Konig SAS-CLALMS10

Konig SAS-CLALMS10 kézikönyv

 • Description English
  1. Detector
  2. Detection window
  LED indicator
  3. Pairing button
  Installation
  Choose a suitable location. Install the detector at least 2 meters from the oor.
  Install the detector to the wall in the upright position using double-sided adhesive
  tape or the wall mount bracket with screws.
  If necessary, adjust the angle of the detector, but maintain the upright position.
  Direct the detector under a correct angle towards entrances, but avoid facing doors
  or windows, heat sources or moving objects.
  Pairing the PIR motion detector
  Open the app "Smart Home Security".
  Tap the
  icon.
  Select "Motion Sensor".
  Tap the
  icon.
  Automatic pairing: Remove the battery activation strip to start the pairing process.
  Manual pairing: Press the pairing button to start the pairing process.
  Enter the device name ("Device Name") and the location ("Location").
  Tap "Save" to complete the pairing process. The PIR motion detector is shown on
  the status page in the app.
  To verify the setup:
  Trigger the detector. You will receive an alert on your mobile device if the app and
  the PIR motion detector are installed and set up correctly.
  Technical data
  Battery type 1.5 V AA (3x)
  Battery life ± 2 years
  Transmission range 150 m
  Frequency 868 MHz
  Detection range 16 m / 110°
  Operating temperature 0 °C ~ 40 °C
  Relative humidity 10% ~ 80% (non-condensing)
  Dimensions 110 x 61.4 x 51.6 mm
  Safety
  To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an
  authorized technician when service is required.
  Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should
  occur.
  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other
  purposes than described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged
  or defective, replace the device immediately.
  Cleaning and maintenance
  Warning!
  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not clean the inside of the device.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace
  it with a new device.
  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
  Beschrijving Nederlands
  1. Detector
  2. Detectievenster
  LED-indicator
  3. Koppelingsknop
  Installatie
  Kies een geschikte locatie. Installeer de detector minstens 2 meter van de vloer.
  Installeer de detector rechtop aan de muur met behulp van dubbelzijdig plakband
  of de muurbevestigingsbeugel met schroeven.
  Wijzig indien nodig de hoek van de detector, maar handhaaf de verticale positie.
  Richt de detector onder een juiste hoek op ingangen, maar niet op deuren of ramen,
  warmtebronnen of bewegende objecten.
  De PIR-bewegingsdetector koppelen
  Open de "Smart Home Security"-app.
  Tik op het
  -pictogram.
  Selecteer "Motion Sensor".
  Tik op het
  -pictogram.
  Automatisch koppelen: Verwijder de batterijactiveringsstrip om het koppelen te starten.
  Handmatig koppelen: Druk op de koppelingsknop om het koppelen te starten.
  Voer de apparaatnaam ("Device Name") en de locatie ("Location") in.
  Tik op "Save" om het koppelen te voltooien. De PIR-bewegingsdetector wordt getoond
  op de statuspagina in de app.
  De conguratie veriëren:
  Activeer de detector. U ontvangt een alert op uw mobiele apparaat indien de app
  en de PIR-bewegingsdetector op de juiste wijze zijn geïnstalleerd en ingesteld.
  Technische gegevens
  Type batterij 1,5 V AA (3x)
  Levensduur batterij ± 2 jaar
  Zendbereik 150 m
  Frequentie: 868 MHz
  Detectiebereik 16 m / 110°
  Bedrijfstemperatuur 0 °C ~ 40 °C
  Relatieve vochtigheid 10% ~ 80% (niet-condenserend)
  Afmetingen 110 x 61,4 x 51,6 mm
  Veiligheid
  Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus
  om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
  Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich
  problemen voordoen.
  Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor
  latere raadpleging.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat
  niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een
  beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
  Reiniging en onderhoud
  Waarschuwing!
  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang
  het dan door een nieuw apparaat.
  Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
  Beschreibung Deutsch
  1. Melder
  2. Melderfenster
  LED-Anzeige
  3. Kopplungstaste
  Installation
  Wählen Sie einen geeigneten Ort. Installieren Sie den Melder mindestens 2 Meter
  vom Boden entfernt.
  Bringen Sie den Melder in aufrechter Position mit dem doppelseitigen Klebeband
  oder der Wandhalterung und den Schrauben an der Wand an.
  Stellen Sie den Winkel des Melders ggf. ein, aber behalten Sie die aufrechte Position bei.
  Richten Sie den Melder unter dem richtigen Winkel auf Eingänge, aber vermeiden
  Sie eine Einstellung, die Türen oder Fenstern, Wärmequellen oder beweglichen
  Gegenständen zugewandt ist.
  Kopplung des PIR-Bewegungsmelders
  Önen Sie die App "Smart Home Security".
  Tippen Sie auf das Symbol
  .
  Wählen Sie "Motion Sensor".
  Tippen Sie auf das Symbol
  .
  Automatische Kopplung: Entfernen Sie den Batterieaktivierungsstreifen, um den
  Kopplungsvorgang zu starten.
  Manuelle Kopplung: Drücken Sie auf die Kopplungstaste, um den
  Kopplungsvorgang zu starten.
  Geben Sie den Gerätenamen ("Device Name") und den Ort ("Location") ein.
  Tippen Sie auf "Save", um den Kopplungsvorgang abzuschließen. Der PIR-Bewegungsmelder
  erscheint auf der Statusseite in der App.
  Um die Einrichtung zu überprüfen:
  Lösen Sie den Melder aus. Auf Ihrem Mobilgerät empfangen Sie eine Meldung, wenn
  die App und der PIR-Bewegungsmelder richtig installiert und eingerichtet sind.
  Technische Daten
  Batterietyp 1,5 V AA (3x)
  Batterielaufzeit ± 2 Jahre
  Übertragungsbereich 150 m
  Frequenz 868 MHz
  Erkennungsbereich 16 m / 110°
  Betriebstemperatur 0 °C ~ 40 °C
  Relative Feuchtigkeit 10% ~ 80% (nicht kondensierend)
  Abmessungen 110 x 61,4 x 51,6 mm
  Sicherheit
  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei
  erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker
  geönet werden.
  Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von
  anderen Geräten.
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren
  Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für
  den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät
  beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
  Reinigung und Pege
  Warnung!
  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet,
  tauschen Sie es gegen ein neues aus.
  Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
  Descripción Español
  1. Detector
  2. Ventana de detección
  Indicador LED
  3. Botón de emparejamiento
  Instalación
  Elija un lugar adecuado. Instale el detector al menos a 2 metros del suelo.
  Instale el detector en la pared en posición vertical utilizando cinta adhesiva de
  doble cara o el soporte de montaje en pared con tornillos.
  Si es necesario, ajuste el ángulo del detector, pero mantenga la posición vertical.
  Dirija el detector a un ángulo correcto hacia entradas, pero evite orientarlo hacia
  puertas o ventanas, fuentes de calor u objetos en movimiento.
  Emparejamiento del detector de movimiento PIR
  Abra la aplicación "Smart Home Security".
  Toque el icono
  .
  Seleccione "Motion Sensor".
  Toque el icono
  .
  Emparejamiento automático: Retire la tira de activación de la pila para iniciar el proceso
  de emparejamiento.
  Emparejamiento manual: Pulse el botón de emparejamiento para iniciar el proceso
  de emparejamiento.
  Introduzca el nombre del dispositivo ("Device Name") y la ubicación ("Location").
  Toque "Save" para nalizar el proceso de emparejamiento. El detector de
  movimiento PIR se muestra en la página de estado de la aplicación.
  Para vericar la conguración:
  Active el detector. Recibirá una alerta en su dispositivo móvil si la aplicación y el
  detector de movimiento PIR se han instalado correctamente.
  Datos técnicos
  Tipo de pila 1,5 V AA (3x)
  Vida útil de las pilas ± 2 años
  Alcance de transmisión 150 m
  Frecuencia 868 MHz
  Alcance de detección 16 m / 110°
  Temperatura de funcionamiento 0 °C ~ 40 °C
  Humedad relativa 10% ~ 80% (sin condensación)
  Dimensiones 110 x 61,4 x 51,6 mm
  Seguridad
  Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un
  técnico autorizado cuando necesite reparación.
  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera
  algún problema.
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura
  necesidad.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con
  una nalidad distinta a la descrita en el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el
  dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  Limpieza y mantenimiento
  ¡Advertencia!
  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No limpie el interior del dispositivo.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo
  por uno nuevo.
  Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
  Description Français
  1. Détecteur
  2. Fenêtre de détection
  Indicateur LED
  3. Bouton d'appariement
  Installation
  Choisissez un endroit approprié. Installez le détecteur à au moins 2 mètres du sol.
  Installez le détecteur au mur en position verticale avec l'adhésif double-face ou le
  support mural vissé.
  Si nécessaire, ajustez l'angle du détecteur mais en le maintenant à la verticale.
  Dirigez le détecteur selon l'angle correct vers les entrées mais en évitant d'être en
  face de portes ou de fenêtres, de sources de chaleur ou d'objets en mouvement.
  Appariement de détecteur de mouvement PIR
  Ouvrez l'app "Smart Home Security".
  Touchez l'icône
  .
  Sélectionnez "Motion Sensor".
  Touchez l'icône
  .
  Appariement automatique: Retirez la bande d'activation de pile pour démarrer le
  processus d'appariement.
  Appariement manuel: Appuyez sur le bouton d'appariement pour lancer le processus
  d'appariement.
  Saisissez le nom de l'appareil ("Device Name") et l'emplacement ("Location").
  Touchez "Save" pour terminer le processus d'appariement. Le détecteur de mouvement
  PIR s'ache sur la page de statut de l'app.
  Vérication de la conguration:
  Déclenchez le détecteur. Vous recevez une alerte sur votre appareil mobile si l'app
  et le détecteur de mouvement PIR sont installés et congurés correctement.
  Caractéristiques techniques
  Type de pile 1,5 V AA (3x)
  Autonomie de pile ± 2 ans
  Plage de transmission 150 m
  Fréquence 868 MHz
  Portée de détection 16 m / 110°
  Température de fonctionnement 0 °C ~ 40 °C
  Humidité relative 10% ~ 80% (sans condensation)
  Dimensions 110 x 61,4 x 51,6 mm
  Sécurité
  Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement
  par un technicien qualié si une réparation s'impose.
  Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence
  ultérieure.
  Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres
  ns que celles décrites dans le manuel.
  N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.
  Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
  Nettoyage et entretien
  Avertissement!
  N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
  Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
  Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide.
  Descrizione Italiano
  1. Rilevatore
  2. Finestra di rilevamento
  Indicatore LED
  3. Pulsante di accoppiamento
  Installazione
  Scegliere una posizione idonea. Installare il rilevatore ad almeno 2 metri dal pavimento.
  Installare il rilevatore a parete in posizione verticale con nastro biadesivo oppure
  utilizzando la staa di montaggio a parete con viti.
  Se necessario, regolare l'angolazione del rilevatore ma mantenere la posizione verticale.
  Dirigere il rilevatore con un'angolazione corretta in direzione degli ingressi, ma evitare
  di posizionarlo di fronte a porte o nestre, superci calde oppure oggetti in movimento.
  Accoppiamento del rilevatore di movimento PIR
  Aprire l'app "Smart Home Security".
  Toccare l'icona
  .
  Selezionare "Motion Sensor".
  Toccare l'icona
  .
  Accoppiamento automatico: Rimuovere la striscia di attivazione della batteria per
  avviare il processo di accoppiamento.
  Accoppiamento manuale: Premere il pulsante di accoppiamento per iniziare il processo
  di accoppiamento.
  Immettere il nome del dispositivo ("Device Name") e la posizione ("Location").
  Toccare "Save" per completare il processo di accoppiamento. Il rilevatore di movimento
  PIR viene visualizzato nella pagina di stato dell'app.
  Per vericare la congurazione:
  Attivare il rilevatore. L'utente riceverà un avviso sul cellulare se l'app e il rilevatore di
  movimento PIR sono installati e congurati correttamente.
  Dati tecnici
  Tipo di batteria 1,5 V AA (3x)
  Durata batterie ± 2 anni
  Campo di trasmissione 150 m
  Frequenza 868 MHz
  Intervallo di rilevamento 16 m / 110°
  Temperatura di funzionamento 0 °C ~ 40 °C
  Umidità relativa 10% ~ 80% (senza condensa)
  Dimensioni 110 x 61,4 x 51,6 mm
  Sicurezza
  Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto
  solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
  Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un
  problema.
  Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti
  futuri.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per
  scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato
  o difettoso, sostituirlo immediatamente.
  Pulizia e manutenzione
  Attenzione!
  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non pulire l'interno del dispositivo.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente,
  sostituirlo con uno nuovo.
  Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
  Descrição Português
  1. Detetor
  2. Indicador LED da janela de
  deteção
  3. Botão de emparelhamento
  Instalação
  Escolha um local adequado. Instale o detetor a, pelo menos, 2 metros do piso.
  Instale o detetor na parede, em posição vertical, utilizando ta adesiva dupla-face
  ou no suporte de montagem em parede com parafusos.
  Se necessário, ajuste o ângulo do detetor, mas mantenha a posição vertical.
  Aponte o detetor num ângulo correto na direção das entradas, mas evite virar para
  portas ou janelas, fontes de calor ou objetos em movimento.
  Emparelhar o detetor de movimento PIR
  Abra a aplicação "Smart Home Security".
  Toque no ícone
  .
  Selecione "Motion Sensor".
  Toque no ícone
  .
  Emparelhamento automático: Retire a tira de ativação da pilha para iniciar o processo
  de emparelhamento.
  Emparelhamento manual: Prima o botão de emparelhamento para iniciar o processo
  de emparelhamento.
  Introduza o nome do dispositivo ("Device Name") e o local ("Location").
  Toque em "Save" para concluir o processo de emparelhamento. O detetor de movimento
  PIR é apresentado na página de estado da aplicação.
  Para vericar a conguração:
  Acione o detetor. Irá receber um alerta no seu telemóvel se a aplicação e o detetor
  de movimento PIR estiverem instalados e corretamente congurados.
  Dados técnicos
  Tipo de pilha 1,5 V AA (3x)
  Duração da pilha ± 2 anos
  Alcance de transmissão 150 m
  Frequência 868 MHz
  Alcance de deteção 16 m / 110°
  Temperatura de funcionamento 0 °C ~ 40 °C
  Humidade relativa 10% ~ 80% (sem condensação)
  Dimensões 110 x 61,4 x 51,6 mm
  Segurança
  Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto
  deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
  Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um
  problema.
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para
  consulta futura.
  Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo
  para outras nalidades além das descritas no manual.
  Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito.
  Se o dispositivo estiver danicado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
  Limpeza e manutenção
  Aviso!
  Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
  Não limpe o interior do dispositivo.
  Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente,
  substitua-o por um dispositivo novo.
  Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
  Beskrivelse Dansk
  1. Detektor
  2. Detektionsvindue
  LED-indikator
  3. Parringsknap
  Montering
  Vælg et egnet sted. Installer detektoren mindst to meter over gulvet.
  Monter detektoren på væggen i lodret position ved hjælp af den dobbelte klæbestrimmel
  eller vægbeslaget med skruer.
  Hvis nødvendigt reguleres detektorens vinkel, men positionen skal stadig være oprejst.
  Ret detektoren i en ret vinkel mod indgange, men undgå at rette den direkte mod
  døre eller vinduer, varmekilder eller genstande i bevægelse.
  Parring af PIR-bevægelsesdetektoren
  Åbn app'en "Smart Home Security".
  Tryk på ikonet
  .
  Vælg "Motion Sensor".
  Tryk på ikonet
  .
  Automatisk parring: Fjern batteriaktiveringstrimlen for at starte parringsprocessen.
  Manuel parring: Tryk på parringsknappen for at starte parringsprocessen.
  Indtast enhedens navn ("Device Name") og stedet ("Location").
  Tryk på "Save" for at bekræfte parringsprocessen. PIR-bevægelsesdetektoren vises
  på statussiden i app'en.
  Kontroller indstillingen:
  Udløser detektoren. Du modtager en meddelelse på din mobilenhed, hvis app'en
  og PIR-bevægelsesdetektoren er korrekt installeret og kongureret.
  Tekniske data
  Batteritype 1,5 V AA (3x)
  Batteriets levetid ± 2 år
  Transmissionsrækkevidde 150 m
  Frekvens 868 MHz
  Detektionsområde 16 m / 110°
  Driftstemperatur 0 °C ~ 40 °C
  Relativ fugtighed 10 % ~ 80 % (ikke-kondenserende)
  Dimensioner 110 x 61,4 x 51,6 mm
  Sikkerhed
  For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret
  tekniker, når service er nødvendig.
  Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
  Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til
  fremtidig brug.
  Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end
  dem, som er beskrevet i vejledningen.
  Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er
  beskadiget eller defekt, skal det omgående udskiftes.
  Rengøring og vedligeholdelse
  Advarsel!
  Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
  Rengør ikke apparatet indvendigt.
  Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det
  udskiftes med et nyt.
  Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud.
  Beskrivelse Norsk
  1. Detektor
  2. Deteksjonspanel
  LED-indikator
  3. Sammenkoblingsknapp
  Installasjon
  Velg et egnet sted for montering. Monter detektoren minst 2 meter fra gulvplan.
  Monter detektoren på veggen i oppreist stilling ved hjelp av dobbeltsidig teip eller
  et veggfeste med skruer.
  Om nødvendig kan vinkelen på detektoren justeres, men den må stå i oppreist stilling.
  Rett detektoren under egnet vinkel mot innganger, men ikke la den peke mot dører
  eller vinduer, varmekilder eller bevegelige objekter.
  Sammenkobling av PIR bevegelsesdetektor
  Åpne applikasjonen "Smart Home Security".
  Trykk på
  -ikonet.
  Velg "Motion Sensor".
  Trykk på
  -ikonet.
  Automatisk sammenkobling: Fjern batteristripsen for å starte sammenkoblingen.
  Manuell sammenkobling: Trykk på sammenkoblingsknappen å starte sammenkoblingen.
  Skriv inn enhetsnavnet ("Device Name") og plassering ("Location").
  Klikk på "Save" for å fullføre sammenkoblingen. PIR bevegelsesdetektor vises på
  statussiden i applikasjonen.
  Bekrefte oppsettet:
  Utløs detektoren. Du vil motta et varsel på den mobile enheten når applikasjonen
  og PIR bevegelsesdetektor er riktig installert og kongurert.
  Tekniske data
  Batteritype 1,5 V AA (3x)
  Batterilevetid ± 2 år
  Senderekkevidde 150 m
  Frekvens 868 MHz
  Deteksjonsrekkevidde 16 m / 110°
  Driftstemperatur 0 °C ~ 40 °C
  Relativ fuktighet 10% ~ 80% (ikke-kondenserende)
  Dimensjoner 110 x 61,4 x 51,6 mm
  Sikkerhet
  For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert
  tekniker når vedlikehold er nødvendig.
  Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
  Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
  Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn
  det som er beskrevet i bruksanvisningen.
  Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart
  hvis den er skadet eller defekt.
  Rengjøring og vedlikehold
  Advarsel!
  Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
  Ikke rengjør innsiden av enheten.
  Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den
  med en ny enhet.
  Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.
  Beskrivning Svenska
  1. Detektor
  2. Detektionsfönster
  LED-indikator
  3. Parningsknapp
  Installation
  Välj en lämplig plats. Installera detektorn minst 2 meter från golvet.
  Installera detektorn på väggen i upprätt läge med dubbelhäftande tejp eller med
  väggfästet med skruvar.
  Vid behov, justera detektorns vinkel, men behåll upprätt position.
  Rikta detektorn i rätt vinkel mot entréer, men undvik att rikta den mot dörrar eller
  fönster, värmekällor eller rörliga föremål.
  Para PIR-rörelsedetektorn
  Öppna appen "Smart Home Security".
  Peka på
  -ikonen.
  Välj "Motion Sensor".
  Peka på
  -ikonen.
  Automatisk parning: Ta bort batteriaktiveringsremsan för att starta parningsprocessen.
  Manuell parning: Tryck på parningsknappen för att påbörja parningsprocessen.
  Mata in enhetsnamnet ("Device Name") och plats ("Location").
  Peka på "Save" för att slutföra parningsprocessen. PIR-rörelsedetektorn visas på
  appens statussida.
  För att veriera installationen:
  Lös ut detektorn. Du kommer att motta ett meddelande på din mobila enhet om
  appen och PIR-rörelsedetektorn är installerade och korrekt inställda.
  Tekniska data
  Batterityp 1.5 V AA (3x)
  Batterilivslängd ± 2 år
  Sändningsområde 150 m
  Frekvens 868 MHz
  Detektionsområde 16 m / 110°
  Driftstemperatur 0 °C ~ 40 °C
  Relativ luftfuktighet 10% ~ 80% (icke-kondenserande)
  Mått 110 x 61,4 x 51,6 mm
  Säkerhet
  För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig
  tekniker när service behövs.
  Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något
  problem skulle uppstå.
  Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna
  använda den igen.
  Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra
  ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
  Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad
  eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
  Rengöring och underhåll
  Varning!
  Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
  Rengör inte enhetens insida.
  Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar
  som den ska.
  Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.
  Kuvaus Suomi
  1. Ilmaisin
  2. Ilmaisinikkuna
  LED-merkkivalo
  3. Paritus-painike
  Asennus
  Valitse sopiva paikka. Asenna ilmaisin vähintään 2 metrin korkeudelle lattiasta.
  Asenna ilmaisin seinään pystyasentoon kaksipuolisella liimateipillä tai ruuveilla
  kiinnitettävällä seinäkannattimella.
  Säädä tarvittaessa ilmaisimen kulmaa, mutta säilytä pystysuora asento.
  Suuntaa ilmaisin oikeassa kulmassa kohden sisääntuloja, mutta vältä suoraa suuntausta
  oviin tai ikkunoihin, lämpölähteitä tai liikkuvia kohteita.
  PIR-liikeilmaisin laiteparin muodostaminen
  Avaa "Smart Home Security" -sovellus.
  Napauta
  -kuvaketta.
  Valitse "Motion Sensor".
  Napauta
  -kuvaketta.
  Automaattinen laiteparin muodostaminen: Poista pariston aktivointiliuska laiteparin
  muodostusprosessin käynnistämiseksi
  Manuaalinen laiteparin muodostaminen: Aloita laiteparin muodostusprosessi painamalla
  paritus-painiketta.
  Anna laitenimi ("Device Name") ja sijainti ("Location").
  Suorita laiteparin muodostus loppuun napauttamalla "Save"-painiketta. PIR-liikeilmaisin
  näkyy sovelluksen tilasivulla.
  Asennuksen varmistus:
  Liipaise ilmaisin. Saat hälytyksen matkapuhelimeesi, jos sovellus ja PIR-liikeilmaisin
  on asennettu ja asetettu oikein.
  Tekniset tiedot
  Paristotyyppi 1,5 V AA (3x)
  Pariston kesto ± 2 vuotta
  Toiminta-alue 150 m
  Taajuus 868 MHz
  Ilmaisinalue 16 m / 110°
  Käyttölämpötila 0 °C ~ 40 °C
  Suhteellinen kosteus 10 % ~ 80 % (ei tiivistymistä)
  Mitat 110 x 61,4 x 51,6 mm
  Turvallisuus
  Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata
  tämän laitteen huoltoa varten.
  Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
  Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
  Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun
  kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
  Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut
  tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
  Puhdistus ja huolto
  Varoitus!
  Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
  Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
  Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
  Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.
  SAS-CLALMS10
  PIR motion detector
  1
  2
  3

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Konig SAS-CLALMS10?

Tegye fel a/az Konig SAS-CLALMS10 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Konig SAS-CLALMS10 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Konig SAS-CLALMS10 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Konig SAS-CLALMS10 tulajdonosoknak.

Termékleírás

Márka Konig
Modell SAS-CLALMS10
Termék Mozgásérzékelő
EAN []
Nyelv Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Norvég, Finn, Román, Török, Szlovák, Görög, Magyar
Fájltípus PDF
Jellemzők
Termék színe Fehér
Detection angle 105°
Biztonság
Kapcsolódási technológia Vezeték nélküli
Csomagolás tartalma
Tartalmazza az elemet
Felhasználói kézikönyv
További jellemzők
Max. hatótáv 12M
Csomag mérete (sz x mé x ma) 200 x 94 x 94mm
Csomagolási adatok
Csomagolás tömege 305g
Tápellátás
Elem élettartama 2év(ek)

Hasonló termék megvásárlása:

  Kapcsolódó termékek

  Mozgásérzékelő Konig