Nedis PIRPI31WT

Nedis PIRPI31WT kézikönyv

(1)
 • English - Description (g. A)
  1. Infrared sensor The infrared sensor detects motion.
  2. Time button Turn the button to set the time.
  3. Illuminance button Turn the button to set the illuminance (lux).
  Installation and connection (g. B & C)
  Do not install the detector near heat sources (e.g. heating vents, air conditioning units, lamps).
  Do not point the detector towards objects with highly reective surfaces (e.g. mirrors).
  Do not point the detector towards objects that may move in the wind (e.g. curtains, tall plants).
  Before installation, make sure that the power supply is disconnected.
  Choose a suitable location. Install the detector at least 2.2 meter from the oor.
  Remove the cover from the sensor by turning it clockwise.
  Remove the screws in the connection terminal.
  Connect the power wire and the load wire into the connection-wire column. Refer to the connection diagram for the
  correct wiring.
  Tighten the screws to the connection terminal.
  Install the cover to the sensor by turning it counterclockwise.
  Fold the metal springs of the sensor upwards until they are in line with the sensor. Install the sensor into the hole or the
  installation box in the ceiling. Release the metal springs to put the sensor into the installation position.
  Testing the device
  Turn the illuminance button clockwise to the maximum position. Turn the time button counterclockwise to the minimum
  position.
  Connect the power supply. The infrared sensor will heat up. After 30 seconds, the device goes to operation mode.
  Turn the illuminance button counterclockwise to the minimum position. If you test the device below 3 lux, the device
  should not work. If you cover the infrared sensor with opaque objects (e.g. towel), the device should work. If there are no
  motion signals, the device should stop working within 5-15 seconds.
  Note: If you test the device in daylight, turn the illuminance button clockwise to the maximum position to make sure that the
  infrared sensor can detect motion.
  Technical data
  Installation height 2.2-4 m
  Detection range 360°
  Detection distance max. 6 m (< 24 °C)
  Detection motion speed 0.6-1.5 m/s
  Ambient light 3-2000 lux (adjustable)
  Time delay min. 10 sec. ±3 sec. / max. 7 min. ±3 min.
  Rated load
  1200 W (incandescent lamp)
  300 W (energy-saving lamp)
  Power consumption 0.9 W (working) / 0.9 W (static)
  Operating temperature -20 ~ +40 °C
  Relative humidity < 93%
  Safety
  General safety
  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by
  nonobservance of the safety instructions and improper use of the device.
  The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motor
  disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on how to use the device in a safe
  way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they
  are older than 8 years and supervised. Keep the device and the mains cable out of the reach of children younger than 8
  years. Children shall not play with the device.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
  immediately.
  The device is suitable for outdoor use only. Do not use the device indoors.
  The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
  Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
  Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
  Do not cover the device.
  Electrical safety
  To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
  Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
  Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
  damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
  Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
  Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
  Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
  Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
  Do not use an extension cable.
  Cleaning and maintenance
  Warning!
  Before cleaning or maintenance, switch o the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the
  device has cooled down completely.
  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not clean the inside of the device.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it.
  Clean the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
  Support
  If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support
  Contact
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
  Nederlands - Beschrijving (g. A)
  1. Infraroodsensor De infraroodsensor detecteert beweging.
  2. Tijdknop Draai de knop om de tijd in te stellen.
  3. Lichtsterkteknop Draai de knop om de lichtsterkte (lux) in te stellen.
  Installatie en aansluiting (g. B & C)
  Installeer de detector niet in de buurt van warmtebronnen (bijv. verwarmingsopeningen, airconditioners, lampen).
  Richt de detector niet op voorwerpen met sterk reecterende oppervlakken (bijv. spiegels).
  Richt de detector niet op voorwerpen die in de wind kunnen bewegen (bijv. gordijnen, hoge planten).
  Controleer voor de installatie of de voeding is losgekoppeld.
  Kies een geschikte locatie. Installeer de detector minstens 2,2 meter van de vloer.
  Verwijder het deksel van de sensor door het rechtsom te draaien.
  Verwijder de schroeven in de aansluitklem.
  Sluit de stroomdraad en de laaddraad aan in de kolom met aansluitbedrading. Raadpleeg het aansluitschema voor de
  juiste bedrading.
  Draai de schroeven in de aansluitklem vast.
  Installeer het deksel op de sensor door het linksom te draaien.
  Vouw de metalen veren van de sensor omhoog totdat ze in lijn zijn met de sensor. Installeer de sensor in het gat of de
  installatiedoos in het plafond. Laat de metalen veren los om de sensor in de installatiepositie te plaatsen.
  Het apparaat testen
  Draai de lichtsterkteknop rechtsom naar de maximale positie. Draai de tijdknop linksom naar de minimale positie.
  Sluit de voeding aan. De infraroodsensor wordt warm. Na 30 seconden gaat het apparaat naar de bedrijfsmodus.
  Draai de lichtsterkteknop linksom naar de minimale positie. Als u het apparaat onder 3 lux test, zou het apparaat niet
  moeten werken. Als u de infraroodsensor bedekt met matte voorwerpen (bijv. een handdoek), zou het apparaat moeten
  werken. Als er geen bewegingssignalen zijn, zou het apparaat binnen 5-15 seconden moeten stoppen met werken.
  Let op: Als u het apparaat bij daglicht test, draai dan de lichtsterkteknop rechtsom naar de maximale positie om ervoor te
  zorgen dat de infraroodsensor beweging detecteert.
  Technische gegevens
  Installatiehoogte 2,2-4 m
  Detectiebereik 360°
  Detectieafstand max. 6 m (< 24 °C)
  Detectiebewegingssnelheid 0,6-1,5 m/s
  Omgevingslicht 3-2000 lux (instelbaar)
  Vertraging min. 10 sec. ±3 sec. / max. 7 min. ±3 min.
  Nominale belasting
  1200 W (gloeilamp)
  300 W (spaarlamp)
  Energieverbruik 0,9 W (werkend) / 0,9 W (statisch)
  Bedrijfstemperatuur -20 ~ +40 °C
  Relatieve vochtigheid < 93%
  Veiligheid
  Algemene veiligheid
  Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
  het niet naleven van de veiligheidsinstructies en verkeerd gebruik van het apparaat.
  Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke,
  geestelijke of motorische beperking of zonder de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of
  instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die
  met het gebruik samenhangen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder
  zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
  Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
  beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis. Gebruik het apparaat niet binnenshuis.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
  Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
  Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
  Bedek het apparaat niet.
  Elektrische veiligheid
  Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische
  schokken te verkleinen.
  Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
  Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker
  beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
  Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
  Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg dat het netsnoer niet in de war kan raken.
  Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoen.
  Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
  Gebruik geen verlengsnoer.
  Reiniging en onderhoud
  Waarschuwing!
  Schakel voordat u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit, haal de netstekker uit het
  stopcontact en wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld.
  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet naar behoren werkt.
  Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.
  Support
  Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support
  Contact
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, Nederland
  Deutsch - Beschreibung (Abb. A)
  1. Infrarotsensor Der Infrarotsensor erfasst Bewegungen.
  2. Zeittaste Drehen Sie die Taste, um die Zeit einzustellen.
  3. Beleuchtungsstärke-
  Taste
  Drehen Sie die Taste, um die Beleuchtungsstärke (Lux) einzustellen.
  Installation und Anschluss (Abb. B & C)
  Installieren Sie den Detektor nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizlüfter, Klimaanlagen, Lampen).
  Richten Sie den Detektor nicht auf Objekte mit stark reektierenden Oberächen (z.B. Spiegel).
  Richten Sie den Detektor nicht auf Objekte, die sich im Wind bewegen können (z.B. Vorhänge, hohe Panzen).
  Vor der Installation ist sicherzustellen, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
  Wählen Sie einen geeigneten Ort. Installieren Sie den Melder mindestens 2,2 Meter vom Boden entfernt.
  Entfernen Sie die Abdeckung des Sensors, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.
  Entfernen Sie die Schrauben in der Anschlussklemme.
  Verbinden Sie das Stromkabel und das Lastkabel mit der Anschlusskabelsäule. Die korrekte Verdrahtung entnehmen Sie
  bitte dem Anschlussplan.
  Ziehen Sie die Schrauben an der Anschlussklemme an.
  Montieren Sie die Abdeckung am Sensor, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
  Falten Sie die Metallfedern des Sensors nach oben, bis sie mit dem Sensor übereinstimmen. Installieren Sie den Sensor
  in der Bohrung oder den Einbaukasten in der Decke. Lösen Sie die Metallfedern, um den Sensor in die Einbaulage zu
  bringen.
  Testen des Gerätes
  Drehen Sie die Beleuchtungsstärke-Taste im Uhrzeigersinn auf die maximale Position. Drehen Sie die Zeittaste gegen den
  Uhrzeigersinn auf die minimale Position.
  Schließen Sie das Netzteil an. Der Infrarotsensor erwärmt sich. Nach 30 Sekunden wechselt das Gerät in den Betriebsmodus.
  Drehen Sie die Beleuchtungsstärke-Taste gegen den Uhrzeigersinn auf die minimale Position. Wenn Sie das Gerät unter
  3 Lux testen, sollte das Gerät nicht funktionieren. Wenn Sie den Infrarotsensor mit undurchsichtigen Gegenständen (z.B.
  Handtuch) bedecken, sollte das Gerät funktionieren. Wenn keine Bewegungssignale vorhanden sind, sollte das Gerät
  innerhalb von 5-15 Sekunden nicht mehr arbeiten.
  Hinweis: Wenn Sie das Gerät bei Tageslicht testen, drehen Sie die Beleuchtungsstärke-Taste im Uhrzeigersinn auf die
  maximale Position, um sicherzustellen, dass der Infrarotsensor Bewegungen erkennen kann.
  Technische Daten
  Einbauhöhe 2,2-4 m
  Erkennungsbereich 360°
  Erfassungsabstand max. 6 m (< 24 °C)
  Bewegungsgeschwindigkeit der Erkennung 0,6-1,5 m/s
  Umgebungslicht 3-2000 Lux (einstellbar)
  Zeitverzögerung min. 10 Sek. ±3 Sek. / max. 7 Min. ±3 Min.
  Bemessungslast
  1200 W (Glühlampe)
  300 W (Energiesparlampe)
  Leistungsaufnahme 0,9 W (arbeitend) / 0,9 W (statisch)
  Betriebstemperatur -20 ~ +40 °C
  Relative Feuchtigkeit < 93%
  Sicherheit
  Allgemeine Sicherheit
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
  späteren Bezugnahme auf.
  Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
  Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
  Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen
  oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern diese Personen
  beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren
  verstehen. Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn,
  sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von
  Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
  beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
  Sie es unverzüglich.
  Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Innenbereich.
  Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser
  enthalten.
  Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
  Decken Sie das Gerät nicht ab.
  Elektrische Sicherheit
  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
  ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
  Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel
  oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem
  autorisierten Service-Partner erneuert werden.
  Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
  Geräts übereinstimmt.
  Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln kann.
  Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
  Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
  Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
  Reinigung und Pege
  Warnung!
  Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten
  Sie, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat.
  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, ersetzen Sie es.
  Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen
  trockenen Tuch ab.
  Hilfe
  Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support
  Kontakt
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, Niederlande
  Español - Descripción (g. A)
  1. Sensor de infrarrojos El sensor de infrarrojos detecta movimiento.
  2. Botón de hora Gire el botón para ajustar la hora.
  3. Botón de iluminancia Gire el botón para ajustar la iluminancia (lux).
  Instalación y conexión (g. B y C)
  No instale el detector cerca de fuentes de calor (p. ej., salidas de calefacción, unidades de aire acondicionado, lámparas).
  No apunte el detector hacia objetos con supercies altamente reectantes (p. ej., espejos).
  No apunte el detector hacia objetos que puedan moverse en el viento (p. ej., cortinas, plantas altas).
  Antes de la instalación, asegúrese de que el suministro de alimentación esté desconectado.
  Elija un lugar adecuado. Instale el detector al menos a 2,2 metros del suelo.
  Retire la cubierta del sensor girándola en el sentido de las agujas del reloj.
  Retire los tornillos del terminal de conexión.
  Conecte el cable de alimentación y el cable de carga en la columna de cables de conexión. Consulte el diagrama de
  conexión para conocer el cableado correcto.
  Apriete los tornillos del terminal de conexión.
  Instale la cubierta en el sensor girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj.
  Pliegue hacia arriba los resortes metálicos del sensor hasta que estén alineados con el sensor. Instale el sensor en
  el oricio o la caja de instalación en el techo. Suelte los resortes metálicos para colocar el sensor en la posición de
  instalación.
  Prueba del dispositivo
  Gire el botón de iluminancia en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición máxima. Gire el botón de hora en el
  sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición mínima.
  Conecte el suministro de alimentación. El sensor de infrarrojos se calentará. Tras 30 segundos, el dispositivo pasa al modo
  de funcionamiento.
  Gire el botón de iluminancia en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición mínima. Si prueba el dispositivo
  por debajo de 3 lux, este no debería funcionar. Si cubre el sensor de infrarrojos con objetos opacos (p. ej., una toalla), el
  dispositivo debería funcionar. Si no hay señales de movimiento, el dispositivo debería dejar de funcionar en 5-15 segundos.
  Nota: Si prueba el dispositivo con luz diurna, gire el botón de iluminancia en el sentido de las agujas del reloj hasta la
  posición máxima para asegurarse de que el sensor de infrarrojos pueda detectar movimiento.
  Datos técnicos
  Altura de instalación 2,2-4 m
  Alcance de detección 360°
  Distancia de detección máx. 6 m (< 24 °C)
  Velocidad de detección de movimiento 0,6-1,5 m/s
  Luz ambiente 3-2000 lux (ajustable)
  Retardo de tiempo mín. 10 s. ±3 s. / máx. 7 min. ±3 min.
  Carga nominal
  1200 W (lámpara incandescente)
  300 W (lámpara con ahorro energético)
  Consumo energético 0,9 W (en funcionamiento) / 0,9 W (estático)
  Temperatura de funcionamiento -20 ~ +40 °C
  Humedad relativa < 93%
  Seguridad
  Seguridad general
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
  El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
  seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
  El dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con una discapacidad física, sensorial,
  mental o motora, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin son supervisados o instruidos en el uso del dispositivo
  de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado
  al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión. Mantenga el dispositivo y el cable de red fuera del
  alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en
  el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
  defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  El dispositivo sólo es apto para uso en exterior. No utilice el dispositivo en interiores.
  El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
  No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
  No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
  No cubra el dispositivo.
  Seguridad eléctrica
  Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite
  reparación.
  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
  No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe
  de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
  Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
  No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrede.
  No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
  No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
  No utilice un cable alargador.
  Limpieza y mantenimiento
  ¡Advertencia!
  Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere
  hasta que el dispositivo se haya enfriado totalmente.
  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No limpie el interior del dispositivo.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo.
  Limpie el dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.
  Apoyo
  Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
  Contacto
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch, Países Bajos
  Français - Description (g. A)
  1. Capteur infrarouge Le capteur infrarouge détecte le mouvement.
  2. Bouton heure Tournez le bouton pour régler l'heure.
  3. Bouton d'éclairement Tournez le bouton pour régler l'éclairement (lux).
  Installation et connexion (g. B & C)
  N'installez pas le détecteur à proximité des sources de chaleur (ex. aérations de chauage, unités de climatisation, lampes).
  Ne pointez pas le détecteur en direction d'objets présentant des surfaces hautement rééchissantes (ex. miroirs).
  Ne pointez pas le détecteur en direction d'objets susceptibles de bouger avec le vent (ex. rideaux, grandes plantes).
  Avant l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique est déconnectée.
  Choisissez un endroit approprié. Installez le détecteur à au moins 2,2 mètre du sol.
  Retirez le cache du capteur en le tournant dans le sens horaire.
  Retirez les vis de la borne de connexion.
  Connectez le l d'alimentation et le l de phase dans la colonne de l de connexion. Consultez le diagramme de
  connexion pour le câblage correct.
  Serrez les vis de la borne de connexion.
  Installez le cache du capteur en le tournant dans le sens antihoraire.
  Pliez les ressorts métalliques du capteur vers le haut pour les aligner avec le capteur. Installez le capteur dans l'orice du
  boîtier d'installé au plafond. Relâchez les ressorts métalliques pour placer le capteur en position d'installation.
  Test de l'appareil
  Tournez le bouton d'éclairement dans le sens horaire sur la position maximum. Tournez le bouton de durée dans le sens
  antihoraire sur la position minimum.
  Connectez l'alimentation électrique. Le capteur infrarouge chaue. Après 30 secondes, l'appareil passe en mode
  fonctionnement.
  Tournez le bouton d'éclairement dans le sens antihoraire sur la position minimum. Si vous le testez en-dessous de 3 lux,
  l'appareil ne doit pas fonctionner. Si vous couvrez le capteur infrarouge avec des objets opaques (ex. linge), l'appareil ne devrait
  pas fonctionner. En l'absence de signaux de mouvement, l'appareil devrait cesser de fonctionner dans les 5 à 15 secondes.
  Note : Si vous testez l'appareil sous la lumière du jour, tournez le bouton d'éclairement dans le sens horaire sur la position
  maximum pour vous assurer que le capteur infrarouge est en mesure de détecter les mouvements.
  Caractéristiques techniques
  Hauteur d'installation 2,2-4 m
  Portée de détection 360°
  Distance de détection maxi. 6 m (< 24 °C)
  Vitesse de mouvement de détection 0,6-1,5 m/s
  Lumière ambiante 3-2000 lux (réglable)
  Délai mini. 10 s. ±3 s. / maxi. 7 min. ±3 min.
  Charge nominale
  1200 W (lampe à incandescence)
  300 W (lampe économe en énergie)
  Consommation électrique 0,9 W (marche) / 0.9 W (statique)
  Température de fonctionnement -20 ~ +40 °C
  Humidité relative < 93%
  Sécurité
  Sécurité générale
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
  Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
  consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
  Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel,
  mental ou moteur, voire dépourvus des connaissances et de l'expérience nécessaires, en cas de surveillance ou
  d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Le nettoyage
  et l'entretien utilisateur ne doivent pas être conés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.
  Maintenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent
  pas jouer avec l'appareil.
  Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le manuel.
  N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
  défectueux, remplacez-le immédiatement.
  L'appareil est conçu exclusivement pour un usage extérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'intérieur.
  L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
  N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
  N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
  Ne couvrez pas l'appareil.
  Sécurité électrique
  Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
  réparation s'impose.
  Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
  N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon
  d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un
  réparateur agréé.
  Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
  Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne
  s'enchevêtre pas.
  N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la che secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
  Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
  N'utilisez aucune rallonge.
  Nettoyage et entretien
  Avertissement!
  Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez l'appareil, débranchez la che secteur de la prise murale et attendez que
  l'appareil refroidisse complètement.
  N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
  Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le.
  Nettoyez l'appareil avec un chion doux et humide. Séchez soigneusement l'appareil avec un chion propre et sec.
  Support
  Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support
  Contact
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch, Pays-Bas
  Italiano - Descrizione (g. A)
  1. Sensore a infrarossi Il sensore a infrarossi rileva il movimento.
  2. Pulsante dell’orario Ruotare il pulsante per impostare l’orario.
  3. Selettore dell'illuminamento Ruotare il selettore per impostare l'illuminamento (lux).
  Installazione e collegamento (g. B e C)
  Non installare il rilevatore in prossimità di fonti di calore (ad es. aperture di sfogo del riscaldamento, unità di
  condizionamento dell'aria, lampade).
  Non puntare il rilevatore verso oggetti con superci altamente riettenti (ad es. specchi).
  Non puntare il rilevatore verso oggetti che potrebbero muoversi con il vento (ad es. tende, piante alte).
  Prima dell'installazione, vericare che l'alimentazione sia scollegata.
  Scegliere una posizione idonea. Installare il rilevatore ad almeno 2,2 metri dal pavimento.
  Rimuovere il coperchio dal sensore ruotandolo in senso orario.
  Rimuovere le viti del morsetto.
  Collegare il lo di alimentazione e il lo di carico nella colonna di connessione. Per il cablaggio corretto fare riferimento
  allo schema elettrico.
  Serrare le viti nel morsetto.
  Installare il coperchio sul sensore ruotandolo in senso antiorario.
  Piegare le molle di metallo del sensore verso l'alto no ad allinearle con il sensore. Installare il sensore nel foro o nella
  scatola di installazione a sotto. Rilasciare le molle in metallo per portare il sensore in posizione di installazione.
  Prova del dispositivo
  Portare il selettore dell'illuminamento nella posizione massima ruotandolo in senso orario. Portare il selettore dell'orario
  nella posizione minima ruotandolo in senso antiorario.
  Collegare l'alimentazione. Il sensore a infrarossi si accende. Dopo 30 secondi, il dispositivo passa in modalità operativa.
  Portare il selettore dell'illuminamento nella posizione minima ruotandolo in senso antiorario. Se il dispositivo viene provato
  sotto i 3 lux, non deve funzionare. Coprendo il sensore a infrarossi con degli oggetti opachi (ad es. un asciugamano), il
  dispositivo deve attivarsi. In assenza di segnali di movimento, il dispositivo deve disattivarsi entro 5-15 secondi.
  Nota: Se il dispositivo viene provato alla luce del giorno, ruotare il selettore dell'illuminamento in senso orario no alla
  posizione massima, per assicurarsi che il sensore possa rilevare il movimento.
  Dati tecnici
  Altezza di installazione 2,2-4 m
  Intervallo di rilevamento 360°
  Distanza di rilevamento max. 6 m (< 24 °C)
  Velocità di rilevamento del movimento 0,6-1,5 m/s
  Illuminazione ambiente 3-2000 lux (regolabile)
  Ritardo min. 10 sec. ±3 sec. / max. 7 min. ±3 min.
  Carico nominale
  1200 W (lampada a incandescenza)
  300 W (lampada a risparmio energetico)
  Consumo elettrico 0,9 W (attivo) / 0,9 W (statico)
  Temperatura di funzionamento -20 ~ +40 °C
  Umidità relativa < 93%
  Sicurezza
  Istruzioni generali
  Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
  Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni conseguenti o per danni a cose o persone derivanti
  dall'inosservanza delle istruzioni per la sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
  Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità siche, sensoriali,
  mentali o motorie, o con mancanza di esperienza o conoscenza, sotto supervisione o dopo avere ricevuto adeguate
  istruzioni riguardo all'uso in sicurezza del dispositivo e avere compreso i pericoli intrinseci nell'uso. Gli interventi di
  pulizia e manutenzione da parte dell'utente, non devono essere eseguiti da bambini al di sotto degli 8 anni e senza
  supervisione. Conservare il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni. I
  bambini non devono giocare con il dispositivo.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
  Questo dispositivo è idoneo solo per l’uso all’aperto. Non utilizzare il dispositivo in ambienti interni.
  Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
  Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
  Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.
  Non coprire il dispositivo.
  Sicurezza elettrica
  Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso
  sia necessario ripararlo.
  Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
  Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di
  alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
  Prima dell'uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale
  del dispositivo.
  Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo non possa aggrovigliarsi.
  Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
  Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
  Non utilizzare cavi di prolunga.
  Pulizia e manutenzione
  Attenzione!
  Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a parete e
  attendere che il dispositivo si sia rareddato completamente.
  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non pulire l'interno del dispositivo.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo.
  Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo il dispositivo con un panno pulito e asciutto.
  Assistenza
  Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support
  Contatti
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch, Paesi Bassi
  Português - Descrição (g. A)
  1. Sensor de infravermelhos O sensor de infravermelhos deteta movimento.
  2. Botão de tempo Rode o botão para denir o tempo.
  3. Botão de iluminação Rode o botão para denir a iluminação (lux).
  Instalação e ligação (g. B e C)
  Não instale o detetor próximo de fontes de calor (por exemplo, saídas de ar quente, unidades de ar condicionado, lâmpadas).
  Não vire o detetor para objetos com superfícies altamente reetoras (por exemplo, espelhos).
  Não vire o detetor para objetos que se deslocam com o vento (por exemplo, cortinas, plantas altas).
  Antes de instalar, certique-se de que a fonte de alimentação está desligada.
  Escolha um local adequado. Instale o detetor a, pelo menos, 2,2 metro do piso.
  Retire a cobertura do sensor, rodando-a para a direita.
  Retire os parafusos do terminal de ligações.
  Ligue o o de corrente e o o de carga ao ligador. Consulte o diagrama de ligações para uma ligação correta.
  Aperte os parafusos do terminal de ligações.
  Instale a cobertura no sensor, rodando-a para a esquerda.
  Dobre as molas de metal do sensor para cima, até alinharem com o sensor. Instale o sensor no orifício ou a caixa de
  instalação no teto. Solte as molas de metal para colocar o sensor na posição de instalação.
  Testar o dispositivo
  Rode o botão de iluminação para a direita para a posição máxima. Rode o botão das horas para a esquerda para a
  posição mínima.
  Ligue a fonte de alimentação. O sensor de infravermelhos irá aquecer. Após 30 segundos, o dispositivo inicia o modo de
  funcionamento.
  Rode o botão de iluminação para a esquerda para a posição mínima. Se testar o dispositivo com menos de 3 lux, o
  dispositivo não irá funcionar. Se cobrir o sensor com objetos opacos (por exemplo, uma toalha), o dispositivo não irá
  funcionar. Caso não existam quaisquer sinais de movimento, o dispositivo deixará de funcionar em 5-15 segundos.
  Nota: Para testar o dispositivo durante o dia, rode o botão de iluminação para a direita para a posição máxima para se
  certicar de que o sensor de infravermelhos é capaz de detetar movimento.
  Dados técnicos
  Altura de instalação 2,2-4 m
  Alcance de deteção 360°
  Distância de deteção máx. 6 m (< 24 °C)
  Velocidade de deteção de movimento 0,6-1,5 m/s
  Luz ambiente 3-2000 lux (ajustável)
  Atraso de tempo mín. 10 seg. ±3 seg. / máx. 7 min. ±3 min.
  Carga nominal
  1200 W (lâmpada incandescente)
  300 W (lâmpada economizadora)
  Consumo de energia 0,9 W (em funcionamento) / 0,9 W (estático)
  Temperatura de funcionamento -20 ~ +40 °C
  Humidade relativa < 93%
  Segurança
  Segurança geral
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
  O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
  das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
  O dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidade física,
  sensorial, mental ou motora diminuída ou falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou recebam
  instruções relativas à utilização do dispositivo de um modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. A limpeza
  e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças a não ser que tenham idade superior a 8
  anos e sejam supervisionadas. Mantenha o dispositivo e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças com idade
  inferior a 8 anos. As crianças não deverão brincar com o dispositivo.
  Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
  descritas no manual.
  Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
  defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
  O dispositivo destina-se apenas a utilização no exterior. Não utilize o dispositivo no interior.
  O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
  Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
  Não utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo
  automaticamente.
  Não cubra o dispositivo.
  Segurança elétrica
  Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um
  técnico autorizado.
  Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
  Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito. Se o cabo de
  alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente
  reparador autorizado.
  Antes de utilizar, verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de classicação do dispositivo.
  Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de que o cabo de alimentação não ca
  emaranhado.
  Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
  Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente elétrica.
  Não utilize um cabo de extensão.
  Limpeza e manutenção
  Aviso!
  Antes da limpeza ou manutenção, desligue o dispositivo, retire a cha da tomada de parede e aguarde até que o
  dispositivo tenha arrefecido completamente.
  Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
  Não limpe o interior do dispositivo.
  Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o.
  Limpe o dispositivo utilizando um pano húmido macio. Segue minuciosamente o dispositivo com um pano limpo e seco.
  Suporte
  Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support
  Contacto
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch, Holanda
  Dansk – Beskrivelse (g. A)
  1. Infrarød sensor Den infrarøde sensor registrerer bevægelse.
  2. Tidsindstillingsknap Drej på knappen for at indstille klokkeslættet.
  3. Lysstyrkeknap Drej på knappen for at indstille lysstyrken (lux).
  Installation og forbindelse (g. B & C)
  Detektoren må ikke installeres i nærheden af varmekilder (fx varmeventilatorer, klimaanlæg, lamper).
  Detektoren må ikke rettes mod genstande med kraftigt reekterende overader (fx spejle).
  Detektoren må ikke rettes mod genstande der kunne bevæge sig med vinden (fx gardiner, høje planter).
  Inden installeringen bør man sikre at strømforsyningen er slået fra.
  Vælg et egnet sted. Installer detektoren mindst 2,2 meter over gulvet.
  Tag låget af sensoren ved at dreje det med uret.
  Fjern skruerne i forbindelsesklemmen.
  Forbind faselederen og mellemlederen til samlemuen. Se forbindelsesdiagrammet for korrekt ledningsføring.
  Stram skruerne til forbindelsesklemmen.
  Sæt låget på sensoren ved at dreje det mod uret.
  Fold metaledrene i sensoren opad indtil de er på linje med sensoren. Sæt sensoren ind i hullet eller monteringsdåsen i
  loftet. Slip metaledrene for at sætte sensoren i sin monterede stilling.
  Testning af enheden
  Drej lysstyrkeknappen med uret til maksimumspositionen. Drej timerknappen mod uret til minimumspositionen.
  Tilslut strømforsyningen. Den infrarøde sensor varmer op. Efter 30 sekunder skifter enheden til driftstilstand.
  Drej lysstyrkeknappen mod uret til minimumspositionen. Hvis man tester enheden under 3 lux, burde den ikke virke.
  Hvis man afdækker den infrarøde sensor med ugennemsigtige genstande (fx et håndklæde), burde enheden virke. Hvis
  der ikke er nogen bevægelsessignaler, burde enheden holde op med at virke inden for 5-15 sekunder.
  Bemærk: Hvis man tester enheden i dagslys, skal man dreje lysstyrkeknappen med uret til maksimums positionen for at sikre
  at den infrarøde sensor kan opdage bevægelse.
  Tekniske data
  Monteringshøjde 2,2-4 m
  Detektionsområde 360°
  Afstand for opdagelse maks. 6 m (< 24 °C)
  Bevægelseshastighed ved opdagelse 0,6-1,5 m/s
  Omgivende lysniveau 3-2000 lux (indstilleligt)
  Tidsforsinkelse min. 10 sek. ±3 sek. / max. 7 min. ±3 min.
  Nominel belastning
  1200 W (glødelampe)
  300 W (sparepære)
  Strømforbrug 0,9 W (aktiv) / 0,9 W (statisk)
  Driftstemperatur -20 ~ +40 °C
  Relativ fugtighed < 93%
  Sikkerhed
  Generel sikkerhed
  Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
  Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
  overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
  Enheden kan anvendes af børn i alderen 8 år og opefter, og af personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap
  eller mangel på erfaring eller kendskab, hvis de holdes under opsyn eller undervises i brug af enheden på en sikker måde
  og forstår de involverede farer. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn med mindre de er ældre end 8 år og
  under opsyn. Hold enheden og netledningen uden for rækkevidden af børn på under 8 år. Børn må ikke lege med enheden.
  Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
  Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
  omgående udskiftes.
  Enheden er kun beregnet til udendørs brug. Enheden må ikke bruges indendørs.
  Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
  Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
  Brug ikke en timer eller et separat ernbetjeningssystem, som tænder enheden automatisk.
  Dæk ikke enheden til.
  Elektrisk sikkerhed
  For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
  Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
  Brug ikke enheden, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er
  beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
  Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet af enheden før brug.
  Flyt ikke enheden ved at trække i netledningen. Kontroller at netledningen ikke kan blive ltret sammen.
  Sænk ikke enheden, netledningen eller netstikket ned i vand eller andre væsker.
  Efterlad ikke enheden uden opsyn, når netstikket er tilsluttet til en stikkontakt.
  Brug ikke forlængerledning.
  Rengøring og vedligeholdelse
  Advarsel!
  Før rengøring eller vedligeholdelse skal man slukke for enheden, tage stikket ud af stikkontakten og vente indtil
  enheden er kølet helt ned.
  Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
  Rengør ikke enheden indvendigt.
  Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes.
  Rengør enheden med en blød, fugtig klud. Tør enheden grundigt af med en ren, tør klud.
  Support
  Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/support
  Kontakt
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, Nederlandene
  Norsk - Beskrivelse (g. A)
  1. Infrarød sensor Den infrarøde sensoren detekterer bevegelser.
  2. Tidsknapp Drei knappen for å stille inn klokkeslettet.
  3. Lysstyrkeknapp Drei knappen for å angi lysstyrken (lux).
  Installasjon og tilkobling (g. B og C)
  Ikke monter detektoren i nærheten av varmekilder (f.eks. varmeutløp, klimaanlegg, lamper).
  Ikke la detektoren være rettet mot gjenstander som er svært reekterende (f.eks. speil).
  Ikke la detektoren være rettet mot gjenstander som kan bevege seg når det blåser (f.eks. gardiner, høye planter).
  Før installasjon må du sjekke at strømtilførselen er koblet fra.
  Velg et egnet sted for montering. Monter detektoren minst 2,2 meter over gulvplan.
  Fjern dekselet fra sensoren ved å skru det med klokken.
  Skru ut skruene i kontaktklemmene.
  Koble strømledningen og lastledningen til kontaktklemmene. Se koblingsskjemaet for riktig tilkobling.
  Stram til skruene på kontaktklemmene.
  Sett på plass dekselet på sensoren ved å skru det mot klokken.
  Vipp metallærene på sensoren oppover til de er på linje med sensoren. Monter sensoren i åpning eller koblingsboks i
  tak. Frigjør metallærene for å feste sensoren i montert posisjon.
  Test av enheten
  Drei lysstyrkeknappen med klokken til maks posisjon. Drei tidsknappen mot klokken til minimum posisjon.
  Koble til strømtilførselen. Den infrarøde sensoren vil varmes opp. Etter 30 sekunder går enheten over i driftsmodus.
  Drei lysstyrkeknappen mot klokken til minimum posisjon. Hvis du tester enheten i forhold under 3 lux, skal enheten ikke
  være aktiv. Hvis du dekker til den infrarøde sensoren med ugjennomsiktige gjenstander (f.eks. håndkle), skal være aktiv.
  Hvis det ikke registreres noen bevegelser, skal enheten deaktiveres innen 5-15 sekunder.
  Merk: Hvis du tester enheten i dagslys, drei lysstyrkeknappen med klokken til maks posisjon, for å sikre at den infrarøde
  sensoren kan registrere bevegelser.
  Tekniske data
  Monteringshøyde 2,2-4 m
  Deteksjonsrekkevidde 360°
  Deteksjonsavstand maks. 6 m (<24 °C)
  Deteksjonsbevegelseshastighet 0,6-1,5 m/s
  Omgivelseslys 3-2000 lux (justerbart)
  Tidsforsinkelse min. 10 sek. ±3 sek. / maks. 7 min. ±3 min.
  Nominell last
  1200 W (glødepære)
  300 W (sparepære)
  Strømforbruk 0,9 W (drift) / 0,9 W (statisk)
  Driftstemperatur -20 ~ +40 °C
  Relativ fuktighet < 93%
  Sikkerhet
  Generell sikkerhet
  Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
  Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
  overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
  Enheten kan brukes av barn fra 8 år og personer med en fysisk, sensorisk, mental eller motorisk funksjonshemming eller
  mangel på erfaring og kunnskaper, kun hvis de holdes under tilsyn og gis instruksjoner angående bruken av enheten på
  en trygg måte og er innforstått med farene som er involvert. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn
  med mindre de er eldre enn 8 år og holdes under tilsyn. Hold enheten og strømkabelen utenfor rekkevidde for barn
  under 8 år. Barn skal ikke leke med enheten.
  Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
  Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
  Enheten er kun for utendørs bruk. Ikke bruk enheten innendørs.
  Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
  Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
  Ikke bruk en tidtaker eller et separat ernkontrollsystem som slår på enheten automatisk.
  Ikke dekk til enheten.
  Elektrisk sikkerhet
  For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
  Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
  Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller på andre måter defekt. Hvis strømkabelen eller
  støpselet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av produsenten eller et autorisert serviceverksted.
  Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som er merket på enheten.
  Ikke ytt på enheten ved å trekke i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke blir viklet inn i noe.
  Enheten, støpselet og strømkabelen må aldri senkes i vann eller andre væsker.
  Ikke la enheten bli liggende uten tilsyn når støpselet koblet til stikkontakten.
  Ikke bruk forlengelsesledning.
  Rengjøring og vedlikehold
  Advarsel!
  Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpselet må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles helt ned.
  Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
  Ikke rengjør innsiden av enheten.
  Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, må den erstattes.
  Rengjør enheten med en myk, fuktig klut. Tørk enheten grundig med en tørr, ren klut.
  Support
  Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support
  Kontakt
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch, Nederland
  PIRPI31xx
  PIR motion detector
  1 2 3
  A
  1
  2
  3
  4
  B
  A NL
  N
  L
  C
Nedis PIRPI31WT

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Nedis PIRPI31WT kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Nedis PIRPI31WT tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Nedis PIRPI31WT kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Mozgásérzékelők kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 8.2. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Angol, Görög, Török, Román, Finn, Norvég, Orosz, Holland, Lengyel, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Dán. Van kérdése a (z) Nedis PIRPI31WT kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Nedis PIRPI31WT specifikációk

Márka Nedis
Modell PIRPI31WT
Termék Mozgásérzékelő
EAN 5412810310609
Nyelv Magyar, Angol, Görög, Török, Román, Finn, Norvég, Orosz, Holland, Lengyel, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Dán
Fájltípus PDF
Jellemzők
Termék színe Fehér

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Mozgásérzékelő Nedis

hasznalati-utasitasok.hu

Egy útmutatót keres? hasznalati-utasitasok.hu biztosítja, hogy rövid időn belül megtalálja az útmutatót.Az adatbázisunk több, mint 1 millió PDF útmutató tartalmaz, több, mint 10,000 márkától. Nap, mint nap újabb útmutatókat töltünk fel, így ön mindig megtalálhatja, amit keres.Nagyon egyszerű: csak írja be a márkanevet és a termék típusát a keresősávba és máris megtekintheti ingyenesen az ön által keresett útmutatót.

hasznalati-utasitasok.hu

© Szerzői jogok 2020 hasznalati-utasitasok.hu. Minden jog fenntartva.