  solution’) for longer than recommended, as this may weaken the teat. • Do not place
  in a heated oven. • Before  rst use place in boiling water for 5 minutes. This is to
  ensure hygiene. Clean before each use. • Wash and rinse thoroughly, then sterilise
  using a Philips AVENT steriliser or boil for 5 minutes. • Do not warm contents in
  a microwave oven, as this may cause uneven heating and could scald your baby.
  • Dishwasher safe - food colourings may discolour components. • Do not allow child
  to play with small parts or walk/run while using bottles or cups. • Drinks other than
  milk and water, such as fruit juices and  avoured sugary drinks are not recommended.
  If used, they should be well diluted and only used for limited periods. • Expressed
  breast milk can be stored in sterilised Philips AVENT polypropylene bottles/containers
  in the refrigerator for up to 48 hours (not in the door) or in the freezer for up to 3
  months. Never refreeze breast milk or add fresh breast milk to already frozen milk.
  • Do not use abrasive cleaning agents or anti-bacterial cleaners. Do not place
  components directly on surfaces that have been cleaned with anti-bacterial cleaners.
  • Excessive concentration of detergents may eventually cause plastic components to
  crack. Should this occur, replace immediately. • Plastic material properties may be
  affected by sterilising and high temperatures. This can affect the  t of the cap.
  Cleaning Before  rst use, disassemble all parts, clean and sterilise the product.
  After every use, take all items apart, wash in warm soapy water and rinse thoroughly.
  Make sure that you wash your hands thoroughly and that the surfaces are clean before
  contact with sterilised components. Assembly When you assemble the bottle,
  make sure you place the cap vertically onto the bottle so that the teat sits upright.
  To remove the cap, place your hand over the cap and your thumb in the dimple of the
  cap. The teat is easier to assemble if you wriggle it upwards instead of pulling it up in a
  straight line. Make sure you pull the teat through until its lower part is even with the
  screw ring. Maintenance Before  rst use place in boiling water for 5 minutes.
  • Before each use, inspect all items. • Pull the feeding teat in all directions. • For
  optimum performance, pinch and massage the number on the teat between index
  nger and thumb prior to a feed. Throw away at the  rst signs of damage or weakness.
  For hygiene reasons, we recommend replacing teats after 3 months. Keep teats in a
  dry, covered container. When not in use, do not store in sunlight or heat, or leave in
  disinfectant (‘sterilising solution’) for longer than recommended, as this may weaken
  the teat. Do not place in a heated oven. Glass Natural bottle Glass bottles may
  break. Do not use metal inside the bottle to stir contents or for cleaning. This can
  damage the glass on the inside of the bottle. Before each use, inspect bottles for sharp
  edges or glass fragments inside. Do not use bottles if there are any cracks on or glass
  fragments in the bottle. Do not let babies drink unsupervised with this bottle.
  Compatibility Only use Philips AVENT Natural teats with Philips AVENT Natural
  feeding bottles. Spare teats are available separately. Make sure you use a teat with the
  correct  ow rate when you feed your baby. When you use an older Philips AVENT
  steriliser, please check on the website how to place the Natural bottle. Do not mix
  classic bottle parts and teats with parts of the Natural bottle. They may not t and
  could cause leakage. • The polypropylene Natural bottle is compatible with Philips
  AVENT breast pumps, spouts, sealing discs and cup tops. • The glass Natural bottle
  is compatible with Philips AVENT breast pumps and sealing discs. For safety reasons,
  it is not recommended to use glass Natural bottles with handles, spouts and cup tops.
  If the bottle falls, it may break.
  Philips AVENT is here to help: GB: 0844 33 80 489 national call rate (mobiles vary)
  IRL: 0818 21 01 41 national call rate (mobiles vary) AU: 1300 364 474
  www.philips.com/AVENT
  CS
  Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte VÝSTRAHA!
  Tento výrobek vždy používejte pod dozorem dospělé osoby.Krmicí dudlík nikdy
  nepoužívejte jako běžný dudlík. • Trvalé a dlouhodobé sání kapalin způsobuje zubní kaz.
  • Před krmením vždy zkontrolujte teplotu pokrmu. • echny části, které nepoužíváte,
  udržujte mimo dosah dětí. • Před prvním použitím výrobek omyjte. Před každým
  použitím výrobek zkontrolujte a natáhněte krmicí dudlík do všech směrů. V případě
  jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení jej vyhoďte. Neponechávejte krmicí
  dudlík na ímém slunci, nevystavujte jej horku ani nenechávejte v dezinfektantu
  („sterilizační roztok“) po delší než doporučenou dobu. Mohlo by to vést k opotřebení
  dudlíku. • Nepokládejte výrobek do rozehřáté trouby. • Před prvním použitím dejte na
  5 minut do vroucí vody. Tím zajistíte nezbytnou hygienu. Před každým použitím dudlík
  vyčistěte. • Lahev důkladně omyjte, opláchněte a nakonec sterilizujte pomocí
  sterilizátoru Philips AVENT nebo varem po dobu 5 minut. • Neohřívejte obsah láhve v
  mikrovlnné troubě, protože ohřátí by mohlo být nerovnoměrné a vaše dítě by se mohlo
  opařit. • Lze mýt v myčce - zabarvení potravin by mohlo způsobit ztrátu barev částí.
  • Nedovolte dítěti, aby si hrálo s malými částmi nebo aby při používání lahví a hrníčků
  chodilo či běhalo. • Nápoje jiné než voda a mléko, například ovocné šťávy a ochucené
  sladké nápoje, se nedoporučují. Používat by se měly pouze správně naředěné a jen po
  omezenou dobu. • Odsáté mateřské mléko můžete ve sterilizovaných
  polypropylenových lahvích nebo nádobách Philips AVENT uchovávat v lednici až po
  dobu 48 hodin (nikoli ve dveřích lednice) nebo v mrazáku až po dobu 3 měsíců. Jednou
  rozmrazené mateřské mléko už nikdy nezmrazujte ani nepřidávejte čerstvé mateřské
  mléko k dříve zmrazenému. • Nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální čisticí
  prostředky. Nepokládejte součásti výrobku přímo na povrchy ošetřené antibakteriálními
  čisticími prostředky. • Nadměrná koncentrace čisticích přípravků může způsobit
  popraskání plastových částí. V takovém případě je ihned vyměňte. • Přípravky z plastu
  mohou podléhat vlivu sterilizace a vysokých teplot. Může tak dojít ke změně přiléhání
  víčka. Čištění Před prvním použitím rozeberte všechny části, vyčistěte je a sterilizujte
  www.philips.com/AVENT
  PhilipsAVENT,abusinessofPhilipsConsumerLifestyleBV,
  Tussendiepen4,9206ADDrachten,TheNetherlands
  TrademarksownedbythePhilipsGroup.
  ©KoninklijkePhilipsElectronicsN.V.
  AllRightsReserved.
  421335441191(03/12)
  Donotusewithglassbottle
  Nepoužívejteseskleněnoulahví
  Nehasználjaüvegbőlkészült
  cumisüveggel
  Neuporabljajtessteklenostekleničko
  Неизползвайтесъсстъкленибутилки
  Nemojtekoristitisastaklenombočicom
  Nuutilizaţicuunbiberondinstic
  Nemojtedakoristitesastaklenom
  ašicom
  robek. Po každém použití vezměte všechny části, omyjte je v horké vodě s mycím
  prostředkem a důkladně opláchněte. Ujistěte se, že jste si umyli důkladně ruce a že
  před kontaktem se sterilizovanými komponenty jsou povrchy čisté. Montáž Při
  sestavování lahve dbejte na to, abyste víčko na lahev nasadili svisle a dudlík seděl
  vzpřímeně. Chcete-li sundat víčko, dejte na něj ruku a palec vmáčkněte do prohlubně
  ve víčku. Dudlík se snáze vkládá, pokud jej vykroutíte směrem vzhůru, namísto abyste
  jej vytáhli rovně nahoru. Ujistěte se, že jste vytáhli dudlík tak, aby byla jeho dolní část
  zarovnaná se šroubovacím kroužkem. Údržba Před prvním použitím dejte na 5
  minut do vroucí vody. • Před každým použitím všechny položky zkontrolujte.
  • Natáhněte krmicí dudlík do všech směrů. • Optimálního výkonu dudlíku dosáhnete,
  pokud budete před krmením natahovat a masírovat číslo na dudlíku mezi ukazováčkem
  a palcem. V případě jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení krmicí dudlík
  vyhoďte. Z hygienických důvodů doporučujeme měnit krmicí dudlíky každé 3 měsíce.
  Dudlíky uchovávejte v suché a uzavřené nádobě. Pokud dudlík nepoužíváte,
  nenechávejte jej v dezinfektantu („sterilizační roztok“) po delší než doporučenou dobu.
  Mohlo by to vést k opotřebení dudlíku. Nepokládejte dudlík do rozehřáté trouby.
  Skleněná láhev «NaturaSkleněné lahve se mohou rozbít. Nepoužívejte kovové
  náčiní k míchání uvnitř lahve ani k jejímu mytí. Mohlo by dojít k poškození skla na vnitř
  straně lahve. Před každým použitím zkontrolujte, zda na lahvi nejsou ostré okraje nebo
  zda se uvnitř nenacházejí skleněné střípky. Lahev nepoužívejte, pokud jsou na
  praskliny nebo pokud jsou uvnitř skleněné střípky. Nenechte děti pít z této lahve bez
  dozoru. Kompatibilita S krmicími lahvemi Philips AVENT «Natural» používejte
  pouze krmicí dudlíky Philips AVENT «Natural». Náhradní dudlíky jsou k dispozici
  samostatně. Ujistěte se, že při krmení svého dítěte používáte dudlík se správným
  průtokem. Pokud používáte starší sterilizátor Philips AVENT, vyhledejte si pokyny k
  usazení lahve «Natural» na webových stránkách. Nepoužívejte dohromady části
  klasické krmicí lahve a lahve «Natural» pro přirozené krmení. Části do sebe nemusejí
  dobře zapadat a mohlo by dojít k vytékání. • Polypropylenová lahev «Natural» je
  kompatibilní s odsávačkami, hubičkami, těsnicími disky a víčky na hrníčky Philips AVENT.
  • Skleněná lahev «Natural» je kompatibilní s odsávačkami a těsnicími disky Philips
  AVENT. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje používat skleněné lahve «Natural»
  s rukojeťmi, hubičkami a čky na hrníčky. Pokud lahev spadne, může se rozbít.
  Společnost Philips AVENT je tu, aby pomohla: CS: 286 854 441-3
  www.philips.com/AVENT
  HU
  Gyermeke egészségéért és biztonságáért FIGYELEM!
  A termék használata kizárólag felnőtt felügyeletében engedélyezett. • Az etetőcumikat
  soha ne használja játszócumi helyett. • Folyadékok hosszantartó és folyamatos
  szívogatása tönkreteheti a fogakat. • A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze az
  étel hőmérsékletét. • A termék minden használaton kívüli részét tartsa távol a
  gyermekektől. • Az első használat előtt tisztítsa meg a terméket. Minden egyes
  használat előtt vizsgálja meg alaposan az etetőcumit, és húzogassa meg minden irányba.
  Amennyiben az anyag gyengülését vagy sérülését észleli, azonnal dobja el. Ne tárolja az
  etetőcumit közvetlen napfénynek kitéve vagy hőforrás közelében, ne hagyja
  fertőtlenítőszerben (sterilizálófolyadékban) a javasoltnál hosszabb ideig, mert ez
  gyengíti az anyagát. • Ne tegye sütőbe. • Az első használat előtt sterilizálja, vagy 5
  percig forralja. Ezzel biztosíthatja a higiéniát. Tisztítsa meg minden használat előtt.
  • A terméket mosogassa és öblítse el, majd a sterilizáláshoz használjon Philips AVENT
  sterilizálót, vagy helyezze 5 percig forrásban lévő vízbe. • Melegítéshez ne használjon
  mikrohullámú készüléket, mivel az nem egyenletesen melegít, és a folyadék
  megégetheti gyermeke száját. • Mosogatógépben tisztítható - az ételszínezékek
  hatására a termék elszíneződhet. • Ne engedje, hogy gyermeke a termék kisebb
  részeivel játsszon, illetve hogy az üveget vagy a poharat járás vagy futás közben
  használja. • A termék anyatejen, vízen és tápszeren kívüli más folyadékokkal, például
  gyümölcslével vagy ízesített, cukortartalmú italokkal való használata nem ajánlott. Az
  említett folyadékok esetében törekedjen arra, hogy minél kevesebb ideig tárolja azokat
  a termékben, és gondoskodjon kellő mértékű hígításukról. • Lefejt anyatej sterilizált,
  Philips AVENT polipropilén cumisüvegben/tárolóedényben hűtőszekrényben (de nem
  a hűtőszekrény ajtajában) legfeljebb 48 óráig, fagyasztóban legfeljebb 3 hónapig
  tárolható. Már lefagyasztott tejet soha ne fagyasszon le újra, és ne öntsön hozzá friss
  tejet. • Ne használjon súroló vagy antibakteriális tisztítószereket. A termék részeit ne
  helyezze közvetlenül olyan felületre, melyet antibakteriális tisztítószerrel tisztítottak
  meg. • Nagy mennyiségben használt tisztítószerek repedéseket okozhatnak a műanyag
  részekben. Amennyiben ezt tapasztalja, azonnal cserélje ki. • A műanyagból készült
  termékek tulajdonságai sterilizálás és magas hőmérséklet hatására megváltozhatnak. Ez
  a fedél illeszkedését is befolyásolhatja. Tisztítás Az első használat előtt szedje szét,
  tisztítsa meg és sterilizálja a részeket. A termék részeit mosogassa el meleg,
  mosogatószeres vízben, és alaposan öblítse le minden használat után. Mielőtt
  hozzáérne a sterilizált részekhez, alaposan mossa meg a kezét, és tisztítsa meg a
  tárolásukra szolgáló felületeket. Összeállítás Amikor összeállítja a cumisüveget, a
  fedelet függőlegesen helyezze az cumisüvegre, hogy az etetőcumi felfelé álljon. A fedél
  eltávolításához tegye a kezét a fedélre, hüvelykujját pedig mélyedésébe. Az etetőcumit
  könnyen összeállíthatja, ha felfelé csavarja ahelyett, hogy egyenes vonalban húzná
  felfelé. Az etetőcumit alsó részének illeszkednie kell a leszorító gyűrűbe.
  Karbantartás Az első használatot megelőzően sterilizálja, vagy 5 percig forralja.
  • Minden használat előtt gondosan vizsgálja meg az alkatrészeket. • Húzogassa meg
  az etetőcumit minden irányba. • A megfelelő folyáserősség érdekében itatás előtt
  mutató- és hüvelykujjával csippentse és dörzsölje össze az etetőcumit. Amennyiben az
  anyag gyengülését vagy sérülését észleli, azonnal dobja el. Higiéniai okokból az
  etetőcumikat 3 havonta ajánlott kicserélni. Az etetőcumik tárolására használjon száraz,
  fedeles tartót. A használaton kívüli etetőcumit ne tegye ki közvetlen napfénynek, és ne
  helyezze hőforrás közelébe, ne hagyja fertőtlenítőszerben (sterilizálófolyadékban) a
  javasoltnál hosszabb ideig, mert ez gyengíti anyagát. Ne tegye sütőbe. Üvegből
  készült Natural cumisüveg Az üvegből készült cumisüvegek eltörhetnek. Az
  cumisüvegben lévő folyadék keveréséhez vagy tisztításához ne használjon fémet, mert
  az károsíthatja az üveg belső felületét. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy
  nincsenek-e a cumisüvegben éles vagy letört darabok. Ne használja az üveget, ha az
  12198-CEE2_41191_HR_R2.indd 1 10/04/2012 10:21
Philips AVENT SCF671

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Philips AVENT SCF671 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Philips AVENT SCF671 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Philips AVENT SCF671 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Babatermékek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 9. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Angol, Horvát, Román, Szlovén. Van kérdése a (z) Philips AVENT SCF671 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Philips AVENT SCF671 specifikációk

Általános
Márka Philips AVENT
Modell SCF671
Termék Babatermék
EAN 8710103576679, 8710103576693, 871010357671, 8710103576716, 8710103774679
Nyelv Magyar, Angol, Horvát, Román, Szlovén
Fájltípus PDF
Műszaki adatok
Könnyen tisztítható Igen
Üveg űrtartalma 120 ml
Nincs a csomagban Biszfenol A (BPA)
Etető cumi anyaga Szilikon
Extrapuha cumisüveg(ek) újszülötteknek 1 dB
Származási ország Franciaország
Palack anyaga Üveg
Ajánlott életkor (min.) 0 hónap(ok)
Hasfájás elleni szelep Igen
Szín
Termék színe Transparent,White
Csomagolás tartalma
Mellékelt üvegek száma 1
Mellékelt etetőcumik száma 1