Konig SAS-ASMS240

Konig SAS-ASMS240 kézikönyv

(1)
 • Description English
  1. Detector
  2. Detection window
  3. LED indicator
  The LED indicator is on. Low battery. Replace the battery
  The detector is triggered and sends a signal to the control panel.
  4. ON/OFF button
  gnubierhcseB Deutsch
  1. Melder
  2. Melderfenster
  3. LED-Anzeige
  Die LED-Anzeige leuchtet auf. Batterie schwach. Batterie austauschen
  4. EIN-/AUS-Schalter
  Installation
  Please insert the batteries or connect to a 5 V DC power supply with micro USB connector
  (not included)
  Select ON to power on the device
  Mount the bracket to the wall using screws.
  Install the detector in the upright position.
  If necessary, adjust the angle of the detector, but maintain the upright position.
  Direct the detector under a correct angle towards entrances, but avoid facing doors or windows,
  heat sources or moving objects.
  Pairing the motion detector to the control panel
  Open the settings menu on the control panel.
  Please press # 09 <xxx> #, whereas <xxx> represents a number between 001 and 120. Please
  refer to the user manual of SAS-ALARM240 for details.
  Trigger the detector.
  2 beeps = pairing successful. 1 beep = PIR motion detector already paired.
  Technical data
  Power supply 5V DC or AAA 1.5V (3x
  Current < 20mA (standby: < 50uA)
  Transmission range < 80 m
  Frequency 433 MHz
  Detection range 8 m / 110°
  Operating temperature -10 °C ~ +55 °C
  Relative humidity < 80% (non-condensing)
  Dimensions
  Detector
  Bracket
  67 x 50 x 106 mm
  52 x 29 x 27 mm
  Safety
  To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician
  when service is required.
  Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than
  described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective,
  replace the device immediately.
  Cleaning and maintenance
  Warning!
  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not clean the inside of the device.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new
  device.
  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
  Beschrijving Nederlands
  1. Detector
  2. Detectievenster
  3. LED-indicatie De LED-indicator brandt. Batterij is bijna leeg. Vervang de batterij.
  De LED-indicator knippert één keer:
  De detector wordt geactiveerd en zendt een signaal naar het bedieningspaneel.
  4. AAN/UIT-knop
  1. Detector
  2. Ventana de detección
  3. Indicador LED El indicador LED es encendido. Batería baja. Cambie la pila
  El indicador LED parpadea una vez:
  El detector se activa y envía una señal al panel de control.
  4. Botón de encendido/apagado
  Installatie
  Plaats de batterijen of verbind met een DC 5V-voeding met Micro-USB-connector (niet inbegrepen).
  Selecteer ON (aan) om het apparaat in te schakelen.
  Kies een geschikte locatie. Installeer de detector minstens 2 meter van de vloer.
  Monteer de beugel aan de muur met behulp van schroeven.
  Installeer de detector in verticale positie.
  Wijzig indien nodig de hoek van de detector, maar handhaaf de verticale positie.
  Richt de detector onder een juiste hoek op ingangen, maar niet op deuren of ramen, warmtebronnen
  of bewegende objecten.
  De beweginsdetector met het bedieningspaneel koppelen
  Open het instellingenmenu op het bedieningspaneel.
  Toets in: # 09 <xxx> #. <xxx> vertegenwoordigt een getal tussen 001 en 120.
  Lees de handleiding van de SAS-ALARM240 voor meer informatie.
  Activeer de detector.
  2 pieptonen = koppeling succesvol. 1 pieptoon = PIR-bewegingsdetector reeds gekoppeld.
  Technische gegevens
  Stroomvoorziening 5V DC or AAA 1.5V (3x
  Stroom < 20mA (standby: < 50uA)
  Zendbereik < 80 m
  Frequentie: 433 MHz
  Detectiebereik 8 m / 110°
  Bedrijfstemperatuur -10 °C ~ +55 °C
  Relatieve vochtigheid < 80% (niet-condenserend)
  Afmetingen
  Detector
  Beugel
  67 x 50 x 106 mm
  52 x 29 x 27 mm
  Veiligheid
  Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het
  risico op elektrische schokken te verkleinen.
  Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
  Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor
  andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of
  defect apparaat onmiddellijk.
  Reiniging en onderhoud
  Waarschuwing!
  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door
  een nieuw apparaat.
  .keod egithcov ,ethcaz nee tem taarappa teh nav edjiznetiub ed ginieR
  Installation
  Setzen Sie die Batterien ein oder schließen das Gerät über einen Micro-USB-Stecker (nicht im
  Lieferumfang enthalten) an ein 5-V-Netzteil (DC) an.
  Schalten Sie das Gerät jetzt EIN.
  Wählen Sie einen geeigneten Ort. Installieren Sie den Melder mindestens 2 Meter vom Boden entfernt.
  Bringen Sie die Befestigung mit Schrauben an der Wand an.
  Installieren Sie den Detektor in aufrechter Position.
  Stellen Sie den Winkel des Melders ggf. ein, aber behalten Sie die aufrechte Position bei.
  Richten Sie den Melder unter dem richtigen Winkel auf Einnge, aber vermeiden Sie eine Einstellung,
  die Türen oder Fenstern, Wärmequellen oder beweglichen Gegenständen zugewandt ist.
  Kopplung der Bewegungsmelder mit dem Bedienfeld
  Bitte drücken Sie # 09 <xxx> #, wobei <xxx> für eine Zahl zwischen 001 und 120 steht
  Lösen Sie den Melder aus.
  2 Signaltöne = Kopplung erfolgreich. 1 Signalton = PIR-Bewegungsmelder bereits gekoppelt.
  Technische Daten
  Spannungsversorgung 5V DC or AAA 1.5V (3x
  Strom < 20mA (standby: < 50uA)
  Übertragungsbereich < 80 m
  Frequenz 433 MHz
  Erkennungsbereich 8 m / 110°
  Betriebstemperatur -10 °C ~ +55 °C
  Relative Feuchtigkeit < 80% (nicht kondensierend)
  Abmessungen
  Melder
  Befestigung
  67 x 50 x 106 mm
  52 x 29 x 27 mm
  Sicherheit
  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen
  Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die
  Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser
  Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt
  oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
  Warnung!
  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
  Versuchen Sie nicht, das Get zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen
  Sie es gegen ein neues aus.
  Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
  Descripción Español
  1. Rilevatore
  2. Finestra di rilevamento
  3. Indicatore LED L'indicatore LED è acceso. La batteria è scarica. Sostituire la batteria
  L'indicatore LED lampeggia una volta:
  Il rilevatore è attivato e invia un segnale al pannello di controllo.
  4. Pulsante ON/OFF
  Instalación
  Inserte las pilas o conecte una fuente de alimentación de 5 V C con un conector micro USB
  (no se incluye)
  Seleccione la posicn ON para encender el dispositivo
  Elija un lugar adecuado. Instale el detector al menos a 2 metros del suelo.
  Monte el soporte en la pared utilizando los tornillos.
  Instale el detector en posición vertical.
  Si es necesario, ajuste el ángulo del detector, pero mantenga la posición vertical.
  Dirija el detector a un ángulo correcto hacia entradas, pero evite orientarlo hacia puertas o ventanas,
  fuentes de calor u objetos en movimiento.
  Emparejamiento detector de movimiento con el panel de control
  Pulse # 09 <xxx> #, donde <xxx> representa un número entre 001 y 120
  Consulte el manual de usuario de SAS-ALARM240 para obtener más informacn.
  Active el detector.
  2 pitidos = emparejamiento correcto. 1 pitido = detector de movimiento PIR ya emparejado.
  Datos técnicos
  Alimentación eléctrica 5V DC or AAA 1.5V (3x
  Corriente < 20mA (standby: < 50uA)
  Alcance de transmisión < 80 m
  Frecuencia 433 MHz
  Alcance de detección 8 m / 110°
  Temperatura de funcionamiento -10 °C ~ +55 °C
  Humedad relativa < 80% (sin condensación)
  Dimensiones
  Detector
  Soporte
  67 x 50 x 106 mm
  52 x 29 x 27 mm
  Seguridad
  Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto lo debería abrirlo un técnico autorizado
  cuando necesite reparación.
  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
  distinta a la descrita en el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha
  sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  Limpieza y mantenimiento
  ¡Advertencia!
  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No limpie el interior del dispositivo.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustiyalo por uno nuevo.
  Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
  Description Français
  Installation
  connecteur Micro USB (non inclus)
  Choisissez un endroit approprié. Installez le détecteur à au moins 2 mètres du sol.
  Montez le support au mur avec des vis.
  Installez le détecteur en position verticale.
  Si nécessaire, ajustez l'angle du détecteur mais en le maintenant à la verticale.
  Dirigez le détecteur selon l'angle correct vers les entrées mais en évitant d'être en face de portes
  ou de fenêtres, de sources de chaleur ou d'objets en mouvement.
  Appariement de panneau de commande détecteur de mouvement
  Ouvrez le menu réglages du panneau de commande.
  Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur du sysme SAS-ALARM240 pour plus de détails.
  Déclenchez le détecteur.
  2 bips = appariement réussi. 1 bip = détecteur de mouvement PIR déjà associé.
  Caractéristiques techniques
  Alimentation électrique 5V DC or AAA 1.5V (3x
  Courant < 20mA (standby: < 50uA)
  Plage de transmission < 80 m
  Fréquence 433 MHz
  Portée de détection 8 m / 110°
  Température de fonctionnement -10 °C ~ +55 °C
  Humidité relative < 80% (sans condensation)
  Dimensions
  Détecteur
  Support
  67 x 50 x 106 mm
  52 x 29 x 27 mm
  Sécurité
  Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien
  Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
  celles décrites dans le manuel.
  N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil
  est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
  Nettoyage et entretien
  Avertissement !
  N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
  Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
  Installazione
  USB (non incluso)
  Selezionare ON per accendere il dispositivo
  Scegliere una posizione idonea. Installare il rilevatore ad almeno 2 metri dal pavimento.
  Montare il supporto a parete utilizzando le viti.
  Installare il rilevatore in posizione verticale.
  Se necessario, regolare l'angolazione del rilevatore ma mantenere la posizione verticale.
  Dirigere il rilevatore con un'angolazione corretta in direzione degli ingressi, ma evitare di posizionarlo
  Accoppiamento rilevatore di movimento con il pannello di controllo
  Entrare nel menu di impostazione sul pannello di controllo.
  Premere # 09 <xxx> #, dove <xxx> rappresenta un numero compreso tra 001 e 120
  Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale dell'utente di SAS-ALLARM240.
  Attivare il rilevatore.
  2 bip = accoppiamento riuscito. 1 bip = il rilevatore di movimento PIR è già accoppiato.
  Dati tecnici
  Alimentazione 5V DC or AAA 1.5V (3x
  Corrente < 20mA (standby: < 50uA)
  Campo di trasmissione < 80 m
  Frequenza 433 MHz
  Intervallo di rilevamento 8 m / 110°
  Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C
  Umidità relativa < 80% (senza condensa)
  Dimensioni
  Rilevatore
  Supporto
  67 x 50 x 106 mm
  52 x 29 x 27 mm
  Sicurezza
  Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico
  autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
  Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
  Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da
  quelli descritti nel manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso,
  sostituirlo immediatamente.
  Pulizia e manutenzione
  Attenzione!
  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non pulire l'interno del dispositivo.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con
  uno nuovo.
  Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
  Descrição Português
  Instalação
  USB (não fornecida)
  Selecione ON para ligar o dispositivo
  Escolha um local adequado. Instale o detetor a, pelo menos, 2 metros do piso.
  Monte o suporte na parede utilizando os parafusos.
  Instale o detetor na vertical.
  Se necessário, ajuste o ângulo do detetor, mas mantenha a posição vertical.
  Aponte o detetor num ângulo correto na direção das entradas, mas evite virar para portas ou
  janelas, fontes de calor ou objetos em movimento.
  Emparelhamento do detetor de movimento com o painel de controlo
  Prima # 09 <xxx> #, onde <xxx> representa um número entre 001 e 120
  Consulte o manual do utilizador do SAS-ALARM240 para obter informações.
  Acione o detetor.
  2 sinais sonoros = emparelhamento com êxito. 1 sinal sonoro = detetor de movimento PIR já
  emparelhado.
  Dados técnicos
  Fonte de alimentação 5V DC or AAA 1.5V (3x
  Corrente < 20mA (standby: < 50uA)
  Alcance de transmissão < 80 m
  Frequência 433 MHz
  Alcance de deteção 8 m / 110°
  Temperatura de funcionamento -10 °C ~ +55 °C
  Humidade relativa < 80% (sem condensação)
  Dimensões
  Detetor
  Suporte
  67 x 50 x 106 mm
  52 x 29 x 27 mm
  Segurança
  Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve
  apenas ser aberto por um técnico autorizado.
  Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
  Limpeza e manutenção
  Aviso!
  Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
  Não limpe o interior do dispositivo.
  Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um
  dispositivo novo.
  Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
  Beskrivelse Dansk
  Montering
  Isæt batterierne, eller tilslut en 5 V DC-strømforsyning med mikro-USB-stik (medfølger ikke)
  lg ON for at tænde for enheden
  Vælg et egnet sted. Installer detektoren mindst to meter over gulvet.
  Montér beslaget på væggen med skruer.
  Detektoren skal placeres i oprejst position.
  Hvis nødvendigt reguleres detektorens vinkel, men positionen skal stadig være oprejst.
  Ret detektoren i en ret vinkel mod indgange, men und at rette den direkte mod re eller vinduer,
  varmekilder eller genstande i bevægelse.
  Åbn funktionsmenuen på betjeningspanelet.
  Tryk på # 09 <xxx> #, hvor <xxx> repræsenterer et tal mellem 001 og 120
  Udløser detektoren.
  2 bip = parring gennemført. 1 bip = PIR-bevægelsesdetektor allerede parret.
  Tekniske data
  Strømforsyning 5V DC or AAA 1.5V (3x
  Strøm < 20mA (standby: < 50uA)
  Transmissionsrækkevidde < 80 m
  Frekvens 433 MHz
  Detektionsområde 8 m / 110°
  Driftstemperatur -10 °C ~ +55 °C
  Relativ fugtighed < 80 % (ikke-kondenserende)
  Dimensioner
  Detektor
  Beslag
  67 x 50 x 106 mm
  52 x 29 x 27 mm
  Sikkerhed
  For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker,
  når service er nødvendig.
  Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
  Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
  Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, som er
  beskrevet i vejledningen.
  Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er beskadiget
  eller defekt, skal det omgående udskiftes.
  Rengøring og vedligeholdelse
  Advarsel!
  Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
  Rengør ikke apparatet indvendigt.
  Forg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det udskiftes med et nyt.
  Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud.
  Beskrivelse Norsk
  Installasjon
  Velg PÅ for å s på enheten
  Velg et egnet sted for montering. Monter detektoren minst 2 meter fra gulvplan.
  Monter braketten på veggen med skruer.
  Monter detektoren i oppreist stilling.
  Om nødvendig kan vinkelen på detektoren justeres, men den må stå i oppreist stilling.
  Rett detektoren under egnet vinkel mot innganger, men ikke la den peke mot dører eller vinduer,
  varmekilder eller bevegelige objekter.
  Gå inn i menyen på kontrollpanelet.
  Trykk# 09 <xxx> #, der <xxx> representerer et tall mellom 001 og 120
  Se brukerhåndboken for SAS-ALARM240 for detaljer.
  Utløs detektoren.
  2 pip = parkobling er vellykket. 1 pip = PIR bevegelsesdetektor er allerede parkoblet.
  Tekniske data
  Strømforsyning 5V DC or AAA 1.5V (3x
  Strøm < 20mA (standby: < 50uA)
  Senderekkevidde < 80 m
  Frekvens 433 MHz
  Deteksjonsrekkevidde 8 m / 110°
  Driftstemperatur -10 °C ~ +55 °C
  Relativ fuktighet < 80% (ikke-kondenserende)
  Dimensjoner
  Detektor
  Brakett
  67 x 50 x 106 mm
  52 x 29 x 27 mm
  Sikkerhet
  For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når
  vedlikehold er nødvendig.
  Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
  Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
  Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er
  beskrevet i bruksanvisningen.
  Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den
  er skadet eller defekt.
  Rengjøring og vedlikehold
  Advarsel!
  Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
  Ikke rengjør innsiden av enheten.
  Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
  Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.
  Beskrivning Svenska
  Installation
  Välj PÅ för att s på enheten
  Välj en lämplig plats. Installera detektorn minst 2 meter från golvet.
  Montera konsolen på väggen med skruvar.
  Installera detektorn i upprätt läge.
  Vid behov, justera detektorns vinkel, men behåll upprätt position.
  Rikta detektorn i rätt vinkel mot entréer, men undvik att rikta den mot dörrar eller fönster,
  värmekällor eller rörliga föremål.
  Öppna inställningsmenyn på kontrollpanelen.
  Tryck# 09 <xxx> #, där <xxx> står för ett nummer mellan 001 och 120
  Se användarhandboken för SAS-ALARM240 för mer information.
  Lös ut detektorn.
  2 pip = parning lyckad. 1 pip = PIR-rörelsedetektor redan parad.
  Tekniska data
  Strömförsörjning 5V DC or AAA 1.5V (3x
  Ström < 20mA (standby: < 50uA)
  Sändningsområde < 80 m
  Frekvens 433 MHz
  Detektionsområde 8 m / 110°
  Drifttemperatur -10 °C ~ +55 °C
  Relativ luftfuktighet < 80% (icke-kondensernade)
  Mått
  Detektor
  Konsol
  67 x 50 x 106 mm
  52 x 29 x 27 mm
  Säkerhet
  För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker
  när service behövs.
  Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle upps.
  Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda
  den igen.
  Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem
  som beskrivs i denna bruksanvisning.
  Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig
  ska den bytas ut omedelbart.
  Rengöring och underhåll
  Varning!
  Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
  Rengör inte enhetens insida.
  Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
  Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.
  Kuvaus Suomi
  1. Ilmaisin
  2. Ilmaisinikkuna
  3. LED-merkkivalo
  LED-merkkivalo palaa. Alhainen varaustaso. Vaihda paristo.
  LED-merkkivalo välähtää kerran:
  Ilmaisin on liipaistu ja se lähettää signaalin ohjauspaneeliin.
  4. Virtapainike
  Asennus
  Aseta paristot paikalleen tai liitä laite 5 voltin DC-virtalähteeseen micro USB -liittimellä (ei
  sisälly toimitukseen).
  Kytke laitteeseen virta valitsemalla ON.
  Valitse sopiva paikka. Asenna ilmaisin vähintään 2 metrin korkeudelle lattiasta.
  Kiinnitä kannatin seinään ruuveilla.
  Asenna ilmaisin pystyasentoon.
  Säädä tarvittaessa ilmaisimen kulmaa, mutta säilytä pystysuora asento.
  Suuntaa ilmaisin oikeassa kulmassa kohden sisääntuloja, mutta vältä suoraa suuntausta oviin tai
  ikkunoihin, lämpölähteitä tai liikkuvia kohteita.
  Kauko-ohjaimen liittäminen pariksi liikeilmaisin
  Avaa kauko-ohjaimen Asetukset-valikko.
  Näppäile # 09 <xxx> #, jossa <xxx> on jokin numeroliltä 001–120.
  Katso lisätietoja SAS-ALARM240:n käyttöoppaasta.
  Liipaise ilmaisin.
  2 piippausta = parin muodostus onnistui. 1 piippaus = PIR-liikeilmaisin on jo liitetty pariksi.
  Tekniset tiedot
  Virtalähde 5V DC or AAA 1.5V (3x
  Virta < 20mA (standby: < 50uA)
  < 20mA (standby: < 50uA)
  Toiminta-alue < 80 m
  Taajuus 433 MHz
  Ilmaisinalue 8 m / 110°
  Käyttölämpötila -10 °C ~ +55 °C
  Suhteellinen kosteus < 80 % (ei kondensoitumista)
  Mitat
  Ilmaisin
  Kannatin
  67 x 50 x 106 mm
  52 x 29 x 27 mm
  Turvallisuus
  Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen
  huoltoa varten.
  Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
  Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
  Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin
  käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
  Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen,
  vaihda laite välittömästi.
  Puhdistus ja huolto
  Varoitus!
  Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
  Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
  Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
  Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.
  Περιγραφή Ελληνικά
  Εγκατάσταση
  Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή σε όρθια θέση.
  Τοποθετήστε τις μπαταρίες ή συνδέστε τον σε τροφοδοσία DC 5 V με βύσμα micro
  USB (δεν περιλαμβάνεται)
  Επιλέξτε ON για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
  Ζεύξη του τηλεχειριστηρίου με τον ανιχνευτής κίνησης
  Πατήστε # 09 <xxx> #. Το <xxx> αντιπροσωπεύει έναν αριθμό μεταξύ 001 και 120
  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του SAS-ALARM240.
  Ενεργοποιήστε τον ανιχνευτή.
  Τεχνικά χαρακτηριστικά
  Τροφοδοσία 5V DC or AAA 1.5V (3x
  < 80 m
  Συχνότητα 433 MHz
  Εύρος ανίχνευσης 8 m / 110°
  -10 °C ~ +55 °C
  Σχετική υγρασία
  Διαστάσεις
  Ανιχνευτής
  67 x 50 x 106 mm
  52 x 29 x 27 mm
  Ασφάλεια
  Καθαρισμός και συντήρηση
  Προειδοποίηση!
  Μην καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
  Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά,
  SAS-ASMS240
  PIR motion detector
  Delay
  Led off
  5Min 5S
  1
  ON
  2
  on
  2
  1
  3
  4
  Power save mode: please remove the batteries, remove the screw on top and press the latch on top to
  remove the back cover: location of dipswitch is in the center of the electronic board. To set in Power
  Save mode; please set the dipswitch accordingto picture 2.
  Stromsparmodus: Bitte entfernen Sie die Batterien sowie die darüberliegende Schraube und dcken
  der Mitte der Platine. Stellen Sie zur Aktivierung des Stromsparmodus den Schalter auf die in der
  Pour passer en mode d'économie dnergie, veuillez régler le commutateur DIP conforment à
  Modo de poupança de energia: remova as pilhas, remova o parafuso no topo e prima a patilha no topo
  para retirar a tampa traseira. O interruptor DIP encontra-se no centro da placa eletrónica. Para ativar o
  modo de poupança de energia: coloque o interruptor DIP na posição ilustrada na imagem 2.
  bakdekselet: Plasseringen til dimmebryteren er midt på elektronikkortet. For å bytte til stmsparings-
  modus setter du dimmebryteren i henhold til illustrasjon 2.
  Virransäästötila: poista paristot, avaa yosassa oleva ruuvi ja irrota takakansi painamalla yläosassa
  olevaa salpaa. Vaihtokytkin sijaitsee elektroniikkakortin keskellä. Kytke virransäästötila asettamalla
  vaihtokytkin kuvan 2 mukaiseen asentoon.
  Spaarstand: verwijder de batterijen, verwijder de schroef bovenop en druk op het lipje bovenop om de
  achterkant te verwijderen: de DIP-schakelaar bevindt zich in het midden van het elektronische paneel.
  Spaarstand activeren: stel de DIP-schakelaar in zoals afgebeeld op tekening 2.
  Modo de ahorro de energía: retire las bateas. Para ello, retire el tornillo de la parte superior y presione
  el pestillo para extraer
  la cubierta trasera: el interruptor DIP se encuentra en el centro de la placa
  electrónica. Para activar el modo de ahorro de energía, coloque el interruptor DIP tal y como se
  muestra en la imagen 2.
  Modo de poupança de energia: remova as pilhas, remova o parafuso no topo e prima a patilha no topo
  para retirar a tampa traseira. O interruptor DIP encontra-se no centro da placa eletrónica. Para ativar o
  modo de poupança de energia: coloque o interruptor DIP na posição ilustrada na imagem 2.
  bagdækslet: Vippekontakten er placeret i midten af den elektroniske tavle. For at vælge strømsparetil-
  standen skal du indstille vippekontakten som på billede 2.
  Energisparge: ta bort batterierna, ta bort skruven ovanpå och tryck på srren på ovansidan för att ta
  bort bakstycket: DIP-omkopplaren är i centrum av kretskortet. För att slla in energisparläge: ställ in
  DIP-omkopplaren enligt bild 2.
  Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Αφαιρέστε τις μπαταρίες, αφαιρέστε τη βίδα στο επάνω μέρος
  και πιέστε το μάνδαλο στο επάνω μέρος για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα: Ο διακόπτης DIP
  βρίσκεται στο κέντρο του ηλεκτρονικού πίνακα. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης
  ενέργειας, ρυθμίστε το διακόπτη DIP σύμφωνα με την εικόνα 2.
  Die LED-Anzeige blinkt ein Mal:
  Der Melder wird ausgelöst und leitet ein Signal an das Bedienfeld.
  1. Détecteur
  2. Fenêtre de détection
  3. Indicateur DEL
  Le voyant lumineux est allumé. Batterie faible. Remplacez la batterie
  L'indicateur à DEL clignote une fois :
  Le détecteur est déclenché et envoie un signal au panneau de commande.
  1. Detetor
  2. Janela de deteção
  3. Indicador LED
  O indicador LED está ligado. Bateria fraca. Substitua a bateria
  4. Botão Ligar/Desligar
  ItalianoDescrizione
  1. Detektor
  2. Detektionsvindue
  3. LED-indikator LED-indikatoren lyser. Lavt batteriniveau. Udskift batteriet
  4. Tænd/sluk-knap
  O indicador LED pisca uma vez:
  O detetor é acionado e envia um sinal para o painel de controlo.
  1. Detektor
  2. Deteksjonspanel
  3. LED-indikator
  LED-lampen er på. Lite batteristm. Skift batteriet.
  4. Strømbryter
  LED-indikatoren blinker én gang:
  Detektoren er udløst og sender et signal til betjeningspanelet.
  1. Detektor
  2. Detektionsfönster
  3. LED-indikator LED-indikatoren lyser. Lavt batteriniveau. Udskift batteriet
  4. PÅ/AV-knapp
  LED-indikatoren blinker én gang:
  Detektoren er udløst og sender et signal til betjeningspanelet.
  1. Ανιχνευτής
  2. Παράθυρο ανίχνευσης
  3. Ένδειξη LED Η ενδεικτική λυχνία LED είναι αναμμένη. Χαμηλή μπαταρία.
  Αντικαταστήστε την μπαταρία
  4.
  bevægelsesindikator
  LED-indikatoren blinker en gang:
  Detektoren er utløst og sender et signal til kontrollpanelet.
  bevegelsesdetektor
  rörelsedetektor
  Κουμπί ON/OFF
Konig SAS-ASMS240

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Konig SAS-ASMS240 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Konig SAS-ASMS240 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Konig SAS-ASMS240 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Mozgásérzékelők kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 6.2. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Norvég, Finn, Román, Török, Görög. Van kérdése a (z) Konig SAS-ASMS240 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Konig SAS-ASMS240 specifikációk

Márka Konig
Modell SAS-ASMS240
Termék Mozgásérzékelő
EAN 5412810236084
Nyelv Magyar, Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Norvég, Finn, Román, Török, Görög
Fájltípus PDF
Biztonság
Működési frekvencia 433Mhz
Kapcsolódási technológia Vezeték nélküli
Szenzor típusa Passzív infravörös (PIR) érzékelő
További jellemzők
Max. hatótáv 8M
Áramforrás DC
Méret (sz x mé x ma) 67 x 50 x 106mm
Csomag mérete (sz x mé x ma) 105 x 55 x 135mm
Tápellátás
Beviteli feszültség 5V
Elemek/akkumulátorok támogatott száma 3
Áramfogyasztás 20mA
Tömeg és méretek
Tömeg 175g
Csomagolási adatok
Csomagolás tömege 175g
Csomagolás tartalma
Felhasználói kézikönyv
Tartalmazza a csavarokat
Jellemzők
Termék színe Fehér
Üzemi körülmények
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) -10 - 55°C

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Mozgásérzékelő Konig