Bosch TDA3620 kézikönyv

Bosch TDA3620
(1)
 • Old. szám: 2
 • Fájltípus: PDF
 • M-2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  

  TDA 36..

  sensixx B2

  
  
  
  
  
  
  

  

  •Efterladikkestrygejernetudenopsyn,nårdetertændt.

  •Fjernstikketfrakontakten,førdufylderapparatetmed

  vand,ellerførduhældervandudefterbrug.

  •Apparatetskalanvendesogplacerespåenstabilade.

  •Nårdetplacerespåpladen,skalduværesikkerpå,

  ataden,hvorpådenerplaceret,erstabil.

  •Anvendikkestrygejernet,hvisdeterblevettabt,viser

  tegnpåskadeellererutæt.Detskalundersøgesafet

  autoriseretserviceværksted,førdetkananvendesigen.

  •Foratundgåfarligesituationerskalenhverformfor

  reparation,somapparatetmåttehavebrugforsomf.eks.

  udskiftningafenbeskadigetledning,udføresafkvaliceret

  personalefraenautoriseret,tekniskserviceafdeling.

  •Apparatetkanbrugesafbørn,derer8årgamle

  ellerældreogpersonermednedsattefysiske,

  sansemæssigeellermentaleevnerellermanglende

  erfaringogviden,hvisdeovervågesellergives

  instruktionervedrørendebrugafapparatetpåensikker

  mådeogforstårdeinvolveredefarer.Børnmåikkelege

  medapparatet.Rengøringogbrugervedligeholdelsemå

  ikkeudføresafbørnudenovervågning.

  •Holdstrygejernetogledningenudenforrækkevidde

  afbørn,dererunder8årgamle,nårdetertilsluttet

  ellerkølerned.

  
    
  Strygejernetopvarmesikke. 1.Temperaturdrejeskiveimegetlav
  position.
  2.Ingenstrømforsyning.
  1.Drejtilenhøjereposition.
  2.Kontrollermedetandetapparat,ellerslut
  strygejernettilenandenstikkontakt.
  Styrelysettændesikke. 1.Strygejernetkølerned.
  2.Strygejernetopvarmesikke.
  1.Vent,indtilopvarmningscyklussenerafsluttet.
  2.Seforegåendeafsnit.
  Tøjetharentendenstilklæbe. 1.Megethøjtemperatur. 1.Drejtemperaturskiventilenlaveretemperatur.
  
  
  
  
  
  
  

  

  •Lämnaintestrykjärnetutanuppsiktnärdetärpåslaget.

  •Drautkontakteninnandufyllerpåvattenellerhäller

  utöverblivetvattenefteranvändning.

  •Apparatenmåsteanvändasochplaceraspåenstabilyta.

  •Närdenbennersigisittstödbörduförsäkradig

  omattytansomstödetstårpåärstabil.

  •Användintestrykjärnetomdethartappats,uppvisar

  tydligateckenpåskadaelleromdetläckervatten.

  Detmåstekontrollerasavettauktoriserattekniskt

  servicecenterinnandetkananvändaspånytt.

  •Förattundvikafaraskallallaåtgärderoch

  reparationerpåapparaten,somt.ex.byteavelkabel,

  utförasavauktoriseradservicetekniker.

  
    
  Strykjärnetblirintevarmt. 1.Temperaturreglagetialltförlågtläge.
  2.Ingenström.
  1.Ställihögreläge.
  2.Provamedannanapparatelleriannat
  vägguttag.
  Kontrollampantändsinte. 1.Strykjärnetsvalnar.
  2.Strykjärnetblirintevarmt.
  1.ntatillsdessattuppvärmningscykelnärklar.
  2.Seföregåendestycke.
  Tygetfastnar. 1.Alltförhögtemperatur. 1.Ställtemperaturreglagetilägreläge.
  Vattenkommerutmedångan. 1.Temperaturreglagetialltförlågtläge.
  2.Ångreglagetialltförhögtlågtlägeochlåg
  temperatur.
  1.Ställtemperaturreglagetihögrelägeoch
  väntatillsdessattkontrollampansläcks.
  2.Ställångreglagetilägreläge.
  Ingenånga. 1.Ångreglagetistängtläge.
  2.Ingetvattenivattenbehållaren.
  3.Igensattmekanism.
  4.Alltförlågtemperatur.Droppskyddetärinte
  aktivt.
  1.Ställångreglagetilägreöppetläge.
  2.Fyllvattenbehållaren.
  3.Lossanålenochrengörden.Omdettainte
  hjälper,kontaktaservicetekniker.
  4.Höjtemperaturen,omtygettåldetta.
  Sprayenfungerarinte. 1.Ingetvattenivattenbehållaren.
  2.Igensattmekanism.
  1.Fyllvattenbehållaren.
  2.Kontaktaservicetekniker.
  Vattendropparfrånsulannär
  strykjärnetinteäranslutet.
  1.Ångreglagetärinteordentligtstängt. 1.Ställångreglagetiläge“0”.Glöminteatt
  tömmavattenbehållarennärduharstrukit.
  Detrykernärstrykjärnet
  anslutsförstagången.
  1.Smörjningavvissainredelar. 1.Ingenfara.Dettaupphörefterenkorttids
  användning.
  Omovanståenderådintelöserproblemetbördukontaktaettauktoriseratteknisktservicecenter.
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  •Äläjätäsilitysrautaavartioimattasen

  ollessakytkettynäsähköpistokkeeseen.

  •Irrotapistokepistorasiastaennenkuintäytätlaitteen

  vedellätaiennenkuinpoistatjäljellejäävänveden

  käytönjälkeen.

  •Laitettaonkäytettäväjasäilytettävävakaallapinnalla.

  •Kunlaiteasetetaantukitelineelle,onkäyttäjän

  varmistettavatukitelineenalustanvakaus.

  •Äläkäytäsilitysrautaa,josseontippunut,siinä

  näkyyvaurioidenmerkkejätaisiitävuotaavettä.

  Seonvietävävaltuutettuunhuoltokeskukseen

  tarkistettavaksiennenkuinsitävoikäyttääuudelleen.

  •Jottavaaratilanteetvältettäisiin,kaikkilaitteenvaatimat

  toimenpiteet,esim.viallisenvirtajohdonvaihto,on

  annettavavaltuutetunhuoltopalveluntehtäväksi.

  •Tätälaitettavoivatkäyttää8-vuotiaatjasitä

  vanhemmatlapsetjahenkilöt,joillaonrajoitetut

  fyysiset,aistillisettaihenkisetkyvyttaijoillaei

  olekokemustataituntemustalaitteesta,josheitä

  valvotaantaiohjataanlaitteenturvallisessakäytössä

  jaheymmärtävätsenkäyttöönliittyvätvaarat.

  Lapseteivätsaaleikkiälaitteella.Lapseteivätsaa

  puhdistaataihuoltaalaitettailmanvalvontaa.

  •Pidäsilitysrautajasenvirtajohtoalle8-vuotiaiden

  lapsienulottumattomissa,kunlaiteonkytketty

  sähköverkkoontaijäähtyy.

  
  
  
  
  
  
  

  

  •Ikkelastrykejernetståutentilsynmensdetertilkoblet.

  •Trekkstøpseletutavstikkontaktenførdufyller

  apparatetmedvannellerførdutømmerut

  overskytendevannetterbruk.

  •Strykejernetbørbrukesogplasserespåetstabiltunderlag.

  •Nårstrykejernetsettespåunderdelenmåduforsikre

  degomatdennestårpåenstabilate.

  •Ikkebrukstrykejernetdersomdetharfaltpågulvet,

  omdetviserytretegnpåskade,elleromdetlekker

  vann.Strykejernetbørdakontrollerespåetautorisert

  servicesenterførdetbrukespånytt.

  •Foråunngåfarligesituasjoner,månødvendig

  arbeidellerreparasjoner,f.eks.skifteutendefekt

  hovedledning,kunutføresavkvalisertpersonalefra

  etautorisertTekniskServicesenter.

  •Strykejernetkanbrukesavbarnfra8årogoppover,

  samtavpersonermedredusertefysiske,sensoriskeeller

  mentaleevner,ellermedmanglendeerfaringogkunnskap,

  hvisdeerundertilsynellerharfåttinstruksjonerombruken

  avapparatetpåentryggmåte,slikatdeforstårpotensielle

  fareelementer.Barnmåikkelekemedstrykejernet.

  Rengjøringogvedlikeholdskalikkeforetasavbarnmed

  mindredeerundertilsynavenvoksen.

  •Strykejernetogledningenmåoppbevares

  utilgjengeligforbarnsomeryngreenn8årnår

  strykejerneterslåttpå,ellernårdetkjølersegned.

  
    
  Strykejernetvarmerikke. 1.Temperaturvelgerstiltveldiglavt.
  2.Ingenhovedstrømforsyning.
  1.Settvelgerenhøyere.
  2.Sjekkmedetannetapparatellersett
  støpseletinnienannenstikkontakt.
  Kontrollampenslårseg
  ikkepå.
  1.Strykejernetavkjøles.
  2.Strykejernetvarmerikke.
  1.Venttiloppvarmingssyklusenerferdig.
  2.Seforrigeparagraf.
  Klærneklebersegfast. 1.Veldighøytemperatur. 1.Setttemperaturvelgerentilenlavere
  temperatur.
  Detkommervannutmed
  dampen.
  1.Temperaturvelgerstiltveldiglavt.
  2.Dampregulatorstiltveldighøytmedlav
  temperatur.
  1.Setttemperaturvelgerentilenhøyereposisjon
  ogventtilkontrollampenslårsegav.
  2.Settdampregulatorentilenlavereposisjon.
  Detkommerikkedamp. 1.Dampregulatorenersatttillukket.
  2.Ikkevannitanken.
  3.Tildekketmekanisme.
  4.Forlavtemperatur.Antidryppsystemet
  eraktivert.
  1.Settdampregulatorentilåpendamp.
  2.Fylltanken.
  3.Fjernnålenogrengjørden.Hvisdetteikke
  hjelper,kontaktTekniskservice.
  4.Stilltemperaturvelgerentilhøyeretemperatur
  hvistøyetsmerkelapptillaterdet.
  Sprayenvirkerikke. 1.Ikkevannitanken.
  2.Tildekketmekanisme.
  1.Fylltanken.
  2.KontaktTekniskservice.
  Detkommervannutav
  strykesålenførstøpseletsettes
  istikkontakten.
  1.Dampregulatorenerikkeordentlig
  lukket.
  1.Sørgforatdampregulatorenersatttil“0”.
  Ikkeglemåtømmevanntankennårduer
  ferdigmedåstryke.
  Detkommerrøyknår
  strykejernetbrukesforførste
  gang.
  1.Innsmurtedelerfraproduksjonenblir
  varme.
  1.Tadetmedro.Detgårbortetter
  førstegangsbruk.
  Dersomikkenoeavdettesomernevntovenforskulleløseproblemet,takontaktmedetautoriserttekniskservicesenter.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  •Niepozostawiajżelazkabeznadzorupodczasgdy

  jestonapodłączonadosieci.

  •Przednapełnieniemurządzeniawodąorazprzedwylaniem

  wodypoużyciunależywyjąćwtyczkęzgniazdka.

  •Urządzenienależyustawićiużytkowaćnastabilnej

  powierzchni.

  •Jeślistoiononapodpórce,powinnaonarównież

  staćnastabilnejpowierzchni.

  •Nieużywajżelazkajeśliupadło,mawidoczneoznaki

  uszkodzeńlubjeśliprzecieka.Wtakimwypadku

  przedponownymużyciempowinnozostaćpoddane

  kontroliwautoryzowanymserwisietechnicznym.

  •Abyuniknąćniebezpiecznychsytuacji,wszelkie

  wymaganepraceinaprawyurządzenianp.wymiana

  uszkodzonegoprzewoduzasilającego,musząbyć

  wykonaneprzezwykwalikowanegopracownika

  Autoryzowanegocentrumserwisowego.

  •Urządzeniemożebyćużytkowaneprzezdzieciw

  wiekuod8latorazprzezosobyoograniczonych

  zdolnościachzycznych,sensorycznychoraz

  umysłowychlubnieposiadająceodpowiedniej

  wiedzyidoświadczenia,jeślibędąnadzorowanelub

  jeślizostaływcześniejodpowiedniopoinstruowane

  natematsposobukorzystaniazurządzeniaw

  bezpiecznysposóbizrozumiałyryzykoztym

  związane.Nienależypozwolićdzieciomna

  zabawęurządzeniem.Czyszczenieikonserwacja

  realizowaneprzezużytkownikaniepowinny

  byćwykonywaneprzezdziecibezzapewnienia

  odpowiedniegonadzoru.

  •Pamiętać,abywfazierozgrzewanialubstygnięcia,

  żelazkoiprzewódzasilającyznajdowałysiępoza

  zasięgiemdzieciwwiekuponiżej8lat.

  004 TDA 36../09/12da, no, sv, fi, pl, ru, uk, hu, ar, ro
  • Førdusetterpåstrykejernet,måduforsikredegomat
  spenningenpånettverketsamsvarermeddensomstår
  indikertpåregistreringsplatenpåstrykejernet.
  • Strykejernetmåkoblestilenjordetkontakt.Dersomdu
  brukerskjøteledning,måduforsikredegomatdenharen
  jordet,topolet16Astikkontakt.
  • Dersomsikringenistrykejernetgår,vilikkeapparatetlenger
  kunnebrukes.Foråfåapparatettilåvirkenormaltigjen,må
  strykejernetleverespåetautorisertservicesenter.
  • Foråunngåat,underuheldigeforhold,fenomenersom
  transientespenningsfallelleruktuasjonerforekommer,
  anbefalerviatstrykejerneterkoplettiletstrømnett
  medenimpedanspåmaksimum0.27Ω.Omnødvendig,
  kanbrukerenspørrestrømleverandørenomhvorstor
  impedansenervedkoplingspunktet
  • Trekkalltidutnettstøpseletumiddelbartetterbrukoghvisdu
  harmistankeomfeil.
  • Ikkedrailedningenforåtastøpseletutavstikkontakten.
  • Førikkestrykejernetellervanntankennedivann,eller
  annenytendevæske.
  • Ikkelastrykejernetværeutsattforugunstigeværforhold
  (regn,sol,frost,etc.).
  
  Ikkelaledningenkommeikontaktmedstrykesålenmens
  denervarm.
  Strykejernetmåoppbevaresienvertikalstilling.
  Ikkebrukkalkfjerner(medmindredetharblitttilrådetavBosch)
  dadetkanskadeapparatet.
  Brukaldrislipemidlertilårengjørestrykesålenellerandre
  deleravapparatet.
  Hvisduvilatstrykesålenskalholdesegglatt,børdu
  unngåhardkontaktmedmetallgjenstander.Brukaldri
  skuresvamperellerkjemikaliertilårengjørestrykesålen.
  
  Fyllspringvannpåtankenogsetttemperaturentil“max”mens
  apparateterfrakoblet.
  Settistøpselet.Nårdampstrykejernetharnåddønskettemperatur
  (kontrollampenslårsegav),startdampingenvedåsette
  dampregulatorentil“2”ogtrykkepåknappen .gjentatteganger.
  Ikkebrukdampfunksjonenpåskittentøyetførstegangen
  denbenyttes,dadetfremdeleskanværesmussi
  dampdispenseren.
  rduslårpådetnyestrykejernetdittforførstegang,kandet
  kommeutluktoglittyk.Detteernormaltogskjerikkeigjensenere.
  
  Sjekktilrådetstryketemperaturpåmerkelappen.Hvisduikke
  vethvilketellerhvilkestoffetplaggerlagetav,kanriktig
  stryketemperaturfastsettesvedåstrykeendelavartikkelen
  somikkekommertilåværesynlignårdubrukerellerharpå
  degartikkelen.
  Startmedåstrykedeartiklenesomkreverlavest
  stryketemperatur,sliksomdesomerlagetavsyntetiskebre.
  Silke,ullellersyntetiskematerialer:strykpåbaksiden
  avstoffetforåunngåskinnendeekker.Unngååbruke
  sprayfunksjonendadenkansetteekker.
  Syntetiskstoff
  ••
  Silke–Ull
  •••
  Bomull–Lin
  
  Sett damregulatoren til “0” og trekk ut støpselet!
  Brukkunrentvannfraspringenogikkeblanddetmednoe.Å
  brukeandrevæsker,sliksomparfyme,vilødeleggeapparatet.
  
  
  Ikkebrukkondensvannfratørketrommel,
  luftkondisjoneringsanleggellerlignende.Detteapparateter
  lagetforåbrukenormaltspringvann.
  Blandspringvannmeddestillertvanniforholdet1:1foråforlenge
  optimaldampfunksjon.Hvisspringvannetidittdistrikterveldig
  hardt,blandspringvannetmeddestillertvanniforholdet1:2.
  Foråunngåatvannrennerutavapparatetivertikalposisjon,
  
  
  Fjernevnt.klistremerkerellerbeskyttelsesdekkefrastrykesålen.
  
  Settdampreguleringenpå“0”.
  
  Kunnårtemperaturvelgerenersattiområdenemed
  dampsymbolet.
  
  Fåekstradampvedåtrykkepådampregulatorenimaksimalt
  2sekunder.
  
  Ikkebrukspray-funksjonenpåsilke.
  
  Setttemperaturvelgerentil“max”
  Intervalletmellom“ekstradamp”skalvære5sek.
  
  
  
  Intervalletmellom“ekstradamp”skalvære5sek.
  Vent10sek.etterhver4.“ekstradamp”-syklus.
  
  Avhengigavmodellerdisseapparateneutstyrtmed
  avkalkingssystemene“AntiCalc”(=komponent1+2+3).
  
  Hvergangdubrukerdampregulatoren,vil“self-clean”-
  systemetrengjøremekanismenforkalkavleiringer.
  
  «Calc’nclean»-funksjonenfjernerkalkpartiklerfradampkammeret.
  Brukdennefunksjonenca.hver2.ukehvisvannetiområdet
  erveldighardt.
  1.Fyllpåvann,setttemperaturkontrollenpå«maks.»ogsetti
  strykejernet.
  2.Trekkutkontaktenetterdennødvendige
  oppvarmingsperioden.
  3.Holdstrykejernetovervaskenogfjerndampregulatorenved
  åvridenti
  mensdupresserdenned.
  4.Hellforsiktiginnholdetfrapåfyllingsbegeretnedidampregu-
  latorhullet(sebilde7).
  5.Riststrykejernetforsiktig.Kokendevannogdampvil
  kommeut,ogkanbringemedsegkjelsteinellerbunnfall.
  Nårstrykejernetstopperådryppe,setterdutilbake
  dampregulatorenvedåsettedeni
  medpekeren,trykke
  deninnogvridentil«0».
  6.Varmoppstrykejernetigjentildetgjenværendevannethar
  fordampet.
  7.Hvisnålenpådampregulatorenerskitten,mådufjerne
  eventuelleresterfratuppenmededdikogskylledenmed
  rentvann.
  
  “anti-calc”-patronenharblittlagetmedhenblikkpåå
  reduseremengdenavkalksomsamlersegoppiløpetav
  dampstrykingen,ogpådenmåtenforlengestrykejernets
  nyttbarelevetid.Antikalkpatronenkanimidlertidikkefjerneall
  kalkensomdannesnaturligovertid.
  
  (Avhengigavmodell)
  “Secure”autoshut-off-funksjonenslåravstrykejernethvis
  detikkebevegesoverenvisstid.Detteøkersikkerhetenog
  sparerenergi.
  Forågiapparatettidtilåoppnåinnstilttemperatur,erdenne
  funksjoneninaktivdeførste2minutteneetteratapparateter
  tilkobletstrøm.
  Hvisstrykejernetikkebevegesiløpetav8minutterioppreist
  posisjon,ellerdetstårattpåstrykesålenellerpåsideni30
  sekunder,vilsikkerhetskretsenslåavapparatetautomatiskog
  kontrollampenbegynneråblinke.
  Enlettbevegelseavstrykejernetvilfåstrømmentilbake.
  
  (Avhengigavmodell)
  Hvisdeterblittvalgtforlavtemperatur,vildampenautomatisk
  slåsavforåunngådrypping.
   
  (Avhengigavmodell)
  Stoffbeskyttelsenbrukesforåunngåskadepåømntlige
  tekstilerveddampstrykingmedmaksimaltemperatur.
  Dennebeskyttelsenkanogsåbrukesistedenforetklede
  mellomstrykejernetogtøyetsomstrykesforåunngåatmørke
  stofferblirblanke.
  Detanbefalesåstrykeetliteområdepåinnsidenavplagget
  førstforåkontrollereresultatet.
  Stoffbeskyttelsensettespåstrykejernetvedåsettetuppenpå
  jernetiendenavstoffbeskyttelsenogtrykkedenbakredelenav
  beskyttelsenopptilduhøreretklikk.Stoffbeskyttelsenløsnesved
  åtrekkenedklemmenbakogtaavjernet.
  Detstoff-beskyttendestrykesåledekseletkankjøpesfra
  kundeservicen.
  Kodefortilbehør
  (Kundeservice)
  650808
  
  (Avhengigavmodell)
  Metalltuppengjørdetlettereåstrykekrageroglommer.
   
  Settdampregulatorentil“0”
   
  Produksjonavdampforbrukermestenergi.Somenhjelptilå
  minimereforbruketbørdufølgerådenenedenfor:
  • Begynnmedåstrykedetekstilenesomkreverdenlaveste
  stryketemperaturen.
  Sjekkanbefaltstryketemperaturpåvaskelappenpåplagget.
  • Regulerdampeniforholdtilstryketemperaturenvedåfølge
  instruksjoneneidennehåndboken.
   
  
  
  
  
  
  • Kontroller,atspændingsangivelsensvarertilden,derer
  angivetpåstrygejernet,førdettilslutteslysnettet.
  • Apparatetskaltilsluttesenstikkontaktmedjordforbindelse.
  Hvisderanvendesenforlængerledning,skaldenhaveet16
  Abipolærtstikmedjordforbindelse.
  • Hvisapparatetssikringryger,fungererdetikke.Forat
  tagedetibrugigenskaldenudskiftesafetautoriseret
  serviceværksted.
  • Foratundgåatderunderugunstigestrømforholdkan
  opståfænomenersomtransientespændingsfaldeller
  styrkeudsvinganbefalesdet,atstrygejernettilsluttes
  etstrømforsyningssystemmedenmaksimalimpedans
  på0.27Ω.Omnødvendigtkanbrugerenspørgedet
  offentligeforsyningsselskabomsystemimpedansenved
  grænseadepunktet
  • Tagstikketudafstikkontakten,hvisderermistankeomfejl
  ogaltidefterhveranvendelse.
  • El-stikketmåikkefjernesfrastikkontaktenvedathivei
  ledningen.
  • Nedsænkaldrigstrygejernetellerdamptankenivandeller
  andenvæske.
  • Udsætikkeapparatetforvejrforhold(regn,sol,frostosv.).
  
  Ladikkestrømledningenkommeikontaktmedbundpladen,
  nårdenervarm.
  Opbevarstrygejernetilodretposition.
  Brugikkekalkfjernere(medmindredetangivesafBosch),da
  dekanbeskadigeapparatet.
  Brugaldrigslibendeproduktertilrengøringafbundpladeneller
  andredeleafapparatet.
  Foratholdestrygesålenglatogudenridser,skaldusørge
  foratundgåkontaktmedmetalgenstande.Anvendaldrig
  skuresvampeellerkemikaliertilrengøringafstrygesålen.
  
  Førstrygejernettilsluttes,skaldufyldebeholderenmedvand
  fravandhanenogindstilletemperaturentil“max”
  Tilslutapparatetstrømforsyningen.Nårdampstrygejernethar
  nåetdenønskedetemperatur(styrelysslukkes),kandustarte
  dampningvedatindstilledampregulatorentil“2”ogtrykke
  gentagnegangepåknappen
  .
  Nårdubrugerdampfunktionenførstegang,børduikkeanvende
  denpåtøjet,daderstadigkanndessnavsidamphovedet.
  Nårdettændesførstegang,kandetnyestrygejernlugteog
  udsendeensmulerøg,hvilketernormalt,ogdetvilikkeske
  efterfølgende.
  
  Kontrollerdenanbefaledetemperaturfortøjetpåmærkningen.
  Hvisduikkeved,hvilkenslagstekstiletstykketøjerlavetaf,
  kandufastlæggedenkorrektestrygetemperaturvedatstryge
  endel,derikkeersynlig,nårdubrugerellerbærertøjstykket.
  Begyndmedatstrygetekstiler,derkræverdenlaveste
  strygetemperatursomf.eks.syntetiskestoffer.
  Silke,uldellersyntetiskematerialer:Strygstoffetsbagsidefor
  atundgåskinnendepletter.
  Undgåsprayfunktionen,såderikkekommerstænkpletter.
  Syntetisk
  ••
  Silke–Uld
  •••
  Bomuld–Linned
  
  Indstil dampregulatoren til positionen “0”, og afbryd
  strygejernet fra strømforsyningen!
  Brugkunrentvandfravandhanenudenatblandenogetidet.
  Tilføjelseafandrevæskersomf.eks.parfumevilbeskadige
  apparatet.
  
  
  Brugikkekondensvandfratørretumblere,airconditionanlæg
  ellerlignende.Apparateterudviklettilatbrugenormaltvand
  fravandhanen.
  Hvisduviloptimeredampfunktionen,kandublandevandetfra
  vandhanenmeddestilleretvandiforholdet1:1.Hvisvandeti
  ditområdeermegethårdt,kandublandedetmeddestilleret
  vandiforholdet1:2.
  Foratforhindreudsivningafvandfraapparatetilodretstilling,
  
  
  Fjerneventuellermærkaterellerbeskyttelsesdækslerfra
  bundpladen.
  
  Stildampregulatorenpå“0”.
  
  Kunnårtemperaturdrejeskivenerplaceretiområdermed
  dampsymbolet.
  
  Fåekstradampvedattrykkepådampregulatorenimaksimalt
  2sekunder.
  
  Brugikkesprayfunktionenpåsilke.
  
  Indstiltemperaturdrejeskiventilposition”max”
  Intervalmellemdampstrålerbørvære5sekunder.
  
  
  
  Intervalmellemdampstrålerbørvære5sekunder.
  Vent10sekunderefterhvercyklusmed4dampninger.
   
  Afhængigtafmodelerdenneserieudstyretmed
  afkalkningssystemet“AntiCalc”(=komponent1+2+3).
  
  Hvergangdubrugerdampregulatoren,rensersystemet“self-
  clean”mekanismenforkedelstensaejringer.
  
  Funktionen“calc’nclean”hjælpermedatfjernekalkpartikler
  fradampkammeret.
  Brugdennefunktioncirkahver2.uge,hvisvandetermeget
  hårdt,hvordubor.
  1.Fyldvandbeholderen,indstiltemperaturvælgerenpå“max”,
  ogslutstrygejernettil.
  2.Tagstrygejernetsstikudefterdennødvendige
  opvarmningsperiode.
  3.Holdstrygejernethenoverenvask,ogtagdampregulatoren
  udvedatdrejedentilpositionen
  ,mensdentrykkesned.
  4.Fyldpåfyldningsbægeret,oghældlangsomtindholdetnedi
  dampregulatorenshul(sebillede7).
  5.Ryststrygejernetforsigtigt.Derkommerkogendevand
  ogdampudafbundpladensammenmedkalkellerandre
  aejringer.Nårstrygejernetikkelængeredrypper,skaldu
  sættedampregulatoreniigenvedatrettepositionen
  ind
  efterindikatoren,trykkedampregulatorennedpåpladsog
  drejedentilpositionen“0”.
  6.Opvarmstrygejernetigen,indtildenresterendemængde
  vanderfordampet.
  7.Hvisdampregulatornålenersnavset,skaldufjerneeventuelle
  aejringerfraspidsenmededdikeogskylledenmedrentvand.
  
  Patronen“anti-calc”erudviklettilatnedsætteopbygningen
  afkedelsten,derdannesunderstrygning,hvilkethjælper
  medatforlængestrygejernetslevetid.Imidlertidkan
  antikedelstenspatronenikkefjernealdenkedelsten,der
  opbyggesnaturligtmedtiden
  
  (Afhængigtafmodel)
  Denautomatiskafbryderfunktion“Secure”slukkerstrygejernet,
  nårdetikkebruges,hvilketforøgersikkerhedenogsparerenergi.
  Direkteeftertilslutningafstrygejerneterdennefunktioninaktiv
  i2minutter,dastrygejernetellersikkekanopnådenindstillede
  temperatur.
  Hvisstrygejernetherefterikkebevægesi8minutter,mens
  detstårilodretpositionelleri30sekunder,mensdetstårpå
  bundpladen,såvilsikkerhedskredsløbetautomatiskafbryde
  apparatet,ogstyrelysetvilbegyndeatblinke.
  Foratgenstilsluttestrygejernetskaldublotbevægedetlidt.
  Nårsikkerhedsafbrydelseneraktiv,mensstrygejernet
  hvilerpåbundpladen,kanapparatetdryppegennem
  bundpladen.Anbringdampregulatorenipositionen“0”,tøm
  vandbeholderen,ogvarmstrygejernetopigen,indtildet
  resterendevanderfordampet.
  
  (Afhængigtafmodel)
  Hvistemperaturenerindstilletforlavt,afbrydesdampen
  automatiskforatundgådrypning.
  
  (Afhængigtafmodel)
  Tekstilbeskyttelsenbrugestildampstrygningafsartestoffer
  vedmaksimumstemperaturudenatbeskadigedem.
  Brugafbeskyttelsenoverødiggørogsåbrugafenkludtilat
  forhindreskinnenpåmørkematerialer.
  Detanbefalesførstatstrygeetlilleindvendigtstykkeafstoffet
  foratse,omdetervelegnet.
  Nårduvilsættetekstilbeskyttelsenpåstrygejernet,skaldu
  sættespidsenafstrygejernetindiendenaftekstilbeskyttelsen
  ogtrykkedenbagestedelafbeskyttelsenopad,indtilduhører
  etklik.Nårduvilaftagetekstilbeskyttelsen,skaldutrækkened
  iclipseniendenogfjernestrygejernet.
  Strygesålsomslagettiltekstilbeskyttelsekanerhverves
  gennemkundeservice.
  Tilbehør(eftersalg)
  650808
  
  (Afhængigtafmodel)
  Metalspidsengiveretbedreresultatvedstrygningafipper
  oglommer.
   
  Drejdampregulatorentilposition“0”.
   
  Dampforbrugermegetenergi.Følgnedenståenderådforat
  minimereenergiforbruget:
  • Startmedatstrygedestoffer,derkræverdenlavestetemperatur.
  Kontrollerdenanbefaledestrygetemperaturpåmærkaten
  påtøjet.
  • Indstildampenihenholdtildenvalgtestrygetemperatur,
  hvorduskalfølgeinstruktionerneivejledningen.
  • Brugkundamp,hvisdeternødvendigt.Brugistedet
  sprøjtefunktionen,nårdetermuligt.
  • Forsøgatstrygetekstilerne,mensdestadigerfugtige,hvor
  duskalformindskedampindstillingen.Dampgenereresfra
  tekstilernefremforfrastrygejernet.Hvisdubrugertørringaf
  tekstilerneførstrygning,skalduindstilletørretumblerentil
  programmet'strygefri’.
  • Hvistekstilerneerfugtigenok,skalduslådampfunktionenheltfra.
  • Ladstrygejernetståoprejstunderpauser.Vandretplacering
  meddampaktiveretgenerererspildtdamp.
  
  Førdubortskafferetkasseretapparat,skalduførstgøredet
  ubrugeligtogsørgeforatbortskaffedetioverensstemmelse
  meddegældendereglerilandet.Dinforhandlereller
  kommunenkangivedigdetaljeredeoplysningerherom.
  
  
  
  
  
  
  • Brukdampbarehvisdeternødvendig.Bruk
  sprayfunksjonenistedethvisdetermulig.
  • Prøvåstrykeplaggenemensdefremdeleserfuktige,
  ogreduserdampinnstillingen.Davildampenkommefra
  plaggeneistørregradennfrastrykejernet.Hvisdutørker
  plaggenedineitørketrommelførdustrykerdem,still
  tørketrommeleninnpå“stryketørt”-programmet.
  • Hvistekstileneerfuktigenok,kanduslåav
  dampregulatorenhelt.
  • Settstrykejernetivertikalstillingnårdutarenpause.Hvis
  detstårhorisontaltmeddampregulatorenpå,vildetforbruke
  damp.
  
  Førdukasteretbruktapparat,måduførstsettedetmerkbartut
  avfunksjonogsørgeforåavhendedetihenholdtilgjeldende
  nasjonalelover.Dinforhandler,rådhusetellerkommunestyret
  kangidegnærmereinformasjon.
  
  
  
  
  

  •Apparatenkananvändasavbarnfrån8årochpersoner

  medfysiska,sensoriskaellerpsykiskafunktionshinder

  ellerutanerfarenhetochkunskap,förutsattattde

  övervakasellerinstruerasihurapparatenanvänds

  påettsäkertsättochförstårriskerna.Barnskainte

  lekamedapparaten.Rengöringochunderhållskainte

  utförasavbarnutanöverinseendeavvuxen.

  •Hållstrykjärnetochdesskabelutomräckhållförbarn

  under8årnärdetärströmsattochmedandetsvalnar.

  • Kontrolleraattströmstyrkanmotsvarardenstyrkasomanges
  påapparatensinformationsplattainnandusätterikontakten.
  • Denhärapparatenmåsteanslutastillettjordatuttag.Om
  duanvänderenförlängningssladdmåstedenhaenjordad
  tvåpolig16Astickkontakt.
  • Omsäkringengåristrykjärnet,gårdetintelängreatt
  användaapparaten.Förattkunnaanvändasigenmåste
  apparatentastillettauktoriseratteknisktservicecenter.
  • Förattundvikaattfenomensomatttransientspänning
  sjunkerellerattbelysningenuktuerarviddåliga
  strömförsörjningsförhållanden,rekommenderarviatt
  duansluterstrykjärnettillettströmförsörjningssystem
  medenmaximalimpedanspå0.27Ω.Vidbehov,kan
  användarenfrågadetallmännaströmförsörjningsbolaget
  omsystemimpedansenvidgränssnittsstället.
  • Dragurkontaktennärapparateninteanvändselleromdu
  misstänkerfel.
  • Manfårintedrautstickkontaktenfråneluttagetgenomatt
  draisladden.
  • Sänkaldrignerstrykjärnetellerångtankenivatteneller
  någonannanvätska.
  • Ställinteapparatendärdenpåverkasavväderförhållanden
  (regn,sol,frostetc.).
  
  Låtinteelkabelnkommaikontaktmedsulannärdenärvarm.
  Förvarastrykjärnetstående.
  Användinteavkalkningsmedelsominteärgodkändaav
  Bosch,dådekanskadaapparaten.
  Användaldrigslipandemedelförattrengörasulanellerandra
  delaravapparaten.
  Föratthållastryksulanslätbördusetillattdeninteutsätts
  förkontaktmedmetallföremål.Användaldrigskursvampeller
  kemikaliernärdurengörstryksulan.
  
  Fyllstrykjärnetsvattenbehållaremedkranvatteninnansladden
  anslutsochställtemperaturreglagetpå“max”
  Anslutapparatenselkabel.Ställångreglagetpå“2”ochtryck
  eragångerpåknappen
  närångstrykjärnetharuppnått
  önskadtemperatur(kontrollampansläcks).
  Användinteångfunktionenpåtvättförstagången,eftersomdet
  kankommasmutsmeddenförstaångan.
  Närstrykjärnetanslutsförstagångenkandetluktaochryka
  något.Dettaärnormaltochdetkommerinteattupprepas.
  
  Kontrollerarekommenderadstryktemperaturpåmärkningeni
  plagget.Omduintevetvadförslagstygduskallstryka,prova
  förstpåendelavplaggetsominteärsynligvidanvändning.
  Börjamedattstrykadeplaggsomkräverlägst
  stryktemperatur,t.ex.desomärgjordaavsyntetber.
  Silke,siden,ullochsyntetmaterial:Strykpåtygetsbaksidaförattundvika
  attdetblirblankt.Undviksprayfunktionensåattinteäckaruppstår.
  Syntet
  ••
  Silke–Ull
  •••
  Bomull–Linne
  
  Ställ ångreglaget till läge “0” och dra ur strykjärnets
  sladd!
  Användrentkranvattenutantillsatser.Tillsatseravandra
  vätskort.ex.parfymärskadligaförapparaten.
  
  
  Användintekondenseratvattenfråntorktumlare,
  luftkonditioneringsaggregatellerliknande.Apparatenär
  avseddföranvändningmednormaltkranvatten.
  Förattbibehållaångfunktionenigottskickrekommenderas
  attblandalikadelarkranvattenochdestilleratvatten.Om
  dittkranvattenharovanligthöghårdhetsgrad,blandaendel
  kranvattenmedtvådelardestilleratvatten.
  Förattförhindraattvattenläckerutfrånproduktennärdenstår
  vertikalt,
  
  Avlägsnaeventuellaetiketterellerskyddsskiktfrånsulan.
  
  Ställångreglagetpå“0”.
  
  Endastnärtemperaturreglagetärställtiområdetmed
  symbolenförånga.
  
  Användextraångagenomatttryckapåångreglagetihögst
  2sekunder.
  
  Användintesprayfunktionenpåsilkeellersiden.
  
  Ställtemperaturreglagetilägemax
  Tidenmellanångpuffarskallvaraminst5sek.
  
  
  
  Tidenmellanångpuffarskallvaraminst5sek.
  Vänta10sekunderefterenomgångmed4puffar.
  
  Beroendepåmodellärdittstrykjärnutrustadmedavkalkningi
  erasteg:“AntiCalc”(=steg1+2+3).
  
  Närduanvänderångreglagetrengörsmekanismenfrån
  kalkavlagringartackvarefunktinen“self-clean”.
  
  Funktionen”Calc’nclean”bidrartillattavlägsnakalkpartiklar
  frånångkammaren.
  Använddenhärfunktionenungefärvarannanveckaomvattnet
  idittområdeärmyckethårt.
  1.Fyllvattentanken,sätttemperaturväljarenpåläget”max”
  ochsättistrykjärnetselsladd.
  2.Efterdennödvändigauppvärmningsperioden,kopplaifrån
  strykjärnet.
  3.Hållstrykjärnetöverenvaskochtabortångregulatorngenom
  attvridadentillläget
  samtidigtsomdutryckernerden.
  4.Hälllångsamtinnehålletfrånenavpåfyllningsbehållarnai
  ångregulatornshål(sebild7).
  5.Skakastrykjärnetförsiktigt.Kokandevattenochånga
  kommeruturstryksulan,tillsammansmedkalkeller
  avlagringarsomkanhafunnitsdär.Närstrykjärnetslutar
  droppa,sättditångregulatorngenomattföraindenmed
  läget
  mittförmarkeringen,tryckindenochvriddentill
  läget”0”.
  6.Värmuppstrykjärnetigentillsalltvattenharförångats.
  7.Omångregulatornsstiftärsmutsigt,tabortallaavlagringar
  fråndetmedvinägerochsköljmedrentvatten.
  
  Patronen“anti-calc”ärutformadförattminskakalkavlagringar
  underångstrykning,vilketbidrartillattförlängastrykjärnets
  livstid.Patronenkandockinteavlägsnaallkalksombildas.
  
  (Beroendepåmodell)
  Funktionen“Secure”förautomatiskavstängningkopplarur
  strykjärnetnärdetstårorört,vilketförbättrarsäkerhetenoch
  energiförbrukningen.
  Efterigångsättningavproduktenkommerdennafunktionatt
  varainaktivdetvåförstaminuternaförattgeproduktentidatt
  nårätttemperatur.
  Efterdennatid,ochomstrykjärnetinteyttasefter8minuter
  iståendelägeellerefter30sekundernärdetvilarpåsulan
  ellerpåsidan,kommersäkerhetskretsenattslåavapparaten
  automatisktochkontrollampankommerattbörjablinka.
  
  (Beroendepåmodell)
  Omtemperaturenärförlågstängsånganavautomatisktför
  attförhindradropp.
   
  (Beroendepåmodell)
  Skyddetavtyganvändsförattstrykaömtåligaplaggmeden
  maximaltemperaturutanattskadadem.
  Användningenavskyddetgörattmanintebehöveranvända
  entrasaförattförhindraglansigaytorpåmörkakläder.
  Förattfästatygskyddetvidstrykjärnet,placeraspetsenav
  strykjärnetmotslutetavtygskyddetochtryckbakdelenav
  skyddetuppåttillsduhörettklickandeljud.Förattfrigöra
  tygskyddet,dranerklämmanpåbaksidanochtabort
  strykjärnet.
  Sulskyddetitextilnnsattköpafrånkundserviceoch
  Reservdelsnummer
  (kundservice)
  650808
  
  (Beroendepåmodell)
  Metallspetsenförbättrarstrykningenavkragarochckor.
   
  Ställångreglagetiläge“0”.
   
  • Ennenlaitteenkytkemistäsähköverkkoonontarkistettava,
  ettäjännitevastaatyyppikilvessäolevaajännitettä.
  • Laiteonkytkettävämaadoitettuunpistorasiaan.
  Jatkojohtoakäytettäessätuleevarmistaa,ettäsiinäon16A
  kaksinapainenpistokemaadoituksella.
  • Joslaitteeseenasetettuturvasulakepalaa,laitetulee
  toimimattomaksi.Laitteensaattamiseksitoimintakuntoonon
  sevietävävaltuutettuunhuoltokeskukseen.
  • Jottailmiöt,kutensysäysjännitteenlaskuttaisytytyksen
  vaihtelut,vältettäisiinvirransyötönepäsuotuisien
  olosuhteidenaikana,silitysrautaonsuositeltavaaliittää
  virransyöttöjärjestelmään,jonkamaksimi-impedanssi
  on0.27Ω.Käyttäjävoitarvittaessapyytääjulkiselta
  energiayhtiöltäliitoskohdanimpedanssin
  • Irrotalaiteverkkovirtalähteestäjokaisenkäyttökerranjälkeen
  taiainakunsenepäilläänolevanvioittunut.
  • Pistokettaeisaairrottaapistorasiastavetämälläjohdosta.
  • Äläikinäupotasilitysrautaataihöyrysäiliötäveteentai
  muihinnesteisiin.
  • Äläjätälaitettaalttiiksiilmastollisilletekijöille(sade,aurinko,
  pakkanenjne.).
  
  Äläannavirtajohdonpäästäkosketuksiinraudansilityspohjaan
  silloin,kunseonkuuma.
  Säilytäsilitysrautaapystyasennossa.
  Äläkäytäkalkinpoistoaineita(elleiniitäsuositteleBosch),sillä
  nevoivatvaurioittaalaitetta.
  Äläkoskaankäytäkuluttaviatuotteitasilityspohjantaijonkin
  muunlaitteenosanpuhdistamiseen.
  Vältäpohjanjoutumistakosketukseenmetalliesineidenkanssa,
  jottapohjapysyysileänä.Äläkäytäpohjanpuhdistukseen
  hankaustyynyätaikemikaaleja.
  
  Täytävesisäiliöhanavedelläraudanollessairti
  verkkovirtalähteestäjaasetalämpötilasäädinasentoon“max”.
  Kytkelaiteverkkovirtalähteeseen.Kunhöyrysilitysrautaon
  saavuttanuthalutunlämpötilan(merkkivalosammuu),aloita
  höyrytysasettamallahöyrysäädinasentoon“2”japainamalla
  toistuvastipainiketta
  .
  Kunhöyrytystoimintoakäytetäänensimmäistäkertaa,äläkäytä
  sitävaatteisiin,sillähöyrynlevittimessävoiedelleenollalikaa.
  Kunlaiteonkytkettypäälleensimmäistäkertaa,uudesta
  silitysraudastavoitullahajujajahiukansavua,tämäon
  normaaliaeikäsitätapahdumyöhemmin.
  
  Tarkistasuositeltavasilityslämpötilavaatteenmerkkilapusta.
  Josettiedämistämateriaalistavaateontehty,määritä
  oikeasilityslämpötilasilittämällävaatteenosiota,jokaeiole
  näkyvissävaatettakäytettäessä.
  Aloitasilitysvaatteista,jotkavaativatalhaisimmansilityslämpötilan,
  kutensynteettisistäkuiduistavalmistetutvaatteet.
  Silkki,villajasynteettisetmateriaalit:silitävaateväärältä
  puolenvälttääksesikiiltävätpinnat.Vältäsumuttimenkäyttöä,
  etteivaatteisiintuleläikkiä.
  Keinokuidut
  ••
  Silkki–Villa
  •••
  Puuvilla–Pellava
  
  Aseta höyrysäädin asentoon “0” ja irrota pistoke
  pistorasiasta!
  Käytäainoastaanpuhdastahanavettä,äläsekoitasiihenmitään.
  Muidennesteiden,kutenhajusteiden,lisäysvaurioittaalaitetta.
  
  Äläkäytäkuivauskoneiden,ilmastointilaitteidentaivastaavien
  laitteidenlauhdevettä.Tämälaiteonsuunniteltukäytettäväksi
  normaalinhanavedenkanssa.
  Voitpidentääoptimaalistahöyrytystoimintoasekoittamalla
  hanavettätislattuunveteensuhteessa1:1.Josalueesihanavesi
  onerittäinkovaa,sekoitahanavettätislattuunveteensuhteessa
  1:2.
  Vedenläiskymisenestämiseksi,
  
  
  Poistasilityspohjastakaikkimerkitjasuojat.
  
  Asetahöyrynsäädinasentoon“0”.
  
  Mahdollistavainsilloin,kunlämpötilasäädinonasetettu
  kohtiin,joissaonhöyrynmerkki.
  
  Höyrytystoimintoavoidaantehostaapainamalla
  höyrynsäädintäenintään2sekunninajan.
  
  Äläkäytäsumutintasilkkiin.
  
  Asetalämpötilasäädinasentoon“max”.
  Höyryruiskeidenvälion5s.
  
  
  
  Ruiskeidenvälion5s.
  Odota10sjokaisen4ruiskeenjälkeen.
  
  Mallistariippuenlaitteessaon“AntiCalc”(=osa1+2+3)
  -kalkinpoistojärjestelmä.
  
  Jokaisellahöyrynsäätimenkäyttökerralla“self-clean”
  -järjestelmäpuhdistaamekanisminkalkkijäämät.
  
  “calc’nclean”-toimintoauttaapoistamaankalkkihiukkaset
  höyrykammiosta.
  Käytätätätoimintoanoin2viikonvälein,josalueesivesion
  erityisenkovaa.
  1.Täytävesisäiliö,asetalämpötilanvalitsin“max”-asentoonja
  kytkesilitysrautapistorasiaan.
  2.Irrotasilitysrautapistorasiastavaaditunkuumennusajanjälkeen.
  3.Pidäsilitysrautaapesualtaanyläpuolellajapoista
  höyrynsäädinkääntämälläseasentoon japitämälläsitä
  samallaalhaalla.
  4.Kaadayhdenmittalasinsisältöhöyrynsäätimenaukkoon(ks.
  kuva7).
  5.Ravistasilitysrautaakevyesti.Silitysraudanpohjastatulee
  uloskiehuvaavettäjahöyryä,jotkatuovatmukanaan
  kalkinjamahdollisetsaostumat.Kunvedentippuminen
  loppuusilitysraudasta,kokoahöyrynsäädinkiinnittämällä
  setakaisinpaikoilleen,kohdistamalla
  osoittimeen,
  painamallasitäalasjakääntämälläseasentoon“0”.
  6.Kuumennasilitysrautauudelleen,kunnesloputvedestä
  haihtuvatpois.
  7.Joshöyrynsäätimenneulalikaantuu,poistamahdollisetlikakertymät
  päästäviinietikallajahuuhtelemallasepuhtaallavedellä.
  
  “anti-calc”-patruunaonsuunniteltuvähentämäänhöyrysilityksen
  aikanakertyvääkalkkia,mikäpidentääsilitysraudankäyttöikää.
  Kalkinpoistopatruunaeikuitenkaanvoipoistaakokonaan
  luonnollisestiajankanssakertynyttäkalkkia.
  
  (Mallistariippuen)
  Automaattinensammutustoimintokytkeesilitysraudanpois
  päältäsilloin,kunsejätetäänilmanvalvontaa.Toimintolisää
  näinlaitteenturvallisuuttajavähentääsenenergiankulutusta.
  Laitteenpäällekytkennänjälkeenkyseinentoimintoeiaktivoidu
  2minuuttiin,sillätämänaikanasilitysrautasaavuttaaasetetun
  lämpötilan.
  Jossilitysrautaaeitämänjälkeenliikuteta8minuuttiinsen
  ollessapystyasennossatai30sekuntiinsennojatessa
  silityspintaantaisivupintaan,turvapiirisammuttaalaitteen
  automaattisestijamerkkivaloalkaavilkkumaan.
  Silitysraudanvoikytkeäuudelleenpäälleliikuttamallasitähiukan.
  Kunautomaattinensammutustoimintoaktivoituusilitysraudan
  nojatessasensilityspintaan,silityspinnastavoitullavettä.Aseta
  höyrysäädinasentoon“0”,tyhjennävesisäiliöjakuumenna
  silitysrautauudelleen,kunnesjäljellejäävävesionhaihtunut.
  
  (Mallistariippuen)
  Joslämpötilaonliianalhainen,höytytystoimintokytkeytyy
  automaattisestipoispäältä,jottavedenulostulolaitteesta
  vältettäisiin.
  
  (Mallistariippuen)
  Tekstiilisuojasuojaaarkalaatuisiatekstiilejäsilloin,kunniitä
  silitetäänhöyrytoiminnollajamaksimilämpötilalla.
  Suojaestäämyöskirkkaidenjälkiensyntymisentummiin
  materiaaleihin.
  Ensinonsuositeltavaasilittääpieneentekstiilinsisälläolevaan
  osaanniin,ettäsuojansopivuustekstiiliinvarmistetaan.
  Kiinnitätekstiilisuojasilitysrautaanasettamallasilitysraudan
  kärkitekstiilisuojanpäähänjapainamallasuojantakaosaa
  ylöspäin,kunneskuuletnapsahduksen.Tekstiilisuojavoidaan
  irrottaavetämällätakanaolevaakiinnitintäalaspäinja
  irrottamallasilitysrautasuojasta.
  Kangassuojusonmahdollistahankkiaasiakaspalvelusta.
  Lisävarusteentuotekoodi
  (asiakaspalvelu)
  650808
  
  (Mallistariippuen)
  Metallipääauttaasilittämäänkauluksiajataskuja.
   
  Käännähöyrysäädinasentoon“0”.
   
  Suurinosaenergiastakuluuhöyryntuotantoon.Minimoi
  käytettyenergiamääränoudattamallaallaoleviaohjeita:
  • Aloitasilityskankaista,jotkavaativatpienimmän
  silityslämpötilan.
  Tarkistasuositeltavasilityslämpötilavaatekappaleenmerkistä.
  • Säädähöyrymäärävalitunsilityslämpötilanmukaan
  noudattaentämänkäyttöoppaanohjeita.
  • Käytähöyryävainsilloin,kunseontarpeen.Jos
  mahdollista,käytäsensijaansuihketoimintoa.
  • Pyrisilittämäänvaatekappaleetniidenollessavieläkosteita
  niin,ettäsilitykseenvoidaankäyttääpienempäähöyryasetusta.
  Tällöinvaatekappaleettuottavathöyrynsilitysraudansijaan.
  Joskuivaatvaatekappaleetkuivurissaennenniidensilitystä,
  asetakuivuriohjelmaan‘silityskuivaus’.
  • Josvaatekappaleetovatriittävänkosteita,kytkehöyryn
  säädinkokonaanpoispäältä.
  • Asetasilitysrautapystyasentoonsilloin,kunsitäeikäytetä.
  Jossilitysrautaasetetaanvaakasuoraanjahöyrynsäädinon
  päällä,rautatuottaahöyryäturhaan.
  
  Ennenkäytetynlaitteenhävitystäsetuleeensintehdä
  käyttökunnottomaksijasenjälkeenhävittäävoimassa
  olevienmääräystenmukaisesti.Jälleenmyyjäsitaipaikallinen
  viranomainenvoiantaalisätietoapaikallisistamääräyksistä.
  
  
  
  
  
  
  • Niezanurzajżelazkalubgeneratoraparywwodzieani
  żadnyminnympłynie.
  • Niepozostawiajurządzeniawmiejscuwystawionymnadziałanie
  czynnikówatmosferycznych(deszcz,słońce,szron,itp.)
  
  Pilnować,abyprzewódzasilającyniemiałstycznościzgorącą
  stopążelazka.
  Przechowywaćżelazkowpozycjistojącej.
  Nienależyużywaćpłynówdousuwaniakamienia(zwyjątkiem
  tychzalecanychprzezrmęBosch),ponieważmogąone
  uszkodzićurządzenie.
  Nigdynienależyużywaćsubstancjiściernychdoczyszczenia
  stopyżelazkaaniinnychczęściurządzenia.
  Abypowierzchniastopypozostałaniezarysowana,żelazkanie
  należystawiaćwpobliżużadnychmetalowychprzedmiotów.
  Doczyszczeniastopyniewolnoużywaćczyścików,aniinnych
  środkówchemicznych.
  
  Gdyżelazkojestodłączoneodprądu,należynapełnićzbiornikwodą
  zkranuiustawićpokrętłoregulacjitemperaturywpozycji“max”
  Podłączyćżelazkodoprądu.Kiedyżelazkoosiągnieżądaną
  temperaturę(lampkakontrolnazgaśnie),możnarozpocząć
  korzystaniezfunkcjiparypoprzezustawienieregulatoraparyw
  pozycji“2”orazpoprzezwielokrotnenaciskanieprzycisku .
  Podczaskorzystaniazfunkcjiparyporazpierwszy,nienależy
  stosowaćjejdoprasowaniapościeli,ponieważwdozowniku
  parymogąznajdowaćsięjeszczezanieczyszczenia.
  Podczaspierwszegoużycia,żelazkomożewydzielaćzapach
  orazniewielkieilościdymu;jesttonormalnezjawisko,którenie
  będziewystępowałopóźniej.
  
  Sprawdzićzalecanątemperaturęprasowaniawtabeliproduktu.
  Jeśliniewiadomozjakiegomateriałubądźmateriałówwykonany
  jestdanyprodukt,należyokreślićtemperaturęprasowania
  poprzezwyprasowanieczęści,któraniebędziewidocznaw
  trakcienoszenialubużywaniadanegoproduktu.
  Prasowanienależyrozpocząćodartykułówwymagających
  najniższejtemperaturyprasowania,takichjakwłókna
  syntetyczne.
  Jedwab,materiaływełnianelubsyntetyczne:prasowaćpo
  odwrotnejstronie,abyuniknąćpowstawanialśniącychplam.Nie
  należyużywaćfunkcjispryskiwania,gdyżmożepowodowaćplamy.
  Syntetyczne
  ••
  Jedwab-wełna
  •••
  Bawełna-len
  
  Ustawić regulator pary w pozycji “0” i odłączyć
  żelazko od prądu!
  Należyużywaćjedynieczystejwodyzkranubezżadnych
  dodatków.Dodawanieinnychpłynów,takichjakperfumy,może
  uszkodzićurządzenie.
  
  
  Nienależyużywaćskroplonejwodyzsuszarekbębnowych,
  klimatyzatorówipodobnychurządzeń.Tourządzeniezostało
  zaprojektowanydoużyciazezwykłąwodązkranu.
  Abyprzedłużyćprawidłowedziałaniefunkcjipary,należy
  mieszaćwodęzkranuzwodadestylowanąwproporcji1:1.
  Jeśliwodazkranujestbardzotwarda,należyzmieszaćjąz
  wodądestylowanąwproporcji1:2.
  Wceluzabezpieczeniaprzedwyciekiemwodyzurządzenia
  będącegowpozycjipionowej,
  .
  
  Usunąćzestopyżelazkawszelkienaklejkiimateriały
  zabezpieczające.
  
  Regulatornatężeniaprzepływuparynastawićna“0”.
  
  Tylko,gdypokrętłoregulacjitemperaturyznajdujesięw
  obszarachoznaczonychsymbolempary.
  
  Ekstraparęmożnauzyskaćpoprzeznaciśnięcieregulatora
  paryprzez2sekundy.
  
  Nienależyużywaćfunkcjispryskiwaniapodczasprasowania
  jedwabiu.
  
  Ustawićpokrętłoregulacjitemperaturywpozycjimaksymalnej
  Odstęppomiędzykolejnymiuderzeniamiparypowinien
  wynosić5sekund.
  
  
  
  Odstęppomiędzykolejnymiwyrzutamiparypowinienwynosić
  5sekund.
  Poczterechcyklachwyrzutupary,należyodczekać10sekund.
  
  Zależnieodmodelu,niniejszaseriajestwyposażonawsystem
  usuwaniakamienia“AntiCalc”(=komponent1+2+3).
  
  Przykażdymużyciuregulatorapary,systemsamooczyszczania
  czyścimechanizmzodkładającegosiękamienia.
  
  Funkcja“calc’nclean”pomagawusuwaniudrobinekkamienia
  zkomoryparowej.
  Jeżeliwodawokolicyjestbardzotwarda,należykorzystaćz
  tejfunkcjiraznaokoło2tygodnie.
  1.Napełnićzbiorniknawodę,ustawićregulatortemperaturyw
  pozycji“max”ipodāczyćżelazkodosieci.
  2.Poupływieczasupotrzebnegodorozgrzania,odłączyć
  żelazkoodsieci.
  3.Przytrzymaćżelazkonadzlewemiwyjąćregulatorpary,
  obracającgodopozycji
  ijednocześnienaciskając.
  4.Wlaćpowolizawartośćjednejmiarkidonapełnianiado
  otworuregulatorapary(patrzrysunek7).
  5.Delikatniepotrząsnąćżelazkiem.Wrzącawodaipara
  będąwydobywałysięzestopyżelazka,wypłukująckamień
  lubinneznajdującesięwewnątrzosady.Gdyzżelazka
  przestaniekapać,ponowniezamontowaćregulatorpary,
  wsuwającgo,ustawiającpozycję
  równozewskaźnikiem,
  anastępniewciskająciobracającregulatordopozycji“0”.
  6.Ponowniepodgrzaćżelazko,ażwyparujepozostaławoda.
  7.Jeśliiglicaregulatoraparyjestzabrudzona,należyusunā
  wszelkieosadyzjejkońcówki,używającwtymceluoctu,a
  następniespłukującczystąwodą.
  
  Wkład“anti-calc”manaceluzredukowanieiloscigromadzonego
  kamieniawytwarzanegopodczasprasowaniaparą,pomagając
  przedłużyćczaseksploatacjiżelazka.Jednakwkład
  zapobiegającynagromadzeniukamienianiejestwstanieusunąć
  całościnaturalniewytwarzanegozczasemkamienia.
  
  (Zależnieodmodelu)
  Popodłączeniuurządzenia,przezpierwsze2minutyfunkcjata
  będzieniedostępna,abyurządzeniemogłoosiągnąćżądaną
  temperaturę.
  Potymczasie,jeśliżelazkostojącewpozycjipionowejnie
  zostanieporuszoneprzezosiemminutlubprzez30sekundkiedy
  leżynastopielubnaboku,obwódbezpieczeństwaautomatycznie
  wyłączyurządzenie,alampkakontrolnazaczniemigać.
  Abyponowniewłączyćżelazkowystarczynimporuszyć.
  
  (Zależnieodmodelu)
  Jeśliżelazkoustawiononazbytniskątemperaturę,para
  zostanieautomatyczniewyłączona,abyzapobieckapaniu.
   
  (Zależnieodmodelu)
  Nakładkęchroniącątkaninystosujesiędoprasowaniaw
  maksymalnejtemperaturzeizużyciemparydelikatnychczęści
  garderoby,wceluuniknięciaichuszkodzenia.
  Zastosowanienakładkiusuwajednocześniekonieczność
  prasowaniaprzezwarstwęmateriałuzabezpieczającego
  ciemnetkaninyprzedwybłyszczeniem.
  Zalecasięrozpoczęcieprasowaniaodniewielkiegofragmentu
  powewnętrznejstroniegarderoby,wcelusprawdzenia,czy
  nakładkaodpowiedniospełniaswojezadanie.
  Abyzamocowaćnakładkęnażelazkonależyumieścićczubek
  żelazkawkońcówcenakładkiinacisnąćjejtylnączęść,
  popychającdogóry,ażdasięsłyszećkliknięcie.Abyzdjąć
  nakładkę,należypopchnąćwdółznajdującysięztyłuzacisk
  iwysunąćżelazko.
  Ochraniaczmożnanabyćwpunkcieserwisu.
  Kodproduktu
  (punktyobsługiposprzedażnej)
  650808
  
  (Zależnieodmodelu)
  Metalowakońcόwkapomagawprasowaniukołnierzyi
  kieszeni.
   
  Ustawićregulatorparywpozycji“0”.
   
  Generowanieparypowodujenajwiększezużycieenergii
  podczaseksploatacjiżelazka.Wceluzmniejszeniazużywanej
  energiinależypostępowaćzgodniezponiższymiradami:
  • Zalecasięzaczynaćodprasowaniatkanin,którewymagają
  najniższejtemperaturyprasowania.
  Sprawdzićnametceprzyubraniuzalecanątemperaturę
  prasowania.
  • Dostosowaćilośćparydowybranejtemperatury
  prasowania,stosującsiędozaleceńzamieszczonychw
  niniejszejinstrukcjiobsługi.
  • Używaćparypodczasprasowaniatylkowtedy,gdyjestto
  konieczne.Wmiaręmożliwości,należykorzystaćzfunkcji
  rozpylaczazamiastpary.
  • Należystaraćsięprasowaćjeszczewilgotnetkaninyi
  stopniowoobniżaćustawienieparywżelazku.Parabędzie
  wydzielaćsięzwilgotnejtkaniny,aniezżelazka.Dlaosób,
  któreprzedprasowaniemużywająsuszarkielektrycznej,
  zalecasięzaprogramowaćsuszarkęnafunkcję'irondry'.
  • Jeżelitkaninajestwystarczającowilgotna,należywyłączyć
  regulatorparywżelazku.
  • Wprzerwachodstawiaćżelazkowpozycjipionowej.
  Pozostawienieżelazkawpozycjipoziomejzwłączonym
  regulatoremparyspowodujeniepotrzebnegenerowaniepary.
  
  
  
  
  
  
  Takieoznakowanieinformuje,żesprzętten,po
  okresiejegoużytkowanianiemożebyćumieszczanyłączniez
  innymiodpadamipochodzącymizgospodarstwadomowego.
  Użytkownikjestzobowiązanydooddaniagoprowadzącym
  zbieraniezużytegosprzętuelektrycznegoielektronicznego.
  Prowadzącyzbieranie,wtymlokalnepunktyzbiórki,
  sklepyorazgminnejednostki,tworząodpowiednisystem
  umożliwiającyoddanietegosprzętu.
  Właściwepostępowaniezezużytymsprzętemelektrycznym
  ielektronicznymprzyczyniasiędouniknięciaszkodliwych
  dlazdrowialudziiśrodowiskanaturalnegokonsekwencji,
  wynikającychzobecnościskładnikówniebezpiecznychoraz
  niewłaściwegoskładowaniaiprzetwarzaniatakiegosprzętu.
  
  Detgåråtmestenerginärmananvänderångfunktionen.Följ
  rådennedanförattminimeraenergiförbrukningen:
  • Börjamedattstrykadetygersomkräverlägststryktemperatur.
  Kontrollerarekommenderadstryktemperaturpålappenmed
  skötselrådpårespektiveplagg.
  • Anpassainställningenförångaeftervaldstryktemperatur
  enligtanvisningarnaidennahandbok.
  • Användendastångfunktionenvidbehov.Användommöjligt
  sprejfunktionenistället.
  • Provaattstrykaplaggennärdeärfuktigaochdraner
  inställningenförånga.Dåbildasångafråntyget,snarareän
  frånstrykjärnet.Omdutorktumlarplaggenförestrykning,
  användprogrammetför”stryktorrt”.
  • Omplaggenärtillräckligtfuktigakandustängaav
  ångfunktionenhelt.
  • Låtstrykjärnetsåupprättvidpaus.Omdetliggernernär
  ångfunktionenäraktivbildasöverskottsånga.
  
  Innanenanvändapparatslängsskalldengörasoanvändbar
  ochdärefterskalldenhanterasenligtlokalaföreskrifter.Din
  butikellerkommunentillhandahållerexaktinformation.
  
  
  
  
  
  
  
    
  Żelazkoniegrzeje. 1.Pokrętłoregulacjitemperaturyznajduje
  sięwbardzoniskimpołożeniu.
  2.Brakprądu.
  1.Ustawićwwyższejpozycji.
  2.Sprawdzićzinnymurządzeniemlubpodłączyć
  wtyczkędoinnegogniazdka.
  Lampkakontrolnanie
  włączasię.
  1.Żelazkostygnie.
  2Żelazkosięnienagrzewa.
  1.Poczekaćażcyklnagrzewaniazakończysię.
  2.Patrzpoprzedniparagraf.
  Odzieżprzyklejasię. 1.Bardzowysokatemperatura. 1.Ustawićpokrętłoregulacjitemperaturynaniższą
  temperaturę.
  Wrazzparązżelazka
  wydobywasięwoda.
  1.Regulatortemperaturywbardzoniskim
  położeniu.
  2.Regulatorparynawysokiejpozycjiprzy
  niskiejtemperaturze.
  1.Ustawićpokrętłoregulacjitemperaturynawyższą
  pozycjęiodczekaćażlampkakontrolnazgaśnie.
  2.Ustawićregulatorparynaniższeustawienie.
  Paraniewydobywasięz
  żelazka.
  1.Zamkniętyregulatorpary.
  2.Brakwodywzbiorniku.
  3.Niedrożnymechanizm.
  4.Zbytniskatemperatura.System
  zapobiegającykapaniuwyłączony.
  1.Ustawićregulatorparynapozycjiotwartejpary.
  2.Napełnićzbiornik.
  3.Wyjąćigłęiwyczyścićją,jeślitoniepomożenależy
  skontaktowaćsięzSerwisemtechnicznym.
  4.Przestawićpokrętłowwyższepołożenie,jeślinie
  spowodujetouszkodzeniaprasowanegomateriału.
  Funkcjaspryskiwaczanie
  działa.
  1.Brakwodywzbiorniku.
  2.Niedrożnymechanizm.
  1.Napełnićzbiornik.
  2.SkontaktowaćsięzSerwisemtechnicznym.
  Wodawydobywasięze
  stopyprzedpodłączeniem
  żelazka.
  1.Regulatorparyniejestprawidłowo
  zamknięty.
  1.Sprawdzić,czyregulatorparyznajdujesięw
  pozycji“0”.
  Należypamiętaćoopróżnieniuzbiornikapo
  zakończeniuprasowania.
  Popierwszympodłączeniu
  doprąduzżelazka
  wydobywasiędym.
  1.Smarnaniektórychelementach
  wewnętrznychurządzenia.
  1.Niemapowodudoniepokoju.Dymznikniepo
  krótkimczasiepopierwszymużyciu.
  Jeślipowyższeporadyniepomagająusunąćproblemu,skontaktujsięzautoryzowanymserwisemtechnicznym.
  
  
    
  Silitysrautaeikuumene. 1.Lämpötilasäädinonhyvinalhaisella
  tasolla.
  2.Eisähkövirtaa.
  1.Käännäsäädinkorkeammalle.
  2.Tarkistasähkövirtalähteentoimivuustoistalaitetta
  käyttäentaikytkemällälaitetoiseenpistorasiaan.
  Merkkivaloeisyty. 1.Silitysraudanjäähtyminenonkäynnissä.
  2.Silitysrautaeikuumene.
  1.Odotakunneskuumentumisvaiheonloppunut.
  2.Katsoedellinenkappale.
  Vaatteettarttuvatrautaan. 1.Lämpötilaonerittäinkorkea. 1.Käännälämpötilasäädinalhaisemmalletasolle.
  Höyrynmukanalaitteesta
  tuleevettä.
  1.Lämpötilasäädinonhyvinalhaisellatasolla.
  2.Höyrysäädinonkorkeassaasennossa
  jalämpötilaonalhainen.
  1.Käännälämpötilasäädinkorkeampaanasentoon
  jaodotakunnesmerkkivalosammuu.
  2.Käännähöyrysäädinalhaisemmalletasolle.
  Laitteestaeitulehöyryä. 1.Höyrysäädinonsuljetussaasennossa.
  2.Vesisäiliöontyhjä.
  3.Mekanismiontukkiutunut.
  4.Lämpötilaonliianalhainen.Vesisuojaei
  oleaktivoitu.
  1.Käännähöyrysäädinauki.
  2.Täytävesisäiliö.
  3.Poistasoitinjapuhdistase.Jostämäeiauta,
  otayhteyttätekniseenpalveluun.
  4.Säädälämpötilakorkeammaksi,jos
  vaatekappalesensallii.
  Sumutineitoimi. 1.Vesisäiliöontyhjä.
  2.Mekanismiontukkiutunut.
  1.Täytävesisäiliö.
  2.Otayhteyttähuoltopalveluun.
  Silityspohjastatulee
  vettäennensilitysraudan
  kytkemistäpistorasiaan.
  1.Höyrysäädineiolehyvinsuljettu. 1.Varmista,ettähöyrysäädinonasennossa“0”.
  Äläunohdavesisäiliöntyhjennystäsilityksen
  jälkeen.
  Silitysraudastatuleesavua
  silloin,kunsekytketään
  päälleensimmäistäkertaa.
  1.Joidenkinsisäosienrasvaus. 1.Syytähuoleeneiole.Tämämeneeohipian
  ensimmäisenkäyttökerranjälkeen.
  Josylläolevatehdotukseteivätratkaiseongelmaa,otayhteyttävaltuutettuunhuoltokeskukseen.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  •Неоставляйтеутюгбезприсмотра,пока

  онвключенвсеть.

  •Передтем,какнаполнитьприборводойили

  вылитьостаткиводыпослеегоиспользования,

  вытащитештепсельнуювилкуизрозетки.

  •Прибордолжениспользоватьсяипомещатьсяна

  устойчивойповерхности.

    
  Derkommervandud
  sammenmeddampen..
  1.Temperaturregulatorimegetlav
  position.
  2.Dampregulatorimegethøjposition
  medlavtemperatur.
  1.Drejtemperaturregulatorentilenhøjere
  position,ogvent,indtilstyrelysetslukkes.
  2.Drejdampregulatorentilenlavereposition.
  Derkommerikkedampud. 1.Dampregulatorilukketposition.
  2.Intetvandibeholderen.
  3.Blokeretmekanisme.
  4.Temperaturenerforlav.Antidryp-
  systemeteraktiveret
  1.Drejdampregulatorentilenåbenposition.
  2.Fyldbeholderen.
  3.Fjernspidsen,ogrensden.Hvisdetteikke
  hjælper,skaldukontaktetekniskservice.
  4.Forøgtemperaturen,hvisstoffettilladerdet.
  Sprayvirkerikke. 1.Intetvandibeholderen.
  2.Blokeretmekanisme.
  1.Fyldbeholderen.
  2.Kontakttekniskservice.
  Derkommervandudaf
  bundpladen,førstrygejernet
  tilsluttes.
  1.Dampregulatorenerikkelukketkorrekt. 1.Sørgforatsættedampregulatoreniposition“0”.
  Glemikkeattømmebeholderen,nårduer
  færdigmedatstryge.
  Derkommerrøgudførste
  gang,strygejernettilsluttes.
  1.Smørelseafnogleafdeindredele. 1.Tagdetroligt.Denvilforsvindeefterkorttid
  efterførsteanvendelse.
  Hvisovennævnteikkeløserproblemet,børdukontakteetautoriseretserviceværksted.
  
  • Przedpodłączeniemurządzeniadosiecielektrycznej,
  upewnijsię,żenapięciesieciodpowiadanapięciu
  wskazanemunatabliczceznamionowej.
  • Urządzeniepowinnozostaćpodłączonedogniazdkaz
  uziemieniem.Jeśliużywaszprzedłużacza,upewnijsię,że
  dysponujeszgniazdkiemdwubiegunowym16Azuziemieniem.
  • Wwypadkuprzepaleniabezpiecznika,urządzenianie
  możnauruchomić.Abymócponownieużyćżelazka,odnieś
  jedoautoryzowanegoSerwisuTechnicznego.
  • Abytegouniknąć,wniesprzyjającychwarunkach
  zasilaniaelektrycznego,mogąwystąpićtakiezjawiska
  jakprzejściowespadkinapięcialubwahanianapięcia,
  zatemzalecasię,abyżelazkopodłączonebyłodosieci
  elektrycznejomaksymalnejimpedancjiwynoszącej0.27
  Ω.Wraziepotrzeby,użytkownikmożezapytaćdostawcę
  energiioimpedancjęsystemuwpunkciezasilania.
  • Pokażdymużyciulubwprzypadkupodejrzeniausterki
  należynatychmiastodłączyćurządzenieodzasilania.
  • Nieodłączajurządzeniazsiecipociągajączakabel.
Bosch TDA3620

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Bosch TDA3620 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Bosch TDA3620 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Bosch TDA3620 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Vasalók kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 7.5. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar. Van kérdése a (z) Bosch TDA3620 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Bosch TDA3620 specifikációk

Általános
Márka Bosch
Modell TDA3620
Termék Vasaló
EAN 4242002570563
Nyelv Magyar
Fájltípus PDF
Jellemzők
Típus Száraz és gőzölős vasaló
Víztartály kapacitás 0.29 L
Puha fogás Igen
Spriccelés funkció Igen
Függőleges gőz funkció Igen
Állítható gőz Igen
Csepegésgátló funkció Igen
Automatikus vízkőellenesség Igen
Vezetékhossz 1.8 M
Termék színe Blue,White
Folyamatos gőzkibocsátás 35 g/perc
Steam boost performance 100 g/perc
Tápellátás
Áram 230 W