Panasonic Lumix DC-TZ96 kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Panasonic Lumix DC-TZ96 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Panasonic Lumix DC-TZ96 tulajdonosoknak.

Stručná příručka funkce 4K Photo
Zachycení okamžiku, který skutečně chcete
([Sériové snímání 4K] / [Sér. snímání 4K (S/S)] / [Předsér. snímání 4K])
Lze pořizovat snímky v sérii s rozlišením přibližně 8 milionů pixelů s rychlostí sekvenčního snímání 30 sn/s. Ze sekvenčního souboru lze vybrat a uložit okénko.
1
Stiskněte tlačítko [ ] ( )
2
Tlačítky vyberte režim 4K photo a stiskněte
3
Tlačítky vyberte metodu záznamu a stiskněte [MENU/SET]
[Sériové snímání 4K]
Pro zachycení nejlepšího snímku rychle se pohybujících objektů
(např. při sportu, fotografování letadel, vlaků apod.)
Sériové snímání probíhá, když je spoušť zmáčknuta a držena. Zvuk závěrky se bude ozývat
opakovaně.
1
Namáčkněte spoušť
2
Domáčkněte spoušť a držte ji tak dlouho, dokud chcete pořizovat záznam
Záznam bude zahájen přibližně 0,5 s po domáčknutí spouště. Proto domáčkněte spoušť o něco dřív.
Stisknout a přidržet
Je prováděn záznam
[Sér. snímání 4K (S/S)]
Pro zachycení nepředvídatelných okamžiků (např. rostlin, zvířat, dětí)
Sériové snímání je zahájeno stiskem spouště a je ukončeno dalším stiskem spouště. Ozve se
signál pro zahájení a ukončení snímání. „S/S“ je zkratka pro „Start/Stop“.
1
Domáčkněte spoušť
2
Znovu naplno zmáčkněte spoušť
Pokud během natáčení stisknete tlačítko [Fn1], můžete vložit značku.
Při volbě a ukládání snímků ze sekvenčního souboru 4K lze vynechat pozice, na které jste ukládali
značky.
Start (první)
Stop (druhý)
Je prováděn záznam
[Předsér. snímání 4K]
Pro záznam dle potřeby, kdykoliv se naskytne fotografická příležitost
(např. okamžik vhození míče)
Sériové snímání probíhá přibl. 1 s před a po stisknutí spouště. Zvuk závěrky se ozve pouze
jednou.
1
Domáčkněte spoušť
V situacích, v nichž chcete uzamknout ostření a expozici (např. když objekt není ve středu), použijte
[Zámek AF/AE].
Přibližně 1 s
Je prováděn záznam
[Sér. sním. 4K
(Širokoúhlé)]
Rychlost fotografování v sérii:
15 snímků/sekundu
Pořizování vlastních snímků v režimu fotografování 4K (Toto nastavení je k dispozici pouze v režimu Autoportrét.)
Chcete-li aktivovat režim Autoportrét, natočte displej
Dotkněte se položky [ ] a vyberte [ ]
Zamiřte a namáčkněte spoušť (jako v režimu [Sériové snímání 4K] výše)
Záznam s funkcí 4K Photo
1
Digitální fotoaparát
Model č.
DC-TZ95/DC-TZ96
DC-TZ97
DVQW1578ZA
Výběr a ukládání snímků z dávkového souboru 4K
2
V záběru, kde je během záznamu zjištěna tvář nebo byl detekován pohyb objektu, například když projíždí vozidlo nebo se osoba otočí, nastaví fotoaparát značky automaticky.
(Automatické označování)
1
Na stránce přehrávání vyberte snímek opatřený ikonou [ ] a stiskněte
V případě záznamu v režimu [ ] ([Předsér. snímání 4K]) pokračujte krokem
3
.
2
Tažením posuvníku proveďte orientační výběr scény
Na označenou pozici lze přeskočit dotykem značky.
Bílá značka: Ručně nastavená značka / Zelená značka: Značka, kterou fotoaparát nastavil automaticky
3
Tažením označte úsek, který chcete uložit jako snímek
4
Snímek uložte dotykem na [ ]
Vybraný snímek bude uložen jako nový snímek ve formátu JPEG vyjmutý ze sekvenčního souboru 4K.
Zobrazení pohybu kombinací sekvence snímků ([Sekvenční kompozice])
1
Vyberte [Sekvenční kompozice] z menu [Přehrávání]
2
Tlačítky vyberte sekvenční soubory 4K a stiskněte [MENU/SET]
3
Výběr okének pro kombinaci (od 3 do 40 okének)
4
Stiskem vyberte příkaz [Ulož] a poté stiskněte [MENU/SET]
Úprava zaostření po záznamu ([Dodatečné zaostření] / [Focus Stacking])
Sekvenční soubory 4K lze zaznamenávat během změny bodu ostření. Bod ostření poté vyberete po záznamu.
Záznam v režimu [Dodatečné zaostření]
K provedení [Focus Stacking] doporučujeme používat stativ.
1
Stiskněte tlačítko [ ]
2
Stiskem vyberte položku [ON] a poté stiskněte [MENU/SET]
3
Vytvořte kompozici snímku a namáčkněte spoušť
Před dokončením záznamu neměňte kompozici nebo vzdálenost od objektu.
4
Domáčknutím spouště zahájíte záznam
Až ukazatel průběhu záznamu zmizí, záznam automaticky skončí.
Storno [Dodatečné zaostření]: V kroku
2
vyberte [OFF].
Zvýšení rozsahu ostření ([Focus Stacking])
1
V kroku
2
pokyny odstavce „Výběr bodu ostření
([Dodatečné zaostření])“ se dotkněte ikony [
] na displeji
2
Dotykem vyberte metodu skládání
[Režim automat. sloučení] / [Sloučení rozsahu]
3
(Když vyberete metodu [Sloučení rozsahu])
Dotkněte se bodu ostření
Vyberte pozice ve dvou či více bodech.
Budou vybrány body ostření mezi dvěma
vybranými pozicemi.
Pozice, které nelze vybrat, nebo které by vedly
k nepřirozenému výsledku, budou mít šedou
barvu.
Chcete-li výběr pozice zrušit, dotkněte se jí ještě
jednou.
Nast./zrušitNast./zrušit
ResetReset
4
Chcete-li vytvořit kombinaci a uložit snímek, dotkněte se
ikony [
]
Snímek bude uložen ve formátu JPEG.
Výběr bodu ostření ([Dodatečné zaostření])
1
Na stránce přehrávání vyberte snímek
s ikonou [
] a stiskněte
2
Dotkněte se bodu ostření
Pokud nebude žádný snímek se zaostřením na
vybraný bod, zobrazí se červený rámeček a snímek
se neuloží.
Chcete-li zobrazení zvětšit, použijte symbol [ ] .
Jemné doostření lze upravit tažením posuvníku po
zvětšeném zobrazení.
3
Snímek uložte dotykem [ ]
Vybraný snímek bude uložen jako nový samostatný
soubor ve formátu JPEG.
ČESKY
Zrušení funkce 4K Photo: Stiskněte tlačítko [ ] ( ), a poté vyberte [ ] ([Jeden]) nebo [ ]
Při sériovém záznamu se snímky ukládají jako samostatné soubory 4K ve formátu MP4.
Použijte kartu třídy rychlosti UHS 3.
Při záznamu bude úhel záběru užší.
Používáte-li automatické ostření, bude po dobu záznamu pracovat kontinuální AF. Bude průběžně doostřováno.
Rozmazání objektů můžete omezit nastavením vyšší rychlosti závěrky. Přibližné doporučené rychlosti závěrky pro nahrávání v exteriéru za jasného počasí: 1/1000 s nebo rychlejší.
Pokud délka nepřetržitého záznamu překročí 15 minut, záznam se zastaví. Pokud při záznamu na paměťovou kartu SDHC velikost souboru překročí 4 GB, soubor se rozdělí na
menší soubory videa pro záznam i přehrávání. (Lze pokračovat v záznamu snímků bez přerušení.) Pokud používáte paměťovou kartu SDXC, můžete zaznamenávat snímky do
jediného souboru, i když jeho velikost přesáhne 4 GB.
Pokud je teplota okolního prostředí vysoká nebo se snímky 4K zaznamenávají nepřetržitě, může se zobrazit [ ] a záznam se může přerušit. Vyčkejte, dokud fotoaparát
nevychladne.
Při nastavení [ ] ([Předsér. snímání 4K]) se akumulátor vybíjí rychleji a teplota fotoaparátu vzrůstá. (kvůli vlastní ochraně se fotoaparát může přepnout do režimu [ ]
([Sériové snímání 4K]))
Režim [
] ([Předsér. snímání 4K]) vyberte pouze při záznamu.

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Panasonic Lumix DC-TZ96?

Tegye fel a/az Panasonic Lumix DC-TZ96 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Panasonic Lumix DC-TZ96 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.