Nedis DTCTCO20WT kézikönyv

Nedis DTCTCO20WT

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Nedis%DTCTCO20WT útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Nedis DTCTCO20WT tulajdonosoknak.

Márka
Nedis
Modell
DTCTCO20WT
Termék
Nyelv
Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Orosz, Norvég, Finn, Román, Török, Görög, Magyar
Fájltípus
PDF
TEST
SILENCE
5
4
3
2
1
English - Description (g. A)
The carbon monoxide alarm is a device used to detect the presence of carbon monoxide (CO). Carbon monoxide is a
colourless, odourless and tasteless gas slightly less dense than air. Carbon monoxide is toxic to humans in concentrations
above approximately 35 ppm. Carbon monoxide results from incomplete combustion of fuels (charcoal, coal, heating oil,
petrol, kerosene, natural gas, propane, butane, etc.). The carbon monoxide alarm does not detect any other gas, smoke or heat.
1. Test button
Silence button
Press and hold the button to test the device. The device sounds an alarm pattern and
the alarm indicator (red light) ashes in the same pattern.
Alarm pattern in test mode: 4 short beeps followed by a 5-second silence.
Release the button to stop the test mode.
Note: Test the device every week. Replace the device if it does not function correctly.
Press and hold the button and then release the button to silence the device.
2. Power indicator
(Green)
The indicator shows the power status of the device.
The green light ashes every 30 seconds when the device is on.
3. Fault indicator (Yellow) The indicator shows if there is a fault with the device.
4. Alarm indicator (Red) The indicator shows the alarm status of the device.
5. Speaker
Installation (g. B)
Refer to the illustration to install the device.
Mount the device to the wall using the supplied screws.
Note: The device is activated only when the device is attached to the screw. This causes a switch to be turned on that
switches on the device.
Recommended installation locations *)
Warning!
Install the device out of the reach of children.
Install the device in a bedroom or hallway near the sleeping area. The alarm sounds must be audible in sleeping areas.
Install at least one device at each oor level.
Install the device 1~3 metres away from all fuel-burning devices (e.g. gas res, central heating boilers, room heaters,
water heaters, cookers, grills).
Install the device at eye level for optimum monitoring of the indicator lights.
Make sure that all vents of the device are unobstructed.
Do not install the device in dead air spaces such as peaks of vaulted ceilings, or gabled roofs.
Do not install the device n the path of turbulent air from ceiling fans.
Do not install the device near fresh air vents or doors and windows that open to the outside.
Keep the device away from dusty, dirty or greasy areas (e.g. kitchens, garages, furnace rooms). Dust, grease and
household chemicals can aect the sensor.
Do not install the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
Avoid spraying aerosols near the device.
Do not install the device in rooms with temperatures below -10 °C or above 40 °C.
Do not install the device behind curtains or furniture.
Area Yes No
Living room X
Kitchen X
Bedroom X
Hallway
Note: Installation in a hallway near a bedroom
must meet NFPA recommendations.
X
Basement X
Garage X
*) The installation requirements may dier per region. Contact your local authorities for possible additional requirements.
Use
Start-up mode
When the device is switched on, all three LED
indicators come on briey. The device conrms
start-up with a beep.
Normal operation
The power indicator (green light) ashes every
30seconds.
---
Carbon monoxide
detection
The device sounds a loud alarm pattern: 4
quick beeps followed by 5 seconds of silence.
The alarm indicator (red light) ashes in the
same pattern.
1. Press the silence button. The device goes
into silent mode for 5 minutes and the alarm
indicator (red light) continues to ash. The
device will sound the alarm again after
5 minutes if the concentration of carbon
monoxide is 45 ppm or higher.
2. If possible, switch o all fuel-burning devices.
3. Immediately move to fresh air outdoor or
open all doors/windows to ventilate the area
and allow the carbon monoxide to disperse.
4. Do not re-enter the premises or move away
from the open door/window until emergency
services have arrived, the premises have been
aired out and the device has returned to
normal operation.
5. Seek medical help immediately for any person
suering from the symptoms of carbon
monoxide poisoning.
6. Do not use the device again until it has been
checked by a qualied technician.
Low-battery
warning
The device beeps twice every 30 seconds. The
fault indicator (yellow light) ashes.
Note: The device does not function correctly if
the battery is low.
Note: When the device gives a low-battery
warning, press the silence button. The device will
be silent for 9 hours and the fault indicator (yellow
light) continues to ash. Deactivate the device.
Fault warning
The device beeps once every 30 seconds. The
fault indicator (yellow light) ashes.
Replace the battery. If the device continues to give
the fault warning, replace the device.
End-of-life
warning
The device beeps thrice every 30 seconds. The
fault indicator (yellow light) ashes.
Replace the device.
Deactivating the device
The device must be deactivated only when the device is to be removed. Once the device has been deactivated, it cannot be
reactivated.
Remove the device from where it is installed.
Use a screwdriver to break through the label on the back of the device.
Remove the pin and push it through the hole near the mounting hole.
Sensitivity specications
The sensitivity specications conform to the EN 50291-1:2010+A1:2012 standard.
30 PPM Without alarm, before 120 minutes
50 PPM 60 - 90 minutes
100 PPM 10 - 40 minutes
300 PPM Less than 3 minutes
Cleaning and maintenance
Warning!
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
Replace the battery at least once a year or immediately when the device gives a low-battery warning.
Clean the outside of the device at least once a month. Use a vacuum cleaner with brush nozzle to clean the outside of
the device.
KM 616830
16
EN50291-1:2010 + A1:2012
DTCTCO20WT
DoP 20181114002
Support
If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support
Contact
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
Nederlands - Beschrijving (g. A)
De koolmonoxidemelder is een apparaat dat wordt gebruikt om de aanwezigheid van koolmonoxide (CO) te detecteren.
Koolmonoxide is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas met een iets lagere dichtheid dan lucht is. Koolmonoxide is giftig
voor mensen in concentraties boven ongeveer 35 ppm. Koolmonoxide is het resultaat van onvolledige verbranding van
brandstoen (houtskool, steenkool, stookolie, benzine, kerosine, aardgas, propaan, butaan, etc.). De koolmonoxidemelder
detecteert geen ander gas, rook of hitte.
1. Testknop
Dempknop
Houd de knop ingedrukt om het apparaat te testen. Het apparaat laat een alarmpatroon
horen en de alarmindicator (rode lamp) knippert in hetzelfde patroon.
Alarmpatroon in testmodus: 4 korte pieptonen gevolgd door 5 seconden stilte.
Laat de knop los om de testmodus te verlaten.
Opmerking: Test het apparaat iedere week. Vervang het apparaat als het niet naar behoren
werkt.
Houd de knop ingedrukt en laat vervolgens de knop los om het apparaat stil te krijgen.
2. Voedingsindicator
(Groen)
De indicator toont de voedingsstatus van het apparaat.
Als het apparaat is ingeschakeld, knippert de groene lamp iedere 30 seconden.
3. Foutindicator
(Geel)
De indicator geeft aan als een fout in het apparaat is ontstaan.
4. Alarmindicator
(Rood)
De indicator toont de alarmstatus van het apparaat.
5. Speaker
Installatie (g. B)
Raadpleeg de illustratie om het apparaat te installeren.
Monteer het apparaat met de meegeleverde schroeven aan de wand.
Opmerking: Het apparaat wordt uitsluitend geactiveerd als het apparaat aan de schroef is bevestigd. Hierdoor wordt een
schakelaar geactiveerd die het apparaat inschakelt.
Aanbevolen installatielocaties *)
Waarschuwing!
Installeer het apparaat buiten bereik van kinderen.
Installeer het apparaat in een slaapkamer of hal in de buurt van de slaapruimte. Het geluid van het alarm moet in de
slaapruimtes hoorbaar zijn.
Installeer minstens één apparaat op iedere verdieping.
Installeer het apparaat 1~3 meter uit de buurt van alle apparaten die brandstof verbranden (zoals gashaarden, cv-boilers,
kachels, waterkokers, fornuizen, grillapparaten).
Plaats het apparaat op ooghoogte voor optimale controle van de indicatielampen.
Controleer of alle ventilatieopeningen van het apparaat vrij zijn van obstakels.
Plaats het apparaat niet in ruimtes waar geen luchtcirculatie plaatsvindt, zoals bovenin gewelfde plafonds of zadeldaken.
Plaats het apparaat niet in de luchtturbulentiestroom van plafondventilatoren.
Plaats het apparaat niet naast ventilatieopeningen voor verse lucht in deuren en ramen die naar de buitenlucht openen.
Houd het apparaat uit de buurt van stoge, vuile of vette ruimtes (zoals keukens, garages, stookruimten). Stof, vet en
huishoudelijke chemicaliën kunnen de sensor aantasten.
Installeer het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
Vermijd spuiten met spuitbussen in de buurt van het apparaat.
Installeer het apparaat niet in ruimten met temperaturen onder -10 °C of boven 40 °C.
Installeer het apparaat niet achter gordijnen of meubels.
Ruimte Ja Nee
Woonkamer X
Keuken X
Slaapkamer X
Hal
Opmerking: Installatie in een hal in de buurt
van een slaapkamer moet voldoen aan de
aanbevelingen van de NFPA.
X
Kelder X
Garage X
*) De installatie-eisen kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor mogelijke aanvullende
eisen.
Gebruik
Opstartmodus
Als het apparaat wordt ingeschakeld,
gaan alle drie LED-indicatoren kort
branden. Het apparaat bevestigt de
start met een pieptoon.
Nadat het apparaat is ingeschakeld,
gaat het naar een voorverwarmde
status. Na 30 seconden knippert de
voedingsindicator (groene lamp)
iedere 30 seconden om correcte
werking van het apparaat te
verzekeren.
Normaal bedrijf
De voedingsindicator (groene lamp)
knippert iedere 30seconden.
---
Koolmonoxidedetectie
Het apparaat laat een luid
alarmpatroon klinken: 4 korte
pieptonen gevold door 5 seconden
stilte. De alarmindicator (rode lamp)
knippert in hetzelfde patroon.
1. Druk op de dempknop. Het apparaat gaat
5 minuten naar de stille modus en de
alarmindicator (rode lamp) blijft knipperen. Bij
een koolmonoxideconcentratie van 45 ppm
of hoger laat het apparaat na 5 minuten het
alarm opnieuw horen.
2. Schakel indien mogelijk alle brandstof
verbrandende apparaten uit.
3. Begeef u onmiddellijk naar de frisse
buitenlucht of open alle deuren/ramen
om de ruimte goed te ventileren en de
koolmonoxide te laten verspreiden.
4. Ga het niet terug het pand in en ga niet weg
van de open deur of het open raam totdat
de hulpdiensten zijn gearriveerd, het pand is
gelucht en het apparaat weer normaal werkt.
5. Roep onmiddellijk medische hulp in voor
iedereen die lijdt aan de symptomen van
koolmonoxidevergiftiging.
6. Gebruik het apparaat niet meer totdat het
is gecontroleerd door een gekwaliceerd
technicus.
Waarschuwing voor batterij
bijna leeg
Het apparaat geeft iedere 30
seconden twee pieptonen. De
foutindicator (gele lamp) knippert.
Opmerking: Het apparaat werkt niet
naar behoren als de batterij weinig
vermogen heeft.
Opmerking: Druk als het apparaat een
waarschuwing voor batterij bijna leeg geeft op de
dempknop. Het apparaat blijft 9 uur lang stil en de
foutindicator (gele lamp) blijft knipperen. Schakel
het apparaat uit.
Foutwaarschuwing
Het apparaat geeft iedere 30
seconden een pieptoon. De
foutindicator (gele lamp) knippert.
Vervang de batterij. Vervang als het apparaat de
foutwaarschuwing blijft geven het apparaat.
Waarschuwing voor einde
levensduur
Het apparaat geeft iedere 30
seconden drie pieptonen. De
foutindicator (gele lamp) knippert.
Vervang het apparaat.
Het apparaat uitschakelen
Schakel het apparaat alleen uit als het moet worden verwijderd. Zodra het apparaat is uitgeschakeld, kan het niet opnieuw
worden geactiveerd.
Verwijder het apparaat van de plaats waar het is geïnstalleerd.
Gebruik een schroevendraaier om het label aan de achterzijde van het apparaat te verbreken.
Verwijder de pen en duw deze door het gat in de buurt van het montagegat.
Gevoeligheidsspecicaties
De gevoeligheidsspecicaties zijn conform de norm EN 50291-1:2010+A1:2012.
30 PPM Zonder alarm, voor 120 minuten
50 PPM 60 - 90 minuten
100 PPM 10 - 40 minuten
300 PPM Korter dan 3 minuten
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
Vervang de batterij minstens één keer per jaar of onmiddellijk wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij bijna leeg is.
Reinig de buitenzijde van het apparaat minstens één keer per maand. Gebruik een stofzuiger met borstelmondstuk om
de buitenzijde van het apparaat te reinigen.
KM 616830
16
EN50291-1:2010 + A1:2012
DTCTCO20WT
DoP 20181114002
Support
Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support
Contact
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, Nederland
Deutsch - Beschreibung (Abb. A)
Der Kohlenmonoxidmelder ist ein Gerät zur Erkennung von Kohlenmonoxid (CO). Kohlenmonoxid ist ein farbloses,
geruchloses und geschmacksfreies Gas mit einer etwas geringeren Dichte als Luft. Kohlenmonoxid ist in Konzentrationen
über ca. 35 ppm für Menschen giftig. Kohlenmonoxid entsteht durch die unvollständige Verbrennung von Kraftstoen
(Holzkohle, Kohle, Heizöl, Benzin, Kerosin, Erdgas, Propan, Butan, etc.). Der Kohlenmonoxidmelder erkennt keine anderen
Gase, Rauch oder Hitze.
1. Test-Taste
Stummschaltungstaste
Drücken und halten Sie die Taste, um das Gerät zu testen. Das Gerät gibt ein
Alarmmuster aus und die Alarmanzeige (rote Lampe) blinkt im selben Rhythmus.
Alarmmuster im Testmodus: 4 kurze Pieptöne, gefolgt von einer 5-Sekunden-Stille.
Lassen Sie die Taste los, um den Testmodus zu beenden.
Hinweis: Testen Sie das Gerät einmal pro Woche. Ersetzen Sie das Gerät, wenn es nicht
richtig funktioniert.
Halten Sie die Taste gedrückt und lassen Sie sie dann los, um das Gerät Stumm zu
schalten.
2. Betriebsanzeige
(grün)
Die Anzeige zeigt den Betriebsstatus des Geräts an.
Das grüne Licht blinkt alle 30 Sekunden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
3. Fehleranzeige
(gelb)
Die Anzeige gibt an, ob ein Fehler am Gerät vorliegt.
4. Alarmanzeige
(rot)
Die Anzeige gibt den Alarmstatus des Geräts an.
5. Lautsprecher
Installation (Abb. B)
Halten Sie sich zur Installation des Geräts an die Abbildung.
Befestigen Sie das Gerät mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.
Hinweis: Das Gerät wird nur aktiviert, wenn das Gerät an der Schraube befestigt ist. Dadurch wird ein Schalter aktiviert,
der das Gerät einschaltet.
Empfohlene Installationsorte *)
Warnung!
Installieren Sie das Gerät so, dass es für Kinder unzugänglich ist.
Installieren Sie das Gerät in einem Schlafzimmer oder Flur in der Nähe des Schlafbereichs. Die Alarmtöne müssen in den
Schlafbereichen hörbar sein.
Installieren Sie mindestens ein Gerät auf jedem Stockwerk.
Installieren Sie das Gerät in einem Abstand von 1 bis 3 Metern zu allen brennstobeheizten Geräten (z.B. Gasfeuerstellen,
Zentralheizungskessel, Raumheizungen, Warmwasserbereiter, Kocher, Grillgeräte).
Installieren Sie das Gerät in Augenhöhe, um die Kontrollleuchten optimal sehen zu können.
Vergewissern Sie sich, dass alle Lüftungsschlitze des Geräts frei sind.
Installieren Sie das Gerät nicht in toten Lufträumen, wie z.B. in Spitzen von Gewölbedecken oder Giebeldächern.
Installieren Sie das Gerät nicht im Bereich der strömenden Luft von Deckenventilatoren.
Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Frischluftauslässen oder nach außen önenden Türen und Fenstern.
Halten Sie das Gerät von staubigen, schmutzigen oder fettigen Bereichen (z.B. Küchen, Garagen, Heizräumen) fern.
Staub, Fett und Haushaltschemikalien können den Sensor beeinträchtigen.
Installieren Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
Vermeiden Sie es, Aerosole in der Nähe des Geräts zu versprühen.
Installieren Sie das Gerät nicht in Räumen mit Temperaturen unter -10 °C oder über 40 °C.
Installieren Sie das Gerät nicht hinter Gardinen oder Möbeln.
Bereich Ja Nein
Wohnzimmer X
Küche X
Schlafzimmer X
Flur
Hinweis: Die Installation in einem Flur in der Nähe
eines Schlafzimmers muss den Empfehlungen von
Brandschutzverbänden entsprechen.
X
Keller X
Garage X
*) Die Installationsanforderungen können je nach Region unterschiedlich sein. Bitte kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden,
um mögliche zusätzliche Anforderungen in Erfahrung zu bringen.
Gebrauch
Startmodus
Beim Einschalten des Gerätes
leuchten alle drei LED-Anzeigen
kurz auf. Das Gerät bestätigt
die Inbetriebnahme mit einem
Signalton.
Nach dem Einschalten geht das
Gerät in Zustand der Vorerwärmung
über. Nach 30 Sekunden blinkt die
Betriebsanzeige (grünes Licht) alle
30 Sekunden und zeigt damit das
einwandfreie Funktionieren des
Gerätes an.
Normalbetrieb
Die Betriebsanzeige (grünes Licht)
blinkt alle 30Sekunden.
---
Kohlenmonoxid-Erkennung
Das Gerät gibt ein lautes
Alarmmuster aus: 4 schnelle
Pieptöne, gefolgt von 5 Sekunden
Stille. Die Alarmanzeige (rote Lampe)
blinkt im selben Rhythmus.
1. Drücken Sie die Stummschaltungstaste. Das
Gerät geht 5 Minuten lang in den stillen
Modus und die Alarmanzeige (rote Lampe)
blinkt weiter. Das Gerät gibt nach 5 Minuten
wieder einen Alarmton aus, wenn die
Kohlenmonoxidkonzentration 45ppm oder
höher beträgt.
2. Schalten Sie alle kraftstoverbrennenden
Geräte nach Möglichkeit aus.
3. Begeben Sie sich unverzüglich an die frische
Luft im Freien oder önen Sie alle Türen/
Fenster, um den Bereich zu lüften und das
Kohlenmonoxid zu zerstreuen.
4. Betreten Sie die Räumlichkeiten so lange
nicht bzw. halten Sie sich von der oenen Tür
/ dem oenen Fenster fern, bis die Notdienste
eingetroen sind, die Räumlichkeiten
vollständig durchgelüftet sind und das Gerät
wieder auf Normalbetrieb geschaltet hat.
5. Suchen Sie für Personen, die unter den
Symptomen einer Kohlenmonoxidvergiftung
leiden, unverzüglich ärztliche Hilfe auf.
6. Verwenden Sie das Gerät erst wieder,
nachdem es von einem qualizierten
Techniker überprüft wurde.
Warnung bei schwacher
Batterie
Das Gerät ertönt alle 30 Sekunden
zweimal. Die Fehleranzeige (gelbe
Lampe) blinkt.
Hinweis: Das Gerät funktioniert
nicht richtig, wenn die Batterie
schwach ist.
Hinweis: Wenn das Gerät eine Warnung bei
niedrigem Batteriestand anzeigt, drücken Sie
die Stummschaltungstaste. Das Gerät wird 9
Stunden lang lautlos sein und die Fehleranzeige
(gelbe Lampe) blinkt weiterhin. Deaktivieren Sie
das Gerät.
Fehlerwarnung
Das Gerät ertönt alle 30 Sekunden
ein Mal. Die Fehleranzeige (gelbe
Lampe) blinkt.
Erneuern Sie die Batterie. Wenn das Gerät
weiterhin eine Fehlerwarnung anzeigt, ersetzen
Sie das Gerät.
End of life-Warnung
Das Gerät ertönt alle 30 Sekunden
drei Mal. Die Fehleranzeige (gelbe
Lampe) blinkt.
Erneuern Sie das Gerät.
Deaktivieren des Gerätes
Das Gerät darf nur dann deaktiviert werden, wenn das Gerät entfernt werden soll. Nach der Deaktivierung kann das Gerät
nicht mehr reaktiviert werden.
Entfernen Sie das Gerät von der Installationsstelle.
Verwenden Sie einen Schraubendreher, um das Etikett auf der Rückseite des Gerätes durchzubrechen.
Entfernen Sie den Stift und schieben Sie ihn durch die Bohrung in der Nähe der Montagebohrung.
Empndlichkeitsangaben
Die Empndlichkeitsangaben entsprechen der Norm EN 50291-1:2010+A1:2012.
30 PPM Ohne Alarm, vor 120 Minuten
50 PPM 60 - 90 Minuten
100 PPM 10 - 40 Minuten
300 PPM Weniger als 3 Minuten
Reinigung und Pege
Warnung!
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
Erneuern Sie die Batterie mindestens einmal im Jahr oder dann, wenn signalisiert wird, dass die Batterie schwach ist.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mindestens ein Mal im Monat. Verwenden Sie einen Staubsauger mit einer
Bürstendüse, um das Äußere des Geräts zu reinigen.
KM 616830
16
EN50291-1:2010 + A1:2012
DTCTCO20WT
DoP 20181114002
Hilfe
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support
Kontakt
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, Niederlande
Español - Descripción (Fig. A)
La alarma de monóxido de carbono es un dispositivo que se utiliza para detectar la presencia de monóxido de carbono
(CO). El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido ligeramente menos denso que el aire. El monóxido de
carbono es tóxico para los humanos en concentraciones por encima de aproximadamente 35 ppm. El monóxido de carbono
se genera por la combustión incompleta de combustibles (carbón vegetal, carbón, fuel óleo, gasolina, queroseno, gas
natural, propano, butano, etc.). La alarma de monóxido de carbono no detecta ningún otro gas, humo ni calor.
1. Botón de prueba
Botón de silencio
Pulse y mantenga pulsado el botón para probar el dispositivo. El dispositivo emite un
patrón de alarma y el indicador de alarma (piloto rojo) parpadea con el mismo patrón.
Patrón de alarma en modo de prueba: 4 pitidos cortos seguidos de un silencio de 5
segundos.
Suelte el botón para detener el modo de prueba.
Nota: Pruebe el dispositivo todas las semanas. Sustituya el dispositivo si no funciona
correctamente.
Pulse y mantenga pulsado el botón y, a continuación, suelte el botón para silenciar el
dispositivo.
2. Indicador de
encendido
(verde)
El indicador muestra el estado de encendido del dispositivo.
El piloto verde parpadea cada 30 segundos cuando el dispositivo está encendido.
3. Indicador de fallo
(Amarillo)
El indicador muestra si hay un fallo en el dispositivo.
4. Indicador de alarma
(Rojo)
El indicador muestra el estado de alarma del dispositivo.
5. Altavoz
Instalación (g. B)
Consulte la ilustración para instalar el dispositivo.
Monte el dispositivo en la pared con los tornillos suministrados.
Nota: El dispositivo se activa solo cuando el dispositivo está jado al tornillo. Esto hace que se encienda un interruptor
que enciende el dispositivo.
Lugares recomendados para la instalación *)
¡Advertencia!
Instale el dispositivo fuera del alcance de los niños.
Instale el dispositivo en una habitación o pasillo cerca de la zona donde se duerme. Los sonidos de alarma deben ser
audibles en las zonas donde se duerme.
Instale al menos un dispositivo en cada planta.
Instale el dispositivo a una distancia de 1~3 metros de todos los dispositivos que queman combustible (p. ej., estufas de
gas, calderas de calefacción central, calentadores de habitaciones, calentadores de agua, cocinas, parrillas).
Instale el dispositivo a la altura de los ojos para una supervisión óptima de los pilotos indicadores.
Asegúrese de que todas las ranuras de ventilación del dispositivo estén despejadas.
No instale el dispositivo en espacios de aire viciado, como picos de techos abovedados o techos a dos aguas.
No instale el dispositivo en el recorrido de aire turbulento de ventiladores de techo.
No instale el dispositivo cerca de rejillas de ventilación de aire fresco o puertas y ventanas que se abran hacia el exterior.
Mantenga el dispositivo alejado de zonas polvorientas, sucias o grasientas (p. ej., cocinas, garajes, cuartos de calderas). El
polvo, la grasa y los productos químicos domésticos pueden afectar al sensor.
No instale el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
Evite pulverizar aerosoles cerca del dispositivo.
No instale el dispositivo en habitaciones con temperaturas inferiores a -10 °C o superiores a 40 °C.
No instale el dispositivo detrás de cortinas o muebles.
Zona No
Salón X
Cocina X
Dormitorio X
Pasillo
Nota: La instalación en un pasillo cerca de un
dormitorio debe cumplir las recomendaciones
de la NFPA.
X
Planta baja X
Garaje X
*) Los requisitos de instalación pueden diferir en función de la región. Rogamos se ponga en contacto con las autoridades
locales para ver posibles requisitos adicionales.
Uso
Modo de puesta en marcha
Cuando se enciende el dispositivo,
los tres pilotos LED se encienden
brevemente. El dispositivo conrma
la puesta en marcha con un pitido.
Una vez encendido el dispositivo,
pasa al estado de precalentamiento.
Después de 30 segundos, el
indicador de encendido (piloto
verde) parpadea cada 30 segundos
para garantizar el correcto
funcionamiento del dispositivo.
Funcionamiento normal
El indicador de encendido (piloto
verde) parpadea cada 30 segundos.
---
Detección de monóxido de
carbono
El dispositivo hace sonar un patrón
de alarma de volumen elevado:
4 pitidos rápidos seguidos de 5
segundos de silencio. El indicador de
alarma (piloto rojo) parpadea con el
mismo patrón.
1. Pulse el botón de silencio. El dispositivo entra
en modo silencioso durante 5 minutos y el
indicador de alarma (piloto rojo) continúa
parpadeando. El dispositivo volverá a hacer
sonar la alarma después de 5 minutos si la
concentración de monóxido de carbono es de
45 ppm o superior.
2. Si es posible, apague todos los dispositivos
que queman combustible.
3. Salga inmediatamente a una zona exterior con
aire fresco o abra todas las puertas/ventanas
para ventilar la zona y permitir que se disperse
el monóxido de carbono.
4. No vuelva a entrar en el lugar o aléjese de
la puerta/ventana abierta hasta que hayan
llegado los servicios de emergencia, el lugar
se haya ventilado y el dispositivo haya vuelto
al funcionamiento normal.
5. Busque atención médica para cualquier
persona que sufra síntomas de intoxicación
por monóxido de carbono.
6. No vuelva a utilizar el dispositivo hasta
que haya sido comprobado por un técnico
cualicado.
Advertencia de pila baja
El dispositivo pita dos veces cada
30 segundos. El indicador de fallo
(piloto amarillo) parpadea.
Nota: El dispositivo no funciona
correctamente si la batería está baja.
Nota: Cuando el dispositivo emita una advertencia
de batería baja, pulse el botón de silencio. El
dispositivo permanecerá en silencio durante
9 horas y el indicador de falo (piloto amarillo)
continuará parpadeando. Desactive el dispositivo.
Advertencia de fallo
El dispositivo pita una vez cada
30 segundos. El indicador de fallo
(piloto amarillo) parpadea.
Cambie la pila. Si el dispositivo continúa dando la
advertencia de fallo, sustituya el dispositivo.
Advertencia de n de
vida útil
El dispositivo pita treces veces cada
30 segundos. El indicador de fallo
(piloto amarillo) parpadea.
Cambie el dispositivo.
Desactivación del dispositivo
El dispositivo debe desactivarse solo cuando este se va a quitar. Una vez que el dispositivo ha sido desactivado, no puede
reactivarse.
Retire el dispositivo de donde está instalado.
Utilice un destornillador para romper la etiqueta de la parte posterior del dispositivo.
Retire el pasador y empújelo por el oricio cerca del oricio de montaje.
Especicaciones de sensibilidad
Las especicaciones de sensibilidad son conformes con la norma EN 50291-1:2010+A1:2012.
30 PPM Sin alarma, antes de 120 minutos
50 PPM 60 - 90 minutos
100 PPM 10 - 40 minutos
300 PPM Menos de 3 minutos
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
Sustituya la pila al menos una vez al año o inmediatamente cuando el dispositivo dé una advertencia de pila baja.
Limpie el exterior del dispositivo al menos una vez al mes. Utilice un aspirador con una boquilla con cepillo para limpiar
el exterior del dispositivo.
KM 616830
16
EN50291-1:2010 + A1:2012
DTCTCO20WT
DoP 20181114002
Apoyo
Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
Contacto
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch, Países Bajos
Français - Description (g. A)
Le détecteur de monoxyde de carbone est un dispositif servant à détecter la présence de monoxyde de carbone (CO). Le
monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et insipide légèrement moins dense que l'air. Le monoxyde de carbone
est toxique pour les humains à des concentrations approchant 35 ppm. Le monoxyde de carbone résulte de la combustion
incomplète des combustibles (charbon de bois, charbon, huile lampante, essence, kérosène, gaz naturel, propane, butane,
etc.). Le détecteur de monoxyde de carbone ne détecte ni la fumée, ni la chaleur, ni d'autres gaz.
1. Bouton de test
Bouton de silence
Appuyez sur le bouton sans le relâcher pour tester l'appareil. L'appareil fait retentir un signal
d'alarme alors que l'indicateur d'alarme (témoin rouge) clignote selon le même motif.
Signal d'alarme en mode test : 4 bips courts suivis d'un silence de 5 secondes.
Relâchez le bouton pour arrêter le mode de test.
Remarque: Testez l'appareil chaque semaine. Remplacez l'appareil s'il fonctionne mal.
Appuyez sur le bouton sans le relâcher puis relâchez le bouton an de réduire l'appareil
au silence.
2. Indicateur
d'alimentation
(Vert)
L'indicateur ache l'état d'alimentation électrique de l'appareil.
Le témoin vert clignote toutes les 30 secondes après l'allumage de l'appareil.
3. Indicateur de panne
(Jaune)
L'indicateur s'ache en cas de panne dans l'appareil.
4. Indicateur d'alarme
(Rouge)
L'indicateur ache l'état d'alarme de l'appareil.
5. Haut-parleur
Installation (g. B)
Consultez l'illustration pour installer l'appareil.
Montez l'appareil au mur avec les vis prévues.
Remarque: L'appareil est activé uniquement s'il est xés au vis. Un interrupteur s'enclenche alors et met l'appareil en marche.
Emplacements recommandés d'installation *)
Avertissement!
Installez l'appareil hors de la portée des enfants.
Installez l'appareil dans une chambre ou un couloir proche de la zone de couchage. L'alarme qui retentit doit être audible
dans les zones de couchage.
Installez au moins un appareil à chaque étage.
Installez l'appareil écarté de 1~3 mètres de tout appareil brûlant du combustible (ex. feu de gaz, chauage central,
chauage de pièce, chaue-eau, cuisinières, grills).
Installez l'appareil au niveau des yeux pour une surveillance optimale de tous les indicateurs lumineux.
Assurez-vous que tous les évents de l'appareil sont dégagés.
N'installez pas l'appareil dans des vides d'air non ventilés comme le haut des plafonds voûtés ou les toits à pignon.
N'installez pas l'appareil dans le chemin des turbulences d'air de ventilateurs de plafond.
N'installez pas l'appareil à proximité des aérations ou des portes et fenêtres s'ouvrant sur l'extérieur.
Maintenez l'appareil à l'écart des zones poussiéreuses, sales ou graisseuses (ex. cuisines, garages, salles de chaudière). La
poussière, la graisse et les produits chimiques ménagers peuvent aecter le capteur.
N'installez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
Évitez de pulvériser des aérosols à proximité de l'appareil.
N'installez pas l'appareil dans des pièces présentant des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à 40 °C.
N'installez pas l'appareil derrière des rideaux ou des meubles.
Zone Oui Non
Salon X
Cuisine X
Chambre à coucher X
Couloir
Note : L'installation dans un couloir proche d'une
chambre doit respecter les recommandations NFPA.
X
Sous-sol X
Garage X
*) Les exigences d'installation peuvent diérer selon la région. Veuillez consulter vos autorités locales an de connaître les
obligations supplémentaires possibles.
Usage
Mode de démarrage
Lorsque l'appareil est sous tension,
les trois indicateurs LED s'allument
brièvement. L'appareil conrme le
démarrage avec un bip.
Une fois l'appareil allumé, il passe
en état de préchauage. Après 30
secondes, l'indicateur d'alimentation
électrique (témoin vert) clignote
toutes les 30 secondes pour assurer
le fonctionnement correct de
l'appareil.
Fonctionnement normal
L'indicateur d'alimentation
électrique (témoin vert) clignote une
fois toutes les 30 secondes.
---
Détection de monoxyde de
carbone
L'appareil fait retentir un signal
d'alarme fort : 4 bips rapides
suivis d'un silence de 5 secondes.
L'indicateur d'alarme (témoin rouge)
clignote selon le même motif.
1. Appuyez sur le bouton de silence. L'appareil
passe en mode silencieux pendant 5 minutes
et l'indicateur d'alarme (témoin rouge)
continue de clignoter. L'appareil fait retentir
l'alarme à nouveau après 5 minutes si la
concentration en monoxyde de carbone est
supérieure ou égale à 45 ppm.
2. Si possible, éteignez tous les appareils brûlant
du combustible.
3. Rendez-vous immédiatement à l'air frais,
à l'extérieur ou ouvrez toutes les portes et
fenêtres pour ventiler la zone et laissez le
monoxyde de carbone se dissiper.
4. Ne retournez pas sur les lieux ou ne vous
éloignez pas des portes /fenêtres ouvertes
tant que les services d'urgence ne sont
pas arrivés, les lieux n'ont pas été aérés et
l'appareil n'a pas repris un fonctionnement
normal.
5. Faites appel à un médecin immédiatement
pour quiconque sourant des symptômes de
l'intoxication au monoxyde de carbone.
6. Ne réutilisez pas l'appareil tant qu'il n'a pas été
contrôlé par un technicien qualié.
Avertissement de pile faible
L'appareil émet deux bips toutes les
30 secondes. L'indicateur de panne
(témoin jaune) clignote.
Remarque: L'appareil fonctionne
mal si la pile est presque épuisée.
Remarque: Si l'appareil génère un avertissement
de pile faible, appuyez sur le bouton de silence.
L'appareil passe en mode silencieux pendant 9
heures et l'indicateur de panne (témoin jaune)
continue de clignoter. Désactivez l'appareil.
Avertissement de panne
L'appareil émet un bip toutes les
30 secondes. L'indicateur de panne
(témoin jaune) clignote.
Remplacez la pile. Si l'appareil continue de générer
l'avertissement de panne, remplacez l'appareil.
Avertissement de n de vie
L'appareil émet trois bips toutes les
30 secondes. L'indicateur de panne
(témoin jaune) clignote.
Remplacez l'appareil.
Désactivation de l'appareil
L'appareil doit être désactivé uniquement s'il doit être retiré. Une fois l'appareil désactivé, il ne peut pas être réactivé.
Retirez l'appareil de son lieu d'installation.
Utilisez un tournevis pour percer l'étiquette au dos de l'appareil.
Retirez la goupille et pressez-la dans l'orice proche de l'orice de montage.
Spécications de sensibilité
Les spécications de sensibilité sont conformes à la norme EN 50291-1:2010+A1:2012.
30 PPM Sans alarme, avant 120 minutes
50 PPM 60 - 90 minutes
100 PPM 10 - 40 minutes
300 PPM Moins de 3 minutes
Nettoyage et entretien
Avertissement!
N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide.
Remplacez la pile au moins une fois par an ou immédiatement dès que l'appareil émet un avertissement de pile faible.
Nettoyez l'extérieur de l'appareil au moins une fois par mois. Utilisez un aspirateur avec un embout à brosse pour
nettoyer l'extérieur de l'appareil.
KM 616830
16
EN50291-1:2010 + A1:2012
DTCTCO20WT
DoP 20181114002
Support
Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support
Contact
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch, Pays-Bas
Italiano - Descrizione (g. A)
L'allarme per monossido di carbonio è un dispositivo usato per rilevare la presenza di monossido di carbonio (CO). Il
monossido di carbonio è un gas incolore, inodore e insapore leggermente meno denso dell'aria. Il monossido di carbonio è
tossico per l'uomo in concentrazioni superiori a ca 35 ppm. Il monossido di carbonio deriva dalla combustione incompleta di
combustibile (carbonella, carbone, olio combustibile per riscaldamento, benzina, kerosene, gas naturale, propano, butano,
ecc.). L'allarme per monossido di carbonio non rileva altri gas, fumo o calore.
1. Pulsante di prova
Pulsante di
interruzione allarme
Tenere premuto il pulsante per provare il dispositivo. Il dispositivo emette una sequenza di
suoni di allarme e l'indicatore lampeggia (spia rossa) con la stessa sequenza.
Sequenza di suoni di allarme in modalità di prova: 4 bip brevi seguiti da 5 secondi di silenzio.
Rilasciare il pulsante per interrompere la modalità di prova.
Nota: Provare il dispositivo ogni settimana. Sostituire il dispositivo se non funziona
correttamente.
Tenere premuto il pulsante, quindi rilasciarlo per interrompere l'allarme del dispositivo.
2. Indicatore di
alimentazione
(verde)
L'indicatore mostra lo stato di alimentazione del dispositivo.
La spia verde lampeggia ogni 30 secondi quando il dispositivo è acceso.
3. Indicatore di guasto
(giallo)
L'indicatore segnala l'eventuale presenza di un guasto nel dispositivo.
4. Indicatore di
allarme
(rosso)
L'indicatore mostra lo stato di allarme del dispositivo.
5. Altoparlante
Installazione (g. B)
Per installare il dispositivo correttamente, fare riferimento all'illustrazione.
Installare il dispositivo a parete utilizzando le viti in dotazione.
Nota: Il dispositivo viene attivato soltanto quando è collegato alla vite. In questo modo si attiva un interruttore che
accende il dispositivo.
Posizioni consigliate per l'installazione *)
Attenzione!
Installare il dispositivo fuori della portata dei bambini.
Installare il dispositivo in una camera da letto o in un corridoio vicino alla zona notte. I suoni di allarme devono essere
udibili nelle zone notte.
Installare almeno un dispositivo ad ogni piano.
Installare il dispositivo a 1~3 metri di distanza da tutti i dispositivi che bruciano combustibile (ad es. stufe a gas, caldaie di
riscaldamento centralizzato, impianti di riscaldamento, scaldabagni, cucine, grill).
Installare il dispositivo all'altezza degli occhi per un controllo ottimale delle spie.
Vericare che tutte le aperture di ventilazione del dispositivo siano libere.
Non installare il dispositivo in spazi con aria viziata ad esempio sommità di sotti a volta o tetti a due spioventi.
Non installare il dispositivo in zone di passaggio di correnti d'aria provenienti da ventilatori a sotto.
Non installare il dispositivo vicino a prese d'aria o porte e nestre che si aprono all'esterno.
Tenere il dispositivo lontano dalle aree polverose, sporche o con presenza di grasso (ad esempio cucine, garage, zone
caldaia). Polvere, grasso e prodotti chimici per uso domestico possono inuenzare il sensore.
Non installare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
Evitare di utilizzare spray vicino al dispositivo.
Non installare il dispositivo in ambienti con temperature inferiori a -10 °C o superiori 40 °C.
Non installare il dispositivo dietro tende o mobili.
Area Si No
Soggiorno X
Cucina X
Stanza da letto X
Corridoio
Nota: L'installazione in un corridoio vicino
alla stanza da letto deve soddisfare le
raccomandazioni NFPA.
X
Seminterrato X
Garage X
*) I requisiti di installazione possono dierire in base alla regione. Contattare le autorità locali per eventuali requisiti
aggiuntivi.
Uso
Modalità di attivazione
Quando il dispositivo viene
acceso, tutti e tre gli indicatori
LED si accendono brevemente. Il
dispositivo conferma l'attivazione
con un segnale acustico.
Quando il dispositivo è acceso,
entra in stato di preriscaldamento.
Dopo 30 secondi, l'indicatore
di alimentazione (spia verde)
lampeggia ogni 30 secondi
garantendo il corretto
funzionamento del dispositivo.
Funzionamento normale
L'indicatore di alimentazione (spia
verde) lampeggia ogni 30secondi.
---
Rilevamento di monossido
di carbonio
Il dispositivo emette una sequenza
di suoni di allarme a volume elevato:
4 bip rapidi seguiti da 5 secondi di
silenzio. L'indicatore di allarme (spia
rossa) lampeggia seguendo la stessa
sequenza.
1. Premere il pulsante di interruzione allarme.
Il dispositivo entra in modalità silenziata
per 5 minuti e l'indicatore di allarme (spia
rossa) continua a lampeggiare. Il dispositivo
emetterà di nuovo i suoni di allarme dopo 5
minuti se la concentrazione di monossido di
carbonio è 45 ppm o superiore.
2. Se possibile, spegnere tutti i dispositivi che
bruciano combustibile.
3. Spostarsi immediatamente all'esterno all'aria
fresca o aprire porte/nestre per ventilare
l'area e consentire al monossido di carbonio
di fuoriuscire.
4. Non rientrare nei locali o allontanarsi dalla
nestra/porta aperta nché i servizi di
emergenza non sono arrivati, i locali non sono
stati aerati e il dispositivo non è tornato al
funzionamento normale.
5. Rivolgersi immediatamente a un medico
per qualunque persona con sintomi di
intossicazione da monossido di carbonio.
6. Non riutilizzare il dispositivo nché non è
stato controllato da un tecnico qualicato.
Allarme di batteria scarica
Il dispositivo emette due bip ogni 30
secondi. L'indicatore di guasto (spia
gialla) lampeggia.
Nota: Il dispositivo non funziona
correttamente se la batteria è quasi
esaurita.
Nota: Quando il dispositivo emette l'allarme
di batteria scarica, premere il pulsante di
interruzione allarme. L'allarme del dispositivo
sarà disattivato per 9 ore e l'indicatore di guasto
(spia gialla) continuerà a lampeggiare. Disattivare
il dispositivo.
Avviso di guasto
Il dispositivo emette un bip ogni 30
secondi. L'indicatore di guasto (spia
gialla) lampeggia.
Sostituire la batteria. Se il dispositivo continua a
emettere l'avviso di guasto, sostituirlo.
Avviso di ne vita utile
Il dispositivo emette tre bip ogni 30
secondi. L'indicatore di guasto (spia
gialla) lampeggia.
Sostituire il dispositivo.
Disattivazione del dispositivo
Il dispositivo deve essere disattivato solo quando deve essere rimosso. Una volta disattivato, il dispositivo non può più essere
riattivato.
Rimuovere il dispositivo dal luogo di installazione.
Utilizzare un cacciavite per passare attraverso l'etichetta posta sul retro del dispositivo.
Rimuovere il perno e spingerlo attraverso il foro vicino al foro di montaggio.
Speciche di sensibilità
Le speciche di sensibilità sono conformi allo standard EN 50291-1:2010+A1:2012.
30 PPM Senza allarme, prima di 120 minuti
50 PPM 60 - 90 minuti
100 PPM 10 - 40 minuti
300 PPM Meno di 3 minuti
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non pulire l'interno del dispositivo.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
Sostituire la batteria almeno una volta all'anno o immediatamente quando il dispositivo segnala batteria scarica.
Pulire l'esterno del dispositivo almeno una volta al mese. Utilizzare un aspirapolvere con la bocchetta a spazzola per
pulire l'esterno del dispositivo.
KM 616830
16
EN50291-1:2010 + A1:2012
DTCTCO20WT
DoP 20181114002
Assistenza
Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support
Contatti
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch, Paesi Bassi
DTCTCO20WT
Carbon monoxide alarm
A
B

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Nedis DTCTCO20WT?

Tegye fel a/az Nedis DTCTCO20WT termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az NedisDTCTCO20WT termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Hasonló termék megvásárlása:

Termékleírás

Szín
Termék színe Fehér