Nedis ALRMMW20WT

Nedis ALRMMW20WT kézikönyv

(1)
 • 7
  6
  5
  4
  1
  3
  2
  English - Description
  1. On/o button Use the button to switch on or o the device.
  2. Code button
  Install the batteries. Press and release the button to enter the code learning mode.
  To pair the device with the transmitter, put the batteries in the transmitter. The device
  automatically detects the signal of the transmitter. The device gives a 'ding dong' sound and
  the blue light ashes several times to indicate that the pairing was successful.
  To clear the code, press and hold the code button, switch on the device, put in the batteries
  and release the button.
  3. Ringtone
  button
  Press the button to select a ringtone.
  After the device has been switched o, the default ringtone is set.
  4. Indicator light
  The light is ashing: The transmitter has detected motion.
  The light is on: The batteries are low. Charge the batteries.
  5. Transmitter
  The device has a wireless connection to the transmitter.
  Install the transmitter indoor, on a balcony or in the garage.
  Do not install the transmitter in places that have direct or reect sunlight.
  6. Motion sensor
  (transmitter)
  When the infrared motion sensor detects movement in the induction area, an alarm signal
  sounds and an alarm light ashes. The transmitter sends signals to the receiver.
  The sensor has a coverage of a 90°-110° angle and a distance of 4-8m, depending on
  environmental conditions.
  7. Indicator light
  (transmitter)
  The blue light ashes: The sensor detects motion.
  The blue light is on: The voltage is too low. Charge the battery.
  Safety
  General safety
  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
  observance of the safety instructions and improper use of the device.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
  The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
  The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
  Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
  Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
  Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
  Do not cover the device.
  Place the device on a stable, at surface.
  Keep the device away from ammable objects.
  Battery safety
  Use only the batteries mentioned in the manual.
  Do not use old and new batteries together.
  Do not use batteries of dierent types or brands.
  Do not install batteries in reverse polarity.
  Do not short-circuit or disassemble the batteries.
  Do not expose the batteries to water.
  Do not expose the batteries to re or excessive heat.
  Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the batteries when
  leaving the product unattended for longer periods of time.
  If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.
  Support
  If you need further help or have comments or suggestions, please visit www.nedis.com/support
  Nederlands - Beschrijving
  1. Aan/uit-knop Gebruik de knop om het apparaat in- of uit te schakelen.
  2. Code-knop
  Plaats de batterijen. Druk op de knop en laat hem weer los om naar de code-leermodus
  te gaan.
  Om het apparaat met de zender te koppelen, plaatst u de batterijen in de zender. Het
  apparaat detecteert automatisch het signaal van de zender. Het apparaat geeft een 'ding
  dong'-geluidssignaal en het blauwe lampje knippert meerdere keren om aan te geven dat
  de koppeling gelukt is.
  Om de code te wissen, houdt u de code-knop ingedrukt, schakelt u het apparaat in, plaatst
  u de batterijen en laat u de knop los.
  3. Beltoon-knop
  Druk op de knop om een beltoon te selecteren.
  Nadat het apparaat is uitgeschakeld, is de standaard beltoon ingesteld.
  4. Indicatielampje
  Het lampje knippert: De zender heeft beweging gedetecteerd.
  Het lampje brandt: De batterijen zijn bijna leeg. Laad de batterijen op.
  5. Zender
  Het apparaat heeft een draadloze verbinding met de zender.
  Installeer de zender binnen, op een balkon of in de garage.
  Installeer de zender niet op plaatsen in direct zonlicht of plaatsen die zonlicht reecteren.
  6. Bewegingssensor
  (zender)
  Wanneer de infrarood bewegingssensor beweging detecteert in het inductiegebied,
  klinkt een alarmsignaal en knippert er een alarmlampje. De zender stuurt signalen naar
  de ontvanger.
  De sensor heeft een dekking van een hoek van 90°-110° en een afstand van 4-8 m,
  afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
  7. Indicatielampje
  (zender)
  Het blauwe lampje knippert: De sensor detecteert beweging.
  Het blauwe lampje brandt: De spanning is te laag. Laad de batterij op.
  Veiligheid
  Algemene veiligheid
  Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
  het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
  beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
  Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
  Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
  Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
  Bedek het apparaat niet.
  Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
  Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.
  Batterijveiligheid
  Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
  Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
  Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken.
  Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
  Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
  Stel de batterijen niet bloot aan water.
  Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
  Volledig ontladen batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen wanneer u het product gedurende langere tijd
  onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.
  Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met vers water.
  Support
  Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support
  ALRMMW20WT
  Motion alarm with chime
  Deutsch - Beschreibung
  1. Ein-/Aus-Taste Verwenden Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts auf die Taste.
  2. Code-Taste
  Setzen Sie die Batterien ein. Drücken Sie die Taste und lassen Sie sie wieder los, um den
  Codelernmodus aufzurufen.
  Um das Gerät mit dem Sender zu koppeln, legen Sie die Batterien in den Sender ein. Das Gerät
  erkennt das Signal des Senders automatisch. Das Gerät macht ein 'Ding Dong'-Geräusch und
  das blaue Lämpchen blinkt mehrmals um anzuzeigen, dass die Verbindung erfolgreich war.
  Um den Code zu löschen, drücken und halten Sie die Code-Taste, schalten Sie das Gerät ein,
  legen Sie die Batterien ein und lassen Sie die Taste los.
  3. Klingelton-Taste
  Drücken Sie die Taste, um einen Klingelton zu wählen.
  Wenn das Gerät ausgeschaltet wurde, ist der Standardklingelton eingestellt.
  4. Anzeigelämpchen
  Das Lämpchen blinkt: Der Sender hat die Bewegung erkannt.
  Die Lampe leuchtet: Die Batterien sind schwach. Laden der Batterien.
  5. Sender
  Das Gerät hat eine drahtlose Verbindung mit dem Sender.
  Installieren Sie die Sender im Inneren, an einem Balkon oder in der Garage.
  Installieren Sie den Sender nicht an Orten, die direktem oder reektiertem Sonnenlicht
  ausgesetzt sind.
  6. Bewegungssensor
  (Sender)
  Wenn der Infrarot-Bewegungssensor eine Bewegung im Induktionsbereich erkennt, ertönt
  ein Alarmsignal und eine Alarmlampe blinkt. Der Sender sendet Signale an den Empfänger.
  Der Sensor hat eine Abdeckung eines 90°-110°-Winkels und einen Abstand von 4-8 m,
  abhängig von den Umweltbedingungen.
  7. Anzeigelämpchen
  (Sender)
  Das blaue Lämpchen blinkt: Der Sensor erkennt eine Bewegung.
  Das blaue Lämpchen leuchtet: Die Spannung ist zu gering. Laden der Batterien.
  Sicherheit
  Allgemeine Sicherheit
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
  späteren Bezugnahme auf.
  Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
  Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
  beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
  Sie es unverzüglich.
  Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
  Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
  Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
  Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
  Decken Sie das Gerät nicht ab.
  Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen achen Oberäche auf.
  Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.
  Batteriesicherheit
  Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
  Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
  Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.
  Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
  Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
  Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.
  Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
  Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine Beschädigung des Produkts zu
  vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
  Falls Batterieüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die Flüssigkeit sofort mit frischem
  Wasser fort.
  Hilfe
  Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support.
  Español - Descripción
  1. Botón de
  encendido/
  apagado
  Utilice el botón para encender o apagar el dispositivo.
  2. Botón de
  código
  Instale las pilas. Pulse y suelte el botón para acceder al modo de aprendizaje del código.
  Para emparejar el dispositivo con el transmisor, coloque las pilas en el transmisor. El dispositivo
  detecta automáticamente la señal del transmisor. El dispositivo emite un sonido de "ding
  dong" y el piloto azul parpadea varias veces para indicar que el emparejamiento se ha realizado
  correctamente.
  Para borrar el código, pulse y mantenga pulsado el botón de código, encienda el dispositivo,
  coloque las pilas y suelte el botón.
  3. Botón de
  timbre
  Pulse el botón para seleccionar un timbre.
  Después de que el dispositivo se haya apagado, se dene el timbre predeterminado.
  4. Piloto indicador
  El piloto parpadea: El transmisor ha detectado movimiento.
  El piloto está encendido: Las pilas están bajas. Cargue las pilas.
  5. Transmisor
  El dispositivo tiene una conexión inalámbrica al transmisor.
  Instale el transmisor en el interior, en un balcón o en el garaje.
  No instale el transmisor en lugares que tengan luz solar directa o reejada.
  6. Sensor de
  movimiento
  (transmisor)
  Cuando el sensor de movimiento de infrarrojos detecta movimiento en la zona de inducción,
  suena una señal de alarma y una luz de alarma parpadea. El transmisor envía señales al receptor.
  El sensor tiene una cobertura de un ángulo de 90°-110° y una distancia de 4-8 m, en función de
  las condiciones ambientales.
  7. Piloto indicador
  (transmisor)
  El piloto azul parpadea: El sensor detecta movimiento.
  El piloto azul está encendido: La tensión es demasiado baja. Cargue la pila.
  Seguridad
  Seguridad general
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
  El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
  seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en
  el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
  defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
  El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
  No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
  No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
  No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
  No cubra el dispositivo.
  Coloque el dispositivo sobre una supercie estable y plana.
  Mantenga el dispositivo alejado de objetos inamables.
  Seguridad de las pilas
  Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
  No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
  No utilice pilas de distintos tipo o marcas.
  No instale las pilas con la polaridad invertida.
  No cortocircuite ni desmonte las pilas.
  No exponga las pilas al agua.
  No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
  Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto, saque las pilas
  cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.
  Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.
  Apoyo
  Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
  Français - Description
  1. Bouton
  marche/
  arrêt
  Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre l'appareil.
  2. Bouton de
  code
  Installez les piles. Appuyez et relâchez le bouton pour accéder au mode d'apprentissage de code.
  Pour associer l'appareil avec l'émetteur, insérez les piles dans l'émetteur. L'appareil détecta
  automatiquement le signal de l'émetteur. L'appareil émet un son 'ding dong' et le témoin bleu
  clignote plusieurs fois pour indiquer la réussite de l'appariement.
  Pour eacer le code, appuyez sur le bouton de code sans le relâcher, allumez l'appareil, insérez les
  piles et relâchez le bouton.
  3. Bouton de
  mélodie
  Appuyez sur le bouton pour sélectionner une mélodie.
  Une fois l'appareil éteint, la mélodie par défaut est réglée.
  4. Indicateur
  lumineux
  L'indicateur clignote : L'émetteur a détecté un mouvement.
  L'indicateur est allumé : Les piles sont faibles. Chargez les piles.
  5. Émetteur
  L'appareil dispose d'une connexion sans l à l'émetteur.
  Installez l'émetteur à l'intérieur, sur un balcon ou dans le garage.
  N'installez pas l'émetteur à un endroit exposé à la lumière directe ou rééchie du soleil.
  6. Capteur de
  mouvement
  (émetteur)
  Si le capteur de mouvement infrarouge détecte un mouvement dans la zone d'accueil, un signal
  d'alarme retentit et un témoin d'alarme clignote. L'émetteur envoie des signaux au récepteur.
  Le capteur couvre un angle de 90°-110° et une distance de 4-8m, selon les conditions
  environnementales.
  7. Indicateur
  lumineux
  (émetteur)
  L'indicateur bleu clignote : Le capteur détecte un mouvement.
  L'indicateur bleu est allumé : La tension est trop basse. Chargez la pile.
  Sécurité
  Sécurité générale
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
  Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
  consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
  Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le
  manuel.
  N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
  défectueux, remplacez-le immédiatement.
  L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
  L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
  N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
  N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
  N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
  Ne couvrez pas l'appareil.
  Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
  Maintenez l'appareil à l'écart des objets inammables.
  Sécurité des piles
  Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
  N'utilisez jamais des piles usées avec des piles neuves.
  N'utilisez pas des piles de marques ou de types diérents.
  N'installez pas les piles selon une polarité inversée.
  Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.
  N'exposez pas les piles à l'eau.
  N'exposez pas les piles au feu ou à une chaleur excessive.
  Les piles chargées à fond ont tendance à fuir. Pour éviter d'endommager l'appareil, retirez les piles si vous laissez
  l'appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.
  Si du liquide s'échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire.
  Support
  Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support.
  Italiano - Descrizione
  1. Pulsante di
  accensione/
  spegnimento
  Premere il pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.
  2. Pulsante del
  codice
  Installare le batterie. Premere e rilasciare il pulsante per entrare in modalità di apprendimento
  del codice.
  Per accoppiare il dispositivo con il trasmettitore, inserire le batterie nel trasmettitore. Il
  dispositivo rileva automaticamente il segnale del trasmettitore. Il dispositivo emette un
  segnale 'din-don’ e la luce blu lampeggia varie volte per indicare che l’associazione è stata
  correttamente completata.
  Per cancellare il codice, tenere premuto il pulsante del codice, accendere il dispositivo, inserire
  le batterie e rilasciare il pulsante.
  3. Pulsante della
  suoneria
  Premere il pulsante per selezionare una suoneria.
  Dopo lo spegnimento del dispositivo, viene impostata la suoneria predenita.
  4. Indicatore
  L’indicatore lampeggia: Il trasmettitore ha rilevato il movimento.
  L’indicatore è acceso: Le batterie sono scariche. Ricaricare le batterie.
  5. Trasmettitore
  Il dispositivo ha un collegamento wireless con il trasmettitore.
  Installare il trasmettitore in ambienti interni, su un balcone o in garage.
  Non installare il trasmettitore in posizioni illuminate da luce solare diretta o riessa.
  6. Sensore di
  movimento
  (trasmettitore)
  Quando il sensore di movimento a infrarossi rileva un movimento nell’area controllata, viene
  emesso un allarme acustico e una luce di allarme lampeggia. Il trasmettitore invia un segnale
  al ricevitore.
  Il sensore ha una copertura angolare di 90°-110° su una distanza di 4-8 m a seconda delle
  condizioni ambientali.
  7. Indicatore
  (trasmettitore)
  La spia blu lampeggia: Il sensore rileva il movimento.
  La spia blu è accesa: La tensione è troppo bassa. Ricaricare la batteria.
  Sicurezza
  Sicurezza generale
  Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
  Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
  dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel
  manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo
  immediatamente.
  Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
  Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
  Non utilizzare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
  Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
  Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.
  Non coprire il dispositivo.
  Collocare il dispositivo su una supercie stabile e piana.
  Tenere il dispositivo a distanza da oggetti inammabili.
  Sicurezza relativa alla batteria
  Utilizzare esclusivamente le batterie indicate nel manuale.
  Non mischiare batterie nuove e vecchie.
  Non utilizzare batterie di tipi o marchi diversi.
  Non installare le batterie invertendo la polarità.
  Non mettere in corto circuito o disassemblare le batterie.
  Non esporre le batterie all'acqua.
  Non esporre le batterie a amme o calore eccessivo.
  Le batterie sono soggette a perdite quando sono completamente scariche. Per evitare di danneggiare il prodotto,
  rimuovere le batterie quando viene lasciato incustodito per periodi prolungati.
  Nel caso di contatto del liquido delle batterie con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente con acqua fresca.
  Assistenza
  Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support
  Português - Descrição
  1. Botão de ligar/
  desligar
  Utilize o botão para ligar ou desligar o dispositivo.
  2. Botão de
  código
  Coloque as pilhas. Prima e solte o botão para aceder ao modo de memorização de código.
  Para emparelhar o dispositivo com o transmissor, coloque as pilhas no respetivo transmissor.
  O dispositivo deteta automaticamente o sinal do transmissor. O dispositivo emite um som
  "ding dong" e a luz azul pisca várias vezes para indicar que o emparelhamento foi realizado
  com sucesso.
  Para eliminar o código, prima e mantenha o botão de código premido, ligue o dispositivo,
  coloque as pilhas e solte o botão.
  3. Botão do toque
  Prima o botão para selecionar um toque.
  Depois de desligar o dispositivo, é denido o toque predenido.
  4. Luz indicadora
  A luz pisca: O transmissor detetou movimento.
  A luz está acesa: As pilhas estão fracas. Carregue as pilhas.
  5. Transmissor
  O dispositivo tem uma ligação sem os ao transmissor.
  Instale o transmissor no interior, numa varanda ou na garagem.
  Não instale o transmissor em locais com luz direta do sol ou que a reitam.
  6. Sensor de
  movimento
  (transmissor)
  Quando o sensor de movimento por infravermelhos deteta movimento na área de indução, é
  emitido um sinal de alarme e a luz de alarme pisca. O transmissor envia sinais ao recetor.
  O sensor tem um ângulo de cobertura de 90°-110° e uma distância de 4-8 m, dependendo das
  condições ambientais.
  7. Luz indicadora
  (transmissor)
  A luz azul pisca: O sensor deteta movimento.
  A luz azul está acesa: A tensão é demasiado baixa. Carregue a pilha.
  Segurança
  Segurança geral
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
  O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
  das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
  Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
  descritas no manual.
  Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
  defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
  O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
  O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
  Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
  Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
  Não utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo
  automaticamente.
  Não cubra o dispositivo.
  Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
  Mantenha o dispositivo afastado de objetos inamáveis.
  Segurança das pilhas
  Utilize apenas as pilhas indicadas neste manual.
  Não misture pilhas usadas e novas.
  Não utilize pilhas de tipos ou marcas diferentes.
  Não instale as pilhas com polaridade invertida.
  Não coloque as pilhas em curto-circuito nem as desmonte.
  Não exponha as pilhas a água.
  Não exponha as pilhas a fogo ou calor excessivo.
  As pilhas facilmente apresentam fugas quando totalmente descarregadas. Para evitar danos ao produto, retire as pilhas
  sempre que não for utilizar o produto durante longos períodos de tempo.
  Se o líquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou vestuário, lave imediatamente com água corrente.
  Suporte
  Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support
  Dansk – Beskrivelse
  1. Tænd/sluk-knap Brug knappen for at tænde eller slukke for enheden.
  2. Kodeindstillingsknap
  Sæt batterierne i. Tryk og slip knappen for at åbne kodeindlæringsfunktionen.
  Sæt batterierne senderen, når enheden skal parres med senderen. Enheden registrerer
  automatisk signalet fra senderen. Enheden udsender en "ding-dong"-lyd, og den blå
  lampe blinker ere gange for at angive, at parringen er gennemført.
  Slet koden ved at trykke og holde kodeindstillingsknappen nede, tænde for enheden,
  sætte batterierne i og slippe knappen.
  3. Ringetone-knap
  Tryk på knappen for at vælge en ringetone.
  Efter enheden har været slukket, så er standardringetonen indstillet.
  4. Indikatorlampe:
  Lampen blinker: Senderen har registreret bevægelse.
  Lampen er tændt: Batterierne har lav ladetilstand. Oplad batterierne
  5. Transmitter
  Enheden har en trådløs forbindelse til senderen.
  Installér senderen indendørs, på en altan eller i garagen.
  Senderen må ikke installeres på steder, hvor den er udsat for direkte eller reekteret
  sollys.
  6. Bevægelsessensor
  (sender)
  Hvis den infrarøde bevægelsessensor registrerer bevægelse i induktionsområdet, så
  udsendes en hørbar alarm, og en alarmlampe blinker. Senderen sender signaler til
  modtageren.
  Sensoren har en rækkevidde på en vinkel på 90°-110° og en afstand på 4-8 meter,
  afhængigt af de omgivende forhold.
  7. Indikatorlampe
  (sender)
  Den blå lampe blinker: Sensoren registrerer bevægelse.
  Den blå lampe er tændt: Spændingen er for lav. Oplad batteriet.
  Sikkerhed
  Generel sikkerhed
  Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
  Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
  overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
  Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
  Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
  omgående udskiftes.
  Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
  Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
  Brug ikke enheden på meget fugtige steder som f.eks. badeværelser og ved svømmebassiner.
  Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
  Brug ikke en timer eller et separat ernbetjeningssystem, som tænder enheden automatisk.
  Dæk ikke enheden til.
  Placér enheden på en stabil, ad overade.
  Hold lampen væk fra brændbare genstande.
  Batterisikkerhed
  Brug kun de batterier, som er nævnt i vejledningen.
  Brug ikke gamle og nye batterier sammen.
  Brug ikke batterier af anden type eller mærker.
  Installer ikke batterierne med omvendt polaritet.
  Kortslut eller afmonter ikke batterierne.
  Udsæt ikke batterierne for vand.
  Udsæt ikke batterierne for ild eller overdreven varme.
  Batterier kan lække, når de er fuldt aadede. For at undgå skade på produktet skal batterierne ernes, når de produktet
  efterlades uden opsyn i et længere tidsrum. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller tøj, skylles omgående
  med frisk vand.
  Support
  Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/support
  Norsk - Beskrivelse
  1. På/av-knapp Trykk på knappen for å slå på eller av enheten.
  2. Kode-knapp
  Sett inn batteriene. Trykk og slipp knappen for å gå inn i kodelæremodus.
  Hvis du vil koble enheten til senderen, setter du batteriene inn i senderen. Enheten
  registrerer automatisk signalet fra senderen. Enheten gir en "Ding Dong"-lyd og det blå lyset
  blinker ere ganger for å indikere at sammenkoblingen var vellykket.
  For å erne koden, trykk og hold kode-knappen, slå på enheten, sett i batteriene og slipp
  knappen.
  3. Ringetone-knapp
  Trykk på knappen for å velge en ringetone.
  Når enheten slås av, angis standard ringetone.
  4. Indikatorlys
  Lyset blinker: Senderen har oppdaget bevegelse.
  Lyset er på: Lavt batterinivå. Lad batteriene.
  5. Transmitter
  Enheten har en trådløs tilkobling til senderen.
  Installer senderen innendørs, på en balkong eller i garasjen.
  Ikke installer senderen på steder som har direkte eller reektert sollys.
  6. Bevegelsessensor
  (sender)
  Når IR-bevegelsessensoren registrerer bevegelse i innledningsområdet, avgir den
  alarmsignal og alarmlampen blinker. Senderen sender signaler til mottakeren.
  Sensoren har en dekning på en 90° - 110° vinkel og en avstand på 4-8 m, avhengig av
  miljøforhold.
  7. Indikatorlampe
  (sender)
  Det blå lyset blinker: Sensoren oppdager bevegelse.
  Det blå lyset er på: Spenningen er for lav. Lad opp batteriet.
  Sikkerhet
  Generell sikkerhet
  Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
  Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
  overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
  Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i
  bruksanvisningen.
  Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
  Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
  Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
  Ikke bruk enheten på steder med høy luftfuktighet, som på bad og ved svømmebasseng.
  Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
  Ikke bruk en tidtaker eller et separat ernkontrollsystem som slår på enheten automatisk.
  Ikke dekk til enheten.
  Plasser enheten på en jevn, at overate.
  Hold enheten borte fra brennbare gjenstander.
  Batterisikkerhet
  Bruk bare batteriene som er nevnt i denne veiledningen.
  Ikke bland gamle og nye batterier.
  Ikke bruk batterier av ulike typer eller merker.
  Ikke sett inn batterier i omvendt polaritet.
  Ikke kortslutt eller demonter batteriene.
  Ikke utsett batteriene for vann.
  Ikke utsett batteriene for brann eller overdreven varme.
  Batterier er mer utsatt for lekkasje når de helt utladet. For å unngå skader på produktet, ta ut batteriene når du forlater
  produktet uten tilsyn i lengre perioder.
  Hvis væske fra batteriene kommer i kontakt med hud eller klær, må du skylle med friskt vann umiddelbart.
  Support
  Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support.
  Svenska - Beskrivning
  1. På/av-knapp Använd knappen för att sätta på eller stänga av enheten.
  2. Kodknapp
  Installera batterierna. Tryck och släpp upp knappen för att gå till kodinlärningsläge.
  För att parkoppla enheten med sändaren, sätt i batterierna i sändaren. Enheten upptäcker
  automatiskt sändarens signal. Enheten avger ett "ding dong"-ljud och det blå ljuset blinkar
  era gånger för att indikera att parkopplingen lyckades.
  För att rensa koden, tryck och håll ned kodknappen, sätt på enheten, sätt i batterierna och
  släpp knappen.
  3. Ringsgnal-
  knapp
  Tryck på knappen för att välja en ringsignal.
  När enheten har stängts av ställs standard ringsignal in.
  4. Indikator
  Lampan blinkar: Sändaren har upptäckt rörelse.
  Lampan lyser fast: Batterinivån är låg. Laddar batterierna.
  5. Sändare
  Enheten har en trådlös anslutning till sändaren.
  Installera sändaren inomhus, på en balkong eller i garaget.
  Installera inte sändaren på platser som har direkt eller reektera solljus.
  6. Rörelsesensor
  (sändare)
  När den infraröda rörelsedetektorn detekterar rörelse i induktionsområdet, hörs en larmsignal
  och ett larmlampa blinkar. Sändaren skickar signaler till mottagaren.
  Sensorn har en täckning på 90° -110° vinkel och ett avstånd på 4-8m beroende på
  omgivningsförhållandena.
  7. Indikatorlampa
  (sändare)
  Den blå lampan blinkar: Sensorn detekterar rörelse.
  Den blå lampan är på: Spänningen är för låg. Ladda batteriet.
  Säkerhet
  Allmän säkerhet
  Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
  Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att
  säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
  Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
  bruksanvisning.
  Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut
  omedelbart.
  Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
  Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
  Använd inte enheten på platser med hög luftfuktighet, så som badrum och vid pooler.
  Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
  Använd inte en timer eller en separat ärrstyrt system som sätter på enheten automatiskt.
  Täck inte över enheten.
  Placera enheten på en stabil, platt yta.
  Håll enheten borta från brandfarliga föremål.
  Batterisäkerhet
  Använd endast de batterier som omnämns i denna bruksanvisning.
  Blanda inte gamla och nya batterier.
  Använd inte batterier av olika typ eller märke.
  Montera inte batterierna med polerna felvända.
  Kortslut eller öppna inte batterierna.
  Utsätt inte batterierna för vatten.
  Utsätt inte batterierna för eld eller kraftig värme.
  Det nns risk för att batterierna läcker när de är helt urladdade. Undvik skada på produkten genom att avlägsna
  batterierna när produkten inte används under längre perioder.
  Skölj omedelbart med vatten om vätska från batterierna kommer i kontakt med skinn eller kläder.
  Support
  Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.nedis.com/support
  Suomi - Kuvaus
  1. Virtapainike Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta.
  2. Koodipainike
  Asenna paristot. Siirry koodin oppimistilaan painamalla painiketta hetkellisesti.
  Muodosta laitepari lähettimen kanssa laittamalla paristot lähettimeen. Laite havaitsee
  automaattisesti lähettimen signaalin. Laitteesta kuuluu ”ding-dong”-ääni ja sininen valo vilkkuu
  useita kertoja osoittaen laiteparin muodostuksen onnistuneen.
  Tyhjennä koodi pitämällä koodipainiketta painettuna, käynnistämällä laite, laittamalla paristot
  paikalleen ja vapauttamalla sitten painike.
  3. Soittoääni-
  painike
  Valitse soittoääni painamalla painiketta.
  Sammutettuasi laitteen oletussoittoääni on asetettu.
  4. Ilmaisinvalot
  Valo vilkkuu: Lähetin on havainnut liikettä.
  Valo palaa: Paristot ovat lähes tyhjät. Lataa paristot.
  5. Lähetin
  Laitteella on langaton yhteys lähettimeen.
  Asenna lähetin sisätiloihin, parvekkeelle tai autotalliin.
  Älä asenna lähetintä paikkoihin, joissa se altistuu suoralle tai heijastuvalle auringonvalolle.
  6. Liikeanturi
  (lähetin)
  Infrapuna liikeanturin havaitessa liikettä toiminta-alueella, annetaan hälytyssignaali ja
  hälytysvalo vilkkuu. Lähetin lähettää signaalin vastaanottimeen.
  Anturin toiminta-alueen kulma on 90° - 110° ja etäisyys 4 - 8 m ympäristöolosuhteista riippuen.
  7. Ilmaisinvalo
  (lähetin)
  Sininen valo vilkkuu: Lähetin on havainnut liikettä.
  Valo palaa: Jännite liian alhainen. Lataa paristo.
  Turvallisuus
  Yleinen turvallisuus
  Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
  Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden
  laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta käytöstä.
  Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun
  tarkoitukseen.
  Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
  Laite sopii vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
  Laite sopii vain kotikäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.
  Älä käytä laitetta paikoissa, kuten kylpyhuoneissa ja uima-allashuoneissa, joissa on korkea suhteellinen kosteus.
  Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien esineiden lähellä.
  Älä käytä ajastinta tai erillistä kauko-ohjausjärjestelmää, joka kytkee laitteen päälle automaattisesti.
  Älä peitä laitetta.
  Aseta laite vakaalle tasapinnalle.
  Pidä laite pois palavien materiaalien läheisyydestä.
  Paristoturvallisuus
  Käytä vain käsikirjassa mainittuja paristoja.
  Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
  Älä käytä eri tyyppisiä tai eri merkkisiä paristoja.
  Älä asenna paristoja väärin päin.
  Älä aiheuta paristoissa oikosulkua tai pura niitä.
  Älä altista paristoja vedelle.
  Älä altista paristoja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
  Paristot saattavat vuotaa, kun ne ovat täysin tyhjät. Jotta tuote ei vaurioidu, poista paristot jättäessäsi tuotteen
  valvomatta pitemmäksi aikaa.
  Jos paristoista vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele välittömästi raikkaalla vedellä.
  Tuki
  Jos tarvitset apua tai jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa: www.nedis.com/support
  Ελληνικά - Περιγραφή
  1. Κουπί On/o Χρησιοποιήστε το κουπί για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
  2. Κουπί κωδικού
  Εγκαταστήστε τι παταρίε. Πατήστε και αφήστε το κουπί για να εισέλθετε στη λειτουργία
  εκάθηση κωδικού.
  Για να συνδέσετε τη συσκευή ε τον ποπό, τοποθετήστε τι παταρίε στον ποπό. Η συσκευή
  αυτόατα εντοπίζει το σήα του ποπού. Η συσκευή εκπέπει έναν ήχο "ντινγκ ντογνκ" και η
  πλε λυχνία αναβοσβήνει αρκετέ φορέ υποδεικνύοντα ότι η ζεύξη ήταν επιτυχή.
  Για να καθαρίσετε τον κωδικό, πιέστε παρατεταένα το κουπί κωδικού, ενεργοποιήστε τη
  συσκευή, τοποθετήστε τι παταρίε και αφήστε το κουπί.
  3. Κουπί
  κουδουνίσατο
  Πιέστε το κουπί για να επιλέξετε ένα κουδούνισα.
  Μετά την απενεργοποίηση τη συσκευή, ορίζεται το προεπιλεγένο κουδούνισα.
  4. Ενδεικτική λυχνία
  Η λυχνία αναβοσβήνει: Ο ποπό διαθέτει λειτουργία ανίχνευση κίνηση.
  Η λυχνία είναι αναένη: Οι παταρίε είναι άδειε. Φορτίστε τι παταρίε.
  5. Ποπό
  Η συσκευή διαθέτει ασύρατη σύνδεση ε τον ποπό.
  Εγκαταστήστε τον ποπό σε εσωτερικό χώρο, σε παλκόνι ή στο γκαράζ.
  Μην εγκαταστήσετε τον ποπό σε έρη που εκτίθενται ή αντανακλούν το φω του ήλιου.
  6. Αισθητήρα
  κίνηση (ποπό)
  Όταν ο αισθητήρα κίνηση υπερύθρων ανιχνεύσει κίνηση στην περιοχή επαγωγή, ηχεί ο
  συναγερό και αναβοσβήνει το φω του συναγερού. Ο ποπό στέλνει σήα στον δέκτη.
  Ο αισθητήρα καλύπτει εύρο γωνία 90°-110° και απόσταση 4-8m ανάλογα ε τι
  περιβαλλοντικέ συνθήκε.
  7. Ενδεικτική λυχνία
  (ποπό)
  Η πλε λυχνία αναβοσβήνει: Ο αισθητήρα ανιχνεύει κίνηση.
  Η πλε λυχνία είναι αναένη: Η τάση είναι πολύ χαηλή. Φορτίστε την παταρία.
  Ασφάλεια
  Γενική ασφάλεια
  ιαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για ελλοντική αναφορά.
  Ο κατασκευαστή δεν φέρει καία ευθύνη για τυχόν επακόλουθε βλάβε ή άλλε υλικέ και σωατικέ βλάβε που
  ενδέχεται να προκληθούν λόγω τη η τήρηση των οδηγιών ασφαλεία και τη ακατάλληλη χρήση τη συσκευή.
  Χρησιοποιείτε τη συσκευή όνο για του προοριζόενου σκοπού. Μη χρησιοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικού
  σκοπού από του περιγραφόενου στο εγχειρίδιο.
  Μη χρησιοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τήα τη έχει ζηιά ή ελάττωα. Εάν η συσκευή έχει ζηιά ή
  ελάττωα, αντικαταστήστε την αέσω.
  Η συσκευή ενδείκνυται όνο για εσωτερική χρήση. Μη χρησιοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
  Η συσκευή ενδείκνυται όνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιοποιείτε τη συσκευή για επορικού σκοπού.
  Μην χρησιοποιείτε τη συσκευή σε τοποθεσίε ε υψηλή υγρασία, όπω σε πάνια και πισίνε.
  Μην χρησιοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πανιέρε, ντουζιέρε, νιπτήρε ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
  Μην χρησιοποιείτε χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστηα τηλεχειρισού, το οποίο ενεργοποιεί αυτόατα τη συσκευή.
  Μην καλύπτετε τη συσκευή.
  Τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
  ιατηρείτε τη συσκευή ακριά από εύφλεκτα αντικείενα.
  Ασφάλεια μπαταριών
  Χρησιοποιείτε όνο τι παταρίε που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
  Μην χρησιοποιείτε αζί παλιέ και νέε παταρίε.
  Μην χρησιοποιείτε παταρίε διαφορετικού τύπου ή άρκα.
  Μην εγκαθιστάτε παταρίε ε αντίστροφη πολικότητα.
  Μην βραχυκυκλώνετε ή αποσυναρολογείτε τι παταρίε.
  Μην εκθέτετε τι παταρίε σε νερό.
  Μην εκθέτετε τι παταρίε σε φωτιά ή υπερβολική θερότητα.
  Υπάρχει εγάλη πιθανότητα διαρροή των παταριών εάν αποφορτιστούν πλήρω. Προ αποφυγή ζηιά στο προϊόν,
  αφαιρέστε τι παταρίε όταν αφήνετε το προϊόν ανεπιτήρητο για εγαλύτερε χρονικέ περιόδου.
  Εάν υγρό των παταριών έρθει σε επαφή ε το δέρα ή το ρουχισό, ξεπλύνετε αέσω ε καθαρό νερό.
  Υποστήριξη
  Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια ή επιθυείτε να υποβάλετε σχόλια ή προτάσει, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nedis.
  com/support
  Polski - Opis
  1. Przycisk wł./wył Użyj tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
  2. Przycisk kodu
  Zamontuj baterie. Naciśnij i zwolnij przycisk, aby przejść do trybu kodu.
  Aby sparować urządzenie z nadajnikiem, włóż baterie do nadajnika. Urządzenie automatycznie
  wykryje sygnał nadajnika. Urządzenie wyemituje dźwięk „ding dong” a niebieska lampka
  zamiga kilkakrotnie, aby wskazać, że parowanie się powiodło.
  Aby usunąć kod, naciśnij i przytrzymaj przycisk kodu, włącz urządzenie, wsadź baterie i zwolnij
  przycisk.
  3. Przycisk
  dzwonka
  Naciśnij przycisk, aby wybrać dzwonek.
  Po wyłączeniu urządzenia ustawiony jest dzwonek domyślny.
  4. Lampka
  kontrolna
  Lampka miga: Nadajnik wykrył ruch.
  Lampka się świeci: Niski poziom naładowania baterii. Zmień baterie.
  5. Nadajnik
  Urządzenie jest bezprzewodowo połączone z nadajnikiem.
  Zainstaluj nadajnik w pomieszczeniu, na balkonie lub w garażu.
  Nie instaluj nadajnika w miejscach, gdzie bezpośrednio lub przez odbicie pada światło
  słoneczne.
  6. Czujnik ruchu
  (nadajnik)
  Gdy czujnik ruchu na podczerwień wykrywa ruch w obszarze indukcji, rozlega się dźwięk
  alarmu i migają lampki alarmowe. Nadajnik wysyła sygnały do odbiornika.
  Czujnik ma zasięg kąta 90°-110° i 4-8 metrów odległości, w zależności od warunków
  środowiskowych.
  7. Lampka
  kontrolna
  (nadajnik)
  Niebieska lampka miga: Czujnik wykrywa ruch.
  Niebieska lampka się świeci: Napięcie jest zbyt niskie. Zmień baterię.
  Bezpieczeństwo
  Ogólne zasady bezpieczeństwa
  Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do
  wykorzystania w przyszłości.
  Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia osób powstałe w wyniku
  nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i niewłaściwego użytkowania urządzenia.
  Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż
  określono w instrukcji.
  Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone
  lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
  Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
  Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia nie wolno używać do celów handlowych.
  Nie używać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki i baseny.
  Nie wolno korzystać zurządzenia wpobliżu wanien, pryszniców, zlewów lub innych zbiorników napełnionych wodą.
  Nie używać regulatora czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania umożliwiającego automatyczne
  włączenie urządzenia.
  Nie przykrywać urządzenia.
  Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.
  Urządzenie należy przechowywać z dala od przedmiotów łatwopalnych.
  Bezpieczne korzystanie z baterii
  Używać wyłącznie baterii wskazanych w instrukcji.
  Nie używać razem starych i nowych baterii.
  Nie używać baterii różnych typów lub marek.
  Nie zakładać baterii w odwrotnej biegunowości.
  Nie powodować zwarcia baterii ani ich nie demontować.
  Nie wystawiać baterii na działanie wody.
  Nie wystawiać baterii na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury.
  Przy całkowitym rozładowaniu baterii może dojść do ich wycieku. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy wyjąć z
  niego baterie, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy okres czasu.
  Jeśli płyn z baterii wejdzie w styczność ze skórą lub ubraniem, należy niezwłocznie przepłukać czystą wodą.
  Wsparcie
  Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz uwagi lub sugestie, prosimy o odwiedzenie strony www.nedis.com/support
  Čeština - Popis
  1. Tlačítko zapnutí/
  vypnutí
  Stisknutím tlačítka zařízení zapnete nebo vypnete.
  2. Tlačítko pro kódu
  Nainstalujte baterii. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zadání režimu kódu učení.
  Pro spárování zařízení s vysílačem vložte baterie do vysílače. Zařízení automaticky rozpozná
  signál vysílače. Zařízení vydá zvonivý zvuk a modré světlo několikrát zabliká, což udává, že
  spárování se podařilo.
  Pro vymazání kódu držte stisknuté tlačítko kódu, zapněte zařízení, vložte do něj baterie a
  uvolněte tlačítko.
  3. Tlačítko vyzvánění
  Stisknutím tlačítka vyberete zvonění.
  Po vypnutí zařízení se nastaví výchozí vyzvánění.
  4. Světelný indikátor
  Světlo bliká: Vysílač zjistil pohyb.
  Světlo svítí: Baterie jsou slabé. Nabijte baterii.
  5. Vysílač
  Zařízení má bezdrátové připojení k vysílači.
  Nainstalujte vysílač uvnitř, na balkóně nebo v garáži.
  Neinstalujte vysílač v místech, kde svítí přímé sluneční světlo nebo kde se odráží sluneční
  světlo.
  6. Snímač pohybu
  (vysílač)
  Když infračervený snímač pohybu rozpozná pohyb v oblasti indukce, zazní signál alarmu a
  bliká světlo alarmu. Vysílač vyšle signály přijímači.
  Úhel pokrytí snímače je 90°-110° a vzdálenost pokrytí je 4-8 m, v závislosti na podmínkách
  prostředí.
  7. Kontrolka (vysílač)
  Modré světlo bliká: Snímač rozpozná pohyb.
  Modré světlo svítí: Napětí je příliš nízké. Nabijte baterii.
  Bezpečnost
  Všeobecné bezpečnostní pokyny
  Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
  Výrobce není zodpovědný za následné škody nebo poškození vlastnictví nebo zranění osob způsobené nedodržováním
  zde uvedených bezpečnostních pokynů nebo nesprávným použitím výrobku.
  Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
  Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě
  jej vyměňte.
  Toto zařízení je určeno pouze pro použití v místnosti. Nepoužívejte zařízení v exteriérech.
  Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení pro komerční účely.
  Zařízení nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí vzduchu, jako jsou koupelny a bazény.
  Zařízení nepoužívejte ve vaně, ve sprše, v umyvadle ani v jiných nádobách obsahujících vodu.
  Nepoužívejte časovač ani samostatný systém dálkového ovládání, které zařízení automatický zapíná.
  Zařízení nezakrývejte.
  Zařízení postavte na stabilní, rovný povrch.
  Zařízení neponechávejte v blízkosti hořlavých předmětů.
  Pokyny pro použití baterií
  Používejte pouze baterie uvedené v návodu.
  Nevkládejte zároveň staré a nové baterie.
  Nepoužívejte baterie jiného typu ani značky.
  Baterie neinstalujte s obrácenou polaritou.
  Baterie nezkratujte ani nedemontujte.
  Nevystavujte baterie působení vody.
  Nevystavujte baterie působení ohně či nadměrného tepla.
  Při úplném vybití mají baterie tendence vytékat. Abyste zabránili poškození produktu, vyjměte baterie, pokud necháváte
  produkt na delší dobu bez dozoru.
  Pokud se kapalina z baterie dostane do styku s pokožkou nebo oblečením, okamžitě je opláchněte čistou vodou.
  Podpora
  Pokud potřebujete další pomoc nebo máte návrhy nebo připomínky, navštivte www.nedis.com/support
  Magyar - Leírás
  1. Be-/kikapcsoló
  gomb
  Nyomja meg a gombot a készülék be- és kikapcsolásához.
  2. Kód gomb
  Helyezze be az elemeket. Nyomja meg és engedje fel a gombot a kódtanulás üzemmódba
  kapcsoláshoz.
  Ahhoz, hogy az eszközt párosítani tudja a jeladóval, helyezze be az elemeket a jeladóba.
  Az eszköz automatikusan érzékeli a jeladó jelét. Az eszköz egy „ding-dong” hangjelzést ad,
  illetve a kék lámpa is többször felvillan, így jelezve, hogy az illesztés sikeres volt.
  A kód törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a kód gombot, kapcsolja be a készüléket,
  helyezze be az elemeket és engedje fel a gombot.
  3. Csengőhang
  gomb
  Nyomja meg a gombot egy csengőhang kiválasztásához.
  A készülék kikapcsolását követően az alapértelmezett hangjelzés kerül beállításra.
  4. Visszajelző lámpa
  A lámpa villog: A jeladó mozgást érzékelt.
  A visszajelző lámpa világít: Az elemek töltöttsége alacsony. Töltse fel az elemeket
  5. Jeladó
  Az eszköz vezeték nélkül csatlakozik a jeladóhoz.
  Telepítse a jeladót zárt térben, az erkélyen vagy a garázsban.
  Ne telepítse a jeladót olyan helyre, ahol közvetlen vagy visszavert napfény érheti.
  6. Mozgásérzékelő
  (jeladó)
  Ha az infravörös mozgásérzékelő mozgást érzékel a meghatározott területen, egy riasztó
  hang szólal meg és a lámpa villog. A jeladó jelet küld a vevőegységnek.
  A környezeti viszonyoktól függően a szenzor 90°-110°-os szögben 4-8 m távolságot fed le.
  7. Visszajelző lámpa
  (jeladó)
  A kék lámpa villog: A szenzor mozgást érzékel.
  A kék lámpa világít: A feszültség túl alacsony. Töltse fel az elemet.
  Biztonság
  Általános biztonság
  A használat előtt gyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belenézhessen.
  A termékre vonatkozó biztonsági szabályok megszegése vagy a termék nem rendeltetésszerű használata miatt
  bekövetkező anyagi és következményes károkért és sérülésekért a gyártó nem vállal felelősséget.
  Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
  Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket
  azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
  A termék csak beltéri használatra készült. Ne használja a terméket kültérben.
  A termék csak otthoni használatra készült. Ne használja a terméket kereskedelmi célokra.
  Ha használja a készüléket olyan helyen, ahol magas a páratartalom, pl. fürdőszobában és medencetérben.
  Ne használja kád, zuhany, mosdókagyló vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
  Ne használjon időzítőt vagy más önálló távvezérlő rendszer az eszköz automatikus kapcsolásához.
  Ne fedje le a készüléket.
  Helyezze a terméket stabil, sík felületre.
  Tartsa távol a terméket gyúlékony anyagoktól.
  Elemekkel kapcsolatos biztonsági előírások
  Kizárólag az útmutatóban meghatározott elemeket használja.
  Ne keverje a használt és új elemeket.
  Ne használjon eltérő típusú vagy márkájú elemeket.
  Ne próbálja fordított polaritással behelyezni az elemeket.
  Ne zárja rövidre és ne szerelje szét az elemeket.
  Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje víz.
  Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje tűz vagy túlzott mértékű hő.
  A teljesen kisült elemek hajlamosak elfolyni. A termék esetleges megrongálódásának elkerülése érdekében az elemeket
  ki kell venni, ha a terméket hosszabb ideig nem kívánja használni.
  Ha az elemből szivárgó folyadék bőrrel vagy ruhával érintkezik, akkor a szennyezett felületet azonnal öblítse le tiszta
  vízzel.
  Támogatás
  Ha további segítségre van szüksége, illetve megjegyzése vagy javaslata lenne, keresse fel a www.nedis.com/support weboldalt.
  Română - Descrierea
  1. Buton pornire/
  oprire
  Utilizai butonul pentru a porni sau opri dispozitivul.
  2. Buton codare
  Instalai bateriile. Apăsai i eliberai butonul pentru a intra în modul de învăare cod.
  Pentru a asocia dispozitivul cu transmiătorul, introducei bateriile în transmiător. Dispozitivul
  detectează automat semnalul transmiătorului. Dispozitivul emite un sunet asemănător unui
  clopot, iar lumina albastră clipete de câteva ori pentru a indica reuit asocierii.
  Pentru a terge codul, inei apăsat butonul de codare, pornii dispozitivul, introducei bateriile
  i eliberai butonul.
  3. Buton sonerie
  Apăsai butonul pentru a selecta o sonerie.
  După ce dispozitivul a fost oprit, se setează soneria implicită.
  4. Lumină
  indicatoare
  Lumina clipete: Transmiătorul a detectat micare.
  Lumina este pornită: Bateriile sunt epuizate. Încărcai bateriile.
  5. Transmiător
  Dispozitivul are o conexiune fără r la transmiător.
  Instalarea transmiătorul în spaii interioare, pe balcoane sau în garaj.
  Nu instalai transmiătorul în locuri în care se aă lumină solară directă sau care reectă lumina
  solară.
  6. Senzor de
  micare
  (transmiător)
  Când senzorul de micare cu infrarou detectează micare în zona de inducie, se emite un
  semnal de alarmă i lumina de alarmă clipete. Transmiătorul trimite semnale către receptor.
  Senzorul are un unghi de acoperire de 90°-110° i o distană de 4-8m, în funcie de condiiile
  de mediu.
  7. Lumină
  indicatoare
  (transmiător)
  Lumina albastră clipete: Senzorul detectează micare.
  Lumina albastră este pornită: Tensiunea este prea scăzută. Încărcai bateria.
  Siguranţă
  Instrucţiuni generale de siguranţă
  Citii manualul cu atenie înainte de utilizare. Păstrai manualul pentru consultări ulterioare.
  Producătorul nu este responsabil de daunele directe sau daunele aduse proprietăii sau persoanelor, cauzate de
  nerespectarea instruciunilor de sigurană i utilizarea incorectă a dispozitivului.
  Utilizai dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizai dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
  Nu utilizai dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuii
  imediat dispozitivul.
  Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior. Nu utilizai dispozitivul în spaii exterioare.
  Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare domestică. Nu utilizai dispozitivul în scopuri comerciale.
  Nu utilizai dispozitivul în locuri cu umiditate ridicată, precum băi i piscine.
  Nu utilizai dispozitivul lângă căzi, duuri, chiuvete sau alte recipiente cu apă.
  Nu utilizai un temporizator sau o telecomandă separată care să comute automat dispozitivul.
  Nu acoperii dispozitivul.
  Aezai dispozitivul pe o suprafaă stabilă i plată.
  inei dispozitivul la distană de obiecte inamabile.
  Instrucţiuni de siguranţă privind bateriile
  Folosii numai bateriile indicate în manual.
  Nu utilizai baterii noi i vechi împreună.
  Nu utilizai baterii de tipuri sau mărci diferite.
  Nu instalai bateriile cu polaritatea inversată.
  Nu scurtcircuitai i nu dezasamblai bateriile.
  Nu expunei bateriile la aciunea apei.
  Nu expunei bateriile la aciunea focului sau a căldurii intense.
  Bateriile sunt predispuse la scurgeri când sunt complet descărcate. Pentru a evita deteriorarea produsului, scoatei
  bateriile dacă lăsai produsul nesupravegheat pe perioade mai lungi de timp.
  Dacă lichidul din baterii intră în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, clătii imediat cu apă curată.
  Suport
  Dacă avei în continuare nevoie de asistenă sau avei comentarii sau sugestii, vizitai www.nedis.com/support
  Русский - Описание
  1.         .
  2.  
   .         
  .
          .
      .  
           .
         ,  , 
     .
  3.  
       .
        .
  4. 
   :   .
   :    .  .
  5. 
       .
     ,     .
      ,       
    .
  6.  
  ()
         , 
     .     .
      90°-110°,    4-8  
     .
  7. 
  ()
    :   .
    :   .  .
  Требования безопасности
  Общие правила техники безопасности
       .    
  .
          ,  
        .
      .      
        .
         . 
      .
        .   
   .
       .    
   .
          (    ).
      ,  ,    ,  .
         ,   
   .
    .
       .
       .
  Безопасность при работе с батареями
       .
        .
         .
       .
         .
      .
         .
      .       
   .
               .
  Поддержка
     www.nedis.com/support,       ,
   
Nedis ALRMMW20WT

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Nedis ALRMMW20WT kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Nedis ALRMMW20WT tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Nedis ALRMMW20WT kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Mozgásérzékelők kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 5.3. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Norvég, Finn, Török, Szlovák, Görög. Van kérdése a (z) Nedis ALRMMW20WT kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Nedis ALRMMW20WT specifikációk

Márka Nedis
Modell ALRMMW20WT
Termék Mozgásérzékelő
EAN 5412810293513
Nyelv Magyar, Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Norvég, Finn, Török, Szlovák, Görög
Fájltípus PDF
Jellemzők
Termék színe Fehér

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Mozgásérzékelő Nedis