Beurer KS53

Beurer KS53 kézikönyv

(1)
 • 752.735 · 0511 Irrtum und Änderungen vorbehalten
  KS 53
  D
  Rührschüssel-Waage
  G
  Mixing bowl scale
  F
  Balance avec bol de
  mélange
  E
  Báscula de bol para
  mezclar
  I
  Bilancia a ciotola
  T
  Karıştırma kaplı terazi
  r
  Весы с чашей для
  смешивания
  Q
  Waga z pojemnikiem
  do mieszania
  O
  Mengkom-weegschaal
  P
  Balança com taça mis-
  turadora
  K
  Ζυγαριά με μπολ
  ανάμειξης
  c
  Røreskålsvægt
  S
  Mixerskålsvåg
  N
  Bakebolle med vekt-
  funksjon
  -
  Sekoituskulho-vaaka
  z
  Míchací mísa s váhou
  R
  Cântar cu bol
  n
  Tehtnica s posodo za
  mešanje
  H
  Keverőtálas mérleg
  Beurer GmbH
  Söinger Str. 218 89077 Ulm, Germany
  Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
  www.beurer.de Mail: kd@beurer.de
  D
  Wichtige Hinweise
  Sie sollten die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Che-
  mikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen
  Wärmequellen (Öfen, Heizungskörper) schützen.
  Reinigung: Sie können die Waage mit einem angefeuchteten
  Tuch reinigen, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auf-
  tragen können. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser.
  Spülen Sie sie auch niemals unter fließendem Wasser ab.
  Wenn die Waage nach dem Einschalten keine „0“ anzeigt, ist
  die Kalibrierfunktion durchzuführen.
  Die Genauigkeit der Waage kann durch starke elektromag-
  netische Felder (z.B. Mobiltelefone) beeinträchtigt werden.
  Die Rührschüssel ist spülmaschinengeeignet.
  Die Waage ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
  Reparaturen dürfen nur vom Beurer Kundenservice oder
  autorisierten Händlern durchgeführt werden.
  Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsor-
  gen Sie diese über Ihren Elektro fachhändler oder Ihre örtliche
  Wertstoff Sammelstelle, dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet.
  Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf schadstoff-
  haltigen Batterien: Pb = Batterie enthält Blei,
  Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie ent-
  hält Quecksilber.
  Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro-
  und Elektronik Altgeräte Verordnung 2002/96/EC –
  WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei
  Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung
  zuständige kommunale Behörde.
  Garantie
  Wir leisten 5 Jahre Garantie für Material- und Fabrika tions fehler
  des Produktes. Die Garantie gilt nicht:
  im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung
  beruhen,
  für Verschleißteile,
  für Mängel, die dem Kunden bereits beim Kauf bekannt waren,
  bei Eigenverschulden des Kunden.
  Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch
  die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantie-
  falles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der
  Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines
  Zeitraumes von 5 Jahren ab Kauf datum gegenüber der Beurer
  GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany geltend zu
  machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur
  der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns autorisierten
  Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (auf-
  grund der Garantie) nicht eingeräumt.
  G
  Important instructions
  Protect your personal scale from impact with hard objects,
  moisture, dust, chemicals, toiletries, liquid cosmetics, great
  temperature fluctuation and closeness to sources of heat
  (open fires, radiators).
  Cleaning: You can clean the scale with a damp cloth and a
  little washing up liquid, if required. Never immerse the scale
  in water or rinse it under running water.
  After switching on, if the scale does not display “0”, the cali-
  bration function should be used.
  Strong electromagnetic fields (e.g. cell phones) may impair
  the accuracy of the scale.
  The mixing bowl is dishwasher-safe.
  The scale is not intended to be used for commercial purposes.
  Repairs may only be performed by Beurer Customer Service
  or by accredited retailers.
  Spent batteries and rechargeable batteries do not constitute
  normal household waste! They are considered to be toxic
  waste and, as such, should be disposed of in special contai-
  ners, toxic waste collection points or brought to electrical
  goods dealers.
  Note: Batteries containing pollutant substances are
  marked as follows: Pb = Battery contains lead,
  Cd = Battery contains cadmium, Hg = Battery con-
  tains mercury.
  Please dispose of the blanket in accordance with the
  directive 2002/96/EG – WEEE (Waste Electrical and
  Electronic Equipment). If you have any queries, please
  refer to the local authorities responsible for waste disposal.
  F
  Remarques importantes
  N’exposez pas le pèse-personne aux coups, à l’humidité, à
  la poussière, aux produits chimiques ou aux fortes variations
  de température; éloignez-le des sources de chaleur (four,
  radiateur etc.).
  Nettoyage: vous pouvez nettoyer la balance avec un chiffon
  hude sur lequel vous déposerez si besoin est quelques gout-
  tes de liquide vaisselle. Ne plongez jamais la balance dans
  l’eau. Ne la nettoyez jamais sous l’eau courante.
  Si la balance n’affiche pas «0» après l’avoir mise sous ten-
  sion, il faut procéder au calibrage.
  La précision de la balance peut être perturbée par les
  champs électromagnétiques puissants (comme ceux qui
  sont émis par les téléphones mobiles).
  Le bol de mélange est adapté au lave-vaisselle.
  Cette balance n’est pas conçue pour une utilisation com-
  merciale.
  Toute réparation doit être réalisée par le service après-vente
  de Beurer ou par des revendeurs agréés.
  Les piles et les accus usagés et complètement déchargés doi-
  vent être mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux
  points de collecte réservés à cet usage, ou bien déposés chez
  un revendeur d’appareils électro-ménagers.
  Remarque : Vous trouverez les symboles suivants
  sur les piles contenant des substances toxiques:
  Pb = pile contenant du plomb, Cd = pile contenant
  du cadmium, Hg = pile contenant du mercure.
  Veuillez éliminer l’appareil suivant la directive relative
  aux vieux appareils électriques et électroniques
  2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic
  Equipment). Pour toute question, veuillez vous adresser aux
  autorités de la commune compétentes pour le traitement des
  déchets.
  E
  Indicaciones importantes
  Proteja la báscula contra golpes, humedad, polvo, produc-
  tos químicos, grandes variaciones de temperatura y evite
  colocarla en las proximidades de fuentes de calor (estufas,
  calefacción).
  Limpieza: la balanza puede limpiarse con un paño húmedo,
  aplicando en caso necesario un poco de detergente líquido.
  No sumerja nunca la balanza, ni la lave bajo un chorro de
  agua.
  Si la báscula no muestra un „0“ después de encenderla, se
  debe realizar la función de calibrado.
  La precisión de la balanza puede verse afectada por cam-
  pos electromagnéticos intensos (p.ej. teléfonos móviles).
  El bol para mezclar es adecuado para el lavavajillas.
  Esta balanza no está prevista para su uso comercial.
  Las reparaciones deben ser efectuadas exclusivamente por el
  servicio técnico de Beurer o por el representante autorizado.
  Las baterías y los acumuladores usados y totalmente descar-
  gados deben eliminarse en los recipientes especialmente
  señalizados, en los lugares especialmente destinados para ese
  efecto o en las tiendas de artículos eléctricos.
  Nota: los siguientes símbolos aparecen en las pilas
  que contienen sustancias nocivas: Pb = la pila con-
  tiene plomo; Cd = la pila contiene cadmio;
  Hg = la pila contiene mercurio.
  Sír vase eliminar los desechos del aparato de acuerdo
  con la Prescripción para la Eliminación de Desechos de
  Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 2002/96/
  EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“). En
  caso de dudas o consultas sírvase dirigirse a las autoridades
  competentes para la eliminación de desechos.
  I
  Avvertenze importanti
  Tenere la bilancia al riparo da urti, umidità, polvere, prodotti
  chimici, forti variazioni di temperatura e prossimità a fonti di
  calore (stufe, radiatori).
  Pulizia: pulire la bilancia con un panno umido e, se necessa-
  rio, con un po’ di detersivo. Non immergere mai la bilancia in
  acqua, nè lavarla sotto l’acqua corrente.
  Se in seguito all’accensione la bilancia non visualizza alcuno
  zero („0“), è necessario eseguire la calibratura.
  6. Fehlermeldungen
  G
  Error messages
  F
  Messages d’erreur
  E
  Avisos de errores
  I
  Messaggi di errore
  T
  Hata mesajları
  r
  Сообщения об
  ошибках
  Q
  Komunikaty błędów
  O
  Foutmeldingen
  P
  Mensagens de erro
  K
  Μηνύματα σφαλμάτων
  c
  Fejlmeldinger
  S
  Felmeddelanden
  N
  Feilmeldinger
  -
  Virheilmoitukset
  z
  Chybová hlášení
  R
  Mesaje de eroare
  n
  Javljene napake
  H
  Hibajelzések
  beep
  beep
  Max 5 kg / 11 Ib
  5. Wiegen / Zuwiegen
  G
  Weighing and
  additional weighing
  F
  Peser et tarer
  E
  Pesado
  I
  Pesatura e taratura
  T
  Tartma ve dara alma
  r
  Взвешивание и
  довешивание
  Q
  Ważenie i tarowanie
  O
  Weeg en tarreer
  P
  Pesar e dosear
  K
  Ζυγίστε και βρείτε το
  απόβαρο
  c
  Vejning og kalibrering
  S
  Väga och tarera
  N
  Veiing
  -
  Punnitus ja taaraus
  z
  Zvážit a přivážit
  R
  Cântărirea şi stabilirea
  tarei
  n
  Tehtanje
  H
  Mérés és hozzámérés
  2
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  3 Sec.
  1
  3
  4
  4 Sec.
  OFF
  AUTO OFF
  ~300 Sec.
  5
  3. Zutat einstellen:
  Wasser Milch Öl Zucker Mehl Wiegemodus
  G
  Setting the ingredients: Water
  Milk
  Oil Sugar Flour Scale
  mode
  F
  Entrer l’ingrédient : Eau Lait
  Huile
  Sucre Farine Mode pesée
  E
  Ajustar ingrediente: Agua
  Leche
  Aceite Azúcar Harina
  Modo de pesado
  I
  Impostazione dell’ingrediente:
  Acqua Latte Olio Zucchero
  Farina
  Modalità di pesata
  T
  Malzemeyi ayarlayın: Su Süt
  Y
  Şeker Un Tartma modu
  r
  Настройка компонента: Вода
  Молоко
  Масло Сахар Мука
  Режим взвешивания
  Q
  Ustawienie składnika: Woda
  Mleko Olej Cukier Mąka
  Tryby ważenia
  O
  Ingrediënt instellen: Modus voor
  het wegen van water
  melk olie
  suiker
  meel
  P
  Definir o ingrediente: Água
  Leite
  Óleo Açúcar Farinha
  Modo de pesagem
  K
  Ρύθμιση συστατικών: Νερό
  Γάλα
  Λάδι Ζάχαρη Αλεύρι
  Λειτουργία ζύγισης
  c
  Indstilling af ingrediens: Vand
  Mælk
  Olie Sukker Mel
  Vejetilstand
  S
  Ställa in ingrediens: Vatten
  Mjölk
  Olja Socker Mjöl
  Vägningsläge
  N
  Stille inn en ingrediens: Vann
  Melk
  Olje Sukker Mel
  Veiemodus
  -
  Aseta aines: Vesi Maito Öljy
  Sokeri
  Jauhot Punnitustila
  z
  Nastavení přísady: Voda
  Mléko
  Olej Cukr Mouka
  Režim vážení
  R
  Setaţi ingredientul: Apă
  Lapte
  Ulei Zahăr Făină
  Mod de cântărire
  n
  Nastavitev sestavin: Voda
  Mleko
  Olje Sladkor Moka
  Način tehtanja
  H
  Adalék beállítása: Víz Tej
  Olaj
  Cukor Liszt Mérési mód
  1. Inbetriebnahme
  G
  Commissioning
  F
  Mise en service
  E
  Puesta en marcha
  I
  Messa in funzione
  T
  İlk çalıştırma
  r
  Ввод в эксплуатацию
  Q
  Uruchomienie
  O
  Ingebruikname
  P
  Colocação em
  funcionamento
  K
  Έναρξη λειτουργίας
  c
  Idrifttagning
  S
  Idrifttagning
  N
  Bruk
  -
  Käyttöönotto
  z
  Uvedení do provozu
  R
  Punerea în funcţiune
  n
  Prvi vklop
  H
  Üzembevétel
  2 x A A A
  2. Kalibrierfunktion
  G
  Calibration function
  F
  Fonction de calibrage
  E
  Función de calibrado
  I
  Calibratura
  T
  Kalibrasyon işlevi
  r
  Функция калибровки
  Q
  Funkcja kalibracji
  O
  Kalibratiefunctie
  P
  Função de calibragem
  K
  Λειτουργία
  βαθμονόμησης
  c
  Kalibreringsfunktion
  S
  Kalibreringsfunktion
  N
  Kalibreringsfunksjon
  -
  Säätötoiminto
  z
  Kalibrační funkce
  R
  Funcţie de calibrare
  n
  Možnost umerjanja
  H
  Kalibrálási funkció
  m
  u
  8 Sec.
  4. Einheit einstellen
  G
  Adjusting the unit
  F
  Régler l’unité
  E
  Ajustar la unidad
  I
  Impostazione
  dell’unità
  T
  Birimi ayarlama
  r
  Установите единицу
  измерения
  Q
  Ustawianie jednostki
  O
  Stel de eenheid in
  P
  Definir a unidade de
  medida
  K
  Ρυθμίστε τη μονάδα
  c
  Indstilling af enhed
  S
  Ställ in enheten
  N
  Stille inn enheten
  -
  Aseta yksikkö
  z
  Nastavení jednotky
  R
  Setaţi unitatea de
  măsură
  n
  Nastavite enoto
  H
  Az egység beállítása
  m
  u
  g oz
  m
  u
  g oz cups
  m
  u
  ml floz cups
  m
  u

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Beurer KS53 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Beurer KS53 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Beurer KS53 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Konyhai mérlegek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 5.5. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Holland, Orosz, Görög, Török, Román, Finn, Norvég, Lengyel, Angol, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Szlovén. Van kérdése a (z) Beurer KS53 kapcsán, vagy segítségre van szüksége?

Beurer KS53 specifikációk

Márka Beurer
Modell KS53
Termék Konyhai mérleg
EAN 4211125706302
Nyelv Magyar, Holland, Orosz, Görög, Török, Román, Finn, Norvég, Lengyel, Angol, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Szlovén
Fájltípus PDF
Jellemzők
Maximális súlykapacitás 5kg
Pontosság 1g
Típus Elektronikus konyhai mérleg
Automatikus kikapcsolás
Túlterhelés-jelző
Tara súlyfunkció
Könnyen tisztítható
Csúszásgátló lábak
Vezérlés típusa Gombok
Termék színe Green, White
Mértékegységek g
Edénykapacitás 2.5L
Képernyő
Kijelző típusa LCD
Háttérfény színe Fehér
Csomagolási adatok
Tartalmazza az elemet
Tál mellékelve a csomagban

Kapcsolódó termékek Beurer KS53

  Kapcsolódó termékek kézikönyvei

  Konyhai mérleg Beurer

  Kézikönyv hozzáadása

  Van egy kézikönyve, amelyet hozzá szeretne adni?