Asko CI4964 használati utasítás

Asko CI4964
5.3 · 1
PDF használati utasítás
 · 12 oldalak
Angol
használati utasításAsko CI4964

Kära kund,

Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är en kombination av rena linjer, var-dagsfunktionalitet och hög kvalitet. För att få bästa möjliga nytta av er nya maskin, rekommenderar vi er att läsa denna bruksanvisning innan ni använder maskinen.

Säkerhetsanvisningar

Allmänt
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om installation och underhåll som du bör läsa igenom mycket noga. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. • Elinstallation, om sådan krävs, ska göras av behö-rig fackman.• Använd skyddshandskar under installationen. du kan komma åt vassa kanter!• Maskinen är inte avsedd att användas av personer (även barn) som är fysiskt eller psykiskt handikap-pade eller saknar erfarenhet och kunskap. Sådana personer måste få instruktion av den person som har ansvaret för deras säkerhet, hur maskinen ska användas.• Fläkten får inte köras utan fettfilter.• Fläkten får ej anslutas till kanal för rökgaser.• Fläkten måste rengöras på insidan och utsidan minst en gång i månaden. Undermålig skötsel och rengöring utgör brandrisk.• Kontrollera aldrig fett- eller kolfilter när fläkten är i drift.• Det är inte tillåtet att flambera under fläktkåpan.• Vid stekning måste stekkärlet hållas under ständig uppsikt. Överhettad olja kan utgöra en brandrisk.• Dra alltid ut stickproppen före underhållsarbeten.• Fläktkåpan får inte användas av små barn.• Om fläktkåpan används samtidigt med en häll som drivs av gas måste det finnas tillräcklig ven-tilation i rummet för att undvika undertryck som kan släcka gas lågan.
Installation
Se bifogad installationsanvisning.
Elsäkerhet
Kontrollera på typskylten (placerad inuti fläktkåpan) att angivna spännings- och strömvärden överens-stämmer med elnätet och att stickproppen passar till uttaget. Konsultera behörig elektriker vid minsta tvekan.
Återvinning
Den här maskinen är tillverkad och märkt för återvinning. För att förhindra personskador måste maskinen göras obrukbar efter beslut att skrota ma-skinen. Kontakta din kommun för information om var och hur din maskin skall återvinnas på rätt sätt.
!
Rengöring av fettfilter
Fettfiltren ska rengöras vid indikation i displayen eller minst varannan månad.
Byte av kolfilter
Kolfiltren ska bytas minst var tredje månad, vid normal användning av fläkten.
Diska fettfilter i diskmaskin
1. Öppna luckan genom att lyfta upp fläktkåpans lucka (samma princip gäller för tak-hängda fläktar). För modeller med automatisk lucköppning: starta först fläkten (luckan öppnar sig). 2. Öppna låsmekanismen på fettfiltret.3. Rengör filtren i en lösning av vatten och ett neutralt rengöringsmedel.Låt filtren ligga en stund i lösningen. Skölj noga med varmt vatten och låt filtren torka (Öppningarna ska vara placerade nedåt, så att vattnet rinner ut).4. Sätt tillbaka filtren.
Allmänt om rengöring
För att fläktkåpan ska fungera korrekt krävs regelbundet underhåll, framför allt när det gäller fett- och kolfilter.Rengör fläkten och andra ytor på fläktkåpan regelbundet med en trasa som fuktats med denaturerad alkohol eller ett flytande rengö-ringsmedel som inte repar.Kolfiltren renar den cirkulerande omgivnings-luften. Dessa filter kan varken tvättas eller återanvändas och måste bytas minst var fjärde månad. Hur snabbt kolfiltren mättas beror på hur ofta fläkten används, vilken typ av mat som tillagas och hur ofta fettfiltren rengörs.

Skötsel och rengöring

Problem Möjlig orsak Lösning
Fläktkåpan fung-erar inteIngen strömförsörjning • Kontrollera att stickprop-pen är ansluten• Kontrollera att Hu-vudströmbrytaren är påslagen.• Kontrollera husets säk-ringar (proppar).Dåligt luftflöde • Fettfiltren av aluminium är igensatta• Kolfiltren är igensatta• Rengör fettfiltren och sätt tillbaka dem när de torkat.• Byt kolfilter.Motorn är igång, men det finns inget luftflöde• Spjällventilen kärvar • Kontakta service

Felsökning

Modeller

MILJÖMÄRKT trycksak 341 293
Problem Möjlig orsak Lösning
Motorn stängs av efter några minuter• Överhettningsskyddet har aktiverats.• Fläktkåpan har installerats för nära spisen• Köket är inte tillräckligt ventilerat.• Kåpan måste vara minst 65 cm från spisen.Stark lukt av matos• Inga kolfilter har monte-rats.• Vid cirkulationsdrift måste kolfiltren vara monterade.Olja droppar ned på spisen• Fettfiltren av aluminium är mättade• Rengör fettfiltren.Surrande ljud • Något vidrör fläktvingarna • Kontakta service

GARANTI OCH SERVICE

Innan du beställer service, läs ovanstående kapitel FELSÖKNING.För mer information om service och garanti, se medföljande separat information.
Rikta LED-lampa
Byte av LED-lampa för endast göras av behörig elektriker.
!
CW4624/CW4924 CW4944 CW4664/CW4964/CI4964Om du diskar fettfiltren i diskmaskin: diska enbart fettfiltren och inget annat eftersom matrester från övrig disk kan sätta sig i filtret.Tryck på ena sidan av LED-lampan för att rikta den antingen framåt eller bakåt.

Bruksanvisning

Fläktkåpa
Vägg och takhängd
CW4624, CW4924, CW4944, CW4664, CW4964, CI4964
1. Ta bort fettfiltren.2. Tryck på filterinsatsens klämmor och dra bakåt för att ta ut kolfiltret. Art Nr: 2020192 Rev. 02 SVRätten till ändringar förbehålles.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Asko CI4964 használati utasítását. Ez a használati útmutató a légvezető búrák kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 5.3. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Angol. Van kérdése a (z) Asko CI4964 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Kell segítség?

Kérdése van a Asko -val/-vel kapcsolatban és nem találja a választ a kézikönyvben? Tegye fel itt a kérdését! Kérjük, adjon világos és átfogó leírást a problémáról és kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Asko tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Kérdések száma: 0

Általános
Asko
CI4964
légvezető búra
Angol
Használati utasítás (PDF)

Nem találja a választ a kérdésére a kézikönyvben? A választ a kérdésére a Asko CI4964 szóló GYIK részben találhatja meg lentebb.

Nem szerepel a kérdésed? Itt tedd fel kérdéseidet

Nincs eredmény