Auriol IAN 91943

Auriol IAN 91943 kézikönyv

(1)
 • Z31632A
  Z31632B
  Z31632C
  Z31632D
  Z31632E
  Z31632F
  WRISTWATCH
  Operation and Safety Notes
  KARÓRA
  Kezelési és biztonsági utalások
  NÁRAMKO HODINKY
  Pokyny pro obsluhu a
  bezpečnostní pokyny
  ROČNA URA
  Navodila za upravljanje
  in varnostna opozorila
  NÁRAMK OVÉ HODINKY
  Pokyny pre obsluhu a
  bezpečnostné pokyny
  ZEGAREK
  Wskazówki dotyczące
  obsługi i bezpieczeństwa
  4
  Z31632A / Z31632B
  Z31632D / Z31632E
  Z31632F
  A
  C
  B
  Z31632C
  2
  5
  3
  4
  1
  1
  5
  4
  3
  2
  GB GB GB
  GB
  Wristwatch
  Q
  Preparations for use
  Q
  Changing the battery
  Note: Have batteries changed in a
  specialist shop.
  Q
  Display
  1
  Minute hand
  2
  Crown
  3
  Second hand
  4
  Hour hand
  5
  1st position
  Q
  Setting the time
  1. To set the time, pull the crown
  2
  out to the 1st position
  5
  .
  2. Turn the crown
  2
  to set the hour
  and minute hands
  4
  ,
  1
  .
  3. When the crown
  2
  is pushed
  back to the normal position the
  second hand
  3
  begins to run.
  Q
  Watertightness
  J This watch has the following
  water resistance classification
  in accordance with DIN 8310:
  Z31632A: 5 bar
  Z31632B: 5 bar
  Z31632C: 3 bar
  Z31632D: 5 bar
  Z31632E: 5 bar
  Z31632F: 5 bar
  Figure C shows the permissible
  areas of use. Please note that the
  watertightness is not a permanent
  feature. It should be checked
  annually and particularly before
  subjecting it to special conditions,
  as the function of the inbuilt
  sealing elements diminishes with
  daily use.
  Q
  Removing Segments
  (Z31632B)
  Note: The segments that can be
  removed are marked with an arrow.
  They are connected together with
  pins. The pins can be pushed out in
  the direction of the arrow.
  Q
  Cleaning and
  maintenance
  j Clean the product on the outside
  only with a soft, dry cloth.
  Q
  Disposal
  The packaging is made
  entirely of recyclable ma-
  terials, which you may
  dispose of at local recy-
  cling facilities.
  Contact your local refuse disposal
  authority for more details of how to
  dispose of your worn-out product.
  To help protect the envi-
  ronment, please dispose
  of the product properly
  when it has reached the
  end of its useful life and
  not in the household wa-
  ste. Information on collec-
  tion points and their ope-
  ning hours can be
  obtained from your local
  authority.
  Faulty or used batteries must be re-
  cycled in accordance with Directive
  2006 / 66 / EC. Please return the
  batteries and / or the device to the
  available collection points.
  Pb
  Environmental
  damage through
  incorrect disposal of
  the batteries!
  Batteries must not be disposed off
  with domestic waste. They may con-
  tain toxic heavy metals and are sub-
  ject to hazardous waste treatment
  rules and regulations. The chemical
  symbols of the heavy metals are as
  follows: Cd = cadmium, Hg = mercu-
  ry, Pb = lead. That is why you should
  dispose of used batteries at a local
  collection point.
  Uszkodzone lub zużyte baterie mu-
  szą być poddane procesowi recyklin-
  gu zgodnie z wytyczną
  2006 / 66 / EC. Baterie i / lub ur-
  dzenie należy zdać w lokalnym
  punkcie zbiorczym.
  Pb
  Zagrożenie dla śro-
  dowiska na skutek
  niewłaściwego usu-
  wania baterii!
  Baterii nie wolno wyrzucać do od-
  padów komunalnych. Mogą one za-
  wierać trujące metale ciężkie i dlate-
  go należy je traktować jak odpady
  niebezpieczne. Chemiczne symbole
  metali ciężkich są następujące: Cd =
  kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego
  też zużyte baterie należy przekazy-
  wać do komunalnych punktów groma-
  dzenia odpadów niebezpiecznych.
  Q
  Czyszczenie
  i pielęgnacja
  j Niniejszy produkt należy czyścić
  jedynie zewnętrznie za pomocą
  miękkiej suchej ścierki.
  Q
  Usuwanie
  Opakowanie wykonane
  jest z materiałów przyja-
  znych środowisku, które
  można usuwać w miejsco-
  wych punktach przetwa-
  rzania materiałów
  wtórnych.
  Informacje o możliwościach doty-
  czących wyrzucania otrzymać
  można w urzędzie miejskim lub
  gminnym.
  Nie należy wyrzucać zu-
  żytego produktu, w celu
  ochrony środowiska, do
  domowego kosza na śmie-
  ci, lecz w odpowiednio do
  tego przeznaczonych miej-
  scach. Informacji o punk-
  tach zbiorczych i ich go-
  dzinach otwarcia udziela
  odpowiedni urząd.
  następującą klasyfikację
  wodoszczelności zgodnie z
  normą DIN 8310:
  Z31632A: 5 bar
  Z31632B: 5 bar
  Z31632C: 3 bar
  Z31632D: 5 bar
  Z31632E: 5 bar
  Z31632F: 5 bar
  Rysunek C przedstawia dopusz-
  czone zakresy zastosowania.
  Należy mieć na uwadze, że
  wodoszczelność nie jest trwałym
  przymiotem. Powinna ona b
  co rocznie kontrolowana, a
  zwłaszcza przed szczegόlnymi
  obciążeniami ze względu na to,
  że zabudowane elementy
  uszczelniające tracą z czasem
  oraz przez codzienny użytek
  swoją funkcjonalność.
  Q
  Usuwanie segmentów
  (Z31632B)
  Wskazówka: Segmenty, które
  można usunąć oznakowane są
  strzałką. Są one połączone sztyfta-
  mi. Można je wysunąć w kierunku
  strzałki.
  Zegarek
  Q
  Uruchomienie
  Q
  Wymiana baterii
  Wskazówka: Wymiany baterii
  dokonuj w specjalistycznym sklepie.
  Q
  Wyświetlacz
  1
  Wskazówka minutowa
  2
  Główka naciągowa
  3
  Wskazówka sekundowa
  4
  Wskazówka godzinowa
  5
  Pozycja 1
  Q
  Nastawianie czasu
  1. Do nastawienia czasu pros
  wyciągnąć główkę naciągową
  2
  do poz. 1
  5
  .
  2. Pokręcając główką naciągową
  zegarka
  2
  nastawić godziny i
  minuty
  4
  ,
  1
  .
  3. Po wciśnięciu główki naciągowej
  zegarka
  2
  ponownie w jej
  położenie normalne, wystartuje
  wskazówka sekundowa
  3
  .
  Q
  Wodoszczelność
  J Niniejszy zegarek posiada
  PL PL PL PL
  léket az ajánlott gyűjtőcégeken
  keresztül.
  Pb
  Az elemek hibás
  mentesítése miatt
  előálló környezeti
  károsodások!
  Az elemeket nem szabad a háztartá-
  si szeméttel mentesíteni. Mérge
  hatású nehézfémeket tartalmazhat-
  nak és ezért különleges kezelöést
  ígénylő hulladékoknak számítanak.
  A nehézfémek szimbólumai a követ-
  kezők: Cd = kádmium, Hg = higany,
  Pb = ólom. Ezért juttassa el az el-
  használt elemeket egy községi
  gyűjtőhelyre.
  Q
  Tisztítás és ápolás
  j A terméket csak kívülről tisztítsa
  meg egy puha és száraz kendővel.
  Q
  Megsemmisítés
  A csomagolás környezet-
  barát anyagokból áll, me-
  lyeket a helyi újrahaszno-
  sító gyűjtőhelyeken tud
  leadni.
  A kiszolgált termék megsemmisítésé-
  nek lehetőségeiről tájékozódjon a köz-
  ségi vagy városi önkormányzatnál.
  A kiszolgált terméket a
  környezetvédelem érdeké-
  ben ne dobja a háztartási
  hulladékba, hanem gon-
  doskodjon a szakszerű
  hulladékkezelésről. A
  gyűjtőhelyekről és azok
  nyitvatartási idejéről az il-
  letékes önkormányzatnál
  tájékozódhat.
  A hibás vagy elhasznált elemeket a
  2006 / 66 / EC irányelv
  értelmébenreciklálni kell. Juttassa
  vissza az elemeket és / vagy a készü-
  Q
  Vízhatlanság
  J Ez az óra a következő DIN
  8310 szerinti vízhatlansági
  besorolással rendelkezik :
  Z31632A: 5 bar
  Z31632B: 5 bar
  Z31632C: 3 bar
  Z31632D: 5 bar
  Z31632E: 5 bar
  Z31632F: 5 bar
  A C-ábra a megengedett
  alkalmazási területeket mutatja.
  Kérjük vegye figyelembe, hogy
  a vízhatlanság nem maradandó
  tulajdonság. Azt évente és külö-
  nösen különleges terhelések előtt
  meg kell vizsgálni, mivel a be-
  épített tömítési elemek működési
  képességei a mindennapi hasz-
  nálat folyamán legyengülnek.
  Q
  Szegmensek
  eltávolítása
  (Z31632B)
  Utalás: Azok a szegmensek, ame-
  lyeket el lehet távolítani, nyílakkal
  vannak megjelölve. Azok nyílakkal
  vannak egymással összekötve. Ezek
  a csapszegek a nyíl irányában kitol-
  hatók.
  Karóra
  Q
  Előkészületek
  használat előtt
  Q
  Elemcsere
  Megjegyzés: Az elemcserét
  végeztesse el egy szaküzletben.
  Q
  Jelzés
  1
  Percmutató
  2
  Korona
  3
  Másodpercmutató
  4
  Óramutató
  5
  1. helyzet
  Q
  Az időpont beállítása
  1. A pontos idő beállításához
  húzza ki a koronát
  2
  a 1.
  helyzetig
  5
  .
  2. A korona
  2
  csavarásával állítsa
  be az órákat és a perceket
  4
  ,
  1
  .
  3. Mihelyt a koronát
  2
  újra visz-
  szanyomta a normál helyzetbe,
  a másodpercmutató
  3
  beindul.
  HU
  HU HU HU SI
  Ročna ura
  Q
  Priprava za uporabo
  Q
  Zamenjava baterije
  Opomba: Baterije zamenjajte v
  specializirani trgovini.
  Q
  Prikaz
  1
  Minutni kazalec
  2
  Kronica
  3
  Sekundni kazalec
  4
  Urni kazalec
  5
  Pozicija 1
  Q
  Nastavljanje časa
  1. Za nastavljanje časa kronico
  2
  potegnite ven do položaja 1
  5
  .
  2. Z vrenjem kronice
  2
  nastavite
  ure in minute
  4
  ,
  1
  .
  3. Takoj ko kronico
  2
  potisnete
  nazaj v normalni položaj, sekun-
  dni kazalec
  3
  začne teči.
  Q
  Vodotesnost
  J Ta ura ima naslednjo klasifikacijo
  vodotesnosti v skladu z
  DIN 8310:
  Z31632A: 5 bar
  Q
  Odstranitev
  Embalaža je sestavljena
  iz okolju prijaznih materi-
  alov, ki jih lahko reciklira-
  te preko krajevnih otokov
  za recikliranje.
  O možnostih odstranjevanja izrablje-
  nih električnih naprav vprašajte na
  vaši občinski ali mestni upravi.
  Ko je vaš izdelek odslužil,
  ga zaradi varovanja okolja
  ne odvrzite med hišne od-
  padke, temveč ga odstrani-
  te okolju prijazno. O zbirnih
  mestih in njihovih delovnih
  časih se lahko pozanimate
  pri vaši občinski upravi.
  Pokvarjene ali iztrošene baterije je
  treba reciklirati v skladu z direktivo
  2006 / 66 / EC. Baterije in / ali na-
  pravo oddajte na enem od ponujenih
  zbirnih mestih.
  Pb
  Škoda na okolju za-
  radi napačnega od-
  stranjevanja baterij!
  Baterij se ne sme odstraniti skupaj s hi-
  Z31632B: 5 bar
  Z31632C: 3 bar
  Z31632D: 5 bar
  Z31632E: 5 bar
  Z31632F: 5 bar
  Slika C prikazuje dovoljena
  območja uporabe. Prosimo upo-
  števajte, da vodotesnost ni trajna
  lastnost. Vsako leto in še posebej
  pred posebnimi obremenitvami
  jo je potrebno testirati, ker lahko
  delovanje vgrajenih tesnilnih
  elementov v vsakodnevni uporabi
  popusti.
  Q
  Odvzemanje
  segmentov
  (Z31632B)
  Opozorilo: Segmenti, ki se jih lah-
  ko odstrani, so označeni s puščico.
  Med seboj so združeni z zatiči. Le-te
  se lahko potisne ven v smeri puščice.
  Q
  Čiščenje in nega
  j Izdelek čistite samo zunanje z
  mehko, suho krpo.
  SI SI
  ARMBANDUHR
  Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Auriol IAN 91943

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Auriol IAN 91943 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Auriol IAN 91943 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Auriol IAN 91943 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Órák kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 7.5. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Angol, Német, Lengyel, Szlovák, Szlovén. Van kérdése a (z) Auriol IAN 91943 kapcsán, vagy segítségre van szüksége?