Fibaro FIBEFGMS-001-ZW5

Fibaro FIBEFGMS-001-ZW5 kézikönyv

(1)
 • EN
  PL
  DE
  Warunki gwarancji
  1. Gwarantem jakości Urządzenia jest FIBAR GROUP S.A. (dalej
  „Producent”) z siedzibą w Poznaniu, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznań,
  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 553265,
  NIP 7811858097, REGON: 301595664, kapitał zakładowy 1 063 850 zł.
  2. Producent ponosi odpowiedzialność za wadliwe działanie
  Urządzenia wynikające z wad fizycznych (materiałowych bądź
  produkcyjnych) tkwiące w Urządzeniu w okresie:
  - 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych,
  - 12 miesięcy od daty sprzedaży dla klientów biznesowych.
  3. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium
  Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. W okresie Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego
  usunięcia ujawnionych wad poprzez dokonanie naprawy lub wymiany
  (według wyłącznego uznania Gwaranta) wszelkich wadliwych
  elementów Urządzenia na części nowe lub regenerowane wolne od
  wad. W przypadku niemożności dokonania naprawy Gwarant
  zastrzega sobie prawo do wymiany Urządzenia na nowy lub
  regenerowany egzemplarz wolny od wad, którego stan fizyczny nie
  będzie gorszy od stanu Urządzenia będącego własnością Klienta.
  5. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak Urządzenia w ofercie
  handlowej) wymiana Urządzenia na ten sam typ jest niemożliwa
  Gwarant może wymienić Urządzenie na inny o najbardziej zbliżonych
  parametrach technicznych. Takie działanie uważa się za wykonanie
  obowiązków Gwaranta. Gwarant nie zwraca pieniędzy za zakupione
  Urządzenie.
  6. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego zgłasza roszczenia
  z tytułu gwarancji za pośrednictwem serwisu gwarancyjnego. Pamiętaj:
  zanim dokonasz zgłoszenia gwarancyjnego skorzystaj z naszej
  telefonicznej lub internetowej pomocy technicznej. W więcej niż
  połowie przypadków problemy użytkowników udaje się rozwiązać
  zdalnie, co pozwala uniknąć straty czasu i kosztów z tytułu niepotrzeb-
  nie uruchamianej procedury gwarancyjnej. Jeśli zdalne rozwiązanie
  problemu nie będzie możliwe, Klient zostanie poproszony o
  wypełnienie formularza zgłoszeniowego w celu uzyskania autoryzacji
  poprzez stronę internetową www.fibaro.com. W przypadku
  poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego otrzymają Państwo
  potwierdzenie jego przyjęcia oraz unikalny numer zgłoszenia (RMA).
  7. Istnieje także możliwość telefonicznego zgłoszenia reklamacji. W
  takim przypadku rozmowa zostanie nagrana, o czym konsultant
  uprzedzi Klienta przed przyjęciem zgłoszenia reklamacyjnego.
  Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia konsultant poinformuje
  Państwa o numerze zgłoszenia (tzw. numer RMA).
  8. W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego,
  przedstawiciel Autoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego (dalej „ASG”)
  skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia możliwości oddania
  urządzenia do serwisu.
  9. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w
  ciągu 30 dni, licząc od daty dostarczenia Urządzenia do ASG. Okres
  trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Urządzenie było
  do dyspozycji ASG.
  10. Reklamowane Urządzenie winno być udostępnione przez Klienta
  wraz z kompletnym wyposażeniem standardowym i dokumentami
  potwierdzającymi jego zakup.
  11. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność
  Producenta. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym
  objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej
  Urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega
  przedłużeniu.
  12. Koszty transportu reklamowanego produktu będą pokrywane przez
  Gwaranta. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjne-
  go, Serwis ma prawo obciążyć Klienta kosztami związanymi z
  wyjaśnieniem sprawy.
  13. ASG odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
  - stwierdzenia użytkowania Urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i
  instrukcją obsługi,
  - udostępnienia przez Klienta Urządzenia niekompletnego, bez
  osprzętu, bez tabliczki znamionowej,
  - stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź
  produkcyjna tkwiąca w Urządzeniu,
  - nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu.
  14. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez
  wadliwe Urządzenie. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty
  pośrednie, uboczne, szczególne, wynikowe lub za straty moralne, ani
  za szkody, w tym także między innymi za utracone korzyści,
  oszczędności, dane, utratę pożytków, roszczenia stron trzecich oraz
  wszelkie szkody majątkowe lub osobowe wynikające lub związane z
  korzystaniem z niniejszego Urządzenia.
  15. Gwarancja jakości nie obejmuje:
  - uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, złamania, przecięcia,
  przetarcia, fizyczne odkształcenia spowodowane uderzeniem,
  upadkiem bądź zrzuceniem na Urządzenie innego przedmiotu lub
  eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem Urządzenia określonym w
  instrukcji obsługi);
  - uszkodzeń wynikłych z przyczyn zewnętrznych np.: powodzi, burzy,
  pożaru, uderzenia pioruna, klęsk żywiołowych, trzęsienia ziemi, wojny,
  niepokojów społecznych, siły wyższej, nieprzewidzianych wypadków,
  kradzieży, zalania cieczą, wycieku baterii, warunków pogodowych;
  działania promieni słonecznych, piasku, wilgoci, wysokiej lub niskiej
  temperatury, zanieczyszczenia powietrza;
  - uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowo działające
  oprogramowanie, na skutek ataku wirusa komputerowego, bądź nie
  stosowanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami
  Producenta;
  - uszkodzeń wynikłych z: przepięć w sieci energetycznej lub/i
  telekomunikacyjnej lub z podłączenia do sieci energetycznej w sposób
  niezgodny z instrukcją obsługi lub z powodu przyłączenia innych
  produktów, których podłączanie nie jest zalecane przez Producenta.
  - uszkodzeń wywołanych pracą bądź składowaniem Urządzenia w
  skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapyleniu,
  zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperaturze otoczenia.
  Szczegółowe warunki, w jakich dopuszczalne jest użytkowanie
  Urządzenia określa instrukcja obsługi;
  - uszkodzeń powstałych na skutek wykorzystywania akcesoriów
  niezalecanych przez Producenta
  - uszkodzeń spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną
  użytkownika, w tym zastosowaniem niewłaściwych bezpieczników;
  - uszkodzeń wynikłych z zaniechania przez Klienta czynności
  konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi;
  - uszkodzeń wynikłych ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych
  dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem
  napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione;
  - usterek powstałych wskutek kontynuowania pracy niesprawnym
  Urządzeniem czy osprzętem.
  16. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe
  konserwacje i przeglądy Urządzenia, a w szczególności czyszczenia,
  regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub
  programowania parametrów oraz inne czynności, do których
  wykonania powołany jest użytkownik (Kupujący). Gwarancja nie
  obejmuje naturalnego zużycia elementów Urządzenia oraz innych
  części wymienionych w instrukcji użytkowania oraz dokumentacji
  technicznej posiadających określony czas działania.
  17. Jeśli rodzaj uszkodzenia produktu nie jest objęty gwarancją,
  Producent zastrzega sobie prawo usunięcia takiej usterki zgodnie z
  własnym uznaniem, dokonując naprawy uszkodzonej lub zniszczonej
  części lub umożliwiając wejście w posiadanie koniecznych do naprawy
  lub wymiany podzespołów.
  18. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
  zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z
  umową.
  Guarantee
  1. The Guarantee is provided by FIBAR GROUP S.A. (hereinafter
  "Manufacturer"), based in Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan,
  entered in the register of the National Court Register kept by the
  District Court in Poznań, VIII Economic Department of the National
  Court Register, no. 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664.
  2. The Manufacturer is responsible for equipment malfunction
  resulting from physical defects (manufacturing or material) of the
  Device during 12 months for business / 24 months for individual
  customers from the date of its purchase.
  3. During the Guarantee period, the Manufacturer shall remove any
  defects, free of charge, by repairing or replacing (at the sole
  discretion of the Manufacturer) any defective components of the
  Device with new or regenerated components that are free from
  defects. When the repair proves impossible, the Manufacturer
  reserves the right to replace the device with a new or regenerated
  one, which shall be free from any defects and its condition shall not
  be worse than the original device owned by the Customer.
  4. In special cases, when the device cannot be replaced with the
  device of the same type (e.g. the device is no longer available), the
  Manufacturer may replace it with a different device having technical
  parameters similar to the faulty one. Such activity shall be
  considered as fulfilling the obligations of the Manufacturer. The
  Manufacturer shall not refund money paid for the device.
  5. The holder of a valid guarantee shall submit a guarantee claim
  through the guarantee service. Remember: before you submit a
  guarantee claim, contact our technical support using telephone or
  e-mail. More than 50% of operational problems are resolved
  remotely, saving time and money spent to initiating guarantee
  procedure. If remote support is insufficient, the Customer shall fill
  the guarantee claim form (using our website - www.fibaro.com) in
  order to obtain claim authorization. When the guarantee claim form
  is submitted correctly, the Customer shall receive the claim
  confirmation with a unique number (Return Merchandise
  Authorization -RMA).
  6. The claim may be also submitted by telephone. In this case, the
  call is recorded and the Customer shall be informed about it by a
  consultant before submitting the claim. Immediately after submitting
  the claim, the consultant shall provide the Customer with the claim
  number (RMA-number).
  7. When the guarantee claim form is submitted correctly, a
  representative of the Authorised Guarantee Service (hereinafter as
  "AGS") shall contact the Customer.
  8. Defects revealed within the guarantee period shall be removed
  not later than 30 days from the date of delivering the Device to AGS.
  The guarantee period shall be extended by the time in which the
  Device was kept by AGS.
  9. A faulty device shall be provided by the Customer with complete
  standard equipment and documents proving its purchase.
  10. Parts replaced under the guarantee are the property of the
  Manufacturer. The guarantee for all parts replaced in the guarantee
  process shall be equal to the guarantee period of the original device.
  The guarantee period of the replaced part shall not be extended.
  11. Costs of delivering the faulty device shall be borne by the
  Customer. For unjustified service calls, the Service may charge the
  Customer with travel expenses and handling costs related to the
  case.
  12. AGS shall not accept a complaint claim only when:
  - the Device was misused or the manual was not observed,
  - the Device was provided by the Customer incomplete, without
  accessories or nameplate,
  - it was determined that the fault was caused by other reasons than
  a material or manufacturing defect of the Device
  - the guarantee document is not valid or there is no proof of
  purchase,
  13. The Manufacturer shall not be liable for damage to property
  caused by defective device. The Manufacturer shall not be liable for
  indirect, incidental, special, consequential or punitive damage, or for
  any damage, including, inter alia, loss of profits, savings, data, loss
  of benefits, claims by third parties and any property damage or
  personal injuries arising from or related to the use of the Device.
  14. The guarantee shall not cover:
  - mechanical damage (cracks, fractures, cuts, abrasions, physical
  deformations caused by impact, falling or dropping the device or
  other object, improper use or not observing the operating manual);
  - damage resulting from external causes, e.g.: flood, storm, fire,
  lightning, natural disasters, earthquakes, war, civil disturbance,
  force majeure, unforeseen accidents, theft, water damage, liquid
  leakage, battery spill, weather conditions, sunlight, sand, moisture,
  high or low temperature, air pollution;
  - damage caused by malfunctioning software, attack of a computer
  virus, or by failure to update the software as recommended by the
  Manufacturer;
  - damage resulting from: surges in power supply and/or telecommu-
  nication network, improper connection to the grid in a manner
  inconsistent with the operating manual, or from connecting other
  devices not recommended by the Manufacturer.
  - damage caused by operating or storing the device in extremely
  adverse conditions, i.e. high humidity, dust, too low (freezing) or too
  high ambient temperature. Detailed permissible conditions for
  operating the Device are defined in the operating manual;
  - damage caused by using accessories not recommended by the
  Manufacturer
  - damage caused by faulty electrical installation of the Customer,
  including the use of incorrect fuses;
  - damage caused by Customer's failure to provide maintenance and
  servicing activities defined in the operating manual;
  - damage resulting from the use of spurious spare parts or
  accessories improper for given model, repairing and introducing
  alterations by unauthorized persons;
  - defects caused by operating faulty Device or accessories.
  15. The scope of the guarantee repairs shall not include periodic
  maintenance and inspections, in particular cleaning, adjustments,
  operational checks, correction of errors or parameter programming
  and other activities that should be performed by the user (Buyer).
  The guarantee shall not cover natural wear and tear of the Device
  and its components listed in the operating manual and in technical
  documentation as such elements have a defined operational life.
  16. If a defect is not covered by the guarantee, the Manufacturer
  reserves the right to remove such defect at its sole discretion,
  repairing the damaged or destroyed parts or providing components
  necessary for repair or replacement.
  17. This guarantee shall not exclude, limit or suspend the Customer
  rights when the provided product is inconsistent with the purchase
  agreement.
  FIBARO MOTION SENSOR
  FGMS-001
  For full instruction manual and technical
  specification please visit our website:
  manuals.fibaro.com/en/motion-sensor
  Read the manual before attempting
  to install the device!
  FIBARO Motion Sensor is a universal, Z-Wave Plus
  compatible multi-sensor. This device has a built-in motion
  sensor, temperature sensor and light sensor. Additionally,
  through vibrations detection, it may detect tampering
  attempt or an earthquake. FIBARO Motion Sensor is
  battery powered, completely wireless, and its casing
  allows for quick and non-invasive installation on any
  surface. The eye of the sensor visually indicates motion,
  temperature level, operating mode or may inform about
  Z-Wave network range. The device can be used for
  lighting scenes and presence monitoring systems.
  FIBARO Motion Sensor is compliant with following
  EU directives:
  • RoHS 2011/65/EU • EMC 2004/108/EC
  • LVD 2006/95/EC • R&TTE 1999/5/EC
  Basic activation of the device
  Specifications
  Power supply:
  Battery type:
  Operating temperature:
  Measured temperature range:
  Light Intensity Measuring Range:
  Dimensions (diameter):
  3.0V battery
  CR123A
  0 to 40°C
  -20 to 100°C
  0-32000 LUX
  46 mm
  1) Open the sensor’s casing by turning the cover
  counter-clockwise.
  2) Remove battery blocker.
  3) Locate the sensor nearby the main Z-Wave controller.
  4) Set the main Z-Wave controller into inclusion mode.
  5) Quickly, triple click the B-button located inside the
  casing - LED diode will glow blue to confirm setting into
  learning mode.
  6) Wait for the device to be added into the system,
  successful adding will be confirmed by the controller.
  7) Wake up the sensor by clicking the B-button.
  8) Close the cover by turning it clockwise.
  9) Install the sensor’s holder in desired location.
  10) Insert the device into its holder.
  B-button
  B-button location
  Pełną instrukcję i specyfikację techniczną
  znajdziesz na naszej stronie internetowej:
  manuals.fibaro.com/pl/motion-sensor
  Przeczytaj instrukcję przed przystąpieniem
  do montażu urządzenia!
  FIBARO Motion Sensor to uniwersalny multisensor
  kompatybilny ze standardem Z-Wave Plus. Urządzenie
  umożliwia detekcję ruchu, pomiar temperatury i
  natężenia światła. Dodatkowo, poprzez detekcję drgań,
  możliwe jest wykrycie próby sabotażu oraz wstrząsów
  sejsmicznych. FIBARO Motion Sensor jest zasilany
  bateryjnie, a jego obudowa zapewnia szybki i bezinwa-
  zyjny montaż na dowolnej powierzchni. Wbudowany
  wskaźnik LED sygnalizuje ruch, poziom temperatury, tryb
  działania oraz może być testerem zasięgu sieci Z-Wave.
  Urządzenie może być wykorzystywane do tworzenia
  scen oraz jako czujnik przejścia.
  FIBARO Motion Sensor jest zgodny z dyrektywami UE:
  • RoHS 2011/65/EU • EMC 2004/108/EC
  • LVD 2006/95/EC • R&TTE 1999/5/EC
  FIBARO MOTION SENSOR
  FGMS-001
  Uruchomienie urządzenia
  Dane techniczne
  Zasilanie:
  Typ baterii:
  Temperatura pracy:
  Zakres pomiaru temperatury:
  Zakres pomiaru natężenia światła:
  Wymiary (średnica):
  Bateria 3,0V
  CR123A
  0 do 40°C
  -20 do 100°C
  0-32000 LUX
  46 mm
  1) Zdejmij pokrywę obudowy obracając ją w kierunku
  przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  2) Usuń zabezpiecznie baterii.
  3) Umieść sensor w pobliżu kontrolera Z-Wave.
  4) Uruchom tryb dodawana w kontrolerze Z-Wave.
  5) Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk B - wejście w tryb
  uczenia zostanie potwierdzone kolorem niebieskim.
  6) Poczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu,
  co zostanie potwierdzone przez kontroler.
  7) Wybudź sensor klikając przycisk B.
  8) Zamknij pokrywę obudowy urządzenia obracając ją
  w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
  9) Zainstaluj uchwyt sensora w wybranym miejscu.
  10) Zamontuj urządzenie w uchwycie.
  Lokalizacja przycisku B
  przycisk B
  Garantiebedingungen
  1. Die Garantie wird durch FIBAR GROUP S.A. (nachstehend
  "Hersteller"), mit Hauptsitz in Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan,
  eingetragen im Register of the National Court Register aufbewahrt im
  District Court in Poznań, VIII Economic Department of the National
  Court Register, no. 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664,
  gewährleistet.
  2. Der Hersteller ist verantwortlich für Funktionsstörungen des
  Gerätes, die aus physischen Defekten (Herstellungs- oder
  Materialfehler) innerhalb von 12 Monaten gewerblicher bzw. 24
  Monaten privater Nutzung nach Kaufdatum resultieren.
  3. Während der Garantiezeit muss der Hersteller kostenfrei die Mängel
  beseitigen, je nach Ermessen des Herstellers durch Reparatur defekter
  Bauteile oder Ersatz durch neue / fehlerfreie regenerierte Teile. Sollte
  eine Reparatur nicht möglich sein, behält sich der Hersteller das Recht
  vor, das Gerät durch ein neues oder regeneriertes auszutauschen. Der
  Zustand dieses Gerätes muss frei von Mängeln sein und darf nicht
  schlechter sein als das vom Kunden besessene Originalgerät.
  4. In besonderen Fällen, wenn die Vorrichtung nicht durch ein Gerät
  des gleichen Typs ersetzbar ist (z. B. die Vorrichtung ist nicht mehr
  verfügbar), kann der Hersteller diese mit einer anderen Vorrichtung, die
  ähnliche technische Parameter aufweist wie die fehlerhafte, ersetzen.
  5. Der Inhaber einer gültigen Garantie muss einen Garantieanspruch
  beim Garantieservice einreichen. Denken Sie bitte daran, vor
  Geltendmachung eines Garantieanspruchs erst unseren technischen
  Support per Telefon oder E-Mail zu kontaktieren. Mehr als 50%
  operativer Probleme können aus der Ferne behoben werden. Das
  spart Zeit und Geld im Vergleich zur Einleitung eines Garantieverfah-
  rens. Wen der Fern-Support nicht ausreicht, muss der Kunde ein
  Garantieantragsformular ausfüllen (nutzen Sie unsere Website -
  www.fibaro.com), um eine Garantieanspruchsberechtigung erhalten zu
  können. Bei korrekter Vorlage des Formulars über den
  Garantieanspruch erhält der Kunde die Garantiebestätigung mit einer
  spezifischen Nummer (Return Merchandise Authorization – RMA).
  6. Der Anspruch kann auch per Telefon eingereicht werden. In diesem
  Fall wird der Anruf aufgezeichnet und der Kunde von einem Berater vor
  Antragstellung darüber in Kenntnis gesetzt. Nach Einreichung des
  Anspruchs erhält der Kunde von dem Berater seine persönliche
  Garantie-Nummer (RMA-Nummer).
  7. Bei korrekter Einreichung des Garantieantragsformulars nimmt ein
  Vertreter des autorisierten Garantie-Service (im Folgenden als "AGS")
  mit dem Kunde Kontakt auf.
  8. Während der Garantiefrist eingereichte Mängel müssen bis 30 Tage
  nach Abgabe des Gerätes bei dem AGS beseitigt sein. Die Garantiezeit
  wird um die Dauer, während welcher das Gerät sich bei dem AGS
  befindet, verlängert.
  9. Ein defektes Gerät muss vom Kunden mit kompletter Serienausstat-
  tung und Kaufbelegen zur Verfügung gestellt werden.
  10. Teile, die im Rahmen der Garantie ersetzt werden, bleiben
  Eigentum des Herstellers. Die Garantie für alle im Garantieprozess
  ausgetauschten Teile entspricht der Garantiezeit des ursprünglichen
  Gerätes. Die Garantiezeit des ersetzten Teiles darf nicht verlängert
  werden.
  11. Die Kosten für die Zusendung des defekten Gerätes sind vom
  Kunden zu tragen. Für nicht gerechtfertigte Serviceeinsätze kann der
  Dienstleister dem Kunden die dem Fall zugeordneten Reise- und
  Verpackungskosten in Rechnung stellen.
  12. AGS wird einen Beschwerdeantrag nur dann nicht akzeptieren,
  wenn:
  - das Gerät falsch verwendet oder das Handbuch nicht berücksichtigt
  wurde.
  - das Gerät vom Kunden unvollständig, ohne Zubehör oder
  Typenschild, bereitgestellt wurde.
  - wenn festgestellt wird, dass der Fehler aus anderen Gründen als
  einem Material- oder Herstellungsfehler des Gerätes verursacht
  wurde.
  - wenn die Garantieurkunde ungültig ist oder es keinen Kaufbeleg gibt.
  13. Der Hersteller haftet nicht für Sachschäden, die durch defekte
  Gerät verursacht werden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte,
  zufällige, spezielle, Folge- oder Strafschäden, oder für Schäden, u. a.
  entgangenem Gewinn, Einsparungen, Daten, Verlust von Leistungen,
  Ansprüche Dritter und jeder Sach- oder Personenverletzungen, die aus
  oder im Zusammenhang mit der Benutzung des Gerätes resultieren.
  14. Die Garantie gilt nicht für:
  - Mechanische Beschädigungen (Risse, Brüche, Schnitte, Abschürfun-
  gen, körperliche Deformationen durch Stöße, Herunterfallen des
  Gerätes oder eines anderen Gegenstands, unsachgemäße
  Handhabung oder Nichtbeachten der Betriebsanleitung);
  - Schäden durch Einwirkungen von außen, z. B. Hochwasser, Sturm,
  Brand, Blitzschlag, Naturkatastrophen, Erdbeben, Krieg, Unruhen,
  höhere Gewalt, unvorhersehbare Unfälle, Diebstahl, Wasserschäden,
  Flüssigkeitsleckage, austretende batterieflüssigkeit, Wetterbedingun-
  gen, Sonnenlicht, Sand, Feuchtigkeit, hohe oder niedrige Temperatu-
  ren, Luftverschmutzung;
  - Schäden, die durch fehlerhafte Software verursacht werden, Angriff
  eines Computervirus oder durch falsche Aktualisierung der Software,
  anstatt wie vom Hersteller empfohlen;
  - Schäden, die aus Überspannungen in der Stromversorgung und/ oder
  des Telekommunikationsnetzwerks, unsachgemäßem Anschluss an
  das Netz, im Gegensatz zu der Weise, wie es im Handbuch
  beschrieben wird, oder dem Anschluss anderer vom Hersteller nicht
  empfohlener Geräte.
  - Schäden, die durch den Betrieb oder Lagerung des Geräts in extrem
  widrigen Bedingungen verursacht werden, d. h. hohe Feuchtigkeit,
  Staub, zu niedrige (Frost) oder zu hohe Umgebungstemperatur.
  Ausführliche zulässige Bedingungen für den Betrieb der Geräte sind in
  der Betriebsanleitung festgelegt;
  - Schäden, die durch Verwendung von Zubehör entstehen, das nicht
  vom Hersteller empfohlen wird;
  - Schäden, die durch fehlerhafte elektrische Installation durch den
  Kunden, einschließlich der Verwendung falscher Sicherungen,
  verursacht werden;
  - Schäden, die durch von dem Kunden versäumte Wartungs- und
  Service-Aktivitäten, wie sie in der Bedienungsanleitung definiert sind,
  verursacht werden;
  - Schäden, die aus der Verwendung falscher Ersatzteile oder dem
  Zubehör eines bestimmten unsachgemäßen Modells, der Reparatur
  und der Einführung von Änderungen durch nicht autorisierte Personen
  entstehen;
  - Mängel, die aus fehlerhafter Bedienung des Gerätes oder des
  Zubehörs entstehen.
  15. Der Bereich von Reparaturen auf Garantiebasis umfasst keine
  regelmäßigen Inspektionen und Instandhaltungs-Maßnahmen sowie
  insbesondere spezielle Reinigungsmaßnahmen, Funktionsprüfungen,
  Einstellungsänderungen, Fehlerkorrekturen und Parameter-Program-
  mierung, die auf Bedienfehler und Manipulationen durch den Nutzer
  (Käufer) zurückzuführen sind. Die Garantie gilt nicht für natürliche
  Verschleißerscheinungen des Gerätes und einzelner Teile im Rahmen
  der in Bedienungsanleitung und technischer Dokumentation
  angegebenen Lebensdauer.
  16. Falls ein Defekt nicht von der Garantie erfasst wird, behält sich der
  Hersteller das Recht vor, im eigenen Ermessen Reparaturen
  durchzuführen, defekte Teile zu ersetzen oder benötigte Teile für
  Reparatur oder Ersatz zu liefern.
  17. Die Garantie darf nicht ausgeschlossen werden oder Kundenrechte
  einschränken, wenn das Produkt nicht der im Kaufvertrag stehenden
  Beschreibung entspricht.
  FIBARO MOTION SENSOR
  FGMS-001
  Eine vollständige Bedienungsanleitung und weitere
  technische Angaben finden Sie auf unserer Webseite:
  manuals.fibaro.com/de/motion-sensor
  Bitte lesen Sie das Handbuch,
  bevor Sie das Gerät installieren!
  Der FIBARO Motion Sensor ist ein universeller,
  Z-Wave Plus kompatibler Multisensor. Dieses Gerät
  verfügt über einen eingebauten Bewegungs-, Tempera-
  tur- sowie Lichtsensor. Zusätzlich kann es durch
  Vibrationswahrnehmung Manipulationsversuche oder
  Erdbeben feststellen. Der FIBARO Motion Sensor wird
  batteriebetrieben und ist komplett kabellos. Sein
  Gehäuse ermöglicht eine schnelle, nicht invasive
  Installation auf jeder Oberfläche. Das Auge des Sensors
  zeigt visuell Bewegungen, Temperaturniveau sowie
  Betriebsmodus an oder kann über die Reichweite des
  Z-Wave Netzwerkes informieren. Das Gerät kann für
  Lichtszenen und Anwesenheitsüberwachungssysteme
  eingesetzt werden.
  FIBARO Motion Sensor entspricht den folgenden EU
  Richtlinien:
  • RoHS 2011/65/EU • EMC 2004/108/EG
  • LVD 2006/95/EG • R&TTE 1999/5/EG
  Inbetriebnahme des Gerätes
  Spezifikationen
  Energieversorgung:
  Batterietyp:
  Betriebstemperatur:
  Messbarer Temperaturbereich:
  Lichtintensitätsmessbereich:
  Größe (Durchmesser):
  3.0V Batterie
  CR123A
  0 bis 40°C
  -20 bis 100°C
  0-32000 LUX
  46 mm
  1) Öffnen Sie das Gehäuse durch Drehung gegen den
  Uhrzeigersinn.
  2) Entfernen Sie den Batterieblocker.
  3) Platzieren den Sensor in die Nähe der Z-Wave Zentrale.
  4) Bringen Sie die Z-Wave Zentrale in den
  Inklusionsmodus.
  5) Drücken Sie dreimal schnell auf die TMP Taste im
  Inneren des Gehäuses. Die LED Diode leuchtet blau zur
  Bestätigung der Einstellung des Lernmodus.
  6) Warten Sie bis das Gerät im System eingebunden ist.
  Die erfolgreiche Inklusion wird durch die Steuerung
  bestätigt.
  7)
  Wecken Sie den Sensor durch Klick auf die B-Taste.
  8) Schließen Sie die Abdeckung durch Drehung im
  Uhrzeigersinn.
  9) Installieren Sie die Sensorhalterung an der
  gewünschten Stelle.
  10) Setzen Sie das Gerät in die Halterung.
  B-Taste
  B-Tastenposition
  Hereby, Fibar Group S.A. declares
  that FIBARO Motion Sensor is in
  compliance with the essential
  requirements and other relevant
  provisions of Directive 1999/5/EC.
  www.fibaro.com
  Niniejszym Fibar Group S.A.
  oświadcza, że urządzenie FIBARO
  Motion Sensor jest zgodne z
  zasadniczymi wymogami oraz
  innymi stosownymi postanowie-
  niami dyrektywy 1999/5/EC.
  www.fibaro.com
  Hiermit erklärt Fibar Group S.A., dass
  sich das FIBARO Motion Sensor in
  Übereinstimmung mit den grundlegen-
  den Anforderungen und den übrigen
  einschlägigen Bestimmungen der
  Richtlinie 1999/5/EG befinden.
  www.fibaro.com
  105417510101
  Wsparcie techniczne: tel. +48 61 880 1000
  manual version: S-v2.0
Fibaro FIBEFGMS-001-ZW5

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Fibaro FIBEFGMS-001-ZW5 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Fibaro FIBEFGMS-001-ZW5 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Fibaro FIBEFGMS-001-ZW5 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Mozgásérzékelők kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 8.7. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Angol, Holland, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Lengyel, Orosz, Norvég, Román, Török. Van kérdése a (z) Fibaro FIBEFGMS-001-ZW5 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Fibaro FIBEFGMS-001-ZW5 specifikációk

Márka Fibaro
Modell FIBEFGMS-001-ZW5
Termék Mozgásérzékelő
EAN 5902020528579
Nyelv Magyar, Angol, Holland, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Lengyel, Orosz, Norvég, Román, Török
Fájltípus PDF
Biztonság
Kapcsolódási technológia Vezeték nélküli
Működési frekvencia 868.4, 869.8 MHz EU; 908.4, 916.0 MHz US; 921.4, 919.8 MHz ANZ; 869.0 MHz RUMhz
Észlelési távolság 50M
Szenzor típusa Passzív infravörös (PIR) érzékelő
Jellemzők
Termék színe Fehér
LED colour Különféle
LED-kijelzők Hőmérséklet
Fényérzékenység 540lux
Tanúsítványok EMC 2004/108/EC
R&TTE 1999/5/EC
RoHS 2011/65/EU
LVD 2006/95/EC
Felszerelési magasság (max.) 2.4M
Tömeg és méretek
Szélesség 76mm
Mélység 17mm
Magasság 19mm
Tápellátás
Áramforrás típusa Elem
Telepfeszültség 3V
Akkumulátor típus CR123A
Akkumulátor-technológia Lítium
Üzemi körülmények
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) 0 - 40°C

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Mozgásérzékelő Fibaro

hasznalati-utasitasok.hu

Egy útmutatót keres? hasznalati-utasitasok.hu biztosítja, hogy rövid időn belül megtalálja az útmutatót.Az adatbázisunk több, mint 1 millió PDF útmutató tartalmaz, több, mint 10,000 márkától. Nap, mint nap újabb útmutatókat töltünk fel, így ön mindig megtalálhatja, amit keres.Nagyon egyszerű: csak írja be a márkanevet és a termék típusát a keresősávba és máris megtekintheti ingyenesen az ön által keresett útmutatót.

hasznalati-utasitasok.hu

© Szerzői jogok 2020 hasznalati-utasitasok.hu. Minden jog fenntartva.