Fibaro FIBEFGMS-001-ZW5 kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Fibaro FIBEFGMS-001-ZW5 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Fibaro FIBEFGMS-001-ZW5 tulajdonosoknak.

EN
PL
DE
Warunki gwarancji
1. Gwarantem jakości Urządzenia jest FIBAR GROUP S.A. (dalej
„Producent”) z siedzibą w Poznaniu, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznań,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 553265,
NIP 7811858097, REGON: 301595664, kapitał zakładowy 1 063 850 zł.
2. Producent ponosi odpowiedzialność za wadliwe działanie
Urządzenia wynikające z wad fizycznych (materiałowych bądź
produkcyjnych) tkwiące w Urządzeniu w okresie:
- 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych,
- 12 miesięcy od daty sprzedaży dla klientów biznesowych.
3. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
4. W okresie Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego
usunięcia ujawnionych wad poprzez dokonanie naprawy lub wymiany
(według wyłącznego uznania Gwaranta) wszelkich wadliwych
elementów Urządzenia na części nowe lub regenerowane wolne od
wad. W przypadku niemożności dokonania naprawy Gwarant
zastrzega sobie prawo do wymiany Urządzenia na nowy lub
regenerowany egzemplarz wolny od wad, którego stan fizyczny nie
będzie gorszy od stanu Urządzenia będącego własnością Klienta.
5. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak Urządzenia w ofercie
handlowej) wymiana Urządzenia na ten sam typ jest niemożliwa
Gwarant może wymienić Urządzenie na inny o najbardziej zbliżonych
parametrach technicznych. Takie działanie uważa się za wykonanie
obowiązków Gwaranta. Gwarant nie zwraca pieniędzy za zakupione
Urządzenie.
6. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego zgłasza roszczenia
z tytułu gwarancji za pośrednictwem serwisu gwarancyjnego. Pamiętaj:
zanim dokonasz zgłoszenia gwarancyjnego skorzystaj z naszej
telefonicznej lub internetowej pomocy technicznej. W więcej niż
połowie przypadków problemy użytkowników udaje się rozwiązać
zdalnie, co pozwala uniknąć straty czasu i kosztów z tytułu niepotrzeb-
nie uruchamianej procedury gwarancyjnej. Jeśli zdalne rozwiązanie
problemu nie będzie możliwe, Klient zostanie poproszony o
wypełnienie formularza zgłoszeniowego w celu uzyskania autoryzacji
poprzez stronę internetową www.fibaro.com. W przypadku
poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia oraz unikalny numer zgłoszenia (RMA).
7. Istnieje także możliwość telefonicznego zgłoszenia reklamacji. W
takim przypadku rozmowa zostanie nagrana, o czym konsultant
uprzedzi Klienta przed przyjęciem zgłoszenia reklamacyjnego.
Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia konsultant poinformuje
Państwa o numerze zgłoszenia (tzw. numer RMA).
8. W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego,
przedstawiciel Autoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego (dalej „ASG”)
skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia możliwości oddania
urządzenia do serwisu.
9. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w
ciągu 30 dni, licząc od daty dostarczenia Urządzenia do ASG. Okres
trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Urządzenie było
do dyspozycji ASG.
10. Reklamowane Urządzenie winno być udostępnione przez Klienta
wraz z kompletnym wyposażeniem standardowym i dokumentami
potwierdzającymi jego zakup.
11. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność
Producenta. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym
objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej
Urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega
przedłużeniu.
12. Koszty transportu reklamowanego produktu będą pokrywane przez
Gwaranta. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjne-
go, Serwis ma prawo obciążyć Klienta kosztami związanymi z
wyjaśnieniem sprawy.
13. ASG odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
- stwierdzenia użytkowania Urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i
instrukcją obsługi,
- udostępnienia przez Klienta Urządzenia niekompletnego, bez
osprzętu, bez tabliczki znamionowej,
- stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź
produkcyjna tkwiąca w Urządzeniu,
- nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu.
14. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez
wadliwe Urządzenie. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty
pośrednie, uboczne, szczególne, wynikowe lub za straty moralne, ani
za szkody, w tym także między innymi za utracone korzyści,
oszczędności, dane, utratę pożytków, roszczenia stron trzecich oraz
wszelkie szkody majątkowe lub osobowe wynikające lub związane z
korzystaniem z niniejszego Urządzenia.
15. Gwarancja jakości nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, złamania, przecięcia,
przetarcia, fizyczne odkształcenia spowodowane uderzeniem,
upadkiem bądź zrzuceniem na Urządzenie innego przedmiotu lub
eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem Urządzenia określonym w
instrukcji obsługi);
- uszkodzeń wynikłych z przyczyn zewnętrznych np.: powodzi, burzy,
pożaru, uderzenia pioruna, klęsk żywiołowych, trzęsienia ziemi, wojny,
niepokojów społecznych, siły wyższej, nieprzewidzianych wypadków,
kradzieży, zalania cieczą, wycieku baterii, warunków pogodowych;
działania promieni słonecznych, piasku, wilgoci, wysokiej lub niskiej
temperatury, zanieczyszczenia powietrza;
- uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowo działające
oprogramowanie, na skutek ataku wirusa komputerowego, bądź nie
stosowanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami
Producenta;
- uszkodzeń wynikłych z: przepięć w sieci energetycznej lub/i
telekomunikacyjnej lub z podłączenia do sieci energetycznej w sposób
niezgodny z instrukcją obsługi lub z powodu przyłączenia innych
produktów, których podłączanie nie jest zalecane przez Producenta.
- uszkodzeń wywołanych pracą bądź składowaniem Urządzenia w
skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapyleniu,
zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperaturze otoczenia.
Szczegółowe warunki, w jakich dopuszczalne jest użytkowanie
Urządzenia określa instrukcja obsługi;
- uszkodzeń powstałych na skutek wykorzystywania akcesoriów
niezalecanych przez Producenta
- uszkodzeń spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną
użytkownika, w tym zastosowaniem niewłaściwych bezpieczników;
- uszkodzeń wynikłych z zaniechania przez Klienta czynności
konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi;
- uszkodzeń wynikłych ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych
dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem
napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione;
- usterek powstałych wskutek kontynuowania pracy niesprawnym
Urządzeniem czy osprzętem.
16. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe
konserwacje i przeglądy Urządzenia, a w szczególności czyszczenia,
regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub
programowania parametrów oraz inne czynności, do których
wykonania powołany jest użytkownik (Kupujący). Gwarancja nie
obejmuje naturalnego zużycia elementów Urządzenia oraz innych
części wymienionych w instrukcji użytkowania oraz dokumentacji
technicznej posiadających określony czas działania.
17. Jeśli rodzaj uszkodzenia produktu nie jest objęty gwarancją,
Producent zastrzega sobie prawo usunięcia takiej usterki zgodnie z
własnym uznaniem, dokonując naprawy uszkodzonej lub zniszczonej
części lub umożliwiając wejście w posiadanie koniecznych do naprawy
lub wymiany podzespołów.
18. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z
umową.
Guarantee
1. The Guarantee is provided by FIBAR GROUP S.A. (hereinafter
"Manufacturer"), based in Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan,
entered in the register of the National Court Register kept by the
District Court in Poznań, VIII Economic Department of the National
Court Register, no. 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664.
2. The Manufacturer is responsible for equipment malfunction
resulting from physical defects (manufacturing or material) of the
Device during 12 months for business / 24 months for individual
customers from the date of its purchase.
3. During the Guarantee period, the Manufacturer shall remove any
defects, free of charge, by repairing or replacing (at the sole
discretion of the Manufacturer) any defective components of the
Device with new or regenerated components that are free from
defects. When the repair proves impossible, the Manufacturer
reserves the right to replace the device with a new or regenerated
one, which shall be free from any defects and its condition shall not
be worse than the original device owned by the Customer.
4. In special cases, when the device cannot be replaced with the
device of the same type (e.g. the device is no longer available), the
Manufacturer may replace it with a different device having technical
parameters similar to the faulty one. Such activity shall be
considered as fulfilling the obligations of the Manufacturer. The
Manufacturer shall not refund money paid for the device.
5. The holder of a valid guarantee shall submit a guarantee claim
through the guarantee service. Remember: before you submit a
guarantee claim, contact our technical support using telephone or
e-mail. More than 50% of operational problems are resolved
remotely, saving time and money spent to initiating guarantee
procedure. If remote support is insufficient, the Customer shall fill
the guarantee claim form (using our website - www.fibaro.com) in
order to obtain claim authorization. When the guarantee claim form
is submitted correctly, the Customer shall receive the claim
confirmation with a unique number (Return Merchandise
Authorization -RMA).
6. The claim may be also submitted by telephone. In this case, the
call is recorded and the Customer shall be informed about it by a
consultant before submitting the claim. Immediately after submitting
the claim, the consultant shall provide the Customer with the claim
number (RMA-number).
7. When the guarantee claim form is submitted correctly, a
representative of the Authorised Guarantee Service (hereinafter as
"AGS") shall contact the Customer.
8. Defects revealed within the guarantee period shall be removed
not later than 30 days from the date of delivering the Device to AGS.
The guarantee period shall be extended by the time in which the
Device was kept by AGS.
9. A faulty device shall be provided by the Customer with complete
standard equipment and documents proving its purchase.
10. Parts replaced under the guarantee are the property of the
Manufacturer. The guarantee for all parts replaced in the guarantee
process shall be equal to the guarantee period of the original device.
The guarantee period of the replaced part shall not be extended.
11. Costs of delivering the faulty device shall be borne by the
Customer. For unjustified service calls, the Service may charge the
Customer with travel expenses and handling costs related to the
case.
12. AGS shall not accept a complaint claim only when:
- the Device was misused or the manual was not observed,
- the Device was provided by the Customer incomplete, without
accessories or nameplate,
- it was determined that the fault was caused by other reasons than
a material or manufacturing defect of the Device
- the guarantee document is not valid or there is no proof of
purchase,
13. The Manufacturer shall not be liable for damage to property
caused by defective device. The Manufacturer shall not be liable for
indirect, incidental, special, consequential or punitive damage, or for
any damage, including, inter alia, loss of profits, savings, data, loss
of benefits, claims by third parties and any property damage or
personal injuries arising from or related to the use of the Device.
14. The guarantee shall not cover:
- mechanical damage (cracks, fractures, cuts, abrasions, physical
deformations caused by impact, falling or dropping the device or
other object, improper use or not observing the operating manual);
- damage resulting from external causes, e.g.: flood, storm, fire,
lightning, natural disasters, earthquakes, war, civil disturbance,
force majeure, unforeseen accidents, theft, water damage, liquid
leakage, battery spill, weather conditions, sunlight, sand, moisture,
high or low temperature, air pollution;
- damage caused by malfunctioning software, attack of a computer
virus, or by failure to update the software as recommended by the
Manufacturer;
- damage resulting from: surges in power supply and/or telecommu-
nication network, improper connection to the grid in a manner
inconsistent with the operating manual, or from connecting other
devices not recommended by the Manufacturer.
- damage caused by operating or storing the device in extremely
adverse conditions, i.e. high humidity, dust, too low (freezing) or too
high ambient temperature. Detailed permissible conditions for
operating the Device are defined in the operating manual;
- damage caused by using accessories not recommended by the
Manufacturer
- damage caused by faulty electrical installation of the Customer,
including the use of incorrect fuses;
- damage caused by Customer's failure to provide maintenance and
servicing activities defined in the operating manual;
- damage resulting from the use of spurious spare parts or
accessories improper for given model, repairing and introducing
alterations by unauthorized persons;
- defects caused by operating faulty Device or accessories.
15. The scope of the guarantee repairs shall not include periodic
maintenance and inspections, in particular cleaning, adjustments,
operational checks, correction of errors or parameter programming
and other activities that should be performed by the user (Buyer).
The guarantee shall not cover natural wear and tear of the Device
and its components listed in the operating manual and in technical
documentation as such elements have a defined operational life.
16. If a defect is not covered by the guarantee, the Manufacturer
reserves the right to remove such defect at its sole discretion,
repairing the damaged or destroyed parts or providing components
necessary for repair or replacement.
17. This guarantee shall not exclude, limit or suspend the Customer
rights when the provided product is inconsistent with the purchase
agreement.
FIBARO MOTION SENSOR
FGMS-001
For full instruction manual and technical
specification please visit our website:
manuals.fibaro.com/en/motion-sensor
Read the manual before attempting
to install the device!
FIBARO Motion Sensor is a universal, Z-Wave Plus
compatible multi-sensor. This device has a built-in motion
sensor, temperature sensor and light sensor. Additionally,
through vibrations detection, it may detect tampering
attempt or an earthquake. FIBARO Motion Sensor is
battery powered, completely wireless, and its casing
allows for quick and non-invasive installation on any
surface. The eye of the sensor visually indicates motion,
temperature level, operating mode or may inform about
Z-Wave network range. The device can be used for
lighting scenes and presence monitoring systems.
FIBARO Motion Sensor is compliant with following
EU directives:
• RoHS 2011/65/EU • EMC 2004/108/EC
• LVD 2006/95/EC • R&TTE 1999/5/EC
Basic activation of the device
Specifications
Power supply:
Battery type:
Operating temperature:
Measured temperature range:
Light Intensity Measuring Range:
Dimensions (diameter):
3.0V battery
CR123A
0 to 40°C
-20 to 100°C
0-32000 LUX
46 mm
1) Open the sensor’s casing by turning the cover
counter-clockwise.
2) Remove battery blocker.
3) Locate the sensor nearby the main Z-Wave controller.
4) Set the main Z-Wave controller into inclusion mode.
5) Quickly, triple click the B-button located inside the
casing - LED diode will glow blue to confirm setting into
learning mode.
6) Wait for the device to be added into the system,
successful adding will be confirmed by the controller.
7) Wake up the sensor by clicking the B-button.
8) Close the cover by turning it clockwise.
9) Install the sensor’s holder in desired location.
10) Insert the device into its holder.
B-button
B-button location
Pełną instrukcję i specyfikację techniczną
znajdziesz na naszej stronie internetowej:
manuals.fibaro.com/pl/motion-sensor
Przeczytaj instrukcję przed przystąpieniem
do montażu urządzenia!
FIBARO Motion Sensor to uniwersalny multisensor
kompatybilny ze standardem Z-Wave Plus. Urządzenie
umożliwia detekcję ruchu, pomiar temperatury i
natężenia światła. Dodatkowo, poprzez detekcję drgań,
możliwe jest wykrycie próby sabotażu oraz wstrząsów
sejsmicznych. FIBARO Motion Sensor jest zasilany
bateryjnie, a jego obudowa zapewnia szybki i bezinwa-
zyjny montaż na dowolnej powierzchni. Wbudowany
wskaźnik LED sygnalizuje ruch, poziom temperatury, tryb
działania oraz może być testerem zasięgu sieci Z-Wave.
Urządzenie może być wykorzystywane do tworzenia
scen oraz jako czujnik przejścia.
FIBARO Motion Sensor jest zgodny z dyrektywami UE:
• RoHS 2011/65/EU • EMC 2004/108/EC
• LVD 2006/95/EC • R&TTE 1999/5/EC
FIBARO MOTION SENSOR
FGMS-001
Uruchomienie urządzenia
Dane techniczne
Zasilanie:
Typ baterii:
Temperatura pracy:
Zakres pomiaru temperatury:
Zakres pomiaru natężenia światła:
Wymiary (średnica):
Bateria 3,0V
CR123A
0 do 40°C
-20 do 100°C
0-32000 LUX
46 mm
1) Zdejmij pokrywę obudowy obracając ją w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2) Usuń zabezpiecznie baterii.
3) Umieść sensor w pobliżu kontrolera Z-Wave.
4) Uruchom tryb dodawana w kontrolerze Z-Wave.
5) Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk B - wejście w tryb
uczenia zostanie potwierdzone kolorem niebieskim.
6) Poczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu,
co zostanie potwierdzone przez kontroler.
7) Wybudź sensor klikając przycisk B.
8) Zamknij pokrywę obudowy urządzenia obracając ją
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
9) Zainstaluj uchwyt sensora w wybranym miejscu.
10) Zamontuj urządzenie w uchwycie.
Lokalizacja przycisku B
przycisk B
Garantiebedingungen
1. Die Garantie wird durch FIBAR GROUP S.A. (nachstehend
"Hersteller"), mit Hauptsitz in Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan,
eingetragen im Register of the National Court Register aufbewahrt im
District Court in Poznań, VIII Economic Department of the National
Court Register, no. 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664,
gewährleistet.
2. Der Hersteller ist verantwortlich für Funktionsstörungen des
Gerätes, die aus physischen Defekten (Herstellungs- oder
Materialfehler) innerhalb von 12 Monaten gewerblicher bzw. 24
Monaten privater Nutzung nach Kaufdatum resultieren.
3. Während der Garantiezeit muss der Hersteller kostenfrei die Mängel
beseitigen, je nach Ermessen des Herstellers durch Reparatur defekter
Bauteile oder Ersatz durch neue / fehlerfreie regenerierte Teile. Sollte
eine Reparatur nicht möglich sein, behält sich der Hersteller das Recht
vor, das Gerät durch ein neues oder regeneriertes auszutauschen. Der
Zustand dieses Gerätes muss frei von Mängeln sein und darf nicht
schlechter sein als das vom Kunden besessene Originalgerät.
4. In besonderen Fällen, wenn die Vorrichtung nicht durch ein Gerät
des gleichen Typs ersetzbar ist (z. B. die Vorrichtung ist nicht mehr
verfügbar), kann der Hersteller diese mit einer anderen Vorrichtung, die
ähnliche technische Parameter aufweist wie die fehlerhafte, ersetzen.
5. Der Inhaber einer gültigen Garantie muss einen Garantieanspruch
beim Garantieservice einreichen. Denken Sie bitte daran, vor
Geltendmachung eines Garantieanspruchs erst unseren technischen
Support per Telefon oder E-Mail zu kontaktieren. Mehr als 50%
operativer Probleme können aus der Ferne behoben werden. Das
spart Zeit und Geld im Vergleich zur Einleitung eines Garantieverfah-
rens. Wen der Fern-Support nicht ausreicht, muss der Kunde ein
Garantieantragsformular ausfüllen (nutzen Sie unsere Website -
www.fibaro.com), um eine Garantieanspruchsberechtigung erhalten zu
können. Bei korrekter Vorlage des Formulars über den
Garantieanspruch erhält der Kunde die Garantiebestätigung mit einer
spezifischen Nummer (Return Merchandise Authorization – RMA).
6. Der Anspruch kann auch per Telefon eingereicht werden. In diesem
Fall wird der Anruf aufgezeichnet und der Kunde von einem Berater vor
Antragstellung darüber in Kenntnis gesetzt. Nach Einreichung des
Anspruchs erhält der Kunde von dem Berater seine persönliche
Garantie-Nummer (RMA-Nummer).
7. Bei korrekter Einreichung des Garantieantragsformulars nimmt ein
Vertreter des autorisierten Garantie-Service (im Folgenden als "AGS")
mit dem Kunde Kontakt auf.
8. Während der Garantiefrist eingereichte Mängel müssen bis 30 Tage
nach Abgabe des Gerätes bei dem AGS beseitigt sein. Die Garantiezeit
wird um die Dauer, während welcher das Gerät sich bei dem AGS
befindet, verlängert.
9. Ein defektes Gerät muss vom Kunden mit kompletter Serienausstat-
tung und Kaufbelegen zur Verfügung gestellt werden.
10. Teile, die im Rahmen der Garantie ersetzt werden, bleiben
Eigentum des Herstellers. Die Garantie für alle im Garantieprozess
ausgetauschten Teile entspricht der Garantiezeit des ursprünglichen
Gerätes. Die Garantiezeit des ersetzten Teiles darf nicht verlängert
werden.
11. Die Kosten für die Zusendung des defekten Gerätes sind vom
Kunden zu tragen. Für nicht gerechtfertigte Serviceeinsätze kann der
Dienstleister dem Kunden die dem Fall zugeordneten Reise- und
Verpackungskosten in Rechnung stellen.
12. AGS wird einen Beschwerdeantrag nur dann nicht akzeptieren,
wenn:
- das Gerät falsch verwendet oder das Handbuch nicht berücksichtigt
wurde.
- das Gerät vom Kunden unvollständig, ohne Zubehör oder
Typenschild, bereitgestellt wurde.
- wenn festgestellt wird, dass der Fehler aus anderen Gründen als
einem Material- oder Herstellungsfehler des Gerätes verursacht
wurde.
- wenn die Garantieurkunde ungültig ist oder es keinen Kaufbeleg gibt.
13. Der Hersteller haftet nicht für Sachschäden, die durch defekte
Gerät verursacht werden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte,
zufällige, spezielle, Folge- oder Strafschäden, oder für Schäden, u. a.
entgangenem Gewinn, Einsparungen, Daten, Verlust von Leistungen,
Ansprüche Dritter und jeder Sach- oder Personenverletzungen, die aus
oder im Zusammenhang mit der Benutzung des Gerätes resultieren.
14. Die Garantie gilt nicht für:
- Mechanische Beschädigungen (Risse, Brüche, Schnitte, Abschürfun-
gen, körperliche Deformationen durch Stöße, Herunterfallen des
Gerätes oder eines anderen Gegenstands, unsachgemäße
Handhabung oder Nichtbeachten der Betriebsanleitung);
- Schäden durch Einwirkungen von außen, z. B. Hochwasser, Sturm,
Brand, Blitzschlag, Naturkatastrophen, Erdbeben, Krieg, Unruhen,
höhere Gewalt, unvorhersehbare Unfälle, Diebstahl, Wasserschäden,
Flüssigkeitsleckage, austretende batterieflüssigkeit, Wetterbedingun-
gen, Sonnenlicht, Sand, Feuchtigkeit, hohe oder niedrige Temperatu-
ren, Luftverschmutzung;
- Schäden, die durch fehlerhafte Software verursacht werden, Angriff
eines Computervirus oder durch falsche Aktualisierung der Software,
anstatt wie vom Hersteller empfohlen;
- Schäden, die aus Überspannungen in der Stromversorgung und/ oder
des Telekommunikationsnetzwerks, unsachgemäßem Anschluss an
das Netz, im Gegensatz zu der Weise, wie es im Handbuch
beschrieben wird, oder dem Anschluss anderer vom Hersteller nicht
empfohlener Geräte.
- Schäden, die durch den Betrieb oder Lagerung des Geräts in extrem
widrigen Bedingungen verursacht werden, d. h. hohe Feuchtigkeit,
Staub, zu niedrige (Frost) oder zu hohe Umgebungstemperatur.
Ausführliche zulässige Bedingungen für den Betrieb der Geräte sind in
der Betriebsanleitung festgelegt;
- Schäden, die durch Verwendung von Zubehör entstehen, das nicht
vom Hersteller empfohlen wird;
- Schäden, die durch fehlerhafte elektrische Installation durch den
Kunden, einschließlich der Verwendung falscher Sicherungen,
verursacht werden;
- Schäden, die durch von dem Kunden versäumte Wartungs- und
Service-Aktivitäten, wie sie in der Bedienungsanleitung definiert sind,
verursacht werden;
- Schäden, die aus der Verwendung falscher Ersatzteile oder dem
Zubehör eines bestimmten unsachgemäßen Modells, der Reparatur
und der Einführung von Änderungen durch nicht autorisierte Personen
entstehen;
- Mängel, die aus fehlerhafter Bedienung des Gerätes oder des
Zubehörs entstehen.
15. Der Bereich von Reparaturen auf Garantiebasis umfasst keine
regelmäßigen Inspektionen und Instandhaltungs-Maßnahmen sowie
insbesondere spezielle Reinigungsmaßnahmen, Funktionsprüfungen,
Einstellungsänderungen, Fehlerkorrekturen und Parameter-Program-
mierung, die auf Bedienfehler und Manipulationen durch den Nutzer
(Käufer) zurückzuführen sind. Die Garantie gilt nicht für natürliche
Verschleißerscheinungen des Gerätes und einzelner Teile im Rahmen
der in Bedienungsanleitung und technischer Dokumentation
angegebenen Lebensdauer.
16. Falls ein Defekt nicht von der Garantie erfasst wird, behält sich der
Hersteller das Recht vor, im eigenen Ermessen Reparaturen
durchzuführen, defekte Teile zu ersetzen oder benötigte Teile für
Reparatur oder Ersatz zu liefern.
17. Die Garantie darf nicht ausgeschlossen werden oder Kundenrechte
einschränken, wenn das Produkt nicht der im Kaufvertrag stehenden
Beschreibung entspricht.
FIBARO MOTION SENSOR
FGMS-001
Eine vollständige Bedienungsanleitung und weitere
technische Angaben finden Sie auf unserer Webseite:
manuals.fibaro.com/de/motion-sensor
Bitte lesen Sie das Handbuch,
bevor Sie das Gerät installieren!
Der FIBARO Motion Sensor ist ein universeller,
Z-Wave Plus kompatibler Multisensor. Dieses Gerät
verfügt über einen eingebauten Bewegungs-, Tempera-
tur- sowie Lichtsensor. Zusätzlich kann es durch
Vibrationswahrnehmung Manipulationsversuche oder
Erdbeben feststellen. Der FIBARO Motion Sensor wird
batteriebetrieben und ist komplett kabellos. Sein
Gehäuse ermöglicht eine schnelle, nicht invasive
Installation auf jeder Oberfläche. Das Auge des Sensors
zeigt visuell Bewegungen, Temperaturniveau sowie
Betriebsmodus an oder kann über die Reichweite des
Z-Wave Netzwerkes informieren. Das Gerät kann für
Lichtszenen und Anwesenheitsüberwachungssysteme
eingesetzt werden.
FIBARO Motion Sensor entspricht den folgenden EU
Richtlinien:
• RoHS 2011/65/EU • EMC 2004/108/EG
• LVD 2006/95/EG • R&TTE 1999/5/EG
Inbetriebnahme des Gerätes
Spezifikationen
Energieversorgung:
Batterietyp:
Betriebstemperatur:
Messbarer Temperaturbereich:
Lichtintensitätsmessbereich:
Größe (Durchmesser):
3.0V Batterie
CR123A
0 bis 40°C
-20 bis 100°C
0-32000 LUX
46 mm
1) Öffnen Sie das Gehäuse durch Drehung gegen den
Uhrzeigersinn.
2) Entfernen Sie den Batterieblocker.
3) Platzieren den Sensor in die Nähe der Z-Wave Zentrale.
4) Bringen Sie die Z-Wave Zentrale in den
Inklusionsmodus.
5) Drücken Sie dreimal schnell auf die TMP Taste im
Inneren des Gehäuses. Die LED Diode leuchtet blau zur
Bestätigung der Einstellung des Lernmodus.
6) Warten Sie bis das Gerät im System eingebunden ist.
Die erfolgreiche Inklusion wird durch die Steuerung
bestätigt.
7)
Wecken Sie den Sensor durch Klick auf die B-Taste.
8) Schließen Sie die Abdeckung durch Drehung im
Uhrzeigersinn.
9) Installieren Sie die Sensorhalterung an der
gewünschten Stelle.
10) Setzen Sie das Gerät in die Halterung.
B-Taste
B-Tastenposition
Hereby, Fibar Group S.A. declares
that FIBARO Motion Sensor is in
compliance with the essential
requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
www.fibaro.com
Niniejszym Fibar Group S.A.
oświadcza, że urządzenie FIBARO
Motion Sensor jest zgodne z
zasadniczymi wymogami oraz
innymi stosownymi postanowie-
niami dyrektywy 1999/5/EC.
www.fibaro.com
Hiermit erklärt Fibar Group S.A., dass
sich das FIBARO Motion Sensor in
Übereinstimmung mit den grundlegen-
den Anforderungen und den übrigen
einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befinden.
www.fibaro.com
105417510101
Wsparcie techniczne: tel. +48 61 880 1000
manual version: S-v2.0

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Fibaro FIBEFGMS-001-ZW5?

Tegye fel a/az Fibaro FIBEFGMS-001-ZW5 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Fibaro FIBEFGMS-001-ZW5 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Termékleírás

Márka Fibaro
Modell FIBEFGMS-001-ZW5
Termék Mozgásérzékelő
EAN 5902020528579
Nyelv Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Lengyel, Orosz, Norvég, Román, Török, Magyar
Termékcsoport Mozgásérzékelők
Fájltípus PDF
Biztonság
Kapcsolódási technológia Vezeték nélküli
Működési frekvencia 868.4, 869.8 MHz EU; 908.4, 916.0 MHz US; 921.4, 919.8 MHz ANZ; 869.0 MHz RUMhz
Észlelési távolság 50M
Szenzor típusa Passzív infravörös (PIR) érzékelő
Jellemzők
Termék színe Fehér
LED colour Különféle
LED-kijelzők Hőmérséklet
Fényérzékenység 540lux
Tanúsítványok EMC 2004/108/EC<br>R&TTE 1999/5/EC<br>RoHS 2011/65/EU<br>LVD 2006/95/EC
Felszerelési magasság (max.) 2.4M
Tömeg és méretek
Szélesség 76mm
Mélység 17mm
Magasság 19mm
Tápellátás
Áramforrás típusa Elem
Telepfeszültség 3V
Akkumulátor típus CR123A
Akkumulátor-technológia Lítium
Üzemi körülmények
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) 0 - 40°C