Bosch TDA46MOVE5

Bosch TDA46MOVE5 kézikönyv

(1)
 • Direkte efter tilslutning af strygejernet skal du i løbet af et par
  minutter lade det opnå den valgte temperatur.
  Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens
  det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står på
  bundpladen, så vil sikkerhedskredsløbet automatisk afbryde
  apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.
  For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge
  det lidt.
  Anti-drypsystem (9)
  (Afhængigt af model)
  Hvis temperaturen er indstillet for lavt, afbrydes dampen
  automatisk for at undgå drypning.
  Opbevaring (10)
  Anbring dampregulatoren i positionen
  Rengøring (11)
  Tekstilbeskyttende sål til bundplade / tæppe
  (afhængigt af model)
  Tekstilbeskyttelsen bruges til dampstrygning af sarte stoffer
  ved maksimumstemperatur uden at beskadige dem.
  Brug af beskyttelsen overødiggør også brug af en klud til
  at forhindre skinnen på mørke materialer.
  Det anbefales først at stryge et lille indvendigt stykke af
  stoffet for at se, om det er velegnet.
  Når du vil sætte tekstilbeskyttelsen på strygejernet,
  skal du sætte spidsen af strygejernet ind i enden
  af tekstilbeskyttelsen og trykke den bageste del af
  beskyttelsen opad, indtil du hører et klik. Når du vil aftage
  tekstilbeskyttelsen, skal du trække ned i clipsen i enden og
  fjerne strygejernet.
  Sådan bruges strygejernet
  Kontroller den anbefalede temperatur for tøjet på
  mærkningen. Hvis du ikke ved, hvilken slags tekstil et
  stykke tøj er lavet af, kan du fastlægge den korrekte
  strygetemperatur ved at stryge en del, der ikke er synlig,
  når du bruger eller bærer tøjstykket.
  Begynd med at stryge tekstiler, der kræver den laveste
  strygetemperatur som f.eks.syntetiske stoffer.
  Silke, uld eller syntetiske materialer. Stryg stoffets bagside
  for at undgå skinnende pletter. Undgå sprayfunktionen, så
  der ikke kommer stænkpletter.
  Syntetisk
  ••
  Silke – Uld
  •••
  Bomuld – Linned
  Fyldning af vandbeholder
  Indstil dampregulatoren til positionen og
  afbryd strygejernet fra strømforsyningen!
  Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget
  i det. Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil
  beskadige apparatet.
  Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter,
  er ikke omfattet af garantien.
  Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, airconditionanlæg
  eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt
  vand fra vandhanen.
  Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet
  fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis
  vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med
  destilleret vand i forholdet 1:2.
  Påfyld adrig over mærket “max”.
  Kom godt i gang (1)
  Fjern eventueller mærkater eller beskyttelsesdæksler fra
  bundpladen.
  Strygning uden damp (2)
  Strygning med damp (3)
  Kun når temperaturdrejeskiven er placeret i områder med
  dampsymbolet.
  Spray (4)
  Brug ikke sprayfunktionen på silke.
  Dampstråler (5)
  Indstil mindst temperaturdrejeskiven til positionen “•••‘
  Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
  Lodret damp (6)
  Stryg ikke tøj, mens du har det på!
  Ret aldrig dampen mod personer eller dyr!
  Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
  Vent 10 sekunder efter hver cyklus med 4 dampninger.
  Flerdelt afkalkningssystem (7)
  Afhængigt af model er denne serie udstyret med
  afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
  1. self-clean
  Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet
  “self-clean‘ mekanismen for kedelstensaejringer.
  2. calc’n clean
  Funktionen “calc’n clean” hjælper med at fjerne
  kedelstenspartikler fra dampkammeret. Brug denne
  funktion ca. hver anden uge, hvis vandet i dit område er
  meget hårdt.
  Fyld vandbeholderen, indstil temperaturdrejeskiven til
  positionen “max‘, og tilslut strygejernet.
  Efter den nødvendige opvarmningsperiode skal du afbryde
  strygejernet og holde det hen over en vask. Anbring
  dampregulatoren i positionen "calc'n clean", og lad den
  forblive i denne position. Ryst strygejernet forsigtigt.
  Kogende vand og damp med eventuelle aejringer og
  kedelsten vil komme ud. Når strygejernet ophører med
  at dryppe, skal du anbringe dampregulatoren i positionen
  "varm". Varm strygejernet op igen for at opnå en bedre
  afkalkning, hvor du skal trykke på dampudløseren nogle
  gange med korte intervaller. Vent derefter på, at resten af
  vandet fordamper
  .
  Hvis spidsen af dampregulatoren er tilstoppet, skal du fjerne
  eventuelle aejringer fra spidsen med eddike og skylle den
  med rent vand.
  3. anti-calc
  Patronen “anti-cal” er udviklet til at nedsætte opbygningen
  af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper
  med at forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan
  antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der
  opbygges naturligt med tiden.
  Automatisk sikkerhedsafbrydelse.
  "Secure" (8)
  (Afhængigt af model)
  Den automatiske afbryderfunktion "Secure" slukker
  strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden
  og sparer energi.
  Tips til at hjælpe dig med at spare energi
  Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd for
  at minimere energiforbruget:
  Start med at stryge de stoffer, der kræver den laveste
  temperatur.
  Kontroller den anbefalede strygetemperatur på mærkaten
  på tøjet.
  • Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur,
  hvor du skal følge instruktionerne i vejledningen.
  Brug kun damp, hvis det er nødvendigt. Brug i stedet
  sprøjtefunktionen, når det er muligt.
  Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige, hvor
  du skal formindske dampindstillingen. Damp genereres fra
  tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis du bruger tørring
  af tekstilerne før strygning, skal du indstille tørretumbleren
  til programmet 'strygefri’.
  Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå dampfunktionen
  helt fra.
  Lad strygejernet stå oprejst under pauser. Vandret
  placering med damp aktiveret genererer spildt damp.
  Tips til bortskaffelse af et kasseret apparat
  Før du bortskaffer et kasseret apparat, skal du først gøre det
  ubrugeligt og sørge for at bortskaffe det i overensstemmelse
  med de gældende regler i landet. Din forhandler eller
  kommunen kan give dig detaljerede oplysninger herom.
  Dette apparat er mærket i overensstemmelse
  med det europæiske direktiv 2002/96/EG - der
  omhandler kasserede, elektriske og elektroniske
  apparater (kasseret, elektrisk og elektronisk
  udstyr - WEEE).
  Denne retningslinje fastsætter rammen for returnering
  og genbrug af kasserede apparater, der gælder i
  hele EU.
  da
  Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA46 fra Bosch.
  Dette strygejern er udviklet i overensstemmelse med
  økologiske kriterier i forbindelse med miljørigtighed
  fra analyse af hele dets livscyklus, fra materialevalg
  med henblik på senere genbrug, hvor muligheder for
  forbedringer evalueres og fra en teknisk, økonomisk og
  miljømæssig synsvinkel.
  Apparatet er udelukkende udviklet til brug i hjemmet og
  må ikke anvendes til industrielle formål.
  Læs brugsanvisningen til apparatet omhyggeligt, og
  opbevar den for fremtidig opslag.
  Generelle sikkerhedsadvarsler
  Fare for elektrisk stød eller brand!
  Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik
  (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse
  i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med
  en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks.
  13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel
  nr. 616581).
  Apparatet skal tilsluttes en elektricitetsforsyning, der er
  i overensstemmelse med oplysningerne på mærkepladen.
  Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen
  eller apparatet udviser synlige tegn på skader.
  Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut er
  nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du kontrollere,
  at den passer til 16A eller mere og har et jordstik.
  For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan
  opstå fænomener som transiente spændingsfald eller
  styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes
  et strømforsyningssystem med en maksimal impedans
  på 0,27 Ω. Om nødvendigt kan brugeren spørge det
  offentlige forsyningsselskab om systemimpedansen ved
  grænseadepunktet.
  Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
  Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer
  (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller
  psykiske funktioner eller som mangler erfaring eller viden,
  med mindre de har modtaget vejledning om brug.
  Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med
  apparatet.
  Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil
  overade.
  Når det er placeret i en holder eller støtteanordning, skal du
  sørge for, at dennes overade er stabil.
  Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på
  skader eller hvis det lækker vand. I så fald skal strygejernet
  kontrolleres af en autoriseret tekniker fra vores tekniske
  servicecenter, før det kan bruges igen.
  Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med
  vand eller hælder overskydende vand ud efter brug.
  Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
  Apparatet må aldrig anbringes under en vandhane i
  forbindelse med påfyldning af vand.
  Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)
  Det elektriske stik må ikke udtages af stikkontakten ved at
  trække i ledningen.
  Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis
  der er mistanke om fejl.
  For at undgå farlige situationer skal enhver form for
  reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks.
  udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvaliceret
  personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
  Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver nødt
  til at gå fra det i en periode.
  Vigtige advarsler
  Lad ikke strømledningen komme i kontakt med bundpladen,
  når den er varm.
  Opbevar strygejernet i lodret position.
  Brug ikke kalkfjernere (med mindre det angives af Bosch),
  da de kan beskadige apparatet.
  Brug aldrig slibende produkter til rengøring af bundpladen
  eller andre dele af apparatet. For at holde bundpladen glat
  skal du undgå, at den kommer i kontakt med metalliske
  objekter. Brug aldrig skuremidler eller kemiske produkter til
  at rengøre bundpladen med.
  Før strygejernet bruges første gang
  Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med vand
  fra vandhanen og indstille temperaturen til “max”
  Tilslut apparatet strømforsyningen. Når dampstrygejernet
  har nået den ønskede temperatur (styrelys slukkes), kan
  du starte dampning ved at indstille dampregulatoren til
  “maksimal damp‘ og trykke gentagne gange på knappen
  .
  Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke
  anvende den på tøjet, da der stadig kan ndes snavs i
  damphovedet.
  Når det tændes første gang, kan det nye strygejern udsende
  en smule røg foruden partikler gennem bundpladen, hvilket
  er normalt, og det vil ikke ske efterfølgende.
  Spray (4)
  Ikke bruk spray-funksjonen på silke.
  "Ekstra damp" (5)
  Sett temperaturvelgeren minst til posisjon "•••"
  Intervallet mellom "ekstra damp" skal være 5 sekunder.
  Vertikal damp (6)
  Ikke stryk klær som noen har på seg!
  Ikke rett dampen mot personer eller dyr!
  Intervallen mellom "ekstra damp" skal være 5 sekunder.
  Vent 10 sekunder etter hver 4. "ekstra damp"-syklus.
  Multippelt avkalkingssystem (7)
  Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med
  avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
  1. self-clean
  Hver gang du bruker dampregulatoren, vil "self-clean"-
  systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
  2. calc’n clean
  “calc‘n clean”-funksjonen hjelper til med å fjerne
  kalkavleiringer fra dampkammeret. Bruk denne funksjonen
  ca. hver 2. uke hvis vannet i ditt distrikt er veldig hardt.
  Fyll vanntanken og sett temperaturvelgeren til “max‘ og
  sett i støpselet.
  Trekk ut støpselet etter nødvendig oppvarmingsperiode og
  hold strykejernet over en utslagsvask. Sett dampregulatoren
  til "calc´n clean" og hold den der. Rist strykejernet lett.
  Kokende vann og damp kommer ut og tar med seg eventuell
  kalk eller avleiring som ligger der. Sett dampregulatoren
  til posisjon
  når strykejernet slutter å dryppe. Varm opp
  strykejernet igjen med max styrke for å oppnå en bedre
  avkalking og trykk gjentatte ganger på dampregulatoren
  med korte intervaller.
  Vent deretter til det gjenværende vannet har fordampet
  fra strykesålen.
  3. anti-calc
  “Anti-calc‘-patronen har blitt laget med henblikk på å
  redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av
  dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets
  nyttbare levetid. “Anti-calc‘-patronen kan imidlertid ikke
  fjerne all kalken som dannes naturlig over tid.
  "Secure" auto shut-off-funksjon (8)
  (Avhengig av modell)
  "Secure" auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis
  det ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten
  og sparer energi.
  For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er denne
  funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at apparatet
  er tilkoblet strøm.
  Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i oppreist
  posisjon, eller det står att på strykesålen eller på siden i 30
  sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet automatisk
  og kontrollampen begynner å blinke.
  En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.
  Antidryppsystem (9)
  (Avhengig av modell)
  Hvis det er blitt valgt for lav temperatur, vil dampen
  automatisk slås av for å unngå drypping.
  Oppbevaring (10)
  Sett dampregulatoren til posisjon
  Rengjøring (11)
  Såletrekk metal/såletrekk lt som beskytter
  ømntlige tekstiler
  (avhengig av modell)
  Stoffbeskyttelsen brukes for å unngå skade på ømntlige
  tekstiler ved dampstryking med maksimal temperatur.
  Denne beskyttelsen kan også brukes istedenfor et klede
  mellom strykejernet og tøyet som strykes for å unngå at
  mørke stoffer blir blanke.
  Det anbefales å stryke et lite område på innsiden av plagget
  først for å kontrollere resultatet.
  Stoffbeskyttelsen settes på strykejernet ved å sette
  tuppen på jernet i enden av stoffbeskyttelsen og trykke
  den bakre delen av beskyttelsen opp til du hører et klikk.
  Stoffbeskyttelsen løsnes ved å trekke ned klemmen bak
  og ta av jernet.
  Tips for å hjelpe deg å spare energi
  Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp til
  å minimere forbruket bør du følge rådene nedenfor:
  Begynn med å stryke de tekstilene som krever den laveste
  stryketemperaturen. Sjekk anbefalt stryketemperatur på
  vaskelappen på plagget.
  Reguler dampen i forhold til stryketemperaturen ved å
  følge instruksjonene i denne håndboken.
  Bruk damp bare hvis det er nødvendig. Bruk
  sprayfunksjonen i stedet hvis det er mulig.
  Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige,
  og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme fra
  plaggene i større grad enn fra strykejernet. Hvis du tørker
  no
  Takk for at du valgte et TDA46 dampstrykejern fra
  Bosch.
  Dette strykejernet har blitt utformet i henhold til
  økologiske kriterier relaterte til bærekraftig utvikling;
  ved å analysere hele livssyklusen fra valg av materialer
  til senere gjenbruk eller resirkulering; og evaluere
  forbedringsmulighetene fra et teknisk, økonomisk og
  miljømessig standpunkt.
  Dette apparatet har kun blitt utformet for husholdningsbruk
  og må ikke brukes til industriformål.
  Les nøye gjennom bruksanvisningen til apparatet
  og oppbevar den på et sikkert sted for fremtidig
  referanse.
  Säilytys (10)
  Aseta höyrysäädin asentoon .
  Puhdistus (11)
  Tekstiiliä suojaava silityspohjan suoja / peite
  (mallista riippuen)
  Tekstiilisuoja suojaa arkalaatuisia tekstiilejä silloin, kun niitä
  silitetään höyrytoiminnolla ja maksimilämpötilalla.
  Suoja estää myös kirkkaiden jälkien syntymisen tummiin
  materiaaleihin.
  Ensin on suositeltavaa silittää pieneen tekstiilin sisällä
  olevaan osaan niin, että suojan sopivuus tekstiiliin
  varmistetaan.
  Kiinnitä tekstiilisuoja silitysrautaan asettamalla silitysraudan
  kärki tekstiilisuojan päähän ja painamalla suojan takaosaa
  ylöspäin, kunnes kuulet napsahduksen. Tekstiilisuoja
  voidaan irrottaa vetämällä takana olevaa kiinnitintä alaspäin
  ja irrottamalla silitysrauta suojasta.
  Ohjeita energian säästämiseen
  Suurin osa energiasta kuluu höyryn tuotantoon. Minimoi
  käytetty energiamäärä noudattamalla alla olevia ohjeita:
  Aloita silitys kankaista, jotka vaativat pienimmän
  silityslämpötilan.
  Tarkista suositeltava silityslämpötila vaatekappaleen
  merkistä.
  Säädä höyrymäärä valitun silityslämpötilan mukaan
  noudattaen tämän käyttöoppaan ohjeita.
  Käytä höyryä vain silloin, kun se on tarpeen. Jos
  mahdollista, käytä sen sijaan suihketoimintoa.
  Pyri silittämään vaatekappaleet niiden ollessa vielä
  kosteita niin, että silitykseen voidaan käyttää pienempää
  höyryasetusta. Tällöin vaatekappaleet tuottavat höyryn
  silitysraudan sijaan. Jos kuivaat vaatekappaleet
  kuivurissa ennen niiden silitystä, aseta kuivuri ohjelmaan
  ‘silityskuivaus’.
  Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita, kytke höyryn
  säädin kokonaan pois päältä.
  Aseta silitysrauta pystyasentoon silloin, kun sitä ei käytetä.
  Jos silitysrauta asetetaan vaakasuoraan ja höyryn säädin
  on päällä, rauta tuottaa höyryä turhaan.
  Neuvoja käytetyn laitteen hävitykseen
  Ennen käytetyn laitteen hävitystä se tulee ensin tehdä
  käyttökunnottomaksi ja sen jälkeen hävittää voimassa
  olevien määräysten mukaisesti. Jälleenmyyjäsi tai
  paikallinen viranomainen voi antaa lisätietoa paikallisista
  määräyksistä.
  Tämä laite täyttää sähkö- ja
  elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
  2002/96/EY vaatimukset ja omaa vastaavan
  merkin WEEE.
  fi
  Kiitämme teitä Bosch TDA46-höyrysilitysraudan
  valitsemisesta.
  Tämä silitysrauta on suunniteltu kestävän kehityksen
  ekologisten kriteerien mukaisesti. Koko sen käyttöikä
  on otettu suunnittelussa huomioon, materiaalien
  valinnasta sen uudelleen käyttöön tai kierrätykseen.
  Tämän lisäksi suunnittelussa on arvioitu tuotteen
  parannusmahdollisuudet ottaen huomioon tekninen,
  taloudellinen ja ympäristön näkökanta.
  Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön eikä
  sitä saa käyttää teollisiin käyttötarkoituksiin.
  Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne
  tulevia käyttökertoja varten.
  Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset
  Sähköisku- tai palovaara!
  Tämä laite tulee kytkeä ja sitä saa käyttää ainoastaan
  sähköverkossa, joka vastaa sen tyyppikilven tietoja.
  Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos
  kaapelissa tai itse laitteessa havaitaan vaurioita.
  Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos
  jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, varmista, että se sopii
  16A tai suurempaan virtaan ja, että siinä on maayhteydellä
  varustettu pistoke.
  Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai sytytyksen
  vaihtelut, vältettäisiin virransyötön epäsuotuisien
  olosuhteiden aikana, silitysrauta on suositeltavaa liittää
  virransyöttöjärjestelmään, jonka maksimi-impedanssi
  on 0,27 Ω.
  Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää julkiselta energiayhtiöltä
  liitoskohdan impedanssin.
  Pidä laite lasten ulottumattomissa.
  Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ilman valvontaa
  sekä ohjausta sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset)
  toimesta, joilla on rajoitetut fyysiset tai henkiset kyvyt,
  aistivikoja tai puuttellinen kokemus ja tieto.
  Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
  Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
  Kun laite asetetaan korokkeelle tai tukeen, varmista, että
  tuki on asetettu tukevalle alustalle.
  Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä
  havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vettä. Jos kyseisiä
  ongelmia ilmenee, laite tulee tarkistuttaa valtuutetussa
  teknisessä huoltopalvelussa ennen kuin sitä voidaan
  käyttää uudelleen.
  Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä vedellä
  tai ennen veden poistoa laitteesta käytön jälkeen.
  Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun
  nesteeseen.
  Laitetta ei saa koskaan asettaa hanan alle vesisäiliön
  täyttöä varten.
  Älä jätä laitetta alttiiksi sään vaihteluille (vesisade,
  auringonpaiste, pakkanen jne.)
  Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen.
  Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran
  jälkeen, tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
  Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat
  toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on annettava
  valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
  Irrota silitysrauta verkkovirtalähteestä, kun jätät laitteen
  ilman valvontaa.
  Tärkeitä varoituksia
  Älä anna virtajohdon päästä kosketuksiin raudan
  silityspohjaan silloin, kun se on kuuma.
  Säilytä silitysrautaa pystyasennossa.
  Älä käytä kalkinpoistoaineita (ellei niitä suosittele Bosch),
  sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.
  Älä koskaan käytä kuluttavia tuotteita silityspohjan tai jonkin
  muun laitteen osan puhdistamiseen.
  sv
  Tack för att du har valt ångstrykjärnet TDA46 från
  Bosch.
  Strykjärnet har utformats i enlighet med ekologiska krav
  med avseende på hållbar utveckling. Hela dess livscykel
  har utvärderats, från val av råmaterial till återanvändning
  eller återvinning. Möjligheterna till förbättring har utvärderats
  tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.
  Apparaten har utformats för hemanvändning och den får
  inte användas industriellt.
  Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och spara
  den inför framtida behov.
  Allmänna varningsmeddelanden angående
  säkerhet
  Fara för elektrisk stöt eller brand!
  Apparaten skall anslutas till elnätet och användas i enlighet
  med uppgifterna på märkskylten.
  Anslut aldrig apparaten till elnätet om sladden eller själva
  apparaten uppvisar skador.
  Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är absolut
  nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera
  att den är anpassad för 16A eller mer och att kontakten
  är jordad.
  För att undvika att fenomen som att transient spänning
  sjunker eller att belysningen uktuerar vid dåliga
  strömförsörjningsförhållanden, rekommenderar vi att du
  ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem med en
  maximal impedans på 0,27 Ω.
  Vid behov, kan användaren fråga det allmänna
  strömförsörjningsbolaget om systemimpedansen vid
  gränssnittsstället.
  Låt inte barn använda apparaten.
  Apparaten skall inte användas av personer (även
  omfattande barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk
  förmåga eller bristande erfarenhet och kunskaper, utan
  tillsyn eller instruktioner.
  Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
  pl
  Dziękujemy za zakup żelazka parowego TDA46 marki
  Bosch.
  Żelazko to zostało zaprojektowane zgodnie z normami
  ekologicznymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju;
  analizując cały okres eksploatacji, począwszy od wyboru
  materiałów aż do etapu ponownego wykorzystania lub
  recyklingu; oceniając możliwości udoskonalenia, z punktu
  widzenia technologii, ekonomii oraz środowiska.
  Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie
  do użytku domowego i nie może być stosowane w
  przemyśle.
  Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia
  i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej
  skorzystać w razie potrzeby.
  Ostrzeżenia ogólne
  Niebezpieczeństwo porażenia prądem lub pożaru!
  Urządzenie należy podłączać i używać wyłącznie w sieci
  elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na
  tabliczce znamionowej.
  Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu jeśli
  przewód lub samo urządzenie noszą widoczne ślady
  uszkodzenia.
  To urządzenie musi być podłączone do gniazdka z
  uziemieniem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza,
  należy upewnić się, że jest on przystosowany do natężenia
  16A (bipolarny) oraz że jest wyposażony we wtyczkę z
  uziemieniem.
  Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach zasilania
  elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska jak przejściowe
  spadki napięcia lub wahania napięcia, zatem zaleca
  si
  ę, aby żelazko podłączone było do sieci elektrycznej o
  maksymalnej impedancji wynoszącej 0,27 Ω.
  W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę
  energii o impedancję systemu w punkcie zasilania.
  Urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym
  dla dzieci.
  Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania
  przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami
  ruchowymi, zmysłowymi oraz umysłowymi, lub pozbawione
  wiedzy i doświadczenia, chyba, że są nadzorowane lub
  zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane.
  Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że nie
  bawią się urządzeniem.
  Urządzenie należy używać i stawiać na stabilnym
  podłożu.
  Kiedy żelazko stoi w pozycji pionowej lub znajduje się na
  podstawie, należy upewnić się, że podłoże jest stabilne.
  Nie należy używać żelazka jeśli zostało upuszczone, nosi
  widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z niego woda.
  W takim przypadku, urządzenie musi zostać sprawdzone
  przez autoryzowane Centrum serwisowe zanim będzie
  mogło zostać ponownie użyte.
  Należy wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka przed
  napełnianiem zbiornika wodą oraz przed wylaniem wody
  pozostałej w zbiorniku po użyciu.
  Nigdy nie wolno zanurzać żelazka w wodzie lub innym
  płynie.
  Urządzenia nie wolno napełniać bezpośrednio z kranu.
  Nie należy wystawiać urządzenia na działanie warunków
  atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)
  Nie należy odłącza
  ć wtyczki elektrycznej z kontaktu ciągnąc
  za przewód.
  Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu lub
  w przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.
  Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane
  prace i naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego
  przewodu zasilającego, muszą być wykonane przez
  wykwalikowanego pracownika Autoryzowanego centrum
  serwisowego.
  Jeśli żelazko ma zostać pozostawione bez nadzoru, należy
  odłączyć je od prądu.
  Ważne ostrzeżenia
  Pilnować, aby przewód zasilający nie miał styczności z
  gorącą stopą żelazka.
  Przechowywać żelazko w pozycji stojącej.
  Nie należy używać płynów do usuwania kamienia (z
  wyjątkiem tych zalecanych przez rmę Bosch), ponieważ
  mogą one uszkodzić urządzenie.
  Nigdy nie należy używać substancji ściernych do czyszczenia
  stopy żelazka ani innych części urządzenia.
  Aby nie uszkodzić delikatnej stopy żelazka, należy unikać
  jej kontaktów z przedmiotami metalowymi. Nigdy nie należy
  czyścić stopy żelazka ostrymi ścierkami ani środkami
  chemicznymi.
  Przed pierwszym użyciem żelazka
  Gdy żelazko jest odłączone od prądu, należy napełnić
  zbiornik wodą z kranu i ustawić pokrętło regulacji
  temperatury w pozycji "max"
  Podłączyć żelazko do prądu. Kiedy żelazko osiągnie
  żądaną temperaturę (lampka kontrolna zgaśnie), można
  rozpocząć korzystanie z funkcji pary poprzez ustawienie
  regulatora pary w pozycji “max” oraz poprzez wielokrotne
  naciskanie przycisku
  .
  Podczas korzystania z funkcji pary po raz pierwszy, nie należy
  stosować jej do prasowania pościeli, ponieważ w dozowniku
  pary mogą znajdować się jeszcze zanieczyszczenia .
  Podczas pierwszego użycia, żelazko może wydzielać
  zapach oraz niewielkie ilości dymu, a na stopie żelazka
  mogą pojawiać się małe cząstki; jest to normalne zjawisko,
  które w krótkim czasie ustąpi.
  Jak korzystać z żelazka
  Sprawdzić zalecaną temperaturę prasowania na etykiecie
  prasowanego przedmiotu. Jeśli nie wiadomo, z jakiego
  materiału bądź materiałów wykonany jest dany produkt,
  należy określić temperaturę prasowania poprzez
  wyprasowanie części, która nie będzie widoczna w trakcie
  noszenia lub używania danego produktu.
  Prasowanie należy rozpocząć od artykułów wymagających
  najniższej temperatury prasowania, takich, jak włókna
  syntetyczne.
  Jedwab, materiały wełniane lub syntetyczne: prasować
  po odwrotnej stronie, aby uniknąć powstawania plam. Nie
  należy używać funkcji spryskiwania, gdyż może powodować
  powstawanie plam.
  Syntetyczne
  ••
  Jedwab - wełna
  •••
  Bawełna - len
  Napełnianie zbiornika na wodę
  Ustawić regulator pary w pozycji i odłączyć
  żelazko od prądu!
  Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych
  dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy,
  może uszkodzić urządzenie.
  Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej
  wymienionych produktów unieważni gwarancję.
  Nie należy używać skroplonej wody z suszarek bębnowych,
  klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To urządzenie zostało
  zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z kranu.
  Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy
  mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1.
  Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją
  z wodą destylowaną w proporcji 1:2.
  Nigdy nie należy napełniać zbiornika wody powyż
  ej
  oznaczenia “max”.
  Przygotowywanie do prasowania (1)
  Usunąć ze stopy żelazka wszelkie naklejki i materiały
  zabezpieczające.
  Prasowanie bez pary (2)
  Prasowanie z parą (3)
  Tylko, gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się w
  obszarach oznaczonych symbolem pary.
  Spryskiwanie (4)
  Nie należy używać funkcji spryskiwania podczas prasowania
  jedwabiu.
  Wyrzut pary (5)
  Ustawić pokrętło regulacji temperatury w pozycji "•••" lub
  wyższej.
  Odstęp pomiędzy kolejnymi uderzeniami pary powinien
  wynosić 5 sekund.
  Pionowy wyrzut pary (6)
  Nie wolno stosować tej funkcji na noszonej odzieży!
  Nigdy nie wolno kierować strumienia pary na ludzi ani
  zwierzęta!
  Odstęp pomiędzy kolejnymi wyrzutami pary powinien
  wynosić 5 sekund.
  Po czterech cyklach wyrzutu pary, należy odczekać 10
  sekund.
  Złożony system usuwania kamienia (7)
  W zależności od modelu, niniejsza seria żelazek jest
  wyposażona w system usuwania kamienia “AntiCalc”
  (=komponent 1+2 +3).
  1. funkcja "self-clean"
  Przy każdym użyciu regulatora pary, system
  samooczyszczania czyści mechanizm z odkładającego
  się kamienia.
  2. funkcja "calc’n clean"
  Funkcja “calc‘n clean” pomaga usuwać cząsteczki kamienia
  z komory pary. Jeśli woda jest bardzo twarda, należy używać
  tej funkcji co dwa tygodnie.
  Napełnić zbiornik wody, ustawić pokrętło regulacji
  temperatury w pozycji "max" i podłączyć żelazko do
  prądu.
  Po wymaganym okresie nagrzewania odłączyć żelazko od
  prądu i przenieść nad zlew. Ustawić i przytrzymać regulator
  Generelle sikkerhetsadvarsler
  Fare for elektrisk støt eller brann!
  Dette apparatet må tilkoples og brukes i henhold til
  informasjonen som står på merkeplaten.
  Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet er
  synlig skadet.
  Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt. Hvis
  det er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning, sørg
  for at den er egnet til 16A eller mer og at den har et støpsel
  med jordforbindelse.
  For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som
  transiente spenningsfall eller uktuasjoner forekommer,
  anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett med en
  impedans på maksimum 0,27 Ω.
  Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren om
  hvor stor impedansen er ved koplingspunktet.
  Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
  Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
  barn) med nedsatte fysiske-, sensoriske eller mentale evner,
  medmindre de er under oppsyn eller har fått opplæring.
  Barn må overvåkes for å garantere at de ikke leker med
  apparatet.
  Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overate.
  Hvis apparatet settes i oppreist posisjon eller i en støtte,
  sørg for at overaten støtten står på er stabil.
  Strykejernet må ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har
  synlige skader eller lekker vann. Ved slike tilfeller må det
  kontrolleres av et autorisert Teknisk Servicesenter før det
  kan brukes på nytt.
  Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller før
  resterende vann helles ut etter bruk.
  Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.
  Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann.
  Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold
  (regn, sol, frost, osv.)
  Støpselet må ikke trekkes ut av stikkontakten ved å dra
  i ledningen.
  Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke
  om at apparatet har en feil.
  For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller
  reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun
  utføres av kvalisert personale fra et autorisert Teknisk
  Servicesenter.
  Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.
  Viktige advarsler
  Ikke la ledningen komme i kontakt med strykesålen mens
  den er varm.
  Strykejernet må oppbevares i en vertikal stilling.
  Ikke bruk kalkfjerner (medmindre det har blitt tilrådet av
  Bosch) da det kan skade apparatet.
  Bruk aldri slipemidler til å rengjøre strykesålen eller
  andre deler av apparatet. For å holde strykesålen glatt
  bør du sørge for at den ikke kommer i kontakt med
  metallgjenstander. Bruk aldri skuresvamper eller kjemiske
  produkter for å rengjøre strykesålen.
  Før strykejernet brukes for første gang
  Fyll springvann på tanken og sett temperaturen til "max"
  mens apparatet er frakoblet.
  Sett i støpselet. Når dampstrykejernet har nådd ønsket
  temperatur (kontrollampen slår seg av), start dampingen ved
  å sette dampregulatoren til “max“
  og trykke på knappen
  gjentatte ganger.
  Ikke bruk dampfunksjonen direkte på tøyet første gangen
  den benyttes, da det kan være smuss i dampdispenseren.
  Når du slår på det nye strykejernet ditt for første gang, kan
  det komme ut lukt og litt røyk i tillegg til partikler gjennom
  strykesålen. Dette er normalt og varer ikke lenge.
  Slik bruker du strykejernet
  Sjekk tilrådet stryketemperatur på plaggets merkelapp. Hvis
  du ikke vet hvilket eller hvilke stoff et plagg er laget av, kan
  riktig stryketemperatur fastsettes ved å stryke en del av
  plagget som ikke kommer til å være synlig når du bruker
  eller har det på deg .
  Start med å stryke de plaggene som krever lavest
  stryketemperatur, slik som de som er laget av syntetiske
  bre.
  Silke, ull eller syntetiske materialer. stryk på baksiden av
  stoffet for å unngå skinnende ekker.
  Syntetisk stoff
  ••
  Silke – Ull
  •••
  Bomull – Lin
  Fylle på vanntanken
  Sett damregulatoren til og trekk ut støpselet!
  Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med
  noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge
  apparatet.
  Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter,
  vil oppheve garantien.
  Ikke bruk kondensvann fra tørketrommel,
  luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette apparatet
  er laget for å bruke normalt springvann.
  Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å
  forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt
  distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert
  vann i forholdet 1:2.
  Fyll aldri over merket for "max" vannivå.
  Klargjøring (1)
  Fjern evnt. klistremerker eller beskyttelsesdekke fra
  strykejernet.
  Stryking uten damp (2)
  Stryking med damp (3)
  Kun når temperaturvelgeren er satt i områdene med
  dampsymbolet.
  Løsninger på små problemer
  Problem Sandsynlig årsag Løsning
  Strygejernet opvarmes ikke. 1. Temperaturdrejeskive i meget
  lav position.
  2. Ingen strømforsyning.
  1. Drej til en højere position.
  2. Kontroller med et andet apparat, eller slut
  strygejernet til en anden stikkontakt.
  Styrelyset tændes ikke. 1. Strygejernet køler ned.
  2. Strygejernet opvarmes ikke.
  1. Vent, indtil opvarmningscyklussen er
  afsluttet.
  2. Se foregående afsnit.
  Tøjet har en tendens til
  klæbe.
  1. Temperaturen er for høj. 1. Drej temperaturskiven til en lavere
  temperatur.
  Der kommer vand ud
  sammen med dampen.
  1. Temperaturregulator i meget lav
  position.
  2. Dampregulator i meget høj
  position med lav temperatur.
  1. Drej temperaturregulatoren til en højere
  position, og vent på, at strygejernet er
  afkølet.
  Der kommer ikke damp ud. 1. Dampregulator i lukket position
  .
  2. Intet vand i beholderen.
  3. Temperaturen er for lav. Antidryp-
  systemet er ikke aktiveret
  1. Drej dampregulatoren til en åben position.
  2. Fyld beholderen.
  3. Forøg temperaturen, hvis stoffet tillader det.
  Spray virker ikke. 1. Intet vand i beholderen.
  2. Blokeret mekanisme.
  1. Fyld beholderen.
  2. Kontakt teknisk service.
  Bundpladen drypper. 1. Dampregulatoren er ikke lukket
  korrekt.
  1. Sørg for at anbringe dampregulatoren i
  positionen
  .
  Glem ikke at tømme vandbeholderen efter
  brug.
  Der kommer røg ud, når
  stryge jernet tilsluttes første
  gang.
  1. Smør nogle af de indvendige
  dele.
  1. Dette er normalt og ophører i løbet af få
  minutter.
  Du kan hente vejledningen under Bosch‘ lokale hjemmesider.
  Apparaten skall placeras och användas på stabilt
  underlag.
  Om apparaten ställs på ett stöd eller på bakdelen måste
  underlaget vara stabilt.
  Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om
  synliga skador nns eller om det läcker vatten. I dessa
  fall måste det kontrolleras av servicetekniker innan det
  används igen.
  Drag ut kontakten innan du fyller på vatten eller när du ska
  hälla ut överblivet vatten efter användning.
  Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.
  Apparaten skall inte fyllas med vatten under kranen.
  Utsätt inte apparaten för väder och vind.
  Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
  Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om
  du misstänker fel.
  För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer på
  apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av auktoriserad
  servicetekniker.
  Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan uppsyn.
  Viktiga varningsmeddelanden
  Låt inte elkabeln komma i kontakt med sulan när den
  är varm.
  Förvara strykjärnet stående.
  Använd inte avkalkningsmedel som inte är godkända av
  Bosch, då de kan skada apparaten.
  Använd aldrig slipande medel för att rengöra sulan eller
  andra delar av apparaten.
  Undvik kontakt med metallföremål för att hålla sulan
  jämn. Använd aldrig stålull eller kemiska produkter för att
  rengöra sulan.
  Innan strykjärnet tas i bruk
  Fyll strykjärnets vattenbehållare med kranvatten innan
  sladden ansluts och ställ temperaturreglaget på “max‘.
  Anslut apparatens elkabel. Ställ ångreglaget på "max ånga"
  och tryck era gånger på knappen när ångstrykjärnet har
  uppnått önskad temperatur (kontrollampan släcks)
  .
  Använd inte ångfunktionen på tvätt första gången, eftersom
  det kan komma smuts med den första ångan.
  Problemlösning
  Problem Möjlig orsak Lösning
  Strykjärnet blir inte
  varmt.
  1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge.
  2. Ingen ström.
  1. Ställ i högre läge.
  2. Prova med annan apparat eller i annat
  vägguttag.
  Kontrollampan tänds
  inte.
  1. Strykjärnet svalnar.
  2. Strykjärnet blir inte varmt.
  1. Vänta tills dess att uppvärmningscykeln är klar.
  2. Se föregående stycke.
  Tyget fastnar. 1. Alltför hög temperatur. 1. Ställ temperaturreglaget i lägre läge och vänta
  tills dess att strykjärnet svalnar.
  Vatten kommer ut med
  ångan.
  1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge.
  2. Ångreglaget i alltför högt läge och
  låg temperatur.
  1. Ställ temperaturreglaget i högre läge och vänta
  tills dess att kontrollampan släcks.
  2. Ställ ångreglaget i lägre läge.
  Najczęstsze usterki
  Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
  Żelazko nie grzeje. 1. Pokrętło regulacji temperatury
  znajdu je się w bardzo niskim
  położeniu.
  2. Brak prądu.
  1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie.
  2. Sprawdzić z innym urządzeniem lub podłączyć
  wtyczkę do innego gniazdka.
  Lampka kontrolna nie
  włącza się.
  1. Żelazko stygnie.
  2 -Żelazko się nie nagrzewa.
  1. Poczekać aż cykl nagrzewania zakończy się.
  2. Patrz poprzedni paragraf.
  Odzież przykleja się. 1. Zbyt wysoka temperatura
  prasowania.
  1. Ustawić pokrętło regulacji temperatury na
  niższą temperaturę i odczekać, aby żelazko
  ostygło.
  Wraz z parą z żelazka
  wydobywa się woda.
  1. Pokrętło regulacji temperatury w
  bardzo niskim położeniu.
  2. Regulator pary na wysokiej
  pozycji przy niskiej temperaturze.
  1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli
  nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego
  materiału i odczekać, aż lampka kontrolna
  zgaśnie.
  2. Ustawić regulator pary na niższe ustawienie.
  Para nie wydobywa się z
  żelazka.
  1. Zamknięty regulator pary
  .
  2. Brak wody w zbiorniku.
  3. Zbyt niska temperatura.
  System zapobiegający kapaniu
  wyłączony.
  1. Ustawić regulator pary na pozycji otwartej pary.
  2. Napełnić zbiornik.
  3. Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli
  nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego
  materiału.
  Funkcja spryskiwacza
  nie działa.
  1. Brak wody w zbiorniku.
  2. Niedrożny mechanizm.
  1. Napełnić zbiornik.
  2. Skontaktować się z Serwisem technicznym.
  Woda wydobywa się ze
  stopy przed podłączeniem
  żelazka.
  1. Regulator pary nie jest
  prawidłowo zamknięty.
  1. Sprawdzić, czy regulator pary znajduje się w
  pozycji
  .
  Należy pamiętać o opróżnieniu zbiornika po
  zakończeniu prasowania.
  Po pierwszym podłączeniu
  do prądu z żelazka
  wydobywa się dym i
  zapach.
  1. Smar na niektórych elementach
  wewnętrznych urządzenia.
  1. Jest to normalne zjawisko, które ustanie po
  krótkim czasie.
  Ten podręcznik można pobrać z lokalnej strony internetowej rmy Bosch.
  Feilsøkingsguide
  Problem Mulig årsak Løsning
  Strykejernet varmer ikke. 1. Temperaturvelgeren stilt veldig lavt.
  2. Ingen hovedstrømforsyning
  1. Sett temperaturvelgeren høyere.
  2. Sjekk med et annet apparat eller sett
  støpselet inn i en annen stikkontakt.
  Kontrollampen slår seg
  ikke på.
  1. Strykejernet avkjøles.
  2. Strykejernet varmer ikke.
  1. Vent til oppvarmingssyklusen er ferdig.
  2. Se forrige paragraf.
  Klærne kleber seg fast. 1. Temperaturen er for høy. 1. Sett temperaturvelgeren til en lavere
  temperatur og vent til strykejernet er
  avkjølt.
  Det kommer vann ut med
  dampen.
  1. Temperaturvelgeren er stilt veldig
  lavt.
  2. Dampregulatoren er stilt veldig høyt
  med lav temperatur.
  1. Still temperaturvelgeren til høyere
  temperatur hvis tøyets merkelapp tillater
  det og vent til kontrollampen slukkes.
  2. Sett dampregulatoren til en lavere
  posisjon.
  Det kommer ikke damp.
  1. Dampregulatoren er satt til lukket
  .
  2. Ikke vann i tanken.
  3. For lav temperatur.
  Antidryppsystemet er ikke aktivert.
  1. Sett dampregulatoren til åpen damp.
  2. Fyll tanken.
  3. Still temperaturvelgeren til høyere
  temperatur hvis tøyets merkelapp tillater
  det.
  Sprayen virker ikke. 1. Ikke vann i tanken.
  2. Tildekket mekanisme.
  1. Fyll tanken
  .
  2. Kontakt Teknisk service.
  Det drypper vann ut av
  strykesålen før støpselet
  settes i stikkontakten.
  1. Dampregulatoren er ikke ordentlig
  lukket.
  1. Sørg for at dampregulatoren er satt til
  .
  Ikke glem å tømme vanntanken når du er
  ferdig med å stryke.
  Det kommer røyk og lukt
  når strykejernet brukes for
  første gang.
  1. Innsmurte deler fra produksjonen
  blir varme.
  1. Dette er normalt og forsvinner etter få
  minutter.
  Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Bosch sine lokale nettsider.
  Jotta silityspohja pysyisi sileänä, vältä sen kosketusta
  metallisiin esineisiin. Älä koskaan puhdista silityspohjaa
  rievuilla tai kemiallisilla tuotteilla.
  Ennen silitysraudan käyttöönottoa
  Täytä vesisäiliö hanavedellä raudan ollessa irti
  verkkovirtalähteestä ja aseta lämpötilasäädin asentoon
  “max”
  Kytke laite verkkovirtalähteeseen. Kun höyrysilitysrauta
  on saavuttanut halutun lämpötilan (merkkivalo sammuu),
  aloita höyrytys asettamalla höyrysäädin maksimiin
  höyrytysasentoon ja painamalla toistuvasti painiketta
  .
  Kun höyrytystoimintoa käytetään ensimmäistä kertaa, älä
  käytä sitä vaatteisiin, sillä höyrynlevittimessä voi edelleen
  olla likaa.
  Kun laite on kytketty päälle ensimmäistä kertaa, uuden
  silitysraudan pohjasta voi tulla hajuja, hiukan savua
  tai hiukkasia. tämä on normaalia eikä sitä tapahdu
  myöhemmin.
  Silitysraudan käyttö
  Tarkista vaatteen merkkilapusta vaatteen suositeltava
  silityslämpötila. Jos et tiedä mistä materiaalista vaate on
  tehty, määritä oikea silityslämpötila silittämällä vaatteen
  osiota, joka ei ole näkyvissä vaatetta käytettäessä.
  Aloita silitys vaatteista, jotka vaativat alhaisimman
  silityslämpötilan, kuten synteettisistä kuiduista valmistetut
  vaatteet.
  Silkki, villa ja synteettiset materiaalit. silitä vaate väärältä
  puolen välttääksesi kiiltävät pinnat. Vältä sumuttimen
  käyttöä, ettei vaatteisiin tule läikkiä.
  Keinokuidut
  ••
  Silkki – Villa
  •••
  Puuvilla – Pellava
  Vesisäiliön täyttö
  Aseta höyrysäädin asentoon ja irrota pistoke
  pistorasiasta!
  Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen
  mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys
  vaurioittaa laitetta.
  Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.
  Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai
  vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on suunniteltu
  käytettäväksi normaalin hanaveden kanssa.
  Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla
  hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi
  hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun
  veteen suhteessa 1:2.
  Älä koskaan täytä säiliötä yli “max” merkinnän.
  Valmistelu (1)
  Poista silityspohjasta kaikki merkit tai suojat.
  Silitys ilman höyryä (2)
  Silitys höyrytystoimintoa käyttäen (3)
  Mahdollista vain silloin, kun lämpötilasäädin on asetettu
  kohtiin, joissa on höyryn merkki.
  Sumutin (4)
  Älä käytä sumutinta silkkiin.
  Höyryruiske (5)
  Aseta lämpötilasäädin vähintään asentoon "•••".
  Höyryruiskeiden väli on 5 sekuntia.
  Pystysuora höyry (6)
  Älä silitä vaatteita, silloin kun ne ovat henkilön päällä!
  Älä koskaan suuntaa höyryä henkilöihin tai eläimiin päin!
  Ruiskeiden väli on 5 sekuntia.
  Odota 10 sekuntia jokaisen 4:nen ruiskeen jälkeen.
  Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä (7)
  Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1 + 2 + 3)
  -kalkinpoistojärjestelmä.
  1. self-clean
  Jokaisella höyrynsäätimen käyttökerralla “self-clean‘ -
  järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.
  2. calc’n clean
  Toiminto “calc‘n clean” auttaa poistamaan kalkkihiukkaset
  höyrytysjärjestelmästä. Käytä tätä toimintoa noin kerran 2
  viikon aikana, jos alueesi vesi on erittäin kovaa.
  Täytä vesiastia, aseta lämpötilasäädin asentoon “max‘.
  Aseta rauta paikoilleen ja kytke se pistorasiaan.
  Kun vaadittu lämmitysvaihe on ohitettu, irrota pistoke
  pistorasiasta ja pitele sitä pesualtaan yläpuolella.
  Aseta höyrysäädin asentoon "calc'n clean" ja pidä säädin
  kyseisessä asennossa.
  Ravista silitysrautaa hienovaraisesti. Laitteesta tulee ulos
  kiehuvaa vettä ja höyryä, jonka mukana kalkki tai muut
  mahdolliset jäämät poistuvat laitteesta. Kun silitysraudasta
  ei enää valu vettä, aseta höyrysäädin asentoon
  .
  Kuumenna silitysrauta uudelleen maksimilämpötilaan ja
  paina höyrytyspainiketta useaan kertaan pienin aikavälein,
  jotta kalkki poistuisi laitteesta paremmin. Odota tämän
  jälkeen, että vesijäämät haihtuvat silitysraudan pohjasta.
  3. anti-calc
  “anti-cal” -patruuna on suunniteltu vähentämään
  höyrysilityksen aikana kertyvää kalkkia, mikä pidentää
  silitysraudan käyttöikää. “anti-cal” -patruuna ei kuitenkaan
  voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan kanssa kertynyttä
  kalkkia.
  Automaattinen sammutustoiminto
  “Secure” (8)
  (Mallista riippuen)
  Automaattinen "Secure" -sammutustoiminto kytkee
  silitysraudan pois päältä silloin, kun se jätetään ilman
  valvontaa. Toiminto lisää näin laitteen turvallisuutta ja
  vähentää sen energian kulutusta.
  Kun silitysrauta kytketään päälle, toiminto ei aktivoidu
  2 minuuttiin, jonka aikana silitysrauta saavuttaa valitun
  lämpötilan.
  Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen
  ollessa pystyasennossa tai 30 sekuntiin sen nojatessa
  silityspintaan tai sivupintaan, turvapiiri sammuttaa laitteen
  automaattisesti ja merkkivalo alkaa vilkkumaan.
  Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle liikuttamalla
  sitä hiukan.
  Vesisuoja (9)
  (Mallista riippuen)
  Jos lämpötila on liian alhainen, höyrytystoiminto kytkeytyy
  automaattisesti pois päältä, jotta veden ulostulo laitteesta
  vältettäisiin.
  Ratkaisuja pieniin ongelmiin
  Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
  Silitysrauta ei kuumene.
  1. Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella
  tasolla.
  2. Ei sähkövirtaa.
  1. Säädä lämpötila korkeammalle.
  2. Tarkista sähkövirtalähteen toimivuus
  toista laitetta käyttäen tai kytkemällä
  laite toiseen pistorasiaan.
  Merkkivalo ei syty. 1. Silitysraudan jäähtyminen on
  käynnissä.
  2. -Silitysrauta ei kuumene.
  1. Odota kunnes kuumentumisvaihe on
  loppunut.
  2. Katso edellinen kappale.
  Vaatteet tarttuvat rautaan. 1. Lämpötila on liian korkea. 1. Käännä lämpötilasäädin alhaisemmalle
  tasolle ja odota, että silitysrauta jäähtyy.
  Höyryn mukana laitteesta
  tulee vettä.
  1. Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella
  tasolla.
  2. Höyrysäädin on korkeassa asennossa
  ja lämpötila on alhainen.
  1. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos
  vaatekappale sen sallii. Odota kunnes
  merkkivalo sammuu.
  2. Käännä höyrysäädin alhaisemmalle
  tasolle.
  Laitteesta ei tule höyryä.
  1. Höyrysäädin on suljetussa asennossa
  .
  2. Vesisäiliö on tyhjä.
  3. Lämpötila on liian alhainen. Vesisuoja
  ei ole aktivoitu.
  1. Käännä höyrysäädin auki.
  2. Täytä vesisäiliö.
  3. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos
  vaatekappale sen sallii.
  Sumutin ei toimi. 1. Vesisäiliö on tyhjä.
  2. Mekanismi on tukkiutunut.
  1. Täytä vesisäiliö.
  2. Ota yhteyttä huoltopalveluun.
  Silityspohjasta tulee vettä
  ennen kuin silitysrauta
  kytketään sähköverkkoon.
  1. Höyrysäädin ei ole hyvin suljettu. 1. Varmista, että höyrysäädin on
  asennossa
  .
  Älä unohda vesisäiliön tyhjennystä
  silityksen jälkeen.
  Silitysraudasta tulee savua
  ja hajuja silloin, kun se
  kytketään päälle ensimmäistä
  kertaa.
  1. Joidenkin sisäosien rasvaus. 1. Tämä on normaalia ja se menee ohi
  muutamassa minuutissa.
  Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Bosch-verkkosivulta.
  006 TDA46/10/10
  da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar
  da Brugsanvisning
  no Bruksanvisning
  sv Bruksanvisning
  fi Käyttöohjeet
  pl Instrukcja obsugi
  ru Инструкции по эксплуатации
  uk Інструкція з використання
  hu Használati utasítások
  ro Instructioni de folosire
  аr
  ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تادﺎﺷرإ
  M-2
  TDA 46..
  sensixx B3
  min
  max
  min
  max
  min
  max
  min
  max
  AntiCalc
  När strykjärnet ansluts första gången kan det lukta och ryka
  något, och partiklar kan komma ut genom sulan. Detta är
  normalt och det kommer inte att upprepas.
  Användning av strykjärnet
  Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på märkningen
  i plagget. Om du inte vet vad för slags tyg du skall stryka,
  prova först på en del av plagget som inte är synlig vid
  användning.
  Börja med att stryka de plagg som kräver lägst
  stryktemperatur, t.ex. de som är gjorda av syntetber.
  Silke, siden, ull och syntetmaterial. Stryk på tygets baksida
  för att undvika att det blir blankt. Undvik sprayfunktionen så
  att inte äckar uppstår.
  Syntet
  ••
  Silke – Ull
  •••
  Bomull – Linne
  Fyll vattenbehållaren
  Ställ ångreglaget i läge och dra ur strykjärnets
  sladd!
  Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra
  vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
  Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda
  produkter ogiltigförklaras garantin.
  Använd inte kondenserat vatten från torktumlare,
  luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är
  avsedd för användning med normalt kranvatten.
  För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas
  att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om
  ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del
  kranvatten med två delar destillerat vatten.
  Fyll aldrig över märket "max‘.
  Förberedelser (1)
  Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från sulan.
  Strykning utan ånga (2)
  Strykning med ånga (3)
  Endast när temperaturreglaget är ställt i området med
  symbolen för ånga.
  Spray (4)
  Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.
  Ångpuff (5)
  Ställ temperaturreglaget minst i läge ***
  Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.
  Vertikal ånga (6)
  Stryk inte kläder på en person!
  Rikta aldrig ångan mot personer eller djur!
  Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.
  Vänta 10 sekunder efter en omgång med 4 puffar.
  Avkalkning i era steg (7)
  Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med avkalkning
  i era steg. “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3).
  1. self-clean
  När du använder ångreglaget rengörs mekanismen från
  kalkavlagringar tack vare funktionen “self-clean‘.
  2. calc’n clean
  Funktionen “calc‘n clean” hjälper till att avlägsna partiklar från
  ångkammaren. Använd denna funktion ungefär varannan
  vecka om vattnet i ditt område har hög hårdhetsgrad.
  Fyll vattenbehållaren, ställ temperaturreglaget på “max‘
  och anslut strykjärnet.
  När strykjärnet värmts upp, drag ur kontakten och håll
  strykjärnet över diskhon. Ställ ångreglaget i läge "calc‘clean"
  och håll det i det läget. Skaka strykjärnet försiktigt.
  Kokande vatten och ånga kommer att föra med sig kalk
  och andra avlagringar. När strykjärnet slutat droppa,
  montera ångreglaget på nytt, i omvänd ordning, och ställ
  det i läget
  .
  För att förbättra avkalkningen, värm upp strykjärnet på nytt
  till högsta temperatur och tryck era gånger på ångreglaget
  och vänta till dess att vattnet förångas från sulan.
  3. anti-calc
  Patronen “anti-calc” är utformad för att minska
  kalkavlagringar under ångstrykning, vilket bidrar till att
  förlänga strykjärnets livstid. Patronen kan dock inte avlägsna
  all kalk som bildas.
  Automatisk säkerhetsavstängning
  “Secure” (8)
  (Beroende på modell)
  Funktionen "Secure" för automatisk avstängning kopplar
  ur strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar säkerhet
  och energiförbrukning.
  Efter igångsättning av produkten kommer denna funktion
  att vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten
  tid att nå rätt temperatur.
  Efter denna tid, och om strykjärnet inte yttas efter 8
  minuter i stående läge eller efter 30 sekunder när det vilar
  på sulan eller på sidan, kommer säkerhetskretsen att slå
  av apparaten automatiskt och kontrollampan kommer att
  börja blinka.
  Anti-drip (9)
  (Beroende på modell)
  Om temperaturen är för låg stängs ångan av automatiskt
  för att förhindra dropp.
  Förvaring (10)
  Ställ ångreglaget i läge
  Rengöring (11)
  Stryksöverdrag metal/stryksöverdrag lt för
  ömtåliga plagg
  (enligt modell)
  Skyddet av tyg används för att stryka ömtåliga plagg med
  en maximal temperatur utan att skada dem.
  Användningen av skyddet gör att man inte behöver använda
  en trasa för att förhindra glansiga ytor på mörka kläder.
  För att fästa tygskyddet vid strykjärnet, placera spetsen
  av strykjärnet mot slutet av tygskyddet och tryck bakdelen
  av skyddet uppåt tills du hör ett klickande ljud. För att
  frigöra tygskyddet, dra ner klämman på baksidan och ta
  bort strykjärnet.
  Tips för att spara energi
  Det går åt mest energi när man använder ångfunktionen. Följ
  råden nedan för att minimera energiförbrukningen:
  Börja med att stryka de tyger som kräver lägst
  stryktemperatur.
  Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på lappen med
  skötselråd på respektive plagg.
  Anpassa inställningen för ånga efter vald stryktemperatur
  enligt anvisningarna i denna handbok.
  Använd endast ångfunktionen vid behov. Använd om
  möjligt sprejfunktionen i stället.
  Prova att stryka plaggen när de är fuktiga och dra ner
  inställningen för ånga. Då bildas ånga från tyget, snarare
  än från strykjärnet. Om du torktumlar plaggen före
  strykning, använd programmet för ”stryktorrt”.
  Om plaggen är tillräckligt fuktiga kan du stänga av
  ångfunktionen helt.
  • Låt strykjärnet så upprätt vid paus. Om det ligger ner när
  ångfunktionen är aktiv bildas överskottsånga.
  Råd om avfallshantering
  Innan en använd apparat slängs skall den göras oanvändbar
  och därefter skall den hanteras enligt lokala föreskrifter. Din
  butik eller kommunen tillhandahåller exakt information.
  Denna apparat är märkt i enlighet med EU-
  direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av
  eller innehåller elektriska eller elektroniska
  produkter (WEEE).
  Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling
  och återvinning av använda apparater och de tillämpas
  inom EU.
  plaggene dine i tørketrommel før du stryker dem, still
  tørketrommelen inn på "stryketørt"-programmet.
  • Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du slå av dampregulatoren
  helt.
  Sett strykejernet i vertikal stilling når du tar en pause.
  Hvis det står horisontalt med dampregulatoren på, vil det
  forbruke damp.
  Råd om hvordan et brukt apparat avhendes
  Før du kaster et brukt apparat, må du først sette det merkbart
  ut av funksjon og sørge for å avhende det i henhold til
  gjeldende nasjonale lover. Din forhandler, rådhuset eller
  kommunestyret kan gi deg nærmere informasjon.
  Dette apparatet er merket i overensstemmelse
  med EU-direktiv 2002/96/EG – vedrørende
  brukte elektriske og elektroniske apparater
  (waste electrical and electronic equipment –
  WEEE).
  Retningslinjene setter et rammeverk for returnering og
  resirkulering av brukte apparater i hele EU.
  Problem Möjlig orsak Lösning
  Ingen ånga.
  1. Ångreglaget i stängt läge
  .
  2. Inget vatten i vattenbehållaren.
  3. Alltför låg temperatur. Droppskyddet
  är inte aktivt.
  1. Ställ ångreglaget i öppet läge.
  2. Fyll vattenbehållaren.
  3. Höj temperaturen, om tyget tål detta.
  Sprayen fungerar inte. 1. Inget vatten i vattenbehållaren.
  2. Igensatt mekanism.
  1. Fyll vattenbehållaren.
  2. Kontakta servicetekniker.
  Vatten droppar från
  sulan när strykjärnet
  inte är anslutet.
  1. Ångreglaget är inte ordentligt stängt.
  1. Ställ ångreglaget i läge
  .
  Glöm inte att tömma vattenbehållaren när du
  har strukit.
  Det ryker när
  strykjärnet ansluts
  första gången.
  1. Smörjning av vissa inre delar. 1. Ingen fara. Detta upphör efter några minuter.
  Du kan ladda ner denna handbok från Boschs lokala hemsidor.
  w pozycji "calc’n clean". Delikatnie potrząsnąć żelazkiem.
  Wrząca woda oraz para zaczną się wydobywać, usuwając
  jednocześnie kamień lub osady, które mogły zostać tam
  nagromadzone. Kiedy z żelazka przestanie kapać, należy
  ustawić regulator pary w pozycji
  . Aby uzyskać lepsze
  efekty usuwania kamienia, ponownie rozgrzać żelazko do
  temperatury maksymalnej i kilkakrotnie nacisnąć przycisk
  wyrzutu pary z niewielkimi przerwami. Następnie odczekać
  do momentu, gdy cała woda wyparuje ze stopy żelazka.
  3. wkład "anti-calc"
  Wkład “anti-cal” służy do zmniejszenia ilości kamienia
  wytwarzanego podczas prasowania parą, wpływając na
  przedłużenie żywotności żelazka. Jednak wkład “anti-cal“
  nie jest w stanie usunąć całości naturalnie osadzającego
  się kamienia.
  Funkcja automatycznego
  wyłączania "Secure" (8)
  (w zależności od modelu)
  Funkcja automatycznego wyłączania "Secure" odłącza
  żelazko, jeśli zostanie ono pozostawione bez nadzoru, tym
  samym zwiększając bezpieczeństwo oraz oszczędność
  energii.
  Po podłączeniu żelazka, funkcja “Secure“ pozostanie
  nieaktywna przez pierwsze minuty pracy urządzenia,
  umożliwiając nagrzanie żelazka do wybranej temperatury.
  Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej nie
  zostanie poruszone przez osiem minut lub przez 30 sekund
  kiedy leży na stopie lub na boku, obwód bezpieczeństwa
  automatycznie wyłączy urządzenie, a lampka kontrolna
  zacznie migać.
  Aby ponownie włączyć żelazko, wystarczy delikatnie nim
  poruszyć.
  System zapobiegający kapaniu (9)
  (w zależności od modelu)
  Jeśli żelazko ustawiono na zbyt niską temperaturę,
  para zostanie automatycznie wyłączona, aby zapobiec
  kapaniu.
  Przechowywanie (10)
  Ustawić regulator pary w pozycji
  Czyszczenie (11)
  Chroniąca tkaniny nakładka / osłona na stopę
  żelazka
  (w zależności od modelu)
  Nakładkę chroniącą tkaniny stosuje się do prasowania w
  maksymalnej temperaturze i z użyciem pary delikatnych
  części garderoby, w celu uniknięcia ich uszkodzenia.
  Zastosowanie nakładki usuwa jednocześnie konieczność
  prasowania przez warstwę materiału zabezpieczającego
  ciemne tkaniny przed wybłyszczeniem.
  Zaleca się rozpoczęcie prasowania od niewielkiego
  fragmentu po wewnętrznej stronie garderoby, w celu
  sprawdzenia, czy nakładka odpowiednio spełnia swoje
  zadanie.
  Aby zamocować nakładkę na żelazko należy umieścić
  czubek żelazka w końcówce nakładki i nacisnąć jej tylną
  część, popychając do góry, aż da się słyszeć kliknięcie.
  Aby zdjąć nakładkę, należy popchnąć
  w dół znajdujący się
  z tyłu zacisk i wysunąć żelazko.
  Wskazówki, które pomogą oszczędzić energię
  Generowanie pary powoduje największe zużycie energii
  podczas eksploatacji żelazka. W celu zmniejszenia
  zużywanej energii należy postępować zgodnie z
  poniższymi radami:
  • Zaleca się zaczynać od prasowania tkanin, które wymagają
  najniższej temperatury prasowania.
  Sprawdzić na metce przy ubraniu zalecaną temperaturę
  prasowania.
  Dostosować ilość pary do wybranej temperatury
  prasowania, stosując się do zaleceń zamieszczonych w
  niniejszej instrukcji obsługi.
  • Używać pary podczas prasowania tylko wtedy, gdy jest to
  konieczne. W miarę możliwości, należy korzystać z funkcji
  rozpylacza zamiast pary.
  • Należy starać się prasować jeszcze wilgotne tkaniny i
  stopniowo obniżać ustawienie pary w żelazku. Para będzie
  wydzielać się z wilgotnej tkaniny, a nie z żelazka. Dla osób,
  które przed prasowaniem używają suszarki elektrycznej,
  zaleca si
  ę zaprogramować suszarkę na funkcję 'iron
  dry'.
  • Jeżeli tkanina jest wystarczająco wilgotna, należy wyłączyć
  regulator pary w żelazku.
  • W przerwach odstawiać żelazko w pozycji pionowej.
  Pozostawienie żelazka w pozycji poziomej z włączonym
  regulatorem pary spowoduje niepotrzebne generowanie
  pary.
  Ekologiczna utylizacja
  To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
  Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską
  Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. «O zużytym
  sprzęcie elektrycznym i elektronicznym» (Dz.U.
  z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem
  przekreślonego kontenera na odpady.
  Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
  użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi
  odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
  Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym
  zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
  sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system
  umożliwiający oddanie tego sprzętu.
  Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym
  i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
  dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
  wynikających z obecności składników niebezpiecznych
  oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego
  sprzętu.
Bosch TDA46MOVE5

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Bosch TDA46MOVE5 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Bosch TDA46MOVE5 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Bosch TDA46MOVE5 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Vasalók kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 5.6. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Svéd, Dán, Lengyel, Orosz, Norvég, Finn, Román, Ukrán. Van kérdése a (z) Bosch TDA46MOVE5 kapcsán, vagy segítségre van szüksége?

Bosch TDA46MOVE5 specifikációk

Márka Bosch
Modell TDA46MOVE5
Termék Vasaló
EAN 4242002710105
Nyelv Magyar, Svéd, Dán, Lengyel, Orosz, Norvég, Finn, Román, Ukrán
Fájltípus PDF
Jellemzők
Típus Gőzölős vasaló
Állítható gőz
Steam boost performance 120g/perc
Víztartály kapacitás 0.3L
Spriccelés funkció
Függőleges gőz funkció
Kazánkőoldó rendszer
Csepegésgátló funkció
Elfordulási szög 360°
Automatikus vízkőellenesség
Folyamatos gőzkibocsátás 35g/perc
Maximális teljesítmény 2500W
Vezetékhossz 2.5M
Puha fogás
Gőzlövet funkció
Termék színe Anthracite, Metallic, White
Tápellátás
Áram 2500W
AC bemeneti frekvencia 50 - 60Hz
AC bemeneti feszültség 220-240V
Ergonómia
Csavarodásmentes kábel -
Tömeg és méretek
Szélesség 130mm
Mélység 290mm
Magasság 150mm
Tömeg 1250g
Csomagolás tömege 1420g
További jellemzők
Méret (sz x mé x ma) 130 x 290 x 150mm

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Vasaló Bosch