Auriol Z30312A használati utasítás

Auriol Z30312A
8.5 · 43
PDF használati utasítás
 · 2 oldalak
Magyar
használati utasításAuriol Z30312A
SI
Radijsko vodena stenska ura Uvod
Ta navodila dobro shranite. Če napravo
odstopite novemu lastniku, mu zraven izročite
tudi vse dokumente.
Namen uporabe
Radijsko vodena stenska ura kaže čas v 12-urnem
načinu prikaza, temperaturo prostora in vlažnost zraka.
Naprava je primerna za uporabo v zaprtih prostorih
pri normalni sobni temperaturi.
Opis delov
1
Tipka RESET
2
Tipka WAVE
3
Predalček za baterijo
4
Zaščita baterije
5
Tipka SET
Tehnični podatki
Prikaz temperature: -40–60 °C
Prikaz vlažnosti zraka: 0–100 %
Tip baterije: 1 x 1,5 V
AA, LR6
Obseg dobave
1 radijsko vodena stenska ura
1 baterija (1,5 V
AA, LR6)
1 navodilo za uporabo
Varnost
Preberite vsa varnostna opozorila
in navodila. Neupoštevanje varnostnih opozoril in
navodil lahko povzroči požar in / ali hude poškodbe.
Splošna varnostna opozorila
SMRTNA
NEVARNOST IN NEVARNOST
NESREČ ZA MAJHNE OTROKE
IN OTROKE! Otrok z embalažnim materialom
nikoli ne pustite nenadzorovanih. Obstaja nevarnost
zadušitve z embalažnim materialom. Otroci pogosto
podcenjujejo nevarnosti.
SMRTNA NEVARNOST!
Naprava vsebuje baterije, ki bi jih otroci lahko
pogoltnili, kar je lahko smrtno nevarno. Če otrok
baterijo pogoltne, je treba takoj poiskati zdravniško
pomoč.
Zaradi nestrokovnih popravil lahko nastanejo
znatne nevarnosti za uporabnika. Popravila naj
opravljajo samo strokovnjaki.
Varnostna opozorila o baterijah
Iz naprave odstranite baterijo, če je dlje časa niste
uporabljali.
PREVIDNO! NEVARNOST EKSPLO-
ZIJE! Baterij nikoli ponovno ne polnite!
Pri vstavljanju pazite na pravilno polarizacijo! Ta je
prikazana v predalčku za baterije.
Kontakte baterije pred vstavljanjem baterije očistite,
če je to potrebno.
Prazno baterijo nemudoma odstranite iz naprave.
Obstaja povečana nevarnost iztekanja!
V primeru neupoštevanja zgoraj navedenih navodil
se lahko baterija izprazni preko končne napetosti.
V tem primeru obstaja nevarnost iztekanja. Če bi
baterija v vaši napravi iztekala, jo takoj vzemite
ven, da preprečite škodo na napravi!
Baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke!
Vsak uporabnik je zakonsko zavezan, da baterije
odstrani skladno s predpisi!
Baterije hranite zunaj dosega otrok, ne mečite jih v
ogenj, ne povzročite kratkega stika baterij in jih ne
razstavljajte.
Preprečite stik s kožo, z očmi in s sluznicami. Če
pridete v stik s kislino iz baterij, prizadeto mesto
sperite z veliko vode in / ali poiščite zdravniško
pomoč!
A hibás vagy elhasznált elemeket a 2006 / 66 / EC
irányelveknek megfelelően kell újrahasznosítani. Jut-
tassa vissza az elemeket és / vagy a készüléket az
ajánlott gyűjtőhelyeken keresztül.
Pb
Az elemek hibás ártalmatlanítása
általi környezeti károk!
Az elemeket nem szabad a háztartási szeméten keresz-
tül mentesíteni. Azok mérgező hatású nehézfémeket
tartalmazhatnak és rájuk a különleges kezelést ígénylő
hulladékok szabályai vonatkoznak. A nehézfémek
vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany,
Pb = ólom. Ezért az elhasznált elemeket adja le egy
községi gyűjtőhelyen.
Megfelelőségi nyilatkozat
Mi a Milomex Ltd., c / o Milomex Services, Hilltop
Cottage, Barton Road, Pulloxhill, Bedfordshire, MK45
5HP, UK, ezúton a saját felelősségünkre nyilatkozzuk,
hogy termékünk: rádióvezérelt falióra, modell-sz.:
Z30312A/Z30312B verzió: 08 / 2011, amelyre ez a
nyilatkozat vonatkozik, az 1999 / 5 / EC normáknak /
normativ dokumentumoknak megfelel.
A teljes megfelelőségi nyilatkozatot a: www.milomex.com
alatt lehet megnézni.
EMC
Termékmegnevezés:
Rádióvezérelt falióra
Modellszám: Z30312A, Z30312B
Verzió: 08 / 2011
Információk 07 / 2011 szerint
Azonosító szám: Z30312A/B072011-4
Üzembe helyezés
Távolítsa el az elem és az érintkező közül
4
az
elem szigetelést. Mihelyt azt eltávolította, a falióra
üzemelni kezd és beindítja a rádiójel vételezést.
Útmutatás: A vételezést akadályok (pld. betonfalak)
vagy zavarforrások (pld. más elektromos készülékek)
jelentősen korlátozhatják. Ha a vételezésnél problémák
állnának elő, esetleg változtassa meg a falióra állomás-
helyét (pld. egy ablak közelébe).
Kezelés A DCF-rádiójel vételezése
A falióra automatikusan elkezdi a DCF-rádiójel keresését.
Ez a folyamat 3–10 percet vesz igénybe. A DCF-rádiójel
vételezését a faliórán kézileg is be lehet indítani.
Tartsa a WAVE-gombot
2
minimum 5 másodpercig
lenyomva. A falióra megkísérli a DCF-rádiójel véte-
lezését. Ez a folyamat néhány percet vesz igénybe.
Útmutatás: Ha a falióra hibák előfordulása, az adóhoz
való túl nagy távolság vagy hasonlók miatt a DCF-rádiójelet
nem tudja vételezni, fennáll annak a lehetősége, hogy
a pontos időt kézileg beállítsa. Mihelyt a DCF-rádiójel
vétele sikeres, az óra átírja a kézileg beállított értékeket.
Útmutatás: A gombot egy hegyes tárggyal nyomja
meg (például egy ceruzával).
A pontos idő kézi beállítása
Tartsa a SET-gombot
5
minimum 4 másodpercig
lenyomva. A falióra kézi üzemre vált.
Nyomja meg újra a SET-gombot
5
és tartsa azt
lenyomva, hogy a mutatók a helyes helyzetet elér-
hessék és ezáltal a pontos időt be tudja állítani.
Nyomja meg röviden a SET-gombot
5
, hogy
ezáltal a mutatókat lépésenként egy perccel előre
mozdíthassa. Állítsa be így a pontos időt kézileg.
Útmutatás: Ha 7 másodpercen keresztül a SET-
gombot
5
nem nyomják le, a falióra elhagyja a kézi
módust, és az idő normálisan tovább halad. Mihelyt a
DCF-rádiójel vétele sikeres, az óra átírja a kézileg
beállított értékeket.
A funkciók visszaállítása az alaphelyzetbe (RESET)
Ha a falióra nem reagál, akkor a RESET-gombbal
1
az összes érték visszaállítható az előre beállított
alaphelyzetbe. Tehát így vitelezhető ki a falióra
újraindítása.
Tisztítás és ápolás
Semmi esetre se használjon folyadékokat és tisztító-
szert, mert ezek megrongálhatják a készüléket.
Tisztítsa meg a készüléket kívülről egy puha száraz
kendővel.
Szerviz
HU
Szerviz Magyarország
Tel.: 0640 102785
e-mail: milomex@lidl.hu
IAN 67176 Hulladékba helyezés
A csomagolás kizárólag környezetbarát
anyagokból áll, melyet Ön megsemmisíthet
a helyi szelektív gyűjtőkben.
A kiszolgált termék mentesítésének a lehetőségeit a
községe vagy városa illetékes hivatalánál érdeklődheti
meg.
A környezetvédelem érdekében ne dobja az
elhasznált terméket a háztartási szemétbe,
hanem juttassa el azokat egy szakszerű
hulladék mentesítőhöz. A gyűjtőhelyeket és
azok nyitvatartási idejét az illetékes hivatalá-
nál érdeklődheti meg.
HUHUHUPLPL
PLGBGB
Zegar ścienny sterowany radiowo Wprowadzenie
Instrukcję należy starannie przechować.
Przekazując produkt innej osobie, należy
załączyć również jego dokumentację.
Przeznaczenie
Zegar wskazuje czas wformacie 12-godzinnym, tempe-
raturę pokojową oraz wilgotność powietrza. Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku w zamkniętych
pomieszczeniach w typowej temperaturze pokojowej.
Opis części
1
Przycisk RESET
2
Przycisk WAVE
3
Przegródka na baterie
4
Pasek zabezpieczający baterię
5
Przycisk SET
Dane techniczne
Wskaźnik temperatury: -40–60 °C
Wskaźnik wilgotności powietrza: 0–100 %
Typ baterii: 1 x 1,5 V
AA, LR6
Zawartość
1 zegar ścienny sterowany radiowo
1 bateria (1,5 V
AA, LR6)
1 instrukcja obsługi
Bezpieczeństwo
Zapoznać się ze wskazówkami
bezpieczeństwa i instrukcją. Nieprzestrzeganie wska-
zówek bezpieczeństwa i instrukcji może spowodować
pożar i / lub ciężkie obrażenia.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
ZAGROŻENIE
ŻYCIA IRYZYKO WYSTĄPIENIA
OBRAŻEŃ UDZIECI! Nie pozosta-
wiać dzieci z materiałami opakowaniowymi bez
nadzoru. Niebezpieczeństwo uduszenia przez
materiały opakowaniowe. Dzieci często nie umieją
właściwie ocenić zagrożenia.
ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA!
Połknięcie baterii może stanowić zagrożenie dla
życia. W razie połknięcia baterii należy natych-
miast udać się do lekarza.
Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą być
przyczyną poważnych zagrożeń. Wykonanie
napraw powierzać zawsze specjalistom.
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące baterii
Jeżeli urządzenie nie jest przez dłuższy czas uży-
wane, baterię należy wyjąć.
OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃ-
STWO WYBUCHU! W żadnym razie
nie ładować ponownie baterii!
Podczas wkładania baterii do urządzenia należy
zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów!
Prawidłowe ułożenie jest wskazane w przegródce
na baterie.
Wrazie potrzeby przed włożeniem baterii oczy-
ścić styki.
Zużytą baterię należy natychmiast usunąć z urzą-
dzenia. Zwiększone niebezpieczeństwo wycieku
elektrolitu!
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować
rozładowanie baterii przekraczające napięcie
końcowe. To grozi wyciekiem elektrolitu. Jeżeli z
baterii znajdującej się w urządzeniu zacznie
wyciekać elektrolit, należy natychmiast ją wyjąć,
aby uniknąć uszkodzenia urządzenia!
Zużytych baterii nie wyrzucać razem z odpadami
domowymi!
Wszyscy użytkownicy mają ustawowy obowiązek
należytej utylizacji baterii!
Baterie należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci, nie wrzucać do ognia, nie zwierać ich
biegunów i nie rozkładać na części.
To help protect the environment, please
dispose of the product properly when it has
reached the end of its useful life and not in
the household waste. Information on collec-
tion points and their opening hours can be
obtained from your local authority.
Faulty or used batteries must be recycled in accord-
ance with Directive 2006 / 66 / EC. Please return the
batteries and / or the device to the available collection
points.
Pb
Environmental damage through
incorrect disposal of the batteries!
Batteries may not be disposed of with the usual domestic
waste. They may contain toxic heavy metals and are
subject to hazardous waste treatment rules and regula-
tions. The chemical symbols for heavy metals are as
follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That
is why you should dispose of used batteries at a local
collection point.
Declaration of Conformity
We, Milomex Ltd., c / o Milomex Services, Hilltop
Cottage, Barton Road, Pulloxhill, Bedfordshire, MK45
5HP, UK, hereby declare under our sole responsibility
that the product: Radio-Controlled Wall Clock,
Model No.: Z30312A, Z30312B, Version: 08 / 2011,
to which this declaration refers, complies with the stand-
ards/normative documents of 1999 / 5 / EC.
The complete declaration of conformity can be viewed at:
www.milomex.com
EMC
Product description:
Radio-Controlled Wall Clock
Model No.: Z30312A, Z30312B
Version: 08 / 2011
Last Information Update: 07 / 2011
Ident no.: Z30312A/B072011-4
Preparing the product for use
Remove the battery insulation strip
4
from between
the battery and the contact. The wall clock starts to
operate and begins to receive the radio time signal
immediately after the battery isolation strip has
been removed.
Note: Reception may be considerably reduced by
obstructions (e.g. concrete walls) or sources of interfer-
ence (e.g. other electrical devices). In the event of
reception problems, change the position of the wall
clock (e.g. to somewhere near a window).
Operation Receiving the DCF radio time signal
The wall clock automatically starts to search for the
DCF radio time signal. This process takes about
3–10minutes to complete. The reception of the DCF
radio time signal by the wall clock can also be started
manually.
Press and keep pressed the WAVE button
2
at
least 5seconds. The wall clock attempts to receive
the DCF radio time signal. This process takes a few
minutes to complete.
Note: If the wall clock was not able to receive the
DCF radio time signal because of errors, e.g. due your
location to being at too great a distance from the trans-
mitter or for other reasons, you can set the time manu-
ally. The manually set value is overwritten as soon as
reception of the DCF radio time signal is successful.
Note: Press the button with a pointed object (e.g. pencil).
Setting the time manually
Press and keep pressed the SET button
5
at least
4seconds. The wall clock switches into manual
mode.
Press and keep pressed the SET button
5
again
until the hands reach the correct position for you to
set the time.
Briefly pressing the SET button
5
moves the hands
forward in one minute steps to enable you to set
the current time manually.
Note: After 7 seconds without pressing the SET
5
button, the wall clock switches out of manual mode and
keeps the time as normal. The manually set value is
overwritten as soon as reception of the DCF radio time
signal is successful.
Reset the functions (RESET)
If the wall clock does not react, you can press the
RESET button
1
to reset all the settings back to the
default values. You can then start again from the
beginning.
Cleaning and Maintenance
Under no circumstances should you use liquids or
detergents, as these will damage the device.
The device should only be cleaned on the outside
with a soft dry cloth.
Service
GB
Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720
(0,10 GBP/Min.)
e-mail: milomex@lidl.gb
IAN 67176 Disposal
The packaging is made entirely of recyclable
materials, which you may dispose of at local
recycling facilities.
Contact your local refuse disposal authority for more
details of how to dispose of your worn-out product.
GB
W celu ochrony środowiska naturalnego nie
należy wyrzucać wyeksploatowanego pro-
duktu razem z odpadami domowymi, lecz
przekazać go do utylizacji w specjalistycz-
nym zakładzie. Informacji na temat punktów
zbiorczych i godzin otwarcia udzielają wła-
ściwe urzędy.
Uszkodzone lub zużyte baterie należy przekazać do
recyklingu zgodnie z dyrektywą 2006 / 66 / WE.
Oddać baterie i / lub urządzenie w dostępnych
punktach zbiórki.
Pb
Nieprawidłowa utylizacja baterii
stwarza zagrożenie dla środowiska!
Baterii nie wolno wyrzucać do domowego śmietnika.
Mogą zawierać trujące metale ciężkie i należy trakto-
wać je jako odpady specjalne. Symbole chemiczne
metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.
Dlatego zużyte baterie należy oddać w komunalnym
punkcie zbiorczym.
Deklaracja zgodności
My, Milomex Ltd., c / o Milomex Services, Hilltop Cottage,
Barton Road, Pulloxhill, Bedfordshire, MK45 5HP, UK,
oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że
produkt: zegar ścienny sterowany radiowo, nr modelu:
Z30312A/Z30312B wersja: 08 / 2011, ktόrego doty-
czy niniejsza deklaracja, jest zgodny z normami / nor-
matywnymi dokumentami 1999 / 5 / WE.
Kompletna deklaracja zgodności dostępna jest na stronie:
www.milomex.com.
EMC
Nazwa produktu:
Zegar ścienny sterowany radiowo
Nr modelu: Z30312A, Z30312B
Wersja: 08 / 2011
Ostatnia aktualizacja: 07 / 2011
Nr id.: Z30312A/B072011-4
Rádióvezérelt falióra Bevezető
Jól őrizze meg ezt az útmutatót. A készülék
harmadik személy részére történő átadása-
kor kézbesítse vele annak a teljes dokumen-
tációját is.
Rendeltetésszerű használat
A rádiójel vezérlésű falióra a pontos időt 12 h-módusban,
a helyiség hőmérsékletét és a légnedvességet jelzi ki. A
készülék csak zárt helyiségekben üzemeltethető normál
szobahőmérsékleten.
Részeinek ismertetése
1
RESET-gomb
2
WAVE-gomb
3
elemrekesz
4
elem-szigetelés
5
SET-gomb
Műszaki adatok
Hőmérséklet kijelzés: -40–60 °C
Légnedvesség kijelzés: 0–100%
Elemtípus: 1 x 1,5 V
AA, LR6
Szállítási terjedelem
1 db. rádióvezérelt falióra
1 db. elem (1,5 V
AA, LR6)
1 db. használati útmutató
Biztonság
Őrizze meg az összes a
biztonságra vonatkozó útmutatást és utasítást. A bizton-
sági útmutatások és utasítások betartásának elmulasz-
tása tűzveszélyt és / vagy súlyos sérüléseket okozhat.
Általános biztonsági útmutatások
ÉLET- ÉS
BALESETVESZÉLY KISGYERMEKEK
ÉS GYEREKEK SZÁMÁRA! Sohase
hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagoló-
anyagokkal. A csomagolóanyagok által fulladásve-
szély áll fenn. A gyerekek gyakran alábecsülik a
veszélyt.
ÉLETVESZÉLY! Az elemek
lenyelhetők, ami életveszélyes lehet. Ha valaki
lenyelt egy elemet, akkor azonnal orvosi segítséget
kell igénybe vennie.
A szakszerűtlen javítások által a használó számára
jelentős veszélyek jöhetnek létre. A javításokat csak
szakemberekkel végeztesse.
Az elemekre vonatkozó biztonsági tudnivalók
Távolítsa el az elemet, ha azt hosszabb ideig nem
használták, a készülékből.
VIGYÁZAT! ROBBANÁSVESZÉLY!
Sohase töltse fel újra az elemeket!
Behelyezéskor ügyeljen a helyes polaritásra! Azt
az elemrekeszben megjelölték.
Ha szükséges a behelyezés előtt tisztítsa meg az
elem érintkezőit.
Az üres elemet távolítsa el azonnal a készülékből.
Fokozott kifolyásveszély áll fent!
Az előbb megnevezett útmutatások figyelmen kívül
hagyása esetén az elem a végső feszültsége alá
merülhet le. Ekkor fennáll a kifolyás veszélye. Ha
az elem a készülékében kifolyna, a készülék káro-
sodásának a megelőzésére vegye ki belőle azt
azonnal!
Az elemek nem tartoznak a háztartási szemétbe!
A törvény minden fogyasztót az elemek szabály-
szerű ártalmatlanítására kötelezi!
Tartsa az elemeket a gyerekektől távol, ne dobja
az elemeket tűzbe, ne zárja az elemeket rövidre és
ne szedje azokat szét.
Kerülje el a szemmel, bőrrel és a nyálkahártyákkal
való érintkezést. Ha érintkezésbe kerül az elem
savával, akkor az érintett helyet bőséges vízzel
öblítse le és / vagy forduljon orvoshoz!
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzo-
wymi. W razie kontaktu z elektrolitem przemyć
miejsce dużą ilością wody i / lub udać się do
lekarza!
Użytkowanie
Usunąć pasek zabezpieczający baterię
4
. Po
jego usunięciu zegar uruchamia się i rozpoczyna
odbiόr sygnału radiowego.
Wskazówka: Odbiór sygnału może być znacznie
ograniczony przez przeszkody fizyczne (np. betonowe
ściany) lub inne źródła zakłóceń (np. urządzenia elek-
tryczne). Jeśli wystąpią problemy z odbiorem sygnału
radiowego, należy powiesić zegar w innym miejscu
(np. w pobliżu okna).
Obsługa Odbiόr sygnału radiowego DCF
Zegar ścienny automatycznie wyszukuje sygnał radiowy
DCF. Proces ten trwa od 3 do 10 minut. Można również
wyszukać sygnał DCF ręcznie.
W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
WAVE
2
przez co najmniej 5 sekund. Zegar
rozpocznie wyszukiwanie sygnału DCF. Proces ten
może potrwać kilka minut.
Wskazówka: Jeśli zegar ścienny nie odbiera sygnału
radiowego DCF z powodu zbyt dużej odległości od
nadajnika nadajnika itp., można wówczas ustawić
czas ręcznie. W przypadku znalezienia sygnału DCF,
wartości ustawione ręcznie zostaną nadpisane.
Wskazówka: Nacisnąć przycisk za pomocą ostro
zakończonego przedmiotu (np. ołówka).
Manualne ustawienie czasu
Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET
5
przez co
najmniej 4 sekundy. Spowoduje to przestawienie
trybu pracy zegara na tryb ręczny.
Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk SET
5
,
aby wskazόwki osiągnęły właściwą pozycję i
można było ustawić czas.
Nacisnąć krótko przycisk SET
5
, aby wskazόwki
przesuwały się o jedną minutę. W ten sposόb
można ustawić czas ręcznie.
Wskazówka: Po upływie 7 sekund bez naciskania
na przycisk SET
5
następuje wyjście z trybu ręcznego
i kontynuowanie normalnej pracy zegara. W przy-
padku znalezienia sygnału DCF, wartości ustawione
ręcznie zostaną nadpisane.
Resetowanie zegara (RESET)
Jeśli zegar nie reaguje, można przywrócić jego
początkowe ustawienia za pomocą przycisku
RESET
1
. W ten sposób można zresetować
zegar.
Czyszczenie i konserwacja
Nie używać detergentów ani innych płynnych środ-
ków czyszczących, gdyż może to doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
Urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką suchą
szmatką.
Serwis
PL
Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
e-mail: milomex@lidl.pl
IAN 67176 Utylizacja
Opakowanie jest wykonane z ekologicznych
materiałów, które można oddać do recyklingu
w odpowiednich lokalnych punktach zbiórki.
Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploato-
wanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.
Radio-Controlled Wall Clock Introduction
Keep these instructions in a safe place. If
you pass the product on to anyone else,
please ensure that you also pass on all the
documentation.
Proper Use
The radio-controlled wall clock displays the time in
12-hour format, the room temperature and humidity.
The appliance is only intended for use in enclosed
areas at normal room temperature.
Description of Parts
1
RESET button
2
WAVE button
3
Battery compartment
4
Battery insulation strip
5
SET button
Technical Data
Temperature display: -40–60°C
Humidity display: 0–100%
Battery type: 1 x 1.5 V
AA, LR6
Scope of delivery
1 radio-controlled wall clock
1 battery (1.5 V
AA, LR6)
1 operating instructions
Safety
Please read all safety information
and instructions. Failure to comply with the safety infor-
mation and instructions may result in fire and / or severe
injuries.
General Safety Information
DANGER TO LIFE
AND ACCIDENT HAZARD FOR
TODDLERS AND SMALL CHIL-
DREN!
Never allow children to play unsupervised
with the packaging material. There is a danger of
suffocation from the packaging material. Children
frequently underestimate the dangers.
DANGER TO LIFE! Batteries can
be swallowed, which may represent a danger to
life. If a battery has been swallowed, medical help
is required immediately.
Improper repairs may place the user in considerable
danger. Repairs should only be carried out by
specialist personnel.
Safety Instructions for Batteries
Remove the battery from the device if it is not going
to be used for a prolonged period.
CAUTION! DANGER OF EXPLO-
SION! The batteries must never be
recharged!
When inserting the battery, ensure the correct
polarity! This is shown in the battery compartment.
If necessary, clean the battery and device contacts
before inserting the battery.
Immediately remove a flat battery from the appliance!
There is an increased risk of leakage otherwise!
If the above instructions are not complied with, the
battery may discharge itself beyond its end voltage.
There is then a danger of leaking. If the battery has
leaked inside your device, you should remove it im-
mediately in order to prevent damage to the de-
vice!
Batteries must not be disposed of in the normal
domestic waste!
Every consumer is legally obliged to dispose of
batteries in the proper manner!
Keep batteries away from children; do not throw
them in the fire, short-circuit them or take them
apart.
Avoid contact with the skin, eyes and mucous mem-
branes. Any parts of the body coming into contact
with battery acid should be rinsed off with copious
amounts of water and / or a doctor contacted if
necessary!

Z30312A

Z30312B

WAVE
SET
QUARTZ
+'%.4
4'5'6
&%(
NO(0) JEWELS UNADJUSTED
B
1
4
2
3
Z30312B
100
Z30312A
H
U
M
I
D
I
T
Y
60
-40
-20
0
20
-10
10
30
-30
0
20
-20
40
60
80
100
120
140
-40
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
E
C
60
40
-40
-20
0
20
-10
10
30
50
-30
0
20
-20
40
60
80
100
120
140
-40
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
E
H
U
M
I
D
I
T
Y
C
A
5
RADIO-CONTROLLED WALL CLOCK
Operation and Safety Notes
RÁDIÓVEZÉRELT FALIÓRA
Kezelési és biztonsági utalások
NÁSTĚNNÉ HODINY
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
FUNKWANDUHR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
ZEGAR ŚCIENNY STEROWANY RADIOWO
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
RADIJSKO VODENA STENSKA URA
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
NÁSTENNÉ HODINY
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
4
67176_aur_Aluminium_Funkwanduhr_LB4.indd 1 21.07.11 10:41
s

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Auriol Z30312A használati utasítását. Ez a használati útmutató a Órák kategóriába tartozik, és 43 ember értékelte, átlagosan 8.5. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Angol. Van kérdése a (z) Auriol Z30312A kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Kell segítség?

Kérdése van a Auriol -val/-vel kapcsolatban és nem találja a választ a kézikönyvben? Tegye fel itt a kérdését! Kérjük, adjon világos és átfogó leírást a problémáról és kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Auriol tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Nagy Mátyás • 25-8-20212 Hozzászólások

Elemcsere után >>> 12:00-ra beállt, de félóra elteltével sem áll rá a pontos időre... Mi a probléma?

boldog zsuzsanna • 20-1-2022

valakinek sikerült beállítani ezt az órát? nálunk ugyanez, délre áll be.

Romanek Mária • 19-10-2022

Én este tettem bele az elemet, megállt 12:00-nél és nem történt semmi, viszont reggelre mutatta a pontos időt. Sajnos a hőmérséklet, illetve a légnyomást mutató kijelző nem működik.

Válaszolj erre a kérdésre
Vidák Attila • 22-11-2022Nincs hozzászólás

Pontos az óra,de egy órával többet mutat,még resetelés után is.

Válaszolj erre a kérdésre
Nagy József • 27-3-2022Nincs hozzászólás

melyik gombolt kell benyomni ha 1 órával előrébb akarom állítani.

Válaszolj erre a kérdésre
Nyíriné Diósi Gyöngyi • 16-2-2022Nincs hozzászólás

Elemcsere után a teszt kör után megállt 12-nél.

Válaszolj erre a kérdésre
Kiss László • 20-12-20201 hozzászólás

A reset gombot megnyomva 11 óránál megáll és nem megy tovább

boldog zsuzsanna • 20-1-2022

valakinek sikerült beállítani ezt az órát? nálunk ugyanez, délre áll be.

Válaszolj erre a kérdésre

Kérdések száma: 5

Általános
Auriol
Z30312A
Óra
Magyar, Angol
Használati utasítás (PDF)

Nem találja a választ a kérdésére a kézikönyvben? A választ a kérdésére a Auriol Z30312A szóló GYIK részben találhatja meg lentebb.

Nem szerepel a kérdésed? Itt tedd fel kérdéseidet

Nincs eredmény