D-Link ANT24-0501 kézikönyv

D-Link ANT24-0501
(1)
 • Old. szám: 5
 • Fájltípus: PDF
 • '/LQN6\VWHPV,QF$OOULJKWVUHVHUYHG7UDGHPDUNVRUUHJLVWHUHGWUDGHPDUNVDUHWKHSURSHUW\RIWKHLU
  UHVSHFWLYHKROGHUV6RIWZDUHDQGVSHFL¿FDWLRQVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
  7KLVSURGXFWLVFRPSDWLEOH
  ZLWK*+]ZLUHOHVV
  QHWZRUNLQJGHYLFHV

  &KHFN<RXU3DFNDJH&RQWHQWV

  ,IDQ\RIWKHDERYHLWHPVDUHPLVVLQJSOHDVHFRQWDFW\RXUUHVHOOHU
  7KHVHDUHWKHLWHPVLQFOXGHGZLWK\RXU$17

  $17$QWHQQDZLWKPFDEOH

  0RXQWLQJ$FFHVVRULHV6WLFNHUSODVWLF

  DQFKRUVVFUHZV

  5360$WR5371&DGDSWHU

   $OZD\VSODFHWKHDQWHQQDRQDÀDWRUVHFXUHVXUIDFH
   &RQFHDOLQJWKHDQWHQQDEHKLQGERRNVFDELQHWVRURWKHURI¿FHHTXLSPHQW
  PD\DIIHFWWKHSHUIRUPDQFHRIWKHZLUHOHVVQHWZRUN
   7KH DQWHQQD WUDQVPLVVLRQ UDQJH PD\ YDU\ DFFRUGLQJ WR GLIIHUHQW
  HQYLURQPHQWVRUDSSOLFDWLRQV
   7KLVDQWHQQDKDVDPDJQHWLFPHWHULDOHPEHGGHGLQVLGHWKDWPLJKWFDXVH
  GDPDJHWRVXUURXQGLQJREMHFWVLQFOXGLQJPHPRU\FDUGVWRUDJHGLVNV
  DQGFUHGLWFDUGVHWF3OHDVHHQVXUHWRNHHSWKHVHREMHFWVDWOHDVW
  FPDZD\IURPWKLVDQWHQQDWRDYRLGSRVVLEOHGDPDJH

  $17

  *+]G%L'LUHFWLRQDO
  ,QGRRU$QWHQQD
D-Link ANT24-0501

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) D-Link ANT24-0501 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más D-Link ANT24-0501 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) D-Link ANT24-0501 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Wifi antennák kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 7.7. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Angol. Van kérdése a (z) D-Link ANT24-0501 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

D-Link ANT24-0501 specifikációk

Általános
Márka D-Link
Modell ANT24-0501
Termék Wifi antenna
EAN 790069287527
Nyelv Angol
Fájltípus PDF
Teljesítmény
Frekvenciasáv 2.4 - 2.5 GHz
Antenna hozamszint (max) 5 dBi
Tömeg és méretek
Tömeg 217 g
Szélesség 120 mm
Mélység 120 mm
Magasság 230 mm
Jellemzők
Antenna típusa Mindenirányú antenna
Antennacsatlakozó típusa RP-SMA
Üzemi körülmények
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) -30 - 75 °C
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) -20 - 65 °C