Konig KN-BM80 használati utasítás

Konig KN-BM80
8.2 · 3
PDF használati utasítás
 · 3 oldalak
Magyar
használati utasításKonig KN-BM80

Description English

Parent unit (g. A)
1. Microphone
2. Talk-back button Press the button to talk through the parent unit to the baby unit.
3. On/o button (display) Press the button to switch on or o the display.
4. OK button Press the button to conrm the selection.
5. Menu button Press the button to access or exit the menu.
6. On/o indicator The indicator comes on when the device is switched on.
7. Volume indicators The indicators indicate the volume.
8. Up/down buttons
Left/right buttons
Press the buttons to navigate through the menu.
Press the buttons to turn and tilt the camera.
9. Speaker
10. Antenna
11. On/o button (parent unit) Press and hold the button for three seconds to switch on or o the device.
12. AV cable connection Use the AV cable connection to connect the device to your TV.
13. Power cable connection (DC)
Connect the power cable to the power cable connection.
Insert the mains plug into the wall socket.
Baby unit (g. B)
14. Infrared light The infrared light allows to record video in the dark.
15. Camera
16. Antenna
17. Temperature sensor The temperature sensor measures the room temperature.
18. On/o button (baby unit) Press and hold the button for three seconds to switch on or o the device.
19. On/o indicator The indicator comes on when the device is switched on.
20. Power cable connection (DC)
Connect the power cable to the power cable connection.
Insert the mains plug into the wall socket.
Display menu (g. C)
21. RF signal indicator The indicator indicates the RF signal strength.
22. Camera indicator The indicator indicates which camera is active.
23. Temperature indicator The indicator indicates the room temperature.
24. Battery indicator The indicator indicates the battery level.
25. Sound settings Set the volume.
26. Brightness settings Set the display brightness.
27. Lullaby settings
Activate or deactivate a lullaby.
Set the type of lullaby.
28. Zoom settings Zoom in or zoom out.
29. Alarm settings
Activate or deactivate an alarm.
Set the timer for the alarm.
30. Camera settings Select, add, delete or scan cameras.
31. Temperature settings Select Celsius or Fahrenheit.

Connecting the baby unit and the parent unit

On the parent unit:
Make sure that the parent unit is switched on.
Press the menu button.
Go to the camera settings.
Select “add”.
Press the OK button twice.
On the baby unit:
Switch on the baby unit.
Press the on/o button twice.
The on/o indicator ashes to indicate that the device is in pairing mode.
If pairing is successful, the parent unit shows the video recorded by the baby unit.
If the video is not shown on the parent unit, repeat the steps above.

Connecting the parent unit to your tv with the video cable

Connector Connection
Black AV cable connection (parent unit)
Red Audio input (TV)
Yellow Video input (TV)

Technical data

Input voltage 5 V DC
Transmitter power 17 dBm
Receiver sensitivity -85 dBm
Transmission frequency 2400 MHz - 2480 MHz
Transmission range 250 m
Night vision range 3-5 m
Display resolution 320 x 240
Frame rate 25 fps
Image sensor 1/4” CMOS
Horizontal resolution 360 TVL
Viewing angle 60°
Minimum illumination 1.5 lx
Battery duration
Parent unit
Baby unit
2 hours
8 hours
Sound control sensitivity > 60 dBA
Consumption current
Parent unit
Baby unit
200 mA ± 15 mA
220 mA ± 15 mA
Automatic exposure 1/50 ~ 1/100000 s
IP rating IP66
Operating temperature 0 °C ~ 60 °C
Relative humidity 20% - 80%
Dimensions (LxWxH)
Parent unit
Baby unit
126 x 91 x 24 mm
98 x 89 x 85 mm
Weight
Parent unit
Baby unit
155 g
205 g

Safety

To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician
when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable
or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorized
repair agent.
Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of
the device.
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than
described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective,
replace the device immediately.
Do not expose the device to water or moisture.
Do not use the device outdoors. The device is suitable for indoor use only.

Cleaning and maintenance

Warning!

Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new
device.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Beschrijving Nederlands

Ouderunit
1. Microfoon
2. Terugpraatknop Druk op de knop om door de ouderunit tegen de babyunit te praten.
3. Aan/uit-knop (display) Druk op de knop om de display in of uit te schakelen.
4. OK-knop Druk op de knop om de keuze te bevestigen.
5. Menuknop Druk op de knop om het menu te openen of te sluiten.
6. Aan/uit-indicator De indicator gaat branden wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
7. Volume-indicatoren De indicatoren geven het volume aan.
8. Omhoog/omlaag-knoppen
Links/rechts-knoppen
Druk op de knoppen om door het menu te navigeren.
Druk op de knoppen om de camera te draaien en te kantelen.
9. Speaker
10. Antenne
11. Aan/uit-knop (ouderunit) Houd de knop drie seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
12. AV-kabelaansluiting Gebruik de AV-kabelaansluiting om het apparaat op uw TV aan te sluiten.
13. Voedingskabelaansluiting (DC)
Sluit de voedingskabel aan op de voedingskabelaansluiting.
Plaats de netstekker in het stopcontact.
Babyunit (g. B)
14. Infraroodlamp De infraroodlamp maakt het mogelijk om in het donker video op te nemen.
15. Camera
16. Antenne
17. Temperatuursensor De temperatuursensor meet de kamertemperatuur.
18. Aan/uit-knop (babyunit) Houd de knop drie seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
19. Aan/uit-indicator De indicator gaat branden wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
20. Voedingskabelaansluiting (DC)
Sluit de voedingskabel aan op de voedingskabelaansluiting.
Plaats de netstekker in het stopcontact.
Displaymenu (g. C)
21. RF-signaalindicator De indicator geeft de RF-signaalsterkte aan.
22. Camera-indicator De indicator geeft aan welke camera actief is.
23. Temperatuurindicator De indicator geeft de kamertemperatuur aan.
24. Batterij-indicator De indicator geeft het batterijniveau aan.
25. Geluidsinstellingen Het volume instellen.
26. Helderheidsinstellingen De displayhelderheid instellen.
27. Slaapliedje-instellingen
Een slaapliedje activeren of deactiveren.
Het soort slaapliedje instellen.
28. Zoominstellingen Inzoomen of uitzoomen.
29. Alarminstellingen
Een alarm activeren of deactiveren.
De timer voor het alarm instellen.
30. Camera-instellingen Camera's selecteren, toevoegen, verwijderen of scannen.
31. Temperatuurinstellingen Celsius or Fahrenheit selecteren.

De babyunit op de ouderunit aansluiten

Op de ouderunit:
Zorg ervoor dat de ouderunit is ingeschakeld.
Druk op de menuknop.
Ga naar de camera-instellingen.
Selecteer “add” (toevoegen).
Druk twee keer op de OK-knop.
Op de babyunit:
Schakel de babyunit in.
Druk twee keer op de aan/uit-knop.
De aan/uit-indicator knippert om aan te geven dat het apparaat zich in de koppelingsmodus bevindt.
Na het slagen van de koppeling toont de ouderunit de door de babyunit opgenomen video.
Indien de video niet op de ouderunit wordt getoond, herhaal dan de bovengenoemde stappen.

De babyunit op uw TV aansluiten met de videokabel

Connector Aansluiting
Zwart AV-kabelaansluiting (ouderunit)
Rood Audio-ingang (TV)
Geel Video-ingang (TV)

Technische gegevens

Ingangsspanning 5 V DC
Zendervermogen 17 dBm
Gevoeligheid ontvanger -85 dBm
Zendfrequentie 2400 MHz - 2480 MHz
Zendbereik 250 m
Nachtzichtbereik 3-5 m
Dispalyresolutie 320 x 240
Framesnelheid 25 fps
Beeldsensor 1/4” CMOS
Horizontale resolutie 360 TVL
Kijkhoek 60°
Minimale verlichting 1,5 lx
Batterijduur
Ouderunit
Babyunit
2 uur
8 uur
Gevoeligheid geluidsbesturing > 60 dBA
Stroomverbruik
Ouderunit
Babyunit
200 mA ± 15 mA
220 mA ± 15 mA
Automatische belichting 1/50 ~ 1/100000 s
IP-graad IP66
Bedrijfstemperatuur 0 °C ~ 60 °C
Relatieve vochtigheid 20% – 80%
Afmetingen (LxBxH)
Ouderunit
Babyunit
126 x 91 x 24 mm
98 x 89 x 85 mm
Gewicht
Ouderunit
Babyunit
155 g
205 g

Veiligheid

Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het
risico op elektrische schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het
netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een
erkend servicecentrum worden vervangen.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje
van het apparaat.
Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor
andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of
defect apparaat onmiddellijk.
Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door
een nieuw apparaat.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Beschreibung Deutsch

Eltern-Einheit (Abb. A)
1. Mikrofon
2. Rücksprechtaste
Drücken Sie auf die Taste, um über die Eltern-Einheit mit der Baby-Einheit
zu sprechen.
3. Ein-/Aus-Taste (Display) Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Displays auf die Taste.
4. OK-Taste Drücken Sie auf die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
5. Menütaste Drücken Sie auf die Taste, um das Menü aufzurufen oder zu verlassen.
6. Ein-/Aus-Anzeige Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
7. Lautstärkeanzeigen Die Anzeigen zeigen die Lautstärke an.
8. Auf/Ab-Tasten
Links/Rechts-Tasten
Drücken Sie auf die Tasten, um durch das Menü zu navigieren.
Drücken Sie auf die Tasten, um die Kamera zu drehen und zu neigen.
9. Lautsprecher
10. Antenne
11. Ein-/Aus-Taste (Eltern-Einheit)
Drücken und halten Sie die Taste drei Sekunden lang, um das Gerät ein- oder
auszuschalten.
12. AV-Kabelanschluss
Verwenden Sie den AV-Kabelanschluss, um das Gerät mit Ihrem Fernsehgerät
zu verbinden.
13. Stromkabelanschluss (DC)
Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromkabelanschluss.
Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
Baby-Einheit (Abb. B)
14. Infrarotlampe Mit der Infrarotlampe ist es möglich, Videos im Dunkeln aufzunehmen.
15. Kamera
16. Antenne
17. Temperatursensor Der Temperatursensor misst die Raumtemperatur.
18. Ein-/Aus-Taste (Baby-Einheit)
Drücken und halten Sie die Taste drei Sekunden lang, um das Gerät ein- oder
auszuschalten.
19. Ein-/Aus-Anzeige Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
20. Stromkabelanschluss (DC)
Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromkabelanschluss.
Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
Displaymenü (Abb. C)
21. RF-Signalanzeige Die Anzeige zeigt die RF-Signalstärke an.
22. Kameraanzeige Die Anzeige zeigt an, welche Kamera aktiv ist.
23. Temperaturanzeige Die Anzeige zeigt die Raumtemperatur an.
24. Batterieanzeige Die Anzeige zeigt die Batterieladung an.
25. Toneinstellungen Einstellung der Lautstärke.
26. Helligkeitseinstellungen Einstellung der Display-Helligkeit.
27. Schlaiedeinstellungen
Aktiviert oder deaktiviert ein Schlaied.
Einstellung des Schlaiedtyps.
28. Zoom-Einstellungen Hinein- oder Herauszoomen.
29. Alarmeinstellungen
Aktiviert oder deaktiviert einen Alarm.
Einstellung des Timers für den Alarm.
30. Kameraeinstellungen Wählen, Hinzufügen, Löschen oder Scannen von Kameras.
31. Temperatureinstellungen Wahl von Celsius oder Fahreinheit.

Verbinden der Baby-Einheit und der Eltern-Einheit

Auf der Eltern-Einheit:
Stellen Sie sicher, dass die Eltern-Einheit eingeschaltet ist.
Drücken Sie auf die Menütaste.
Rufen Sie die Kameraeinstellungen auf.
Wählen Sie add (hinzufügen).
Drücken Sie zwei Mal auf die OK-Taste.
Auf der Baby-Einheit:
Schalten Sie die Baby-Einheit ein.
Drücken Sie zwei Mal auf die Ein-/Aus-Taste.
Die Ein-/Aus-Anzeige blinkt, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus bendet.
Ist die Kopplung erfolgreich, zeigt die Eltern-Einheit das von der Baby-Einheit aufgenommene Video.
Falls das Video nicht auf der Eltern-Einheit angezeigt wird, wiederholen Sie die oben aufgeführten
Schritte.

Verbinden der Eltern-Einheit über das Videokabel mit Ihrem Fernsehgerät

Stecker Anschluss
Schwarz AV-Kabelanschluss (Eltern-Einheit)
Rot Audioeingang (TV)
Gelb Videoeingang (TV)

Technische Daten

Eingangsspannung 5 V DC
Sendeleistung 17 dBm
Empfängerempndlichkeit -85 dBm
Übertragungsfrequenz 2400 MHz - 2480 MHz
Übertragungsbereich 250 m
Nachtsichtbereich 3-5 m
Displayauösung 320 x 240
Bildfrequenz 25 fps
Bildsensor 1/4” CMOS
Horizontale Auösung 360 TVL
Blickwinkel 60°
Mindestlichtstärke 1,5 lx
Batterielebensdauer
Eltern-Einheit
Baby-Einheit
2 Stunden
8 Stunden
Tonempndlichkeit > 60 dBA
Stromaufnahme
Eltern-Einheit
Baby-Einheit
200 mA ± 15 mA
220 mA ± 15 mA
Automatische Belichtung 1/50 ~ 1/100000 s
IP-Schutzklasse IP66
Betriebstemperatur 0 °C bis 60 °C
Relative Feuchtigkeit 20% – 80%
Abmessungen (LxBxH)
Eltern-Einheit
Baby-Einheit
126 x 91 x 24 mm
98 x 89 x 85 mm
Gewicht
Eltern-Einheit
Baby-Einheit
155 g
205 g

Sicherheit

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen
Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist.
Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der
Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner erneuert werden.
Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem
Typenschild des Geräts übereinstimmt.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die
Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt
oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen.

Reinigung und Pege

Warnung!

Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen
Sie es gegen ein neues aus.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Descripción Español

Unidad de los padres (g. A)
1. Micrófono
2. Botón de respuesta Pulse el botón para hablar por la unidad de los padres a la unidad del bebé.
3. Botón de encendido/apagado
(pantalla)
Pulse el botón para encender o apagar la pantalla.
4. Botón OK Pulse el botón para conrmar la selección.
5. Botón de menú Pulse el botón para entrar o salir del menú.
6. Indicador de encendido/apagado El indicador se enciende cuando el dispositivo se enciende.
7. Indicadores de volumen Los indicadores indican el volumen.
8. Botones arriba/abajo
Botones izquierda/derecha
Pulse los botones para navegar por el menú.
Pulse los botones para girar e inclinar la cámara.
9. Altavoz
10. Antena
11. Botón de encendido/apagado
(unidad de los padres)
Pulse y mantenga pulsado el botón durante tres segundos para encender
oapagar el dispositivo.
12. Conexión de cable AV Utilice la conexión de cable AV para conectar el dispositivo a la TV.
13. Conexión de cable de
alimentación (CC)
Conecte el cable de alimentación a la conexión del cable de alimentación.
Inserte el enchufe de red en la toma de pared.
Unidad del bebé (g. B)
14. Luz infrarroja La luz infrarroja permite grabar vídeo en la oscuridad.
15. Cámara
16. Antena
17. Sensor de temperatura El sensor de temperatura mide la temperatura de la habitación.
18. Botón de encendido/apagado
(unidad del bebé)
Pulse y mantenga pulsado el botón durante tres segundos para encender
oapagar el dispositivo.
19. Indicador de encendido/apagado El indicador se enciende cuando el dispositivo se enciende.
20. Conexión de cable de
alimentación (CC)
Conecte el cable de alimentación a la conexión del cable de alimentación.
Inserte el enchufe de red en la toma de pared.
Menú en pantalla (g. C)
21. Indicador de señal RF El indicador indica la intensidad de la señal RF.
22. Indicador de cámara El indicador indica la cámara que está activa.
23. Indicador de temperatura El indicador indica la temperatura de la habitación.
24. Indicador de batería El indicador indica el nivel de batería.
25. Ajustes de sonido Ajustar el volumen.
26. Ajuste de brillo Ajustar el brillo de la pantalla.
27. Ajustes de nana
Activar o desactivar una nana.
Ajustar el tipo de nana.
28. Ajustes de zoom Ampliar o reducir.
29. Ajustes de alarma
Activar o desactivar una alarma.
Ajustar el temporizador de alarma.
30. Ajustes de cámara Seleccionar, agregar, eliminar o explorar cámaras.
31. Ajustes de temperatura Seleccionar Celsius o Fahrenheit.

Conexión de la unidad del bebé y la unidad de los padres

En la unidad de los padres:
Asegúrese de que la unidad de los padres esté encendida.
Pulse el botón de menú.
Vaya a los ajustes de cámara.
Seleccione “add” (agregar).
Pulse el botón OK dos veces.
En la unidad del bebé:
Encienda la unidad del bebé.
Pulse el botón de encendido/apagado dos veces.
El indicador de encendido/apagado parpadea para indicar que el dispositivo está en el modo de
emparejamiento.
Si el emparejamiento es correcto, la unidad de los padres muestra el vídeo grabado por la unidad
del bebé.
Si el vídeo no se muestra en la unidad de los padres, repita los pasos anteriores.

Conexión de la unidad de los padres a su TV con el cable de vídeo

Conector Conexión
Negro Conexión de cable AV (unidad de los padres)
Rojo Entrada de audio (TV)
Amarillo Entrada de vídeo (TV)

Datos técnicos

Tensión de entrada 5 V CC
Potencia del transmisor 17 dBm
Sensibilidad del receptor -85 dBm
Frecuencia de transmisión 2400 MHz - 2480 MHz
Alcance de transmisión 250 m
Alcance de visión nocturna 3-5 m
Resolución de pantalla 320 x 240
Velocidad de fotogramas 25 fps
Sensor de imagen 1/4” CMOS
Resolución horizontal 360 TVL
Ángulo de visión 60°
Iluminación mínima 1,5 lx
Duración de la batería
Unidad de los padres
Unidad del bebé
2 horas
8 horas
Sensibilidad de control del sonido > 60 dBA
Consumo de corriente
Unidad de los padres
Unidad del bebé
200 mA ± 15 mA
220 mA ± 15 mA
Exposición automática 1/50 ~ 1/100000 s
Clasicación IP IP66
Temperatura de funcionamiento 0 °C ~ 60 °C
Humedad relativa 20% - 80%
Dimensiones (Lar. x An. x Al.)
Unidad de los padres
Unidad del bebé
126 x 91 x 24 mm
98 x 89 x 85 mm
Peso
Unidad de los padres
Unidad del bebé
155 g
205 g

Seguridad

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico
autorizado cuando necesite reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún
problema.
No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el
cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el
fabricante o un servicio técnico autorizado.
Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de
características del dispositivo.
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad
distinta a la descrita en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha
sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
No utilice el dispositivo en exteriores. El dispositivo sólo es apto para uso en interiores.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

Description Français

Unité parent (g. A)
1. Microphone
2. Bouton de conversation Appuyez sur le bouton pour parler dans l'unité bébé depuis l'unité parent.
3. Bouton marche/arrêt (écran) Appuyez sur le bouton pour allumer /éteindre l'écran.
4. Bouton OK Appuyez sur le bouton pour conrmer la sélection.
5. Bouton menu Appuyez sur le bouton pour entrer /sortir du menu.
6. Témoin marche/arrêt Le témoin s'allume lorsque l'appareil est sous tension.
7. Indicateurs de volume Les indicateurs indiquent le volume.
8. Boutons haut/bas
Boutons gauche/droite
Appuyez sur les boutons pour naviguer dans le menu.
Appuyez sur les boutons pour faire pivoter et incliner la caméra.
9. Haut-parleur
10. Antenne
11. Bouton marche/arrêt (unité parent) Appuyez sur le bouton 3 secondes sans le relâcher pour allumer /éteindre l'appareil.
12. Connexion de câble AV Utilisez la connexion de câble AV pour connecter l'appareil à votre TV.
13. Connexion de câble
d'alimentation (CC)
Connectez le câble d'alimentation à la connexion de câble d'alimentation.
Insérez la che secteur dans la prise murale.
Unité bébé (g. B)
14. Lampe infrarouge La lampe infrarouge permet les enregistrements vidéo dans l'obscurité.
15. Caméra
16. Antenne
17. Capteur de température Le capteur de température mesure la température de la pièce.
18. Bouton marche/arrêt (unité bébé) Appuyez sur le bouton 3 secondes sans le relâcher pour allumer /éteindre l'appareil.
19. Témoin marche/arrêt Le témoin s'allume lorsque l'appareil est sous tension.
20. Connexion de câble
d'alimentation (CC)
Connectez le câble d'alimentation à la connexion de câble d'alimentation.
Insérez la che secteur dans la prise murale.
Menu à l’écran (g. C)
21. Indicateur de signal RF L'indicateur indique la force du signal RF.
22. Indicateur de caméra L'indicateur indique la caméra active.
23. Témoin de température L'indicateur indique la température de la pièce.
24. Indicateur de niveau de batterie L'indicateur indique le niveau de pile.
25. Réglages sonores Réglez le volume.
26. Réglages de luminosité Réglez la luminosité de l'écran.
27. Réglages de berceuse
Activez ou désactivez une berceuse.
Réglez le type de berceuse.
28. Réglages de zoom Zoomez en avant et en arrière.
29. Réglages d'alarme
Activez ou désactivez une alarme.
Réglez le minuteur de l'alarme.
30. Réglages de caméra Sélectionnez, ajoutez, supprimez ou scannez des caméras.
31. Réglages de température Sélectionnez Celsius ou Fahrenheit.

Connexion de l’unité bébé et de l’unité parent

Sur l’unité parent:
Assurez-vous que l’unité parent est allumée.
Appuyez sur le bouton de menu.
Allez aux réglages de caméra.
Sélectionnez “add” (ajouter).
Appuyez deux fois sur le bouton OK.
Sur l’unité bébé:
Allumez l’unité bébé.
Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt.
L’indicateur marche/arrêt clignote pour indiquer que l’appareil est en mode appariement.
Si l’appariement est réussi, l’unité parent ache la vidéo enregistrée par l’unité bébé.
Si la vidéo ne s’ache pas sur l’unité parent, répétez les étapes précédentes.

Connexion de l’unité parent à votre TV avec le câble vidéo

Connecteur Connexion
Noir Connexion de câble AV (unité parent)
Rouge Entrée audio (TV)
Jaune Entrée vidéo (TV)

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 5 V CC
Puissance d'émetteur 17 dBm
Sensibilité de récepteur -85 dBm
Fréquence de transmission 2400 MHz - 2480 MHz
Plage de transmission 250 m
Portée de vision nocturne 3-5 m
Résolution d’achage 320 x 240
Fréquence d'images 25 fps
Capteur d’image 1/4” CMOS
Résolution horizontale 360 TVL (Lignes TV)
Angle de vue 60°
Illumination minimum 1,5 lx
Autonomie de pile
Unité parent
Unité bébé
2 heures
8 heures
Sensibilité de contrôle sonore > 60 dBA
Consommation électrique
Unité parent
Unité bébé
200 mA ± 15 mA
220 mA ± 15 mA
Exposition automatique 1/50 ~ 1/100000 s
Classe IP IP66
Température de fonctionnement 0 °C ~ 60 °C
Humidité relative 20% - 80%
Dimensions (LxlxH)
Unité parent
Unité bébé
126 x 91 x 24 mm
98 x 89 x 85 mm
Poids
Unité parent
Unité bébé
155 g
205 g

Sécurité

Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un
technicien qualié si une réparation s’impose.
Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux.
Si le cordon d’alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être
remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque
signalétique de l’appareil.
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres ns que
celles décrites dans le manuel.
N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l’appareil
est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
N’exposez pas l’appareil à l’eau ou à l’humidité.
N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur. L’appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.

Nettoyage et maintenance

Avertissement !

N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide.

Descrizione Italiano

Unità genitori (g. A)
1. Microfono
2. Pulsante di risposta Premere questo pulsante per parlare dall'unità genitori all'unità bambino.
3. Pulsante di accensione/
spegnimento (display)
Premere questo pulsante per accendere o spegnere il display.
4. Pulsante OK Premere questo pulsante per confermare la selezione.
5. Pulsante menu Premere questo pulsante per accedere al menu o uscirvi.
6. Indicatore on/o L'indicatore si accende all'accensione del dispositivo.
7. Indicatori di volume Gli indicatori mostrano il volume.
8. Pulsanti su/giù
Pulsanti sinistra/destra
Premere questi pulsanti per scorrere i menu
Premere questi pulsanti per ruotare e inclinare la videocamera.
9. Altoparlante
10. Antenna
11. Pulsante di accensione/
spegnimento (unità genitori)
Tenere premuto il pulsante per tre secondi per accendere o spegnere il dispositivo.
12. Connessione del cavo AV Utilizzare il connettore del cavo AV per collegare il dispositivo alla TV.
13. Connettore per cavo di
alimentazione (CC)
Collegare il cavo di alimentazione al connettore del cavo di alimentazione.
Collegare la spina di alimentazione alla presa a parete.
Unità bambino (g. B)
14. Luce a infrarossi La luce a infrarossi consente di registrare video al buio.
15. Videocamera
16. Antenna
17. Sensore di temperatura Il sensore di temperatura misura la temperatura della stanza.
18. Pulsante di accensione/
spegnimento (unità bambino)
Tenere premuto il pulsante per tre secondi per accendere o spegnere il dispositivo.
19. Indicatore on/o L'indicatore si accende all'accensione del dispositivo.
20. Connettore per cavo di
alimentazione (CC)
Collegare il cavo di alimentazione al connettore del cavo di alimentazione.
Collegare la spina di alimentazione alla presa a parete.
Menu del display (g. C)
21. Indicatore del segnale RF L'indicatore mostra la potenza del segnale RF.
22. Indicatore di videocamera L'indicatore segnala quale videocamera è attiva.
23. Indicatore della temperatura L'indicatore segnala la temperatura della stanza.
24. Indicatore di batteria L'indicatore segnala il livello di carica della batteria.
25. Impostazioni audio Impostare il volume.
26. Impostazioni della luminosità Impostare la luminosità del display.
27. Impostazioni ninnananna
Attivare o disattivare una ninnananna.
Impostare il tipo di ninnananna.
28. Impostazioni zoom Ingrandire o ridurre l'immagine.
29. Impostazioni sveglia
Attivare o disattivare una sveglia.
Impostare il timer per la sveglia.
30. Impostazioni della videocamera Selezionare, aggiungere, eliminare o scannerizzare videocamere.
31. Impostazioni della temperatura Selezionare Celsius o Fahrenheit.

Collegamento dell’unità bambino e dell’unità genitori

Sull’unità genitore:
Vericare che l’unità genitori sia accesa.
Premere il pulsante del menu.
Accedere alle impostazioni della videocamera.
Selezionare “add” (aggiungi).
Premere due volte il pulsante OK.
Sull’unità bambino:
Accendere l’unità bambino.
Premere due volte il pulsante di accensione/spegnimento.
L’indicatore on/o lampeggia per indicare che il dispositivo è in modalità di accoppiamento.
Se il processo di accoppiamento riesce, l’unità genitori visualizza il video registrato dall’unità bambino.
Se il video non viene visualizzato sull’unità genitori, ripetere i passaggi riportati sopra.
Collegamento dell’unità genitori alla TV con il cavo video
Connettore Collegamento
Nero Connessione del cavo AV (unità genitori)
Rosso Ingresso audio (TV)
Giallo Ingresso video (TV)

Dati tecnici

Tensione di ingresso 5 V CC
Potenza del trasmettitore 17 dBm
Sensibilità di ricezione -85 dBm
Frequenza di trasmissione 2400 MHz - 2480 MHz
Campo di trasmissione 250 m
Portata di visione notturna 3-5 m
Risoluzione del display 320 x 240
Frequenza fotogrammi 25 fps
Sensore immagine 1/4” CMOS
Risoluzione orizzontale 360 TVL
Angolo di visualizzazione 60°
Illuminazione minima 1,5 lx
Durata della batteria
Unità genitori
Unità bambino
2 ore
8 ore
Sensibilità del controllo sonoro > 60 dBA
Corrente di consumo
Unità genitori
Unità bambino
200 mA ± 15 mA
220 mA ± 15 mA
Esposizione automatica 1/50 ~ 1/100000 s
Classe IP nominale IP66
Temperatura di funzionamento 0 °C ~ 60 °C
Umidità relativa 20% - 80%
Dimensioni (LxPxA)
Unità genitori
Unità bambino
126 x 91 x 24 mm
98 x 89 x 85 mm
Peso
Unità genitori
Unità bambino
155 g
205 g

Sicurezza

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un
tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il
cavo o la spina di alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante
o da un centro riparazioni autorizzato.
Prima dell’uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata
sulla targhetta nominale del dispositivo.
Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da
quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso,
sostituirlo immediatamente.
Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
Non utilizzare il dispositivo all’aperto. Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con
uno nuovo.
Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

KN-BM80

Baby monitor

6 7
11
12
13
9
5
4
3
2
10
1
8
A
POWER
ON/OFF
DC5V1A
LED
17
16
15
14
1920 18
B

21 22 23 24

25
26
27
28
29
30
31
C

Használati utasítás

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Konig KN-BM80 használati utasítását. Ez a használati útmutató a Bébifigyelő berendezések kategóriába tartozik, és 3 ember értékelte, átlagosan 8.2. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Angol. Van kérdése a (z) Konig KN-BM80 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Kell segítség?

Kérdése van a Konig KN-BM80 -val/-vel kapcsolatban és nem találja a választ a kézikönyvben? Tegye fel itt a kérdését! Kérjük, adjon világos és átfogó leírást a problémáról és kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Konig KN-BM80 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Kérdések száma: 0

Konig KN-BM80 specifikációk

Az alábbiakban megtalálja a termékspecifikációkat és a Konig KN-BM80 kézikönyvi specifikációit.

Általános
Márka Konig
Modell KN-BM80 | KN-BM80
Termék Bébifigyelő berendezés
EAN 5412810227983
Nyelv Magyar, Angol
Fájltípus Használati utasítás (PDF)
Képernyő
Átlós képernyő 3.5 "
Jelzés
Automatikus hatókörön kívüliségi figyelmeztetés Igen
LED-kijelzők Igen
Automatikus hatókörön kívüliségi figyelmeztetés Igen
Alacsony akkutöltöttség-jelző Igen
Tápellátás
Akkumulátor maximális élettartama 8 ó
Akkumulátor maximális élettartama 8 ó
Akkumulátor-technológia Nikkel-fémhidrid (NIMH)
AC bemeneti feszültség 100-240 V
Teljesítmény
Hőmérséklet érzékelő Igen
Moduláció FHSS
Típus DECT babatelefon
Csatornák száma - csatornák
Max. hatótáv 250 M
Beszédkapcsolat a gyermekkel -
Hőmérő Igen
Éjszakai üzemmód Igen
Okostelefon támogatás -
Altatódalok Igen
Kialakítás
Beépített kijelző Igen
Éjjeli fény -
Termék színe Grey,White
Tömeg és méretek
Csomagolás szélessége 230 mm
Csomagolás mélysége 100 mm
Csomagolás magassága 230 mm
Csomagolás tömege 940 g
Csomagolás tartalma
Mellékelt diák száma -
mutass többet

Gyakran ismételt kérdések

Nem találja a választ a kérdésére a kézikönyvben? A választ a kérdésére a Konig KN-BM80 szóló GYIK részben találhatja meg lentebb.

Nem szerepel a kérdésed? Itt tedd fel kérdéseidet

Nincs eredmény