Konig SAS-ASMS240 kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Konig SAS-ASMS240 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Konig SAS-ASMS240 tulajdonosoknak.

Opis Polski
Instalacja
micro USB (do zakupienia osobno)
Ustawić przycisk w położeniu ON, aby włączyć urządzenie
Wybierz odpowiednie miejsce. Zainstaluj czujnik co najmniej 2 metry od podłogi.
Zamontuj uchwyt do ściany za pomocą śrub.
Zainstaluj czujnik w pozycji pionowej.
Jeśli to konieczne, wyreguluj kąt działania czujnika, ale utrzymaj pionową pozycję.
Skieruj czujnik pod odpowiednim kątem w stronę wejść, ale unikaj ustawienia naprzeciwko drzwi
lub okien, źródeł ciepła lub poruszających się obiektów.
Parowanie z panelem Detektor ruchu
Otwórz menu ustawień na panelu sterowania.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia SAS-ALARM240.
Uruchom czujnik.
2 sygny dźwkowe = parowanie pomyślne. 1 sygnał dźwkowy = czujnik ruchu PIR j sparowany.
Dane techniczne
Zasilanie 5V DC or AAA 1.5V (3x)
Natężenie prądu < 20mA (standby: < 50uA)
Zasięg nadawania < 80 m
Częstotliwość 433 MHz
Zakres wykrywania 8 m / 110°
Temperatura robocza -10 °C ~ +55 °C
Wilgotność względna < 80% (bez kondensacji)
Wymiary
Czujnik
Uchwyt
67 x 50 x 106 mm
52 x 29 x 27 mm
Bezpieczeństwo
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno
być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest
przeprowadzenie przeglądu.
W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj
instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie powinno b używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia
w celach innych niż określono w instrukcji.
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli
urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
Czyszczenie i konserwacja
Ostrzeżenie!
Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
Nie podejmować pb naprawy urządzenia. Jeśli urdzenie nie działa
poprawnie, należy wymien
je na nowe urządzenie.
Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką.
Popis Česky
Instalace
(není součás balení).
Pomocí tlačítka ON zaříze zapněte.
Vyberte vhodné místo. Nainstalujte detektor minimálně 2 metry od podlahy.
Konzoli namontujte na zeď pomocí šroubů.
Detektor nainstalujte do vzpřímené polohy.
V případě potřeby upravte úhel detektoru, nicméně zachovejte jeho vzpřímenou pozici.
Detektor nasměrujte pod správným úhlem směrem ke vstupům, vyhněte se však tomu, aby byl
otočen přímo na dveře nebo okna, zdroje tepla či pohybující se předměty.
Spárování ovládání s ovládacím panelem detektor pohybu
Na ovládacím panelu otevřete nabídku nastavení.
Spusťte detektor
2 pípnutí= párování bylo úspěšné. 1 pípnutí = detektor pohybu PIR je již spárovaný.
Technické údaje
Napájení 5V DC or AAA 1.5V (3x)
Proud < 20mA (standby: < 50uA)
Dosah přenosu < 80 m
Frekvence 433 MHz
Rozsah detekce 8 m / 110°
Provozní teplota -10 °C ~ +55 °C
Relativní vlhkost < 80 % (nekondenzující)
Rozměry
Detektor
Konzola
67 x 50 x 106 mm
52 x 29 x 27 mm
Bezpečnost
otevřen pouze autorizovaným technikem.
Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům,
Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené
nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
Čištění a údržba
Upozornění!
Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
Nečistěte vnitřek zařízení.
Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem.
Leírás Magyar
Felszerelés
Helyezze be az elemeket, vagy csatlakozzon egy 5 V DC áramforrásra egy Micro USB
csatlakozóval (nem tartozék)
Kapcsolja be az eszzt
Válassza ki a megfelelő helyet. Az érzékelőt legalább két méter magasra kell telepíteni.
A csavarok segítségével szerelje fel a felerősítő talpat a falra.
Az érzékelőt álló helyzetben kell felszerelni.
Szükség esetén módosíthat az érzékelő szögén, de ügyeljen rá, hogy álló helyzetben maradjon.
Úgy állítsa be az érzékelőt, hogy megfelelő szögben a bejárat felé nézzen, de ne irányítsa ajtók,
ablakok, hőforrások vagy mozgó tárgyak felé.
Mozgásérzékelő párosítása a vezérlőpanellel
Lépjen be a beállítások menübe a vezérlőpanelen.
Üsse be az alábbit: # 09 <xxx> #, ahol az <xxx> egy 001 és 120 közötti számot jelöl
Részletekért lásd a SAS-ALARM240 felhasz
nálói kézikönyvét.
Aktiválja az érzékelőt.
2 sípszó = sikeres párosítás. 1 sípszó = PIR mozgásérzékelő már párosítva van.
Műszaki adatok
Tápegység 5V DC or AAA 1.5V (3x)
Áram < 20mA (standby: < 50uA)
Hatótávolság < 80 m
Frekvencia 433 MHz
Hatótávolság 8 m / 110°
Működési hőmérséklet -10 °C ~ +55 °C
Relatív páratartalom < 80% (nem lecsapódó pára)
Méretek
Érzékelő
Felerősítő talp
67 x 50 x 106 mm
52 x 29 x 27 mm
Biztonság
Az áramütés veslyének ckkentése érdekében ezt a terket kizárólag a márkaszerviz pviselője
nyithatja fel.
Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.
belenézhessen.
Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben
feltüntetettől eltérő célra.
Ne haszlja a késléket, ha valamely része rült vagy meghisodott. A lt vagy meghibásodott
készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
Tisztítás és karbantartás
Figyelmeztetés!
Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
Ne tisztítsa a készülék belsejét.
Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új
készülékre.
Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törlőkendővel.
Descrierea Română
Instalare
Introduci bateriile şi conecti-vă la o sursă de alimentare de 5 V c.c. prin conectorul micro
USB (nu este inclus)
Selectaţi PORNIT pentru a alimenta dispozitivul
Alegeţi un loc corespunzător. Instalaţi detectorul la cel puţin 2 metri de podea.
Montaţi cadrul pe perete cu ajutorul şuruburilor.
Instalaţi detectorul în poziţie verticală.
Dacă este cazul, reglaţi unghiul detectorului, însă menţineţi-l în poziţie verticală.
Orie
ntaţi detectorul în unghiul corect către intrări, însă evitaţi să îl plasaţi cu fa spre i sau ferestre,
surse de căldură sau obiecte în mişcare.
Asocierea cu panoul de comandă detector de mişcare
Deschideţi meniul de setări de pe panoul de comandă.
Apăsaţi # 09 <xxx> #, în timp ce <xxx> reprezintă un număr între 001 şi 120
Consultaţi manualul de utilizare SAS-ALARM240 pentru detalii.
Declanşaţi detectorul.
2 bipuri= asociere reuşită. 1 bip = detectorul de mişcare PIR s-a asociat deja.
Sursa de alimentare 5V DC or AAA 1.5V (3x)
Curent < 20mA (standby: < 50uA)
Raza de transmisie < 80 m
Frecvenţă 433 MHz
Raza de detectare 8 m / 110°
Temperatura de funcţionare -10 °C ~ +55 °C
Umiditate relativă < 80% (fără condens)
Dimensiuni
Detector
Cadru
67 x 50 x 106 mm
52 x 29 x 27 mm
Siguranţă
tehnician avizat, când este necesară depanarea.
Deconectaţi produsul de la priza de reţea sau alte echipamente în cazul apariţiei unei probleme.
Citiţi manualul cu atenţie înainte de utilizare. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.
Utilizaţi dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizaţi dispozitivul în alte scopuri decât
cele descrise în manual.
Nu utilizaţi dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat
sau defect, înlocuiţi imediat dispozitivul.
Curăţarea şi întreţinerea
Avertisment!
Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
Nu cuţaţi interiorul dispozitivului.
Nu încerci să reparaţi dispozitivul. Da dispozitivul nu funcţionează corect, înlocuiţi-l cu unul nou.
Curăţaţi exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă şi moale.
Описание Русский
Светодиодный индикатор мигает один раз:
Датчик сработал и отправляет сигнал на панель управления.
Установка
разъем micro-USB (не входит в комплект поставки)
Выберите ON, чтобы включить устройство
Выберите подходящее место. Установите датчик на высоте не менее 2 метров над полом.
Установите кронштейн на стену с помощью винтов.
Установите датчик в вертикальном положении.
При необходимости отрегулируйте угол датчика, но оставьте его в вертикальном положении.
Установите датчик под нужным углом и направьте его на входы. Избегайте направлять его на
двери, окна, источники тепла или движущиеся объекты.
Установка соединения пульта датчик движения и панели управления
Откройте на панели управления меню настройки.
Нажмите # 09 <xxx> #, где <xxx> — число от 001 до 120
Подробнее см. в руководстве пользователя SAS-ALARM240.
Активируйте датчик.
2 сигнал = соединение установлено. 1 сигнала = ИКатчик движения уже в режиме соединения.
Технические данные
Питание 5V DC or AAA 1.5V (3x)
Ток < 20mA (standby: < 50uA)
Диапазон передачи < 80 м
Частота 433 MHz
Радиус действия 8 м / 110°
Рабочая температура -10 °C ~ +55 °C
Относительная влажность < 80% (без образования конденсата)
Габариты
Датчик
Кронштейн
67 x 50 x 106 mm
52 x 29 x 27 mm
Требования безопасности
В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство
только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого.
Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для
будущего использования.
Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только
по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами.
Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
Очистка и обслуживание
Предупреждение!
Не производите очистку растворителями или абразивами.
Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
Не пытайтесь самос
тоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство
следует заменить новым.
Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.
Açıklama Türkçe
Kurulum
Lütfen pilleri takın veya mikro USB konektörü bulunan (dahil değildir) 5 V DC güç kaynağına bağlayın
Aygıtı açmak içinseneğini belirleyin
Uygun bir konum seçin. Detektörü yerden en az 2 metre mesafeye monte edin.
Vidaları kullanarak montaj parçasını duvara sabitleyin.
Detektörü dik olarak yerleştirin.
Algılama aralığını belirlemek için test düğmesine basın.
Not: Hareket algılandığında LED göstergesi yanıp söner.
Gerekirse detektörün açısını ayarlayın ama dik konumu koruyun.
Detektörü girişlere doğru doğru bir açı ile yönlendirin, ama kapı veya pencerelere, ısı kaynaklarına
veya hareketli objelere bakmasından kaçının.
Uzaktan hareket dedektörü paneli ile eşleştirme
Kontrol panelindeki ayarlar menüsünü açın.
Lütfen # 09 <xxx> # tuşuna basın; <xxx>, 001 ve 120 arasındaki bir sayıyı temsil eder
Lütfen ayrıntılı bilgi için SAS-ALARM240'ın kullanıcı kılavuzuna başvurun.
Detektörü tetikleyin.
2 bip = eşleştirme başarılı. 1 bip = PIR hareket detektörü zaten eşleştirilmiştir.
Teknik bilgiler
Güç kaynağı 5V DC or AAA 1.5V (3x)
Akım < 20mA (standby: < 50uA)
Gönderim menzili < 80 m
Frekans 433 MHz
Algılama mesafesi 8 m / 110°
Çalışma sıcaklığı -10 °C ~ +55 °C
Bağıl nem < %80 (yoğunlaşmayan)
Boyutlar
Detektör
Montaj parçası
67 x 50 x 106 mm
52 x 29 x 27 mm
Güvenlik
Elektrik çarpma riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen
tarafından açılmalıdır.
Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmakin saklayın.
Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki
amaçlar için kullanmayın.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise
cihazı derhal değiştirin.
Temizlik ve bakım
Uyarı!
Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
Cihazın içini temizlemeyin.
Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.
1. Czujnik
2. Okno wykrywania
3. Wskaźnik LED
Zapala swskaźnik LED. Niski poziom naładowania baterii.
Należy wymienić bater
Wskaźnik LED miga jeden raz: Czujnik jest uruchomiony i wysyła sygnał
do panelu sterowania.
4. Przycisk ON/OFF
Tryb oszczędzania energii: wyjąć baterie, odkcić śrubę w górnej części i nacisnąć zatrzask pokrywy
baterii, aby wyjąć tylną pokrywę: przełącznik DIP znajduje się w środkowej części płytki drukowanej.
Aby włączyć tryb oszczędzania energii, naly ustawić przycisk DIP w sposób ukazany na rys. 2.
1. Detektor
2. Okno detekce
3. LED ukazatel
Rozsvítí se LED kontrolka. Slabá baterie. Vyňte baterii
The detector is triggered and sends a signal to the control panel.
4. Tlačítko ON/OFF
části sejměte zadní kryt. DIP přepínač se nachází uprostřed elektronické desky. Nastavení režimu
1. Érzékelő
2. Érzékelő ablak
3. LED jelző
A LED jelzőfény világít. Alacsony elemtöltöttség. Cselje ki az elemet
The detector is triggered and sends a signal to the control panel.
4. Be- és kikapcsológomb
Energiatakarékos d: vegye ki az elemeket, vegye ki felülről a csavart, és nyomja meg a felreteszt a
hátlap eltávohoz: a dip-switch kapcso a nyomtatott áramkör közepén talható.
Energiatakarékos d beáltása: áltsa be a dip-switch kapcsolót a 2. képnek megfelelően.
1. Detector
2. Fereastră de detectare
3. Indicator LED
Indicatorul cu LED este pornit. Nivel baterie scăzut. Înlocui bateria
4. Butonul PORNIT/OPRIT
Mod economisire energie: scoati bateriile, scoati şurubul de deasupra şi apăsi şi apăsi pe
clapeta de închidere pentru a scoate capacul din spate: locul comutatorului DIP este în centrul
panoului electronic. Pentru a seta modul Economisire energie, setaţi comutatorul DIP în conformitate
cu imaginea 2.
1. Датчик
2. Окно обнаружения
3. Светодиодный индикатор
Горит светодиодный индикатор. Низкий заряд элемента питания.
Замените элемент питания
4. Кнопка питания ON/OFF
Энергосберегающий режим. Извлеките элементы питания, винт в верхней части и нажмите на
защелку в верхней части, чтобы открыть заднюю крышку: переключатель находится в
центральной части электронной платы. Для настройки энергосберегающего режима установите
переключатель в положение, указанное на рисунке 2.
1. Detektör
2. Algılama penceresi
3. LED göstergesi
LED göstergesi açık. Düşük pil. Pili diştirin
4. AÇ/KAPAT düğmesi
Enerji koruma modu: Lütfen pilleri çıkarın, üstteki vidayı çıkarıp üstteki mandala bastırarak arka kapağı
çıkarın: Dip anahtarının konumu, elektronik panonun merkezidir. Enerji Koruma moduna geçmek için
tfen dip anahtarını resim 2'ye göre ayarlan.
Indicatorul LED clipeşte o dată:
Detectorul s-a declanşat ş i trimite un semnal la panoul de comandă.
LED göstergesi bir kez yanıp söner:
Detektör tetiklenir ve kontrol paneline bir sinyal gönderir.

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Konig SAS-ASMS240?

Tegye fel a/az Konig SAS-ASMS240 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Konig SAS-ASMS240 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Termékleírás

Márka Konig
Modell SAS-ASMS240
Termék Mozgásérzékelő
EAN 5412810236084
Nyelv Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Norvég, Finn, Román, Török, Görög, Magyar
Termékcsoport Mozgásérzékelők
Fájltípus PDF
Biztonság
Működési frekvencia 433Mhz
Kapcsolódási technológia Vezeték nélküli
Szenzor típusa Passzív infravörös (PIR) érzékelő
További jellemzők
Max. hatótáv 8M
Áramforrás DC
Méret (sz x mé x ma) 67 x 50 x 106mm
Csomag mérete (sz x mé x ma) 105 x 55 x 135mm
Tápellátás
Beviteli feszültség 5V
Elemek/akkumulátorok támogatott száma 3
Áramfogyasztás 20mA
Tömeg és méretek
Tömeg 175g
Csomagolási adatok
Csomagolás tömege 175g
Csomagolás tartalma
Felhasználói kézikönyv
Tartalmazza a csavarokat
Jellemzők
Termék színe Fehér
Üzemi körülmények
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) -10 - 55°C