MT Logic CL-1564MT

MT Logic CL-1564MT kézikönyv

(1)
 • Onderbouw CD klokradio
  F M S t e r e o R a d i o CL-1564MT
  NL
  Gebruiksaanwijzing
  EN
  Instruction Manual
  1
  35
  17
  20
  22
  18
  67
  89 11 14
  15
  16
  131210 4
  2
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING
  21
  19
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  Bijhetnietopvolgenvande
  veiligheidsinstructieskandefabrikantniet
  verantwoordelijkwordengesteldvoorde
  schade.
  Alshetnetsnoerbeschadigdis,moethet
  wordenvervangendoordefabrikant,de
  onderhoudsmonteurvandefabrikantofdoor
  personenmeteensoortgelijkekwalificatieom
  gevaartevoorkomen.
  Verplaatshetapparaatnooitdooraanhet
  snoertetrekken.Zorgervoordathetsnoer
  nergensinverstriktkanraken.
  Hetapparaatmoetopeenstabiele,vlakke
  ondergrondwordengeplaatst.
  Ditapparaatisuitsluitendvoorhuishoudelijk
  gebruikenvoorhetdoelwaarhetvoorbestemd
  is.
  Ditapparaatmagnietwordengebruiktdoor
  kinderenvan0tot8jaar.Ditapparaatkan
  wordengebruiktdoorkinderenvan8jaaren
  ouder,mitszijcontinuondertoezichtstaan.Dit
  apparaatkanwordengebruiktdoorpersonen
  metverminderdegeestelijke,zintuiglijkeof
  mentalevermogensofgebrekaanervaringof
  kennis,mitszijondertoezichtstaanof
  instructieskrijgenoverhoehetapparaatopeen
  veiligemanierkanwordengebruiktalsookde
  gevarenbegrijpendiemethetgebruik
  samenhangen.Kinderenmogennietmethet
  apparaatspelen.Houdhetapparaatenhet
  netsnoerbuitenbereikvankinderenjongerdan
  8jaar.Laatreinigingenonderhoudnietdoor
  kinderenuitvoeren,tenzijzeouderzijndan8
  jaarenondertoezichtstaan.
  Dompelhetsnoer,destekkerofhetapparaat
  nietonderinwaterofanderevloeistoffenom
  elektrischeschokkentevoorkomen.
  UITROEPTEKENineengelijkbenige
  driehoekwordtgebruiktomaantegevendat
  eenspecifiekonderdeelomveiligheidsredenen
  alleenmagwordenvervangendoorhet
  onderdeeldatindedocumentatieis
  gespecificeerd.
  LICHTFLITSMETPIJLSYMBOOLineen
  gelijkbenigedriehoekwordtbedoeldals
  waarschuwingvoordeaanwezigheidvan
  ongeïsoleerdegevaarlijkevoltageinde
  productbehuizingdiesterkgenoegisomeen
  risicovanelektrischeschoktevormenvoor
  personen.
  Klasse1onzichtbarelaserstraling
  aanwezig.Vermijdlangdurigkijkennaarde
  laser.
  Denetstekkerwordtgebruiktomhetapparaat
  teontkoppelenenmoetgemakkelijkbereikbaar
  blijven.Omhetapparaatvolledigvande
  stroomtoevoerlostekoppelen,moetde
  netstekkervolledigvandenetvoedingworden
  losgekoppeld.Denetstekkermagnietworden
  belemmerdenmoetgemakkelijktoegankelijk
  zijntijdenshetbeoogdegebruik.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Aan/uitknop
  2. Uitwerpknop
  3. Omhoog/Vooruitspoelknop
  4. Omlaag/Terugspoelknop
  5. Modus/Stopknop
  6. MEMScan/AMS/Afspelen/Pauzeknop
  7. Alarm1/Volumeomlaagknop
  8. Alarm2/Volumeomhoogknop
  9. Preset+/Herhaalknop
  10. Presetknop
  11. Programmeer/Geheugenknop
  12. Functie/Gebruikersknop
  13. Timerknopvoorautomatischuitschakelen/Dimmerbedieningsknop
  14. Timerknop
  15. CDlade
  16. Display
  17. Auxingang
  18. DCingang
  19. ACadapter
  20. Antenne
  21. Batterijcompartiment
  22. Montageplaat
  VOORHETEERSTEGEBRUIK
  Installatie
  Metdebijgeleverdemontageplaatkuntuhetapparaatonder
  bijvoorbeeldeenwandkastinstalleren.Gavoordeinstallatievanhet
  apparaatalsvolgttewerk:
  Schuifdemontageplaatnaarachterenenverwijderdemontageplaat.
  Kieseengeschikteplekvoordeinstallatievanhettoestel.
  Houddemontageplaatonderdeplekvoordeinstallatie.Devoorrand
  vandemontageplaatmoetzichongeveer2,2cmachterdevoorkantvan
  dekastbevinden,zodathetapparaatnadeinstallatiegelijkismetde
  kast.
  Markeerde4bevestigingspuntenmeteenpotlood.
  Maakmeteenspijkereenkleineinkepingindebevestigingslipinde
  respectievelijkeinkepingopdemontageplaat.
  Schroefdemontageplaaterstevigopmetdebijgeleverdeschroeven.
  Plaatshetapparaatschuin,metdeuitsparingenindebovenzijdevan
  hetapparaat,indemontageplaattotdathetapparaathoorbaarvastklikt.
  Zorgervoordathetapparaatgoedvastzit.
  GEBRUIK
  Hetapparaatinstellen
  Alshetapparaatvoordeeerstekeeringeschakeldwordt,startde
  automatischeupdatefunctieautomatisch.Demelding"PLEASEWAIT
  FORSETTINGTHANKS"knippertopdedisplay.Hetapparaatstelt
  automatischdedatumendetijdin.
  Hetautomatischinstellenkantot10minutenduren.Wachttotdathet
  instellenvoltooidis.
  Drukopeenwillekeurigeknopomhetautomatischinstellente
  annuleren.VerwijderdestekkeruithetstopcontactenplaatsdeAC
  adapterna30secondenterugomhetautomatischinstellenopnieuwte
  starten.
  Deradiogebruiken
  Basisfuncties
  Drukeenmaalopdeaan/uitknopomhetapparaatinteschakelen.
  Drukopdefunctie/gebruikersknopomRadioteselecteren.
  Drukopdepreset+enpresetknoppenomhetgewenstevooraf
  ingesteldestationinhetgeheugenteselecteren.
  Druknogmaalsopdeaan/uitknopomhetapparaatuitteschakelen.
  Degebruikerselecteren
  Houdalsderadioisingeschakelddefunctie/gebruikersknop1
  secondeingedruktomdehuidigegebruikertewijzigen.De
  geselecteerde"USERA"of"USERB"wordtgedurende8seconden
  opdedisplaygetoond.
  Iederegebruikerkantot32zendersinhetgeheugenopslaan.
  Handmatigradiostationszoekenenopslaan
  Stemhandmatigafopdefrequentiemetdeomhoogenomlaag
  knoppen.
  Drukopdeprogrammeer/geheugenknopenselecteervervolgensde
  gewenstepresetmetdepreset+enpresetknoppenomeenstationin
  hetgeheugenopteslaan.Druknogmaalsopdeprogrammeer/
  geheugenknopomhetstationopdegekozenpresetopteslaan.
  Automatischradiostationszoekenenopslaan(AMS)
  Houddeprogrammeer/geheugenknop3secondeningedruktomde
  AMSmodusteactiveren.
  Indezemoduszalderadioautomatischradiostationsscannenen
  opslaan.Hetscannennaarstationszaldoorgaantotdatalle
  frequentieszijngescandofallepresetszijnopgebruikt.Hiernazalde
  AMSmodusautomatischwordenbeëindigd.
  DeCDspelergebruiker
  Basisfuncties
  Drukeenmaalopdeaan/uitknopomhetapparaatinteschakelen.
  Drukopdefunctie/gebruikersknopomCDteselecteren.
  Druknogmaalsopdeaan/uitknopomhetapparaatuitteschakelen.
  DrukopdeuitwerpknopomdeCDladeteopenen.Plaatsdecd.Druk
  nogmaalsopdeuitwerpknopomdeCDladetesluiten.Wachtterwijl
  hetapparaatdegegevensvandeCDleest.
  Hetapparaatbegintautomatischmetafspelen.Drukopdeafspelen/
  pauzeknopomdemuziektepauzerenoftehervatten.
  Drukopdepreset+knopomdeafspeelmodusteselecteren.Demodi
  zijn"intro","random"of"repeat".
  Houddeomhoog/vooruitspoelknopomvooruittespoelen.Druk
  eenmaalomnaardevolgendetracktegaan.
  Houddeomlaag/terugspoelknopomterugtespoelen.Drukeenmaal
  omnaardevorigetracktegaan.
  Programmaafspelen
  Drukeenmaalopdeprogrammeerknopomdeprogrammeermoduste
  activeren.
  Selecteerdeeerstetrackmetdeomhoogenomlaagknoppen.Druk
  opdeprogrammeerknopomtebevestigen.Selecteerdevolgende
  track.
  Gaverdertotdatdeafspeellijst(maximaal20tracks)klaaris.Druk
  vervolgensopdeafspeelknop.
  Druktweemaalopdestopknopomdeafspeellijstteannuleren.
  DeAUXINfunctiegebruiken
  Sluituwaudiobronmeteen3,5mmaansluitingaanopdeAUXingang
  aandeachterzijdevanhetapparaat.
  Drukeenmaalopdeaan/uitknopomhetapparaatinteschakelen.
  Drukopdefunctie/gebruikersknopomAUXteselecteren.
  Gebruikdeknoppenopuwbronapparaatomhetafspelentebedienen.
  Geluidsenvolumeinstellingen
  Regelhetvolumemetdevolume+envolumeknoppen.
  WijzigdeequalizerinstellingenmetdeEQknopopde
  afstandsbediening.
  Dealarmfunctiegebruiken
  DrukopdeAlarm1ofAlarm2knop.Dealarmtijdbegintteknipperen.
  Wijzigdetijdmetdeomhoogenomlaagknoppen.Houddeknoppen
  ingedruktomhetwijzigenteversnellen.
  Drukopdetimerknopomhetalarmtypetewijzigentussendagelijks(zo
  madiwodovrza),weekend(zazo)enweekdag(madiwodovr).
  Houddetimerknopingedruktomééndagtekiezen.Druknogmaalsop
  detimerknopomdegewenstedagtekiezen.Houddetimerknop
  nogmaalsingedruktomdetimerfunctietestoppen.
  Druknogmaalsopdezelfdealarmknopomhetgewenstealarmtypete
  selecteren.Ukuntkiezentussendezoemer,radioofCD.Het
  bijbehorendesymboolwordtzichtbaaropdedisplay.Indienergeen
  zichtbaarsymboolis,betekentditdathetalarmisuitgeschakeld.
  Drukalshetalarmafgaatopeenwillekeurigeknopomhettestoppen.
  Dekookwekkergebruiken
  Drukeenmaalopdetimerknopomdetimermodusteactiveren.Wijzig
  detijdmetdeomhoogenomlaagknoppen.
  Druknogmaalsopdetimerknopomdekookwekkertestarten.
  Drukalsdetimerlooptopdetimerknopomtepauzeren.Druknogmaals
  opdetimerknopomtehervatten.Houddetimerknopingedruktomde
  kookwekkervoortijdigtestoppen.
  Delaatste30secondenvoordathetalarmbegint,zalhetapparaat10
  keerpiepen.
  Drukalshetalarmafgaatopdetimerknopomhettestoppen.
  Deknoppenvergendelen
  Houddevergrendelingsknopdriesecondeningedruktomdeknoppente
  vergrendelen.
  Houddevergrendelingsknopnogmaalsingedruktomdeknoppente
  ontgrendelen.
  Deslaaptimerfunctiegebruiken
  Drukopdetimerknopvoorautomatischuitschakelen(AOT)omde
  slaaptimerteactiveren.Drukmeerderemalenopdeknopomeentijd
  tussen90en10minutenteselecteren.
  Deslaaptimerbegintautomatischwanneerergedurende10seconden
  geenknoppenwordeningedrukt.
  Dedimmerfunctiegebruiken
  Houddedimmerknopingedruktomdedisplaytedimmen.
  Houddedimmerknopnogmaalsingedruktomdedimmerfunctiete
  deactiveren.
  Batterijbackupsysteem
  PlaatseenCR2032batterijinhetbatterijcompartimentaande
  onderzijdevanhetapparaat.
  Inhetgevalvaneenstroomstoringzalhetapparaatde
  gebruikersinstellingenonthouden.
  Weesuervanbewustdathetapparaatnietalleenopbatterijstroomzal
  werken.Debatterijisenkelbedoeldvoordebackupfunctie.
  CLEANINGANDMAINTENANCE
  Reinighetapparaatmeteenvochtigedoek.Gebruiknooitagressieveen
  schurendeschoonmaakmiddelen,schuursponzenofstaalwol;dit
  beschadigthetapparaat.
  Dompelhetapparaatnooitonderinwaterofanderevloeistoffen.Het
  apparaatisnietvaatwasserbestendig.
  GARANTIEVOORWAARDEN
  Opditproductwordteengarantievan24maandenverleend.Uw
  garantieisgeldigindienhetproductisgebruiktinovereenstemmingmet
  degebruiksaanwijzingenvoorhetdoelwaarvoorhetgemaaktis.
  Tevensdientdeorigineleaankoopbon(factuur,kassabonofkwitantie)
  tewordenoverlegdmetdaaropdeaankoopdatum,denaamvande
  retailerenhetartikelnummervanhetproduct.
  Vooruitgebreidegarantievoorwaardenverwijzenwijunaaronze
  servicewebsite:www.service.tristar.eu
  MILIEU
  Ditapparaatmagaanheteindevandelevensduurnietbijhet
  normalehuisafvalwordengedeponeerd,maarmoetbijeenspeciaal
  inzamelpuntvoorhergebruikvanelektrischeenelektronischeapparaten
  wordenaangeboden.Hetsymboolophetapparaat,inde
  gebruiksaanwijzingenopdeverpakkingattendeertuhierop.Deinhet
  apparaatgebruiktematerialenkunnenwordengerecycled.Methet
  recyclenvangebruiktehuishoudelijkeapparatenlevertueenbelangrijke
  bijdrageaandebeschermingvanonsmilieu.Informeerbijuwlokale
  overheidnaarhetinzamelpunt.
  Support
  Ukuntallebeschikbareinformatieenreserveonderdelenvindenop
  service.tristar.eu!
  FRManueld'instructions
  SÉCURITÉ
  Sivousignorezlesinstructionsdesécurité,le
  fabricantnesauraitêtretenuresponsabledes
  dommages.
  Silecordond'alimentationestendommagé,il
  doitêtreremplacéparlefabricant,son
  réparateuroudespersonnesqualifiéesafin
  d'évitertoutrisque.
  Nedéplacezjamaisl'appareilentirantsurle
  cordonetveillezàcequecederniernesoitpas
  entortillé.
  L'appareildoitêtreposésurunesurfacestable
  etnivelée.
  Cetappareilestuniquementdestinéàdes
  utilisationsdomestiquesetseulementdansle
  butpourlequelilestfabriqué.
  L'appareilnedoitpasêtreutilisépardes
  enfantsdemoinsde8ans.Cetappareilpeut
  êtreutilisépardesenfantsàpartirde8ans
  soussupervisioncontinue.Cetappareilnedoit
  pasêtreutilisépardespersonnesdontles
  capacitésphysiques,sensoriellesoumentales
  sontréduitesoumanquantd'expérienceetde
  connaissance,saufsiellessontsurveilléesou
  siellesontreçudesinstructionspourutiliser
  cetappareilentoutesécuritéenétant
  conscientesdesdangersliés.Lesenfantsne
  doiventpasjoueravecl'appareil.Maintenez
  l'appareiletsoncordond'alimentationhorsde
  portéedesenfantsdemoinsde8ans.Le
  nettoyageetlamaintenanceutilisateurne
  doiventpasêtreconfiésàdesenfantssaufs'ils
  ont8ansouplusetsontsoussurveillance.
  Afindevouséviterunchocélectrique,
  n'immergezpaslecordon,lapriseoul'appareil
  dansdel'eauouautreliquide.
  POINTD'EXCLAMATIONDansun
  triangleéquilatéral,ilestutilisépourindiquer
  qu'uncomposantspécifiquepeutuniquement
  êtreremplacéparlecomposantspécifiédans
  cettedocumentationpouruneraisonde
  sécurité.
  ÉCLAIRAVECSYMBOLEDEFLÈCHE
  Dansuntriangleéquilatéral,ilestdestinéà
  avertirl'utilisateurdelaprésencedetension
  dangereusenonisoléeàl'intérieurduboîtierdu
  produitquipeutêtredemagnitudesuffisante
  pourconstituerunrisqued'électrocution.
  Présencederayonnementslaserinvisibles
  declasse1.Éviteztouteobservationprolongée
  dulaser.
  Laprisesecteursertdedispositifde
  déconnexionetdoitdemeurerenétatde
  fonctionnement.Pourêtretotalement
  déconnectéedel'alimentation,lafichesecteur
  del'appareildoitêtredébranchée
  complètementdusecteur.Lafichesecteurne
  doitpasêtreobstruéeoudoitêtrefacilement
  accessiblependantl'utilisationprévue.
  CLEANINGANDMAINTENANCE
  Nettoyezl'appareilavecunchiffonhumide.N'utilisezpasdeproduits
  nettoyantsagressifsouabrasifs,detamponsàrécureroudelainede
  verre,ceuxcipourraientendommagerl'appareil.
  N'immergezjamaisl'appareildansl'eauniaucunautreliquide.L'appareil
  nepeutpasêtrenettoyéenlavevaisselle.
  GARANTIE
  Ceproduitestgarantipourunepériodede24mois.Votregarantieest
  valablesileproduitestutiliséselonlesinstructionsetpourl'usage
  auquelilestdestiné.Deplus,lapreuved'achatd'origine(facture,reçu
  outicketdecaisse)doitêtreprésentée,montrantladated'achat,lenom
  dudétaillantetlenumérod'articleduproduit.
  Pourconnaîtrelesconditionsdegarantiedétaillées,veuillezconsulter
  notresiteInternetdeservice:www.service.tristar.eu
  ENVIRONNEMENT
  Cetappareilnedoitpasêtrejetéaveclesdéchetsménagersàlafin
  desaduréedevie,ildoitêtreremisàuncentrederecyclagepourles
  appareilsélectriquesetélectroniques.Cesymbolesurl'appareil,le
  manueld'utilisationetl'emballageattirevotreattentionsurunpoint
  important.Lesmatériauxutilisésdanscetappareilsontrecyclables.En
  recyclantvosappareils,vouscontribuezdemanièresignificativeàla
  protectiondenotreenvironnement.Renseignezvousauprèsdesautorités
  localespourconnaîtrelescentresdecollectedesdéchets.
  Support
  Vouspouveztrouvertouteslesinformationsetpiècesderechangesur
  service.tristar.eu!
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  BeimIgnorierenderSicherheitshinweisekann
  derHerstellernichtfürSchädenhaftbar
  gemachtwerden.
  IstdasNetzkabelbeschädigt,mussesvom
  Hersteller,demKundendienstoderähnlich
  qualifiziertenPersonenersetztwerden,um
  Gefahrenzuvermeiden.
  BewegenSiedasGerätniemalsdurchZiehen
  amKabel,undstellenSiesicher,dasssichdas
  Kabelnichtverwickelt.
  DasGerätmussaufeinerebenen,stabilen
  Flächeplatziertwerden.
  DiesesGerätdarfnurfürden
  HaushaltsgebrauchundnurfürdenZweck
  benutztwerden,fürdeneshergestelltwurde.
  DiesesGerätdarfnichtvonKindernbiszu8
  Jahrenverwendetwerden.DiesesGerätdarf
  vonKindernab8Jahrenverwendetwerden,
  wennsiedabeikontinuierlichbeaufsichtigt
  werden.DiesesGerätdarfvonPersonenmit
  eingeschränktenkörperlichen,sensorischen
  odergeistigenFähigkeitenodereinemMangel
  anErfahrungundKenntnissenverwendet
  werden,soferndiesePersonenbeaufsichtigt
  oderüberdensicherenGebrauchdesGeräts
  unterrichtetwurdenunddiedamitverbundenen
  Gefahrenverstandenhaben.Kinderdürfenmit
  demGerätnichtspielen.HaltenSiedasGerät
  undseinAnschlusskabelaußerhalbder
  ReichweitevonKindernunter8Jahren.
  ReinigungsundWartungsarbeitendürfennicht
  vonKindernvorgenommenwerden,essei
  denn,siesindälterals8undwerden
  beaufsichtigt.
  TauchenSiezumSchutzvoreinem
  StromschlagdasKabel,denSteckeroderdas
  GerätniemalsinWasserodersonstige
  Flüssigkeiten.
  DasAUSRUFUNGSZEICHENim
  gleichseitigenDreieckweistdaraufhin,dass
  bestimmteKomponentenaus
  SicherheitsgründennurdurchKomponenten
  ersetztwerdendürfen,dieinder
  Dokumentationspezifiziertsind.
  DerBLITZMITDEMPFEILim
  gleichseitigenDreieckweistdenBenutzerauf
  freiliegendegefährlicheSpannungimGehäuse
  desGerätshin,diehochgenugist,einen
  Stromschlagzuverursachen.
  UnsichtbareLaserstrahlungderKlasse1
  vorhanden.VermeidenSiees,IhreAugen
  längereZeitdemLaserauszusetzen.
  DerNetzsteckerdientzumTrennendesGeräts
  vomStromnetzundmussjederzeitfrei
  zugänglichsein.ZumvollständigenTrennen
  desNetzeingangsmussderNetzsteckerdes
  GerätsausderSteckdosegezogenwerden.
  DerNetzsteckersolltenichtblockiertwerden,
  sondernmussbeimbestimmungsgemäßen
  Gebrauchjederzeitfreizugänglichsein.
  CLEANINGANDMAINTENANCE
  ReinigenSiedasGerätmiteinemfeuchtenTuch.VerwendenSie
  niemalsscharfeoderscheuerndeReiniger,TopfreinigeroderStahlwolle.
  DieswürdedasGerätbeschädigen.
  TauchenSiedasGerätniemalsinWasseroderandereFlüssigkeiten.
  DasGerätinnichtspülmaschinenfest.
  GARANTIE
  DiesesProdukthateineGarantievon24Monaten.Der
  Garantieanspruchgiltnur,wenndasProduktgemäßdenAnweisungen
  undgemäßdemZweck,fürdeneskonzipiertwurde,benutztwird.Der
  OriginalKaufbeleg(Rechnung,BelegoderQuittung)musszusammen
  mitdemKaufdatum,demNamendesEinzelhändlersundder
  ArtikelnummerdesProdukteseingereichtwerden.
  DetaillierteInformationenüberdieGarantiebedingungenfindenSieauf
  unsererServiceWebsiteunter:www.service.tristar.eu
  UMWELT
  DiesesGerätdarfamEndeseinerLebenszeitnichtimHausmüll
  entsorgtwerden,sondernmussaneinerSammelstellefürdasRecyceln
  vonelektrischenundelektronischenHaushaltsgerätenabgegeben
  werden.DasSymbolaufdemGerät,inderBedienungsanleitungundauf
  derVerpackungmachtSieaufdieseswichtigeThemaaufmerksam.Diein
  diesemGerätverwendetenMaterialienkönnenrecyceltwerden.Durch
  dasRecycelngebrauchterHaushaltsgeräteleistenSieeinenwichtigen
  BeitragzumUmweltschutz.FragenSieIhreörtlicheBehördenach
  InformationenübereineSammelstelle.
  Support
  SämtlicheInformationenundErsatzteilefindenSieunterservice.tristar.eu!
  ENInstructionmanual
  SAFETY
  Byignoringthesafetyinstructionsthe
  manufacturercannotbeholdresponsiblefor
  thedamage.
  Ifthesupplycordisdamaged,itmustbe
  replacedbythemanufacturer,itsserviceagent
  orsimilarlyqualifiedpersonsinordertoavoida
  hazard.
  Nevermovetheappliancebypullingthecord
  andmakesurethecordcannotbecome
  entangled.
  Theappliancemustbeplacedonastable,level
  surface.
  Thisapplianceisonlytobeusedforhousehold
  purposesandonlyforthepurposeitismade
  for.
  Thisapplianceshallnotbeusedbychildren
  from0yearto8years.Thisappliancecanbe
  usedbychildrenagedfrom8yearsandabove
  iftheyarecontinuouslysupervised.This
  appliancecanbeusedbypeoplewithreduced
  physical,sensoryormentalcapabilitiesorlack
  ofexperienceandknowledgeiftheyhavebeen
  givensupervisionorinstructionconcerninguse
  oftheapplianceinasafewayandunderstand
  thehazardsinvolved.Childrenshallnotplay
  withtheappliance.Keeptheapplianceandits
  cordoutofreachofchildrenagedlessthan8
  years.Cleaningandusermaintenanceshallnot
  bemadebychildrenunlessolderthan8and
  supervised.
  Toprotectyourselfagainstanelectricshock,do
  notimmersethecord,plugorapplianceinthe
  wateroranyotherliquid.
  Withinanequilateraltriangle,isusedto
  indicatethataspecificcomponentshallbe
  replacedonlybythecomponentspecifiedin
  thatdocumentationforsafetyreason.
  LIGHTNINGFLASHWITHARROWHEAD
  SYMBOLwithinanequilateraltriangle,is
  intendedtoalerttheusertothepresenceof
  uninsulateddangerousvoltagewithinthe
  productsenclosurethatmaybeofsufficient
  magnitudetoconstituteariskofelectricshock
  topersons.
  Class1invisiblelaserradiationpresent.
  avoidlongtermviewingoflaser.
  Themainsplugisusedasthedisconnect
  deviceanditshallremainreadilyoperable.To
  completelydisconnectthepowerinput,the
  Mainsplugoftheapparatusmustbe
  disconnectedfromthemainsCompletely.The
  mainsplugshouldnotbeobstructedorshould
  beEasilyaccessedduringintendeduse.
  PARTSDESCRIPTION
  1. Powerbutton
  2. Ejectbutton
  3. Up/FastForwardbutton
  4. Down/Rewindbutton
  5. Mode/Stopbutton
  6. MEMScan/AMS/Play/Pausebutton
  7. Alarm1/volumedownbutton
  8. Alarm2/volumeupbutton
  9. Preset+/Repeatbutton
  10. Presetbutton
  11. Prog./MEMbutton
  12. Function/Userbutton
  13. AutomaticoffTimer/Dimmercontrolbutton
  14. Timerbutton
  15. CDtray
  16. Display
  17. Auxillaryinput
  18. DCinput
  19. ACadapter
  20. Antenna
  21. BatteryCompartment
  22. MountingPlate
  BEFORETHEFIRSTUSE
  Installation
  Withthesuppliedmountingplateyoucaninstalltheapplianceunder,for
  example,awallcupboard.Fortheinstallationoftheapplianceproceed
  asfollows:
  Slidethemountingplatetotherearandremovethemountingplate.
  Selectasuitableinstallationlocationfortheappliance.
  Holdthemountingplateundertheinstallationlocation.Therebythefront
  edgeofthemountingplateshouldbeapprox.2.2cmbehindthefrontof
  thecupboardsothat,aftertheinstallation,theapplianceisflushwiththe
  cupboard.
  Markthe4securingpointswithapencil.
  Usingaspikeornail,makeasmalldepressionattheretainingluginto
  therespectivedepressiononthemountingplate.
  Firmlyscrewthemountingplateonwiththesuppliedscrews
  Placetheapplianceaslant,withtherecessesinthetopfaceofthe
  appliance,inthemountingplateuntiltheapplianceaudiblylocksinto
  place.
  Checktoensurethattheapplianceissecurelyfastened.
  USE
  Settingupthedevice
MT Logic CL-1564MT

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) MT Logic CL-1564MT kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más MT Logic CL-1564MT tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) MT Logic CL-1564MT kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Rádiók kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 9.5. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Angol, Holland, Német, Francia. Van kérdése a (z) MT Logic CL-1564MT kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

MT Logic CL-1564MT specifikációk

Márka MT Logic
Modell CL-1564MT
Termék Rádió
Nyelv Angol, Holland, Német, Francia
Fájltípus PDF

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Rádió MT Logic

hasznalati-utasitasok.hu

Egy útmutatót keres? hasznalati-utasitasok.hu biztosítja, hogy rövid időn belül megtalálja az útmutatót.Az adatbázisunk több, mint 1 millió PDF útmutató tartalmaz, több, mint 10,000 márkától. Nap, mint nap újabb útmutatókat töltünk fel, így ön mindig megtalálhatja, amit keres.Nagyon egyszerű: csak írja be a márkanevet és a termék típusát a keresősávba és máris megtekintheti ingyenesen az ön által keresett útmutatót.

hasznalati-utasitasok.hu

© Szerzői jogok 2020 hasznalati-utasitasok.hu. Minden jog fenntartva.