Bosch Sensixx B3 TDA4622GB kézikönyv

Bosch Sensixx B3 TDA4622GB

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Bosch%Sensixx B3 TDA4622GB útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Bosch Sensixx B3 TDA4622GB tulajdonosoknak.

Márka
Bosch
Modell
Sensixx B3 TDA4622GB
Termék
Nyelv
Svéd, Dán, Lengyel, Orosz, Norvég, Finn, Román, Magyar, Ukrán
Fájltípus
PDF
Weboldal
http://www.bosch.com/
Direkte efter tilslutning af strygejernet skal du i løbet af et par
minutter lade det opnå den valgte temperatur.
Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens
det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står på
bundpladen, så vil sikkerhedskredsløbet automatisk afbryde
apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.
For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge
det lidt.
Anti-drypsystem (9)
(Afhængigt af model)
Hvis temperaturen er indstillet for lavt, afbrydes dampen
automatisk for at undgå drypning.
Opbevaring (10)
Anbring dampregulatoren i positionen
Rengøring (11)
Tekstilbeskyttende sål til bundplade / tæppe
(afhængigt af model)
Tekstilbeskyttelsen bruges til dampstrygning af sarte stoffer
ved maksimumstemperatur uden at beskadige dem.
Brug af beskyttelsen overødiggør også brug af en klud til
at forhindre skinnen på mørke materialer.
Det anbefales først at stryge et lille indvendigt stykke af
stoffet for at se, om det er velegnet.
Når du vil sætte tekstilbeskyttelsen på strygejernet,
skal du sætte spidsen af strygejernet ind i enden
af tekstilbeskyttelsen og trykke den bageste del af
beskyttelsen opad, indtil du hører et klik. Når du vil aftage
tekstilbeskyttelsen, skal du trække ned i clipsen i enden og
fjerne strygejernet.
Sådan bruges strygejernet
Kontroller den anbefalede temperatur for tøjet på
mærkningen. Hvis du ikke ved, hvilken slags tekstil et
stykke tøj er lavet af, kan du fastlægge den korrekte
strygetemperatur ved at stryge en del, der ikke er synlig,
når du bruger eller bærer tøjstykket.
Begynd med at stryge tekstiler, der kræver den laveste
strygetemperatur som f.eks.syntetiske stoffer.
Silke, uld eller syntetiske materialer. Stryg stoffets bagside
for at undgå skinnende pletter. Undgå sprayfunktionen, så
der ikke kommer stænkpletter.
Syntetisk
••
Silke – Uld
•••
Bomuld – Linned
Fyldning af vandbeholder
Indstil dampregulatoren til positionen og
afbryd strygejernet fra strømforsyningen!
Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget
i det. Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil
beskadige apparatet.
Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter,
er ikke omfattet af garantien.
Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, airconditionanlæg
eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt
vand fra vandhanen.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet
fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis
vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med
destilleret vand i forholdet 1:2.
Påfyld adrig over mærket “max”.
Kom godt i gang (1)
Fjern eventueller mærkater eller beskyttelsesdæksler fra
bundpladen.
Strygning uden damp (2)
Strygning med damp (3)
Kun når temperaturdrejeskiven er placeret i områder med
dampsymbolet.
Spray (4)
Brug ikke sprayfunktionen på silke.
Dampstråler (5)
Indstil mindst temperaturdrejeskiven til positionen “•••‘
Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
Lodret damp (6)
Stryg ikke tøj, mens du har det på!
Ret aldrig dampen mod personer eller dyr!
Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
Vent 10 sekunder efter hver cyklus med 4 dampninger.
Flerdelt afkalkningssystem (7)
Afhængigt af model er denne serie udstyret med
afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet
“self-clean‘ mekanismen for kedelstensaejringer.
2. calc’n clean
Funktionen “calc’n clean” hjælper med at fjerne
kedelstenspartikler fra dampkammeret. Brug denne
funktion ca. hver anden uge, hvis vandet i dit område er
meget hårdt.
Fyld vandbeholderen, indstil temperaturdrejeskiven til
positionen “max‘, og tilslut strygejernet.
Efter den nødvendige opvarmningsperiode skal du afbryde
strygejernet og holde det hen over en vask. Anbring
dampregulatoren i positionen "calc'n clean", og lad den
forblive i denne position. Ryst strygejernet forsigtigt.
Kogende vand og damp med eventuelle aejringer og
kedelsten vil komme ud. Når strygejernet ophører med
at dryppe, skal du anbringe dampregulatoren i positionen
"varm". Varm strygejernet op igen for at opnå en bedre
afkalkning, hvor du skal trykke på dampudløseren nogle
gange med korte intervaller. Vent derefter på, at resten af
vandet fordamper
.
Hvis spidsen af dampregulatoren er tilstoppet, skal du fjerne
eventuelle aejringer fra spidsen med eddike og skylle den
med rent vand.
3. anti-calc
Patronen “anti-cal” er udviklet til at nedsætte opbygningen
af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper
med at forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan
antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der
opbygges naturligt med tiden.
Automatisk sikkerhedsafbrydelse.
"Secure" (8)
(Afhængigt af model)
Den automatiske afbryderfunktion "Secure" slukker
strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden
og sparer energi.
Tips til at hjælpe dig med at spare energi
Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd for
at minimere energiforbruget:
Start med at stryge de stoffer, der kræver den laveste
temperatur.
Kontroller den anbefalede strygetemperatur på mærkaten
på tøjet.
• Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur,
hvor du skal følge instruktionerne i vejledningen.
Brug kun damp, hvis det er nødvendigt. Brug i stedet
sprøjtefunktionen, når det er muligt.
Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige, hvor
du skal formindske dampindstillingen. Damp genereres fra
tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis du bruger tørring
af tekstilerne før strygning, skal du indstille tørretumbleren
til programmet 'strygefri’.
Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå dampfunktionen
helt fra.
Lad strygejernet stå oprejst under pauser. Vandret
placering med damp aktiveret genererer spildt damp.
Tips til bortskaffelse af et kasseret apparat
Før du bortskaffer et kasseret apparat, skal du først gøre det
ubrugeligt og sørge for at bortskaffe det i overensstemmelse
med de gældende regler i landet. Din forhandler eller
kommunen kan give dig detaljerede oplysninger herom.
Dette apparat er mærket i overensstemmelse
med det europæiske direktiv 2002/96/EG - der
omhandler kasserede, elektriske og elektroniske
apparater (kasseret, elektrisk og elektronisk
udstyr - WEEE).
Denne retningslinje fastsætter rammen for returnering
og genbrug af kasserede apparater, der gælder i
hele EU.
da
Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA46 fra Bosch.
Dette strygejern er udviklet i overensstemmelse med
økologiske kriterier i forbindelse med miljørigtighed
fra analyse af hele dets livscyklus, fra materialevalg
med henblik på senere genbrug, hvor muligheder for
forbedringer evalueres og fra en teknisk, økonomisk og
miljømæssig synsvinkel.
Apparatet er udelukkende udviklet til brug i hjemmet og
må ikke anvendes til industrielle formål.
Læs brugsanvisningen til apparatet omhyggeligt, og
opbevar den for fremtidig opslag.
Generelle sikkerhedsadvarsler
Fare for elektrisk stød eller brand!
Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik
(sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse
i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med
en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks.
13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel
nr. 616581).
Apparatet skal tilsluttes en elektricitetsforsyning, der er
i overensstemmelse med oplysningerne på mærkepladen.
Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen
eller apparatet udviser synlige tegn på skader.
Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut er
nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du kontrollere,
at den passer til 16A eller mere og har et jordstik.
For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan
opstå fænomener som transiente spændingsfald eller
styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes
et strømforsyningssystem med en maksimal impedans
på 0,27 Ω. Om nødvendigt kan brugeren spørge det
offentlige forsyningsselskab om systemimpedansen ved
grænseadepunktet.
Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller
psykiske funktioner eller som mangler erfaring eller viden,
med mindre de har modtaget vejledning om brug.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil
overade.
Når det er placeret i en holder eller støtteanordning, skal du
sørge for, at dennes overade er stabil.
Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på
skader eller hvis det lækker vand. I så fald skal strygejernet
kontrolleres af en autoriseret tekniker fra vores tekniske
servicecenter, før det kan bruges igen.
Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med
vand eller hælder overskydende vand ud efter brug.
Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
Apparatet må aldrig anbringes under en vandhane i
forbindelse med påfyldning af vand.
Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)
Det elektriske stik må ikke udtages af stikkontakten ved at
trække i ledningen.
Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis
der er mistanke om fejl.
For at undgå farlige situationer skal enhver form for
reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks.
udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvaliceret
personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver nødt
til at gå fra det i en periode.
Vigtige advarsler
Lad ikke strømledningen komme i kontakt med bundpladen,
når den er varm.
Opbevar strygejernet i lodret position.
Brug ikke kalkfjernere (med mindre det angives af Bosch),
da de kan beskadige apparatet.
Brug aldrig slibende produkter til rengøring af bundpladen
eller andre dele af apparatet. For at holde bundpladen glat
skal du undgå, at den kommer i kontakt med metalliske
objekter. Brug aldrig skuremidler eller kemiske produkter til
at rengøre bundpladen med.
Før strygejernet bruges første gang
Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med vand
fra vandhanen og indstille temperaturen til “max”
Tilslut apparatet strømforsyningen. Når dampstrygejernet
har nået den ønskede temperatur (styrelys slukkes), kan
du starte dampning ved at indstille dampregulatoren til
“maksimal damp‘ og trykke gentagne gange på knappen
.
Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke
anvende den på tøjet, da der stadig kan ndes snavs i
damphovedet.
Når det tændes første gang, kan det nye strygejern udsende
en smule røg foruden partikler gennem bundpladen, hvilket
er normalt, og det vil ikke ske efterfølgende.
Spray (4)
Ikke bruk spray-funksjonen på silke.
"Ekstra damp" (5)
Sett temperaturvelgeren minst til posisjon "•••"
Intervallet mellom "ekstra damp" skal være 5 sekunder.
Vertikal damp (6)
Ikke stryk klær som noen har på seg!
Ikke rett dampen mot personer eller dyr!
Intervallen mellom "ekstra damp" skal være 5 sekunder.
Vent 10 sekunder etter hver 4. "ekstra damp"-syklus.
Multippelt avkalkingssystem (7)
Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med
avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Hver gang du bruker dampregulatoren, vil "self-clean"-
systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
2. calc’n clean
“calc‘n clean”-funksjonen hjelper til med å fjerne
kalkavleiringer fra dampkammeret. Bruk denne funksjonen
ca. hver 2. uke hvis vannet i ditt distrikt er veldig hardt.
Fyll vanntanken og sett temperaturvelgeren til “max‘ og
sett i støpselet.
Trekk ut støpselet etter nødvendig oppvarmingsperiode og
hold strykejernet over en utslagsvask. Sett dampregulatoren
til "calc´n clean" og hold den der. Rist strykejernet lett.
Kokende vann og damp kommer ut og tar med seg eventuell
kalk eller avleiring som ligger der. Sett dampregulatoren
til posisjon
når strykejernet slutter å dryppe. Varm opp
strykejernet igjen med max styrke for å oppnå en bedre
avkalking og trykk gjentatte ganger på dampregulatoren
med korte intervaller.
Vent deretter til det gjenværende vannet har fordampet
fra strykesålen.
3. anti-calc
“Anti-calc‘-patronen har blitt laget med henblikk på å
redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av
dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets
nyttbare levetid. “Anti-calc‘-patronen kan imidlertid ikke
fjerne all kalken som dannes naturlig over tid.
"Secure" auto shut-off-funksjon (8)
(Avhengig av modell)
"Secure" auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis
det ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten
og sparer energi.
For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er denne
funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at apparatet
er tilkoblet strøm.
Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i oppreist
posisjon, eller det står att på strykesålen eller på siden i 30
sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet automatisk
og kontrollampen begynner å blinke.
En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.
Antidryppsystem (9)
(Avhengig av modell)
Hvis det er blitt valgt for lav temperatur, vil dampen
automatisk slås av for å unngå drypping.
Oppbevaring (10)
Sett dampregulatoren til posisjon
Rengjøring (11)
Såletrekk metal/såletrekk lt som beskytter
ømntlige tekstiler
(avhengig av modell)
Stoffbeskyttelsen brukes for å unngå skade på ømntlige
tekstiler ved dampstryking med maksimal temperatur.
Denne beskyttelsen kan også brukes istedenfor et klede
mellom strykejernet og tøyet som strykes for å unngå at
mørke stoffer blir blanke.
Det anbefales å stryke et lite område på innsiden av plagget
først for å kontrollere resultatet.
Stoffbeskyttelsen settes på strykejernet ved å sette
tuppen på jernet i enden av stoffbeskyttelsen og trykke
den bakre delen av beskyttelsen opp til du hører et klikk.
Stoffbeskyttelsen løsnes ved å trekke ned klemmen bak
og ta av jernet.
Tips for å hjelpe deg å spare energi
Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp til
å minimere forbruket bør du følge rådene nedenfor:
Begynn med å stryke de tekstilene som krever den laveste
stryketemperaturen. Sjekk anbefalt stryketemperatur på
vaskelappen på plagget.
Reguler dampen i forhold til stryketemperaturen ved å
følge instruksjonene i denne håndboken.
Bruk damp bare hvis det er nødvendig. Bruk
sprayfunksjonen i stedet hvis det er mulig.
Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige,
og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme fra
plaggene i større grad enn fra strykejernet. Hvis du tørker
no
Takk for at du valgte et TDA46 dampstrykejern fra
Bosch.
Dette strykejernet har blitt utformet i henhold til
økologiske kriterier relaterte til bærekraftig utvikling;
ved å analysere hele livssyklusen fra valg av materialer
til senere gjenbruk eller resirkulering; og evaluere
forbedringsmulighetene fra et teknisk, økonomisk og
miljømessig standpunkt.
Dette apparatet har kun blitt utformet for husholdningsbruk
og må ikke brukes til industriformål.
Les nøye gjennom bruksanvisningen til apparatet
og oppbevar den på et sikkert sted for fremtidig
referanse.
Säilytys (10)
Aseta höyrysäädin asentoon .
Puhdistus (11)
Tekstiiliä suojaava silityspohjan suoja / peite
(mallista riippuen)
Tekstiilisuoja suojaa arkalaatuisia tekstiilejä silloin, kun niitä
silitetään höyrytoiminnolla ja maksimilämpötilalla.
Suoja estää myös kirkkaiden jälkien syntymisen tummiin
materiaaleihin.
Ensin on suositeltavaa silittää pieneen tekstiilin sisällä
olevaan osaan niin, että suojan sopivuus tekstiiliin
varmistetaan.
Kiinnitä tekstiilisuoja silitysrautaan asettamalla silitysraudan
kärki tekstiilisuojan päähän ja painamalla suojan takaosaa
ylöspäin, kunnes kuulet napsahduksen. Tekstiilisuoja
voidaan irrottaa vetämällä takana olevaa kiinnitintä alaspäin
ja irrottamalla silitysrauta suojasta.
Ohjeita energian säästämiseen
Suurin osa energiasta kuluu höyryn tuotantoon. Minimoi
käytetty energiamäärä noudattamalla alla olevia ohjeita:
Aloita silitys kankaista, jotka vaativat pienimmän
silityslämpötilan.
Tarkista suositeltava silityslämpötila vaatekappaleen
merkistä.
Säädä höyrymäärä valitun silityslämpötilan mukaan
noudattaen tämän käyttöoppaan ohjeita.
Käytä höyryä vain silloin, kun se on tarpeen. Jos
mahdollista, käytä sen sijaan suihketoimintoa.
Pyri silittämään vaatekappaleet niiden ollessa vielä
kosteita niin, että silitykseen voidaan käyttää pienempää
höyryasetusta. Tällöin vaatekappaleet tuottavat höyryn
silitysraudan sijaan. Jos kuivaat vaatekappaleet
kuivurissa ennen niiden silitystä, aseta kuivuri ohjelmaan
‘silityskuivaus’.
Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita, kytke höyryn
säädin kokonaan pois päältä.
Aseta silitysrauta pystyasentoon silloin, kun sitä ei käytetä.
Jos silitysrauta asetetaan vaakasuoraan ja höyryn säädin
on päällä, rauta tuottaa höyryä turhaan.
Neuvoja käytetyn laitteen hävitykseen
Ennen käytetyn laitteen hävitystä se tulee ensin tehdä
käyttökunnottomaksi ja sen jälkeen hävittää voimassa
olevien määräysten mukaisesti. Jälleenmyyjäsi tai
paikallinen viranomainen voi antaa lisätietoa paikallisista
määräyksistä.
Tämä laite täyttää sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2002/96/EY vaatimukset ja omaa vastaavan
merkin WEEE.
fi
Kiitämme teitä Bosch TDA46-höyrysilitysraudan
valitsemisesta.
Tämä silitysrauta on suunniteltu kestävän kehityksen
ekologisten kriteerien mukaisesti. Koko sen käyttöikä
on otettu suunnittelussa huomioon, materiaalien
valinnasta sen uudelleen käyttöön tai kierrätykseen.
Tämän lisäksi suunnittelussa on arvioitu tuotteen
parannusmahdollisuudet ottaen huomioon tekninen,
taloudellinen ja ympäristön näkökanta.
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön eikä
sitä saa käyttää teollisiin käyttötarkoituksiin.
Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne
tulevia käyttökertoja varten.
Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset
Sähköisku- tai palovaara!
Tämä laite tulee kytkeä ja sitä saa käyttää ainoastaan
sähköverkossa, joka vastaa sen tyyppikilven tietoja.
Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos
kaapelissa tai itse laitteessa havaitaan vaurioita.
Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos
jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, varmista, että se sopii
16A tai suurempaan virtaan ja, että siinä on maayhteydellä
varustettu pistoke.
Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai sytytyksen
vaihtelut, vältettäisiin virransyötön epäsuotuisien
olosuhteiden aikana, silitysrauta on suositeltavaa liittää
virransyöttöjärjestelmään, jonka maksimi-impedanssi
on 0,27 Ω.
Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää julkiselta energiayhtiöltä
liitoskohdan impedanssin.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ilman valvontaa
sekä ohjausta sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset)
toimesta, joilla on rajoitetut fyysiset tai henkiset kyvyt,
aistivikoja tai puuttellinen kokemus ja tieto.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
Kun laite asetetaan korokkeelle tai tukeen, varmista, että
tuki on asetettu tukevalle alustalle.
Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä
havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vettä. Jos kyseisiä
ongelmia ilmenee, laite tulee tarkistuttaa valtuutetussa
teknisessä huoltopalvelussa ennen kuin sitä voidaan
käyttää uudelleen.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä vedellä
tai ennen veden poistoa laitteesta käytön jälkeen.
Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun
nesteeseen.
Laitetta ei saa koskaan asettaa hanan alle vesisäiliön
täyttöä varten.
Älä jätä laitetta alttiiksi sään vaihteluille (vesisade,
auringonpaiste, pakkanen jne.)
Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen.
Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran
jälkeen, tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat
toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on annettava
valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
Irrota silitysrauta verkkovirtalähteestä, kun jätät laitteen
ilman valvontaa.
Tärkeitä varoituksia
Älä anna virtajohdon päästä kosketuksiin raudan
silityspohjaan silloin, kun se on kuuma.
Säilytä silitysrautaa pystyasennossa.
Älä käytä kalkinpoistoaineita (ellei niitä suosittele Bosch),
sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.
Älä koskaan käytä kuluttavia tuotteita silityspohjan tai jonkin
muun laitteen osan puhdistamiseen.
sv
Tack för att du har valt ångstrykjärnet TDA46 från
Bosch.
Strykjärnet har utformats i enlighet med ekologiska krav
med avseende på hållbar utveckling. Hela dess livscykel
har utvärderats, från val av råmaterial till återanvändning
eller återvinning. Möjligheterna till förbättring har utvärderats
tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.
Apparaten har utformats för hemanvändning och den får
inte användas industriellt.
Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och spara
den inför framtida behov.
Allmänna varningsmeddelanden angående
säkerhet
Fara för elektrisk stöt eller brand!
Apparaten skall anslutas till elnätet och användas i enlighet
med uppgifterna på märkskylten.
Anslut aldrig apparaten till elnätet om sladden eller själva
apparaten uppvisar skador.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är absolut
nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera
att den är anpassad för 16A eller mer och att kontakten
är jordad.
För att undvika att fenomen som att transient spänning
sjunker eller att belysningen uktuerar vid dåliga
strömförsörjningsförhållanden, rekommenderar vi att du
ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem med en
maximal impedans på 0,27 Ω.
Vid behov, kan användaren fråga det allmänna
strömförsörjningsbolaget om systemimpedansen vid
gränssnittsstället.
Låt inte barn använda apparaten.
Apparaten skall inte användas av personer (även
omfattande barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk
förmåga eller bristande erfarenhet och kunskaper, utan
tillsyn eller instruktioner.
Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
pl
Dziękujemy za zakup żelazka parowego TDA46 marki
Bosch.
Żelazko to zostało zaprojektowane zgodnie z normami
ekologicznymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju;
analizując cały okres eksploatacji, począwszy od wyboru
materiałów aż do etapu ponownego wykorzystania lub
recyklingu; oceniając możliwości udoskonalenia, z punktu
widzenia technologii, ekonomii oraz środowiska.
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie
do użytku domowego i nie może być stosowane w
przemyśle.
Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia
i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej
skorzystać w razie potrzeby.
Ostrzeżenia ogólne
Niebezpieczeństwo porażenia prądem lub pożaru!
Urządzenie należy podłączać i używać wyłącznie w sieci
elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na
tabliczce znamionowej.
Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu jeśli
przewód lub samo urządzenie noszą widoczne ślady
uszkodzenia.
To urządzenie musi być podłączone do gniazdka z
uziemieniem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza,
należy upewnić się, że jest on przystosowany do natężenia
16A (bipolarny) oraz że jest wyposażony we wtyczkę z
uziemieniem.
Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach zasilania
elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska jak przejściowe
spadki napięcia lub wahania napięcia, zatem zaleca
si
ę, aby żelazko podłączone było do sieci elektrycznej o
maksymalnej impedancji wynoszącej 0,27 Ω.
W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę
energii o impedancję systemu w punkcie zasilania.
Urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami
ruchowymi, zmysłowymi oraz umysłowymi, lub pozbawione
wiedzy i doświadczenia, chyba, że są nadzorowane lub
zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane.
Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że nie
bawią się urządzeniem.
Urządzenie należy używać i stawiać na stabilnym
podłożu.
Kiedy żelazko stoi w pozycji pionowej lub znajduje się na
podstawie, należy upewnić się, że podłoże jest stabilne.
Nie należy używać żelazka jeśli zostało upuszczone, nosi
widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z niego woda.
W takim przypadku, urządzenie musi zostać sprawdzone
przez autoryzowane Centrum serwisowe zanim będzie
mogło zostać ponownie użyte.
Należy wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka przed
napełnianiem zbiornika wodą oraz przed wylaniem wody
pozostałej w zbiorniku po użyciu.
Nigdy nie wolno zanurzać żelazka w wodzie lub innym
płynie.
Urządzenia nie wolno napełniać bezpośrednio z kranu.
Nie należy wystawiać urządzenia na działanie warunków
atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)
Nie należy odłącza
ć wtyczki elektrycznej z kontaktu ciągnąc
za przewód.
Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu lub
w przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane
prace i naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego
przewodu zasilającego, muszą być wykonane przez
wykwalikowanego pracownika Autoryzowanego centrum
serwisowego.
Jeśli żelazko ma zostać pozostawione bez nadzoru, należy
odłączyć je od prądu.
Ważne ostrzeżenia
Pilnować, aby przewód zasilający nie miał styczności z
gorącą stopą żelazka.
Przechowywać żelazko w pozycji stojącej.
Nie należy używać płynów do usuwania kamienia (z
wyjątkiem tych zalecanych przez rmę Bosch), ponieważ
mogą one uszkodzić urządzenie.
Nigdy nie należy używać substancji ściernych do czyszczenia
stopy żelazka ani innych części urządzenia.
Aby nie uszkodzić delikatnej stopy żelazka, należy unikać
jej kontaktów z przedmiotami metalowymi. Nigdy nie należy
czyścić stopy żelazka ostrymi ścierkami ani środkami
chemicznymi.
Przed pierwszym użyciem żelazka
Gdy żelazko jest odłączone od prądu, należy napełnić
zbiornik wodą z kranu i ustawić pokrętło regulacji
temperatury w pozycji "max"
Podłączyć żelazko do prądu. Kiedy żelazko osiągnie
żądaną temperaturę (lampka kontrolna zgaśnie), można
rozpocząć korzystanie z funkcji pary poprzez ustawienie
regulatora pary w pozycji “max” oraz poprzez wielokrotne
naciskanie przycisku
.
Podczas korzystania z funkcji pary po raz pierwszy, nie należy
stosować jej do prasowania pościeli, ponieważ w dozowniku
pary mogą znajdować się jeszcze zanieczyszczenia .
Podczas pierwszego użycia, żelazko może wydzielać
zapach oraz niewielkie ilości dymu, a na stopie żelazka
mogą pojawiać się małe cząstki; jest to normalne zjawisko,
które w krótkim czasie ustąpi.
Jak korzystać z żelazka
Sprawdzić zalecaną temperaturę prasowania na etykiecie
prasowanego przedmiotu. Jeśli nie wiadomo, z jakiego
materiału bądź materiałów wykonany jest dany produkt,
należy określić temperaturę prasowania poprzez
wyprasowanie części, która nie będzie widoczna w trakcie
noszenia lub używania danego produktu.
Prasowanie należy rozpocząć od artykułów wymagających
najniższej temperatury prasowania, takich, jak włókna
syntetyczne.
Jedwab, materiały wełniane lub syntetyczne: prasować
po odwrotnej stronie, aby uniknąć powstawania plam. Nie
należy używać funkcji spryskiwania, gdyż może powodować
powstawanie plam.
Syntetyczne
••
Jedwab - wełna
•••
Bawełna - len
Napełnianie zbiornika na wodę
Ustawić regulator pary w pozycji i odłączyć
żelazko od prądu!
Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych
dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy,
może uszkodzić urządzenie.
Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej
wymienionych produktów unieważni gwarancję.
Nie należy używać skroplonej wody z suszarek bębnowych,
klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To urządzenie zostało
zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z kranu.
Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy
mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1.
Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją
z wodą destylowaną w proporcji 1:2.
Nigdy nie należy napełniać zbiornika wody powyż
ej
oznaczenia “max”.
Przygotowywanie do prasowania (1)
Usunąć ze stopy żelazka wszelkie naklejki i materiały
zabezpieczające.
Prasowanie bez pary (2)
Prasowanie z parą (3)
Tylko, gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się w
obszarach oznaczonych symbolem pary.
Spryskiwanie (4)
Nie należy używać funkcji spryskiwania podczas prasowania
jedwabiu.
Wyrzut pary (5)
Ustawić pokrętło regulacji temperatury w pozycji "•••" lub
wyższej.
Odstęp pomiędzy kolejnymi uderzeniami pary powinien
wynosić 5 sekund.
Pionowy wyrzut pary (6)
Nie wolno stosować tej funkcji na noszonej odzieży!
Nigdy nie wolno kierować strumienia pary na ludzi ani
zwierzęta!
Odstęp pomiędzy kolejnymi wyrzutami pary powinien
wynosić 5 sekund.
Po czterech cyklach wyrzutu pary, należy odczekać 10
sekund.
Złożony system usuwania kamienia (7)
W zależności od modelu, niniejsza seria żelazek jest
wyposażona w system usuwania kamienia “AntiCalc”
(=komponent 1+2 +3).
1. funkcja "self-clean"
Przy każdym użyciu regulatora pary, system
samooczyszczania czyści mechanizm z odkładającego
się kamienia.
2. funkcja "calc’n clean"
Funkcja “calc‘n clean” pomaga usuwać cząsteczki kamienia
z komory pary. Jeśli woda jest bardzo twarda, należy używać
tej funkcji co dwa tygodnie.
Napełnić zbiornik wody, ustawić pokrętło regulacji
temperatury w pozycji "max" i podłączyć żelazko do
prądu.
Po wymaganym okresie nagrzewania odłączyć żelazko od
prądu i przenieść nad zlew. Ustawić i przytrzymać regulator
Generelle sikkerhetsadvarsler
Fare for elektrisk støt eller brann!
Dette apparatet må tilkoples og brukes i henhold til
informasjonen som står på merkeplaten.
Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet er
synlig skadet.
Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt. Hvis
det er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning, sørg
for at den er egnet til 16A eller mer og at den har et støpsel
med jordforbindelse.
For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som
transiente spenningsfall eller uktuasjoner forekommer,
anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett med en
impedans på maksimum 0,27 Ω.
Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren om
hvor stor impedansen er ved koplingspunktet.
Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med nedsatte fysiske-, sensoriske eller mentale evner,
medmindre de er under oppsyn eller har fått opplæring.
Barn må overvåkes for å garantere at de ikke leker med
apparatet.
Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overate.
Hvis apparatet settes i oppreist posisjon eller i en støtte,
sørg for at overaten støtten står på er stabil.
Strykejernet må ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har
synlige skader eller lekker vann. Ved slike tilfeller må det
kontrolleres av et autorisert Teknisk Servicesenter før det
kan brukes på nytt.
Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller før
resterende vann helles ut etter bruk.
Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.
Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann.
Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold
(regn, sol, frost, osv.)
Støpselet må ikke trekkes ut av stikkontakten ved å dra
i ledningen.
Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke
om at apparatet har en feil.
For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller
reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun
utføres av kvalisert personale fra et autorisert Teknisk
Servicesenter.
Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.
Viktige advarsler
Ikke la ledningen komme i kontakt med strykesålen mens
den er varm.
Strykejernet må oppbevares i en vertikal stilling.
Ikke bruk kalkfjerner (medmindre det har blitt tilrådet av
Bosch) da det kan skade apparatet.
Bruk aldri slipemidler til å rengjøre strykesålen eller
andre deler av apparatet. For å holde strykesålen glatt
bør du sørge for at den ikke kommer i kontakt med
metallgjenstander. Bruk aldri skuresvamper eller kjemiske
produkter for å rengjøre strykesålen.
Før strykejernet brukes for første gang
Fyll springvann på tanken og sett temperaturen til "max"
mens apparatet er frakoblet.
Sett i støpselet. Når dampstrykejernet har nådd ønsket
temperatur (kontrollampen slår seg av), start dampingen ved
å sette dampregulatoren til “max“
og trykke på knappen
gjentatte ganger.
Ikke bruk dampfunksjonen direkte på tøyet første gangen
den benyttes, da det kan være smuss i dampdispenseren.
Når du slår på det nye strykejernet ditt for første gang, kan
det komme ut lukt og litt røyk i tillegg til partikler gjennom
strykesålen. Dette er normalt og varer ikke lenge.
Slik bruker du strykejernet
Sjekk tilrådet stryketemperatur på plaggets merkelapp. Hvis
du ikke vet hvilket eller hvilke stoff et plagg er laget av, kan
riktig stryketemperatur fastsettes ved å stryke en del av
plagget som ikke kommer til å være synlig når du bruker
eller har det på deg .
Start med å stryke de plaggene som krever lavest
stryketemperatur, slik som de som er laget av syntetiske
bre.
Silke, ull eller syntetiske materialer. stryk på baksiden av
stoffet for å unngå skinnende ekker.
Syntetisk stoff
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Lin
Fylle på vanntanken
Sett damregulatoren til og trekk ut støpselet!
Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med
noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge
apparatet.
Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter,
vil oppheve garantien.
Ikke bruk kondensvann fra tørketrommel,
luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette apparatet
er laget for å bruke normalt springvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å
forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt
distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert
vann i forholdet 1:2.
Fyll aldri over merket for "max" vannivå.
Klargjøring (1)
Fjern evnt. klistremerker eller beskyttelsesdekke fra
strykejernet.
Stryking uten damp (2)
Stryking med damp (3)
Kun når temperaturvelgeren er satt i områdene med
dampsymbolet.
Løsninger på små problemer
Problem Sandsynlig årsag Løsning
Strygejernet opvarmes ikke. 1. Temperaturdrejeskive i meget
lav position.
2. Ingen strømforsyning.
1. Drej til en højere position.
2. Kontroller med et andet apparat, eller slut
strygejernet til en anden stikkontakt.
Styrelyset tændes ikke. 1. Strygejernet køler ned.
2. Strygejernet opvarmes ikke.
1. Vent, indtil opvarmningscyklussen er
afsluttet.
2. Se foregående afsnit.
Tøjet har en tendens til
klæbe.
1. Temperaturen er for høj. 1. Drej temperaturskiven til en lavere
temperatur.
Der kommer vand ud
sammen med dampen.
1. Temperaturregulator i meget lav
position.
2. Dampregulator i meget høj
position med lav temperatur.
1. Drej temperaturregulatoren til en højere
position, og vent på, at strygejernet er
afkølet.
Der kommer ikke damp ud. 1. Dampregulator i lukket position
.
2. Intet vand i beholderen.
3. Temperaturen er for lav. Antidryp-
systemet er ikke aktiveret
1. Drej dampregulatoren til en åben position.
2. Fyld beholderen.
3. Forøg temperaturen, hvis stoffet tillader det.
Spray virker ikke. 1. Intet vand i beholderen.
2. Blokeret mekanisme.
1. Fyld beholderen.
2. Kontakt teknisk service.
Bundpladen drypper. 1. Dampregulatoren er ikke lukket
korrekt.
1. Sørg for at anbringe dampregulatoren i
positionen
.
Glem ikke at tømme vandbeholderen efter
brug.
Der kommer røg ud, når
stryge jernet tilsluttes første
gang.
1. Smør nogle af de indvendige
dele.
1. Dette er normalt og ophører i løbet af få
minutter.
Du kan hente vejledningen under Bosch‘ lokale hjemmesider.
Apparaten skall placeras och användas på stabilt
underlag.
Om apparaten ställs på ett stöd eller på bakdelen måste
underlaget vara stabilt.
Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om
synliga skador nns eller om det läcker vatten. I dessa
fall måste det kontrolleras av servicetekniker innan det
används igen.
Drag ut kontakten innan du fyller på vatten eller när du ska
hälla ut överblivet vatten efter användning.
Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.
Apparaten skall inte fyllas med vatten under kranen.
Utsätt inte apparaten för väder och vind.
Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om
du misstänker fel.
För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer på
apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av auktoriserad
servicetekniker.
Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan uppsyn.
Viktiga varningsmeddelanden
Låt inte elkabeln komma i kontakt med sulan när den
är varm.
Förvara strykjärnet stående.
Använd inte avkalkningsmedel som inte är godkända av
Bosch, då de kan skada apparaten.
Använd aldrig slipande medel för att rengöra sulan eller
andra delar av apparaten.
Undvik kontakt med metallföremål för att hålla sulan
jämn. Använd aldrig stålull eller kemiska produkter för att
rengöra sulan.
Innan strykjärnet tas i bruk
Fyll strykjärnets vattenbehållare med kranvatten innan
sladden ansluts och ställ temperaturreglaget på “max‘.
Anslut apparatens elkabel. Ställ ångreglaget på "max ånga"
och tryck era gånger på knappen när ångstrykjärnet har
uppnått önskad temperatur (kontrollampan släcks)
.
Använd inte ångfunktionen på tvätt första gången, eftersom
det kan komma smuts med den första ångan.
Problemlösning
Problem Möjlig orsak Lösning
Strykjärnet blir inte
varmt.
1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge.
2. Ingen ström.
1. Ställ i högre läge.
2. Prova med annan apparat eller i annat
vägguttag.
Kontrollampan tänds
inte.
1. Strykjärnet svalnar.
2. Strykjärnet blir inte varmt.
1. Vänta tills dess att uppvärmningscykeln är klar.
2. Se föregående stycke.
Tyget fastnar. 1. Alltför hög temperatur. 1. Ställ temperaturreglaget i lägre läge och vänta
tills dess att strykjärnet svalnar.
Vatten kommer ut med
ångan.
1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge.
2. Ångreglaget i alltför högt läge och
låg temperatur.
1. Ställ temperaturreglaget i högre läge och vänta
tills dess att kontrollampan släcks.
2. Ställ ångreglaget i lägre läge.
Najczęstsze usterki
Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Żelazko nie grzeje. 1. Pokrętło regulacji temperatury
znajdu je się w bardzo niskim
położeniu.
2. Brak prądu.
1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie.
2. Sprawdzić z innym urządzeniem lub podłączyć
wtyczkę do innego gniazdka.
Lampka kontrolna nie
włącza się.
1. Żelazko stygnie.
2 -Żelazko się nie nagrzewa.
1. Poczekać aż cykl nagrzewania zakończy się.
2. Patrz poprzedni paragraf.
Odzież przykleja się. 1. Zbyt wysoka temperatura
prasowania.
1. Ustawić pokrętło regulacji temperatury na
niższą temperaturę i odczekać, aby żelazko
ostygło.
Wraz z parą z żelazka
wydobywa się woda.
1. Pokrętło regulacji temperatury w
bardzo niskim położeniu.
2. Regulator pary na wysokiej
pozycji przy niskiej temperaturze.
1. Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli
nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego
materiału i odczekać, aż lampka kontrolna
zgaśnie.
2. Ustawić regulator pary na niższe ustawienie.
Para nie wydobywa się z
żelazka.
1. Zamknięty regulator pary
.
2. Brak wody w zbiorniku.
3. Zbyt niska temperatura.
System zapobiegający kapaniu
wyłączony.
1. Ustawić regulator pary na pozycji otwartej pary.
2. Napełnić zbiornik.
3. Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli
nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego
materiału.
Funkcja spryskiwacza
nie działa.
1. Brak wody w zbiorniku.
2. Niedrożny mechanizm.
1. Napełnić zbiornik.
2. Skontaktować się z Serwisem technicznym.
Woda wydobywa się ze
stopy przed podłączeniem
żelazka.
1. Regulator pary nie jest
prawidłowo zamknięty.
1. Sprawdzić, czy regulator pary znajduje się w
pozycji
.
Należy pamiętać o opróżnieniu zbiornika po
zakończeniu prasowania.
Po pierwszym podłączeniu
do prądu z żelazka
wydobywa się dym i
zapach.
1. Smar na niektórych elementach
wewnętrznych urządzenia.
1. Jest to normalne zjawisko, które ustanie po
krótkim czasie.
Ten podręcznik można pobrać z lokalnej strony internetowej rmy Bosch.
Feilsøkingsguide
Problem Mulig årsak Løsning
Strykejernet varmer ikke. 1. Temperaturvelgeren stilt veldig lavt.
2. Ingen hovedstrømforsyning
1. Sett temperaturvelgeren høyere.
2. Sjekk med et annet apparat eller sett
støpselet inn i en annen stikkontakt.
Kontrollampen slår seg
ikke på.
1. Strykejernet avkjøles.
2. Strykejernet varmer ikke.
1. Vent til oppvarmingssyklusen er ferdig.
2. Se forrige paragraf.
Klærne kleber seg fast. 1. Temperaturen er for høy. 1. Sett temperaturvelgeren til en lavere
temperatur og vent til strykejernet er
avkjølt.
Det kommer vann ut med
dampen.
1. Temperaturvelgeren er stilt veldig
lavt.
2. Dampregulatoren er stilt veldig høyt
med lav temperatur.
1. Still temperaturvelgeren til høyere
temperatur hvis tøyets merkelapp tillater
det og vent til kontrollampen slukkes.
2. Sett dampregulatoren til en lavere
posisjon.
Det kommer ikke damp.
1. Dampregulatoren er satt til lukket
.
2. Ikke vann i tanken.
3. For lav temperatur.
Antidryppsystemet er ikke aktivert.
1. Sett dampregulatoren til åpen damp.
2. Fyll tanken.
3. Still temperaturvelgeren til høyere
temperatur hvis tøyets merkelapp tillater
det.
Sprayen virker ikke. 1. Ikke vann i tanken.
2. Tildekket mekanisme.
1. Fyll tanken
.
2. Kontakt Teknisk service.
Det drypper vann ut av
strykesålen før støpselet
settes i stikkontakten.
1. Dampregulatoren er ikke ordentlig
lukket.
1. Sørg for at dampregulatoren er satt til
.
Ikke glem å tømme vanntanken når du er
ferdig med å stryke.
Det kommer røyk og lukt
når strykejernet brukes for
første gang.
1. Innsmurte deler fra produksjonen
blir varme.
1. Dette er normalt og forsvinner etter få
minutter.
Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Bosch sine lokale nettsider.
Jotta silityspohja pysyisi sileänä, vältä sen kosketusta
metallisiin esineisiin. Älä koskaan puhdista silityspohjaa
rievuilla tai kemiallisilla tuotteilla.
Ennen silitysraudan käyttöönottoa
Täytä vesisäiliö hanavedellä raudan ollessa irti
verkkovirtalähteestä ja aseta lämpötilasäädin asentoon
“max”
Kytke laite verkkovirtalähteeseen. Kun höyrysilitysrauta
on saavuttanut halutun lämpötilan (merkkivalo sammuu),
aloita höyrytys asettamalla höyrysäädin maksimiin
höyrytysasentoon ja painamalla toistuvasti painiketta
.
Kun höyrytystoimintoa käytetään ensimmäistä kertaa, älä
käytä sitä vaatteisiin, sillä höyrynlevittimessä voi edelleen
olla likaa.
Kun laite on kytketty päälle ensimmäistä kertaa, uuden
silitysraudan pohjasta voi tulla hajuja, hiukan savua
tai hiukkasia. tämä on normaalia eikä sitä tapahdu
myöhemmin.
Silitysraudan käyttö
Tarkista vaatteen merkkilapusta vaatteen suositeltava
silityslämpötila. Jos et tiedä mistä materiaalista vaate on
tehty, määritä oikea silityslämpötila silittämällä vaatteen
osiota, joka ei ole näkyvissä vaatetta käytettäessä.
Aloita silitys vaatteista, jotka vaativat alhaisimman
silityslämpötilan, kuten synteettisistä kuiduista valmistetut
vaatteet.
Silkki, villa ja synteettiset materiaalit. silitä vaate väärältä
puolen välttääksesi kiiltävät pinnat. Vältä sumuttimen
käyttöä, ettei vaatteisiin tule läikkiä.
Keinokuidut
••
Silkki – Villa
•••
Puuvilla – Pellava
Vesisäiliön täyttö
Aseta höyrysäädin asentoon ja irrota pistoke
pistorasiasta!
Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen
mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys
vaurioittaa laitetta.
Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.
Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai
vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on suunniteltu
käytettäväksi normaalin hanaveden kanssa.
Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla
hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi
hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun
veteen suhteessa 1:2.
Älä koskaan täytä säiliötä yli “max” merkinnän.
Valmistelu (1)
Poista silityspohjasta kaikki merkit tai suojat.
Silitys ilman höyryä (2)
Silitys höyrytystoimintoa käyttäen (3)
Mahdollista vain silloin, kun lämpötilasäädin on asetettu
kohtiin, joissa on höyryn merkki.
Sumutin (4)
Älä käytä sumutinta silkkiin.
Höyryruiske (5)
Aseta lämpötilasäädin vähintään asentoon "•••".
Höyryruiskeiden väli on 5 sekuntia.
Pystysuora höyry (6)
Älä silitä vaatteita, silloin kun ne ovat henkilön päällä!
Älä koskaan suuntaa höyryä henkilöihin tai eläimiin päin!
Ruiskeiden väli on 5 sekuntia.
Odota 10 sekuntia jokaisen 4:nen ruiskeen jälkeen.
Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä (7)
Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1 + 2 + 3)
-kalkinpoistojärjestelmä.
1. self-clean
Jokaisella höyrynsäätimen käyttökerralla “self-clean‘ -
järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.
2. calc’n clean
Toiminto “calc‘n clean” auttaa poistamaan kalkkihiukkaset
höyrytysjärjestelmästä. Käytä tätä toimintoa noin kerran 2
viikon aikana, jos alueesi vesi on erittäin kovaa.
Täytä vesiastia, aseta lämpötilasäädin asentoon “max‘.
Aseta rauta paikoilleen ja kytke se pistorasiaan.
Kun vaadittu lämmitysvaihe on ohitettu, irrota pistoke
pistorasiasta ja pitele sitä pesualtaan yläpuolella.
Aseta höyrysäädin asentoon "calc'n clean" ja pidä säädin
kyseisessä asennossa.
Ravista silitysrautaa hienovaraisesti. Laitteesta tulee ulos
kiehuvaa vettä ja höyryä, jonka mukana kalkki tai muut
mahdolliset jäämät poistuvat laitteesta. Kun silitysraudasta
ei enää valu vettä, aseta höyrysäädin asentoon
.
Kuumenna silitysrauta uudelleen maksimilämpötilaan ja
paina höyrytyspainiketta useaan kertaan pienin aikavälein,
jotta kalkki poistuisi laitteesta paremmin. Odota tämän
jälkeen, että vesijäämät haihtuvat silitysraudan pohjasta.
3. anti-calc
“anti-cal” -patruuna on suunniteltu vähentämään
höyrysilityksen aikana kertyvää kalkkia, mikä pidentää
silitysraudan käyttöikää. “anti-cal” -patruuna ei kuitenkaan
voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan kanssa kertynyttä
kalkkia.
Automaattinen sammutustoiminto
“Secure” (8)
(Mallista riippuen)
Automaattinen "Secure" -sammutustoiminto kytkee
silitysraudan pois päältä silloin, kun se jätetään ilman
valvontaa. Toiminto lisää näin laitteen turvallisuutta ja
vähentää sen energian kulutusta.
Kun silitysrauta kytketään päälle, toiminto ei aktivoidu
2 minuuttiin, jonka aikana silitysrauta saavuttaa valitun
lämpötilan.
Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen
ollessa pystyasennossa tai 30 sekuntiin sen nojatessa
silityspintaan tai sivupintaan, turvapiiri sammuttaa laitteen
automaattisesti ja merkkivalo alkaa vilkkumaan.
Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle liikuttamalla
sitä hiukan.
Vesisuoja (9)
(Mallista riippuen)
Jos lämpötila on liian alhainen, höyrytystoiminto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä, jotta veden ulostulo laitteesta
vältettäisiin.
Ratkaisuja pieniin ongelmiin
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Silitysrauta ei kuumene.
1. Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella
tasolla.
2. Ei sähkövirtaa.
1. Säädä lämpötila korkeammalle.
2. Tarkista sähkövirtalähteen toimivuus
toista laitetta käyttäen tai kytkemällä
laite toiseen pistorasiaan.
Merkkivalo ei syty. 1. Silitysraudan jäähtyminen on
käynnissä.
2. -Silitysrauta ei kuumene.
1. Odota kunnes kuumentumisvaihe on
loppunut.
2. Katso edellinen kappale.
Vaatteet tarttuvat rautaan. 1. Lämpötila on liian korkea. 1. Käännä lämpötilasäädin alhaisemmalle
tasolle ja odota, että silitysrauta jäähtyy.
Höyryn mukana laitteesta
tulee vettä.
1. Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella
tasolla.
2. Höyrysäädin on korkeassa asennossa
ja lämpötila on alhainen.
1. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos
vaatekappale sen sallii. Odota kunnes
merkkivalo sammuu.
2. Käännä höyrysäädin alhaisemmalle
tasolle.
Laitteesta ei tule höyryä.
1. Höyrysäädin on suljetussa asennossa
.
2. Vesisäiliö on tyhjä.
3. Lämpötila on liian alhainen. Vesisuoja
ei ole aktivoitu.
1. Käännä höyrysäädin auki.
2. Täytä vesisäiliö.
3. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos
vaatekappale sen sallii.
Sumutin ei toimi. 1. Vesisäiliö on tyhjä.
2. Mekanismi on tukkiutunut.
1. Täytä vesisäiliö.
2. Ota yhteyttä huoltopalveluun.
Silityspohjasta tulee vettä
ennen kuin silitysrauta
kytketään sähköverkkoon.
1. Höyrysäädin ei ole hyvin suljettu. 1. Varmista, että höyrysäädin on
asennossa
.
Älä unohda vesisäiliön tyhjennystä
silityksen jälkeen.
Silitysraudasta tulee savua
ja hajuja silloin, kun se
kytketään päälle ensimmäistä
kertaa.
1. Joidenkin sisäosien rasvaus. 1. Tämä on normaalia ja se menee ohi
muutamassa minuutissa.
Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Bosch-verkkosivulta.
006 TDA46/10/10
da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohjeet
pl Instrukcja obsugi
ru Инструкции по эксплуатации
uk Інструкція з використання
hu Használati utasítások
ro Instructioni de folosire
аr
ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تادﺎﺷرإ
M-2
TDA 46..
sensixx B3
min
max
min
max
min
max
min
max
AntiCalc
När strykjärnet ansluts första gången kan det lukta och ryka
något, och partiklar kan komma ut genom sulan. Detta är
normalt och det kommer inte att upprepas.
Användning av strykjärnet
Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på märkningen
i plagget. Om du inte vet vad för slags tyg du skall stryka,
prova först på en del av plagget som inte är synlig vid
användning.
Börja med att stryka de plagg som kräver lägst
stryktemperatur, t.ex. de som är gjorda av syntetber.
Silke, siden, ull och syntetmaterial. Stryk på tygets baksida
för att undvika att det blir blankt. Undvik sprayfunktionen så
att inte äckar uppstår.
Syntet
••
Silke – Ull
•••
Bomull – Linne
Fyll vattenbehållaren
Ställ ångreglaget i läge och dra ur strykjärnets
sladd!
Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra
vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda
produkter ogiltigförklaras garantin.
Använd inte kondenserat vatten från torktumlare,
luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är
avsedd för användning med normalt kranvatten.
För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas
att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om
ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del
kranvatten med två delar destillerat vatten.
Fyll aldrig över märket "max‘.
Förberedelser (1)
Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från sulan.
Strykning utan ånga (2)
Strykning med ånga (3)
Endast när temperaturreglaget är ställt i området med
symbolen för ånga.
Spray (4)
Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.
Ångpuff (5)
Ställ temperaturreglaget minst i läge ***
Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.
Vertikal ånga (6)
Stryk inte kläder på en person!
Rikta aldrig ångan mot personer eller djur!
Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.
Vänta 10 sekunder efter en omgång med 4 puffar.
Avkalkning i era steg (7)
Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med avkalkning
i era steg. “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3).
1. self-clean
När du använder ångreglaget rengörs mekanismen från
kalkavlagringar tack vare funktionen “self-clean‘.
2. calc’n clean
Funktionen “calc‘n clean” hjälper till att avlägsna partiklar från
ångkammaren. Använd denna funktion ungefär varannan
vecka om vattnet i ditt område har hög hårdhetsgrad.
Fyll vattenbehållaren, ställ temperaturreglaget på “max‘
och anslut strykjärnet.
När strykjärnet värmts upp, drag ur kontakten och håll
strykjärnet över diskhon. Ställ ångreglaget i läge "calc‘clean"
och håll det i det läget. Skaka strykjärnet försiktigt.
Kokande vatten och ånga kommer att föra med sig kalk
och andra avlagringar. När strykjärnet slutat droppa,
montera ångreglaget på nytt, i omvänd ordning, och ställ
det i läget
.
För att förbättra avkalkningen, värm upp strykjärnet på nytt
till högsta temperatur och tryck era gånger på ångreglaget
och vänta till dess att vattnet förångas från sulan.
3. anti-calc
Patronen “anti-calc” är utformad för att minska
kalkavlagringar under ångstrykning, vilket bidrar till att
förlänga strykjärnets livstid. Patronen kan dock inte avlägsna
all kalk som bildas.
Automatisk säkerhetsavstängning
“Secure” (8)
(Beroende på modell)
Funktionen "Secure" för automatisk avstängning kopplar
ur strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar säkerhet
och energiförbrukning.
Efter igångsättning av produkten kommer denna funktion
att vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten
tid att nå rätt temperatur.
Efter denna tid, och om strykjärnet inte yttas efter 8
minuter i stående läge eller efter 30 sekunder när det vilar
på sulan eller på sidan, kommer säkerhetskretsen att slå
av apparaten automatiskt och kontrollampan kommer att
börja blinka.
Anti-drip (9)
(Beroende på modell)
Om temperaturen är för låg stängs ångan av automatiskt
för att förhindra dropp.
Förvaring (10)
Ställ ångreglaget i läge
Rengöring (11)
Stryksöverdrag metal/stryksöverdrag lt för
ömtåliga plagg
(enligt modell)
Skyddet av tyg används för att stryka ömtåliga plagg med
en maximal temperatur utan att skada dem.
Användningen av skyddet gör att man inte behöver använda
en trasa för att förhindra glansiga ytor på mörka kläder.
För att fästa tygskyddet vid strykjärnet, placera spetsen
av strykjärnet mot slutet av tygskyddet och tryck bakdelen
av skyddet uppåt tills du hör ett klickande ljud. För att
frigöra tygskyddet, dra ner klämman på baksidan och ta
bort strykjärnet.
Tips för att spara energi
Det går åt mest energi när man använder ångfunktionen. Följ
råden nedan för att minimera energiförbrukningen:
Börja med att stryka de tyger som kräver lägst
stryktemperatur.
Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på lappen med
skötselråd på respektive plagg.
Anpassa inställningen för ånga efter vald stryktemperatur
enligt anvisningarna i denna handbok.
Använd endast ångfunktionen vid behov. Använd om
möjligt sprejfunktionen i stället.
Prova att stryka plaggen när de är fuktiga och dra ner
inställningen för ånga. Då bildas ånga från tyget, snarare
än från strykjärnet. Om du torktumlar plaggen före
strykning, använd programmet för ”stryktorrt”.
Om plaggen är tillräckligt fuktiga kan du stänga av
ångfunktionen helt.
• Låt strykjärnet så upprätt vid paus. Om det ligger ner när
ångfunktionen är aktiv bildas överskottsånga.
Råd om avfallshantering
Innan en använd apparat slängs skall den göras oanvändbar
och därefter skall den hanteras enligt lokala föreskrifter. Din
butik eller kommunen tillhandahåller exakt information.
Denna apparat är märkt i enlighet med EU-
direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter (WEEE).
Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling
och återvinning av använda apparater och de tillämpas
inom EU.
plaggene dine i tørketrommel før du stryker dem, still
tørketrommelen inn på "stryketørt"-programmet.
• Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du slå av dampregulatoren
helt.
Sett strykejernet i vertikal stilling når du tar en pause.
Hvis det står horisontalt med dampregulatoren på, vil det
forbruke damp.
Råd om hvordan et brukt apparat avhendes
Før du kaster et brukt apparat, må du først sette det merkbart
ut av funksjon og sørge for å avhende det i henhold til
gjeldende nasjonale lover. Din forhandler, rådhuset eller
kommunestyret kan gi deg nærmere informasjon.
Dette apparatet er merket i overensstemmelse
med EU-direktiv 2002/96/EG – vedrørende
brukte elektriske og elektroniske apparater
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE).
Retningslinjene setter et rammeverk for returnering og
resirkulering av brukte apparater i hele EU.
Problem Möjlig orsak Lösning
Ingen ånga.
1. Ångreglaget i stängt läge
.
2. Inget vatten i vattenbehållaren.
3. Alltför låg temperatur. Droppskyddet
är inte aktivt.
1. Ställ ångreglaget i öppet läge.
2. Fyll vattenbehållaren.
3. Höj temperaturen, om tyget tål detta.
Sprayen fungerar inte. 1. Inget vatten i vattenbehållaren.
2. Igensatt mekanism.
1. Fyll vattenbehållaren.
2. Kontakta servicetekniker.
Vatten droppar från
sulan när strykjärnet
inte är anslutet.
1. Ångreglaget är inte ordentligt stängt.
1. Ställ ångreglaget i läge
.
Glöm inte att tömma vattenbehållaren när du
har strukit.
Det ryker när
strykjärnet ansluts
första gången.
1. Smörjning av vissa inre delar. 1. Ingen fara. Detta upphör efter några minuter.
Du kan ladda ner denna handbok från Boschs lokala hemsidor.
w pozycji "calc’n clean". Delikatnie potrząsnąć żelazkiem.
Wrząca woda oraz para zaczną się wydobywać, usuwając
jednocześnie kamień lub osady, które mogły zostać tam
nagromadzone. Kiedy z żelazka przestanie kapać, należy
ustawić regulator pary w pozycji
. Aby uzyskać lepsze
efekty usuwania kamienia, ponownie rozgrzać żelazko do
temperatury maksymalnej i kilkakrotnie nacisnąć przycisk
wyrzutu pary z niewielkimi przerwami. Następnie odczekać
do momentu, gdy cała woda wyparuje ze stopy żelazka.
3. wkład "anti-calc"
Wkład “anti-cal” służy do zmniejszenia ilości kamienia
wytwarzanego podczas prasowania parą, wpływając na
przedłużenie żywotności żelazka. Jednak wkład “anti-cal“
nie jest w stanie usunąć całości naturalnie osadzającego
się kamienia.
Funkcja automatycznego
wyłączania "Secure" (8)
(w zależności od modelu)
Funkcja automatycznego wyłączania "Secure" odłącza
żelazko, jeśli zostanie ono pozostawione bez nadzoru, tym
samym zwiększając bezpieczeństwo oraz oszczędność
energii.
Po podłączeniu żelazka, funkcja “Secure“ pozostanie
nieaktywna przez pierwsze minuty pracy urządzenia,
umożliwiając nagrzanie żelazka do wybranej temperatury.
Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej nie
zostanie poruszone przez osiem minut lub przez 30 sekund
kiedy leży na stopie lub na boku, obwód bezpieczeństwa
automatycznie wyłączy urządzenie, a lampka kontrolna
zacznie migać.
Aby ponownie włączyć żelazko, wystarczy delikatnie nim
poruszyć.
System zapobiegający kapaniu (9)
(w zależności od modelu)
Jeśli żelazko ustawiono na zbyt niską temperaturę,
para zostanie automatycznie wyłączona, aby zapobiec
kapaniu.
Przechowywanie (10)
Ustawić regulator pary w pozycji
Czyszczenie (11)
Chroniąca tkaniny nakładka / osłona na stopę
żelazka
(w zależności od modelu)
Nakładkę chroniącą tkaniny stosuje się do prasowania w
maksymalnej temperaturze i z użyciem pary delikatnych
części garderoby, w celu uniknięcia ich uszkodzenia.
Zastosowanie nakładki usuwa jednocześnie konieczność
prasowania przez warstwę materiału zabezpieczającego
ciemne tkaniny przed wybłyszczeniem.
Zaleca się rozpoczęcie prasowania od niewielkiego
fragmentu po wewnętrznej stronie garderoby, w celu
sprawdzenia, czy nakładka odpowiednio spełnia swoje
zadanie.
Aby zamocować nakładkę na żelazko należy umieścić
czubek żelazka w końcówce nakładki i nacisnąć jej tylną
część, popychając do góry, aż da się słyszeć kliknięcie.
Aby zdjąć nakładkę, należy popchnąć
w dół znajdujący się
z tyłu zacisk i wysunąć żelazko.
Wskazówki, które pomogą oszczędzić energię
Generowanie pary powoduje największe zużycie energii
podczas eksploatacji żelazka. W celu zmniejszenia
zużywanej energii należy postępować zgodnie z
poniższymi radami:
• Zaleca się zaczynać od prasowania tkanin, które wymagają
najniższej temperatury prasowania.
Sprawdzić na metce przy ubraniu zalecaną temperaturę
prasowania.
Dostosować ilość pary do wybranej temperatury
prasowania, stosując się do zaleceń zamieszczonych w
niniejszej instrukcji obsługi.
• Używać pary podczas prasowania tylko wtedy, gdy jest to
konieczne. W miarę możliwości, należy korzystać z funkcji
rozpylacza zamiast pary.
• Należy starać się prasować jeszcze wilgotne tkaniny i
stopniowo obniżać ustawienie pary w żelazku. Para będzie
wydzielać się z wilgotnej tkaniny, a nie z żelazka. Dla osób,
które przed prasowaniem używają suszarki elektrycznej,
zaleca si
ę zaprogramować suszarkę na funkcję 'iron
dry'.
• Jeżeli tkanina jest wystarczająco wilgotna, należy wyłączyć
regulator pary w żelazku.
• W przerwach odstawiać żelazko w pozycji pionowej.
Pozostawienie żelazka w pozycji poziomej z włączonym
regulatorem pary spowoduje niepotrzebne generowanie
pary.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską
Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. «O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym» (Dz.U.
z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system
umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego
sprzętu.

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Bosch Sensixx B3 TDA4622GB?

Tegye fel a/az Bosch Sensixx B3 TDA4622GB termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az BoschSensixx B3 TDA4622GB termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Hasonló termék megvásárlása: