Nova 112300 használati utasítás

Nova 112300
5.5 · 1
PDF használati utasítás
 · 2 oldalak
Angol
használati utasításNova 112300
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
het gevolg van is.
Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant
zelf, de dealer of erkend technicus om brandgevaar te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf
beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen
door een bekwame gekwaliceerde dienst(*) om gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg
ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het
stopcontact steekt.
Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar
het voor bestemd is.
Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een
andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.
Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan
8 jaar.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
personen met beperkte fysieke, zintuigelijke of mentale vermogens, of
gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan, of instructies
hebben ontvangen over het op een veilige wijze gebruiken van het apparaat,
en op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet
met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet te worden
uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder dan 8 zijn, en onder toezicht staan.
De oppervlakken binnen handbereik kunnen heet zijn wanneer het
apparaat in gebruikt is.
Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden door middel van
een externe timer of een systeem met afstandsbediening.
Oppervlakken kunnen heet worden tijdens gebruik.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Glazen deur
2. Thermostaat
3. Verwarmingsstanden regelknop
4. Tijdsinstelling regelknop
5. Oven indicatie lampje
6. Rooster
7. Bakblik
8. Handvat
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder eventuele
stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Let op: controleer of het voltage
dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit. Voltage 220V-240V 50Hz)
Was, voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt alle los
meegeleverde onderdelen in een warm sopje. Spoel ze hierna af en droog
ze grondig. Deze delen zijn tevens vaatwasmachine bestendig.
Plaats het apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond en zorg voor
minimaal 30 cm. vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt
voor inbouw of buiten gebruik. Plaats het apparaat op een veilige plek. Niet te
dicht bij een muur, de muur kan verbranden of verkleuren. Overtuig uzelf ervan
dat gordijnen of iets dergelijks niet in contact kunnen komen met het apparaat.
Leg niets tussen de onderkant van het apparaat en het oppervlak waarop u het
apparaat plaatst, om te voorkomen dat dit zal verbranden.
Etenswaren, zoals brood, pizza en vlees die te lang in de oven worden
gebakken, kunnen gaan branden, dit kan voorkomen worden door
regelmatig de etenswaren in de oven te controleren en deze niet te lang in de
ingeschakelde oven te laten. Verwarm etenswaren in potten of blikken nooit
direct in de oven, deze kunnen door de hitte exploderen en verwondingen
veroorzaken. Gebruik altijd ovenbestendige schalen en borden.
De oven kan bij het eerste gebruik wat geur en rook verspreiden, dit is
normaal, gebruik het apparaat daarom in een goed geventileerde ruimte.
Let op!
De buitenkant van het apparaat wordt ook heet. Vermijd ieder lichamelijk
contact, u kunt zich ernstig verwonden. Gebruik altijd de handgreep aan de
glazen deur om de oven te openen.
Gebruik van de accessoires
Gebruik het rooster voor het bereiden van droge etenswaren, zoals brood
en pizza.
Het bakblik is geschikt voor het bereiden van etenswaren waarbij vet
vrijkomt, zoals vlees en kip gerechten. Het bakblik kan ook onder het rooster
geplaatst worden om eventuele vrijkomende vetten van bijvoorbeeld een
pizza op te vangen.
GEBRUIK
Plaats het rooster, het bakblik of beiden in de oven. Deze kunnen op
vier standen geplaatst worden. Aan de binnenzijde van de oven zijn vier
geleiders, kies een gewenste geleider.
Selecteer met de temperatuur regelknop de gewenste temperatuur
instelling naargelang het te bereiden gerecht. Selecteer met de
verwarmingsstanden regelknop de gewenste verwarmingsstand, zie het
volgende schema voor de uitleg van de diverse instelmogelijkheden.
Selecteer met de tijdsinstelling regelknop de gewenste bereidingstijd.
1 Alleen het bovenste verwarmingselement is ingeschakeld.
2 Alleen het onderste verwarmingselement is ingeschakeld.
3 Het bovenste en het onderste verwarmingselement zijn beide
ingeschakeld.
4 Het bovenste verwarmigselement en de convectiestand zijn ingeschakeld.
5 Het onderste verwamingselement en de convectiestand zijn ingeschakeld.
6 Het bovenste/ ondersteverwarmingselement en de convectiestand zijn
ingeschakeld.
REINIGING EN ONDERHOUD
Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat goed afkoelen. Was alle
los meegeleverde onderdelen in een warm sopje. Spoel ze hierna af en droog
ze grondig. Deze delen zijn tevens vaatwasmachine bestendig. De buitenkant
reinigen met een vochtige doek. De binnenkant van het apparaat reinigen met
een mild schoonmaak middel of speciaal daarvoor bestemde ovenreiniger.
Dompel het apparaat niet onder in water of in een andere vloeistof. Het apparaat
niet in de vaatwasmachine plaatsen om te reinigen. Indien de binnenkant van de
oven vervuild is, kan het bak en kookproces langer duren dan normaal.
GARANTIEVOORWAARDEN
Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig
wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing
en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele
aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de
aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: http://service.nova-int.com
AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal
inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
te worden aangeboden. Het symbool op het artikel, de gebruiksaanwijzing en
de verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoen zijn geschikt
voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoen
levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
ONDERSTEUNING
Vind alle beschikbare informatie en onderdelen op http://service.nova-int.com!
SAFETY INSTRUCTIONS
By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
responsible for the damage.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualied persons in order to avoid a hazard.
Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the
appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To avoid
a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced by an
Competent qualied repair service(*). Do not repair this appliance yourself.
Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord
can not become entangled.
The appliance must be placed on a stable, level surface.
The user must not leave the device unattended while it is connected to
the supply.
This appliance is only to be used for household purposes and only for
the purpose it is made for.
To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord,
plug or appliance in the water or any other liquid.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
The appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and supervised.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating.
This appliance is not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
Surface may get hot during use.
PARTS DESCRIPTION
1. Glass door
2. Thermostat
3. Heating position button
4. Time control button
5. Oven indicator light
6. Grid
7. Baking tray
8. Handle
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe voltagewhich is
indicated on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting the de
vice.Voltage220V-240V 50Hz)
Wash before using the device for the rst time all loose parts in warm soapy
water. Rinse and dry thoroughly below. These parts are also dishwasher safe.
Always place the unit on a at stable surface and ensure at least 30 cm. free
space around the unit. This device is not suitable for outdoor installation or
use. Place the device on a safe place. Not too close to a wall, the wall can burn
or discolour. Please make sure that curtains or something like that, not make
contact with the device. Put nothing between the bottom of the device and
the surface on which you place the device in order to prevent this will burn.
Food, like bread, pizza and meat which is baked too long in the oven can burn; this
can be prevented by checking the food in the oven regularly and not to stay too
long in an enabled oven. Never heat food in jars or cans directly in the oven, the
heat could explode and cause injury. Always use oven-proof bowls and plates.
The oven may at rst use spread some smell and smoke, this is normal, so
use the device in a well ventilated area.
Caution!
The exterior of the device is heated also. Avoid any physical contact, you can
seriously injure. Always use the handle to the glass door to open the oven.
Use of accessories
Use the grid to prepare dry foods such as bread and pizza.
The baking tray is suitable for cooking food which fat is released, such as
meat and chicken dishes. The baking tray can also be placed under the grid
to absorb any release of fat.
USE
Place the grid, the baking tray or both in the oven. These can be placed at
four positions. On the inside of the oven are four conductors.
Use the temperature control button to choose the desired temperature setting
according to prepare the dish. Use the heating position button to choose the
the desired heating mode, see the following table for the explanation of the
various settings. Set the time setting control knob to the desired cooking time.
1 The top heating element is switched on.
2 Only the lower heating element is switched on.
3 Both, the top and lower heating element are switched on.
4 The top heating element and convection function are switched on.
5 The lower heating element and convection function are switched on.
6 The lower/top heating element and convection function are switched on.
CLEANING AND MAINTENANCE
Remove the plug from the outlet and let the device cool down. Wash all
parts in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly. These parts are also
dishwasher safe. Clean the exterior with a damp cloth. Clean the inside of
the device with a mild detergent or dedicated oven cleaner.
Never immerse the device in water or other liquid. Do not place the device
in the dishwasher to clean. If the inside of the oven is contaminated, boil
and bake process can take longer time than normal.
GUARANTEE
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if
the product is used in accordance to the instructions and for the purpose
for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales
slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the
retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
http://service.nova-int.com
GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
of its durability, but must be oered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance,
instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.
The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used
domestic appliances you contribute an important push to the protection of
our environment. Ask your local authorities for information regarding the point
of recollection.
SUPPORT
You can nd all available information and spare parts at http://service.nova-int.com!

EN Instruction manual

service.nova-int.com

ONDERDELENBESCHRIJVING / PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTION
DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS /
DESCRIZIONE DELLE PARTI

NL Gebruiksaanwijzing

NL
EN
FR
DE
ES
IT
Gebruiksaanwijzing
Instruction manual
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manuale utente
1
2
3
4
5

NOVA OVEN

02.112300.01.001

© Nova 2013
6
7
8

Használati utasítás

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Nova 112300 használati utasítását. Ez a használati útmutató a Sütők kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 5.5. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Angol. Van kérdése a (z) Nova 112300 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Kell segítség?

Kérdése van a Nova 112300 -val/-vel kapcsolatban és nem találja a választ a kézikönyvben? Tegye fel itt a kérdését! Kérjük, adjon világos és átfogó leírást a problémáról és kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Nova 112300 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Kérdések száma: 0

Nova 112300 specifikációk

Az alábbiakban megtalálja a termékspecifikációkat és a Nova 112300 kézikönyvi specifikációit.

Általános
Márka Nova
Modell 112300
Termék Sütő
Nyelv Angol
Fájltípus Használati utasítás (PDF)

Gyakran ismételt kérdések

Nem találja a választ a kérdésére a kézikönyvben? A választ a kérdésére a Nova 112300 szóló GYIK részben találhatja meg lentebb.

Nem szerepel a kérdésed? Itt tedd fel kérdéseidet

Nincs eredmény