AquaPur IAN 104282

AquaPur IAN 104282 kézikönyv

 • max. 5 kg
  ca. 114 cm
  ca. 90 cm
  ca. 34 cm
  max. 20 kg
  max. 8 kg
  02 / 2015
  CS98087
  4
  295 x 430 mm
  Operating Instructions for Ironing Board
  Please read instructions for use carefully and keep for reference.
  Instructions on use: Using one hand, hold the folded ironing board with the metal plate face up and
  squeeze the height adjustment lever with your other hand. The stand opens to its maximum position.(1) To
  adjust the height of the ironing board, hold the stand with both hands and pull on the lever at the side to release
  the catch. Set the desired height and let go of the lever so that the stand locks into place.(2) To fold the ironing
  board together, simply squeeze the height adjustment lever, push the legs of the stand back until they touch the
  underside of the ironing board, and allow the safety catch to engage with the clinch bolt. Ensure that the device
  is on a level surface and is fully engaged.
  Safety instructions: Be careful with your hands and ngers whenever you set up the ironing board or fold it
  together. Do not leave the iron on the ironing board for any length of time. This is not a toy. Please keep children
  at a distance. Do not sit on or lean against the ironing board. This ironing board is only designed for domestic
  use. There is a hazard from hot water or steam dripping from the mesh of the ironing board. The iron rest may
  become hot if used for any lengthy period. Pay attention to directions already mentioned in order to avoid re
  injuries. Any professional use, use under inappropriate conditions and handling of the ironing board that deviates
  from the instructions on use is prohibited. Never attempt to repair the equipment yourself. Keep the equipment
  away from water and other liquids.
  Care instructions ironing board cover: 100 % cotton
  Importer: CASA SI GmbH, Obkirchergasse 36, A-1190 Wien, Austria
  GB
  Bedienungsanleitung Bügeltisch
  Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.
  Gebrauchsanweisung: Halten Sie den zusammengeklappten Bügeltisch mit der Bügeloberäche nach
  oben und drücken Sie den Höhenverstellhebel mit der anderen Hand. Das Gestell öffnet sich bis zur maximalen
  Position (1). Um die Höhe des Bügeltisches einzustellen, halten Sie ihn mit beiden Händen fest und ziehen am
  Hebel an der Seite, um die Verriegelung zu lösen. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein und lassen Sie den
  Hebel los, damit das Gestell einrastet (2). Um den Bügeltisch zusammenzuklappen, drücken Sie einfach auf den
  Höhenverstellhebel und schieben Sie die Standbeine zurück, bis diese die Unterseite des Bügeltisches berühren
  und lassen Sie den Sicherheitsriegel am Nietbolzen festhaken. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf gerader
  Ebene steht und vollkommen eingerastet ist.
  Sicherheitshinweise: Achten Sie auf Ihre Hände und Finger, wenn Sie den Bügeltisch aufstellen oder
  zusammenklappen. Lassen Sie das Bügeleisen nicht längere Zeit auf dem Bügelbrett stehen. Dies ist kein Spiel
  -
  zeug. Bitte halten Sie Kinder fern. Setzen Sie sich weder auf den Bügeltisch, noch lehnen Sie sich an. Dieser
  Bügeltisch wurde ausschließlich für den Hausgebrauch konzipiert. Gefahr durch heißes Wasser oder Dampf,
  welches vom Streckmetall des Bügeltisches abtropfen kann. Die Bügeleisenablage kann sich bei längerem Ge
  -
  brauch erhitzen. Um Brandverletzungen zu vermeiden, achten Sie auf bereits erwähnte Hinweise. Jeder pro-
  fessionelle Einsatz, jede Benutzung unter ungeeigneten oder eine von der Gebrauchsanweisung abweichende
  Handhabung des Bügeltisches sind verboten. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Halten Sie das
  Gerät von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
  Pegehinweis Baumwollbezug: 100 % Baumwolle
  Importeur: CASA SI GmbH, Obkirchergasse 36, A-1190 Wien, Österreich
  DE AT CH
  CASA SI
  Marketing- und VertriebsgmbH
  Obkirchergasse 36, A-1190 Wien / Vienna, Austria
  T +43 -1-440-28-62
  F +43 -1-440-28-62-17
  E ofce@casasi.com
  www.casasi.com
  Serviceadresse / Service Address
  Instrukcja obsługi – deska do prasowania
  Proszę dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją na później.
  Wskazówki dotyczące użytkowania: Złożodesustawtak, by metalowa podpórka na żelazko
  zwrócona była do ry, a drugą nacisnąć drążek regulacji wysokości deski. Deska rozkłada się do mak-
  symalnej pozycji (1). Aby ustawić jej wysokość, należy przytrzymać oburącz i w celu zwolnienia blokady
  pocgnąć drążek znajdując się z boku. Deskę ustawić na odpowiedniej wysokości i puścić drążek, do za-
  blokowania konstrukcji deski (2). Aby ożyć deskę, należy nacisnąć drążek regulacji wysokości, a następnie
  ożyć stelaż do oparcia na nim spodniej części deski. Na zakończenie mocujemy zasuwę zabezpieczającą
  zaczepiając ją na haczyku. Należy się upewnić, czy deska jest ustawiona na równej powierzchni i czy jest dobrze
  zablokowana.
  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Podczas rozkładania deski proszę uważać na ręce i palce.
  ączonego żelazka nie należy pozostawiać zbyt długo na desce do prasowania. Deska nie uży do zabawy.
  Prosnie pozwalać dzieciom bawić się deską, nie sadzich na niej, ani nie pozwalać się im o nią opierać.
  Deska przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego. Gorąca woda lub para kapiąca z metalowych części
  może stanowić zagrożenie. Przy dłuższym użytkowaniu podpórka na żelazko może się mocno rozgrzewać.
  Zabrania się stosowania deski w profesjonalnych prasowalniach, ytkowania jej w niewłaściwych warunkach
  oraz posługiwania się nią w sposób odbiegający od opisanego w instrukcji obsługi. Aby uniknąć pożaru, należy
  przestrzegać podanych wskazówek. Proszę nie podejmować prób samodzielnej naprawy deski. Deskę należy
  przechowywać z dla od wody i innych cieczy.
  Pokrycie: 100 % Bawełna. Konserwacja:
  Importer: CASA SI GmbH, Obkirchergasse 36, A-1190 Wien, Austria
  PL
  Kezelési leírás vasalóállványhoz
  Kérjük gyelmesen olvassa el és tartsa be a használati utasítást.
  Használati útmutató: Tartsa az összecsukott vasalóállványt a fémlappal felfelé, és nyomja be a magas-
  ság-beállító kart a másik kezével. Az állvány kinyílik a maximális pozícióig (1). A kívánt magasság beállításához
  tartsa mindkét kezével a vasalóállványt, és közben tartsa nyomva az oldalt lévő kart, hogy kioldja a zárószer-
  kezetet. Állítsa be a kívánt magasságot, majd engedje el a kart, hogy az állvány gzüljön ebben a pozícióban
  (2). A vasalóállvány összecsukásá-hoz nyomja meg a magasság-beállító kart, és az állvány lábait nyomja vissza
  addig, míg a vasadeszka alsó részéhez érnek. Ezután kattintsa be a biztonsági kampót a szegecszárba. Csak
  egyenes talajon használja.
  Biztonsági gyelmeztetés: Ügyeljen a kezére és az ujjaira, mikor kinyitja, illetve összecsukja a vasa-
  lóállványt! A vasalót ne tartsa hosszabb időn át a vasalóállványon. Ez nem játékszer, kérjük, tartsa távol tőle a
  gyerekeket. Ne üljön rá a vasalóállványra, és ne is támaszkodjon neki! Ez a vasalóállvány kizárólag házi haszná-
  latra készült. A vasalóállvány fémszerkezetéről esetlegesen lecsöpögő forró víz, vagy gőz veszélyt jelenthet. A
  vasaló-tartólap hosszú ideig tartó használat során átforrósodhat. A vasalóállvány mindenfajta foglalkozásszerű
  felhasználása, alkalmatlan személy általi, vagy a használati útmutatótól eltérő használata tilos. Soha ne próbálja
  meg saját kezűleg megjavítani az eszközt! Víztől és egyéb folyadékoktól tartsa távol a készüléket!
  A pamut huzat kezelési útmutatója: 100 % pamut
  Importálja: CASA SI GmbH, Obkirchergasse 36, A-1190 Wien / Bécs, Ausztria
  HU
  Navodilo Za Rokovanje z likalno mizo
  Pazljivo preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo rabo.
  Navodilo za uporabo: Držite zloženo likalno mizo tako, da je kovinska plošča obrnjena navzgor in z drugo
  roko pritisnite na ročico za nastavitev višine. Ogrodje se tako odpre do maksimalnega položaja.(1) Če želite
  nastaviti višino likalnej mizej, o primite trdno z obema rokama ter povlecite ročico na strani, s čimer boste sprostili
  zaporo. Nato nastavite željeno višino in spustite ročico, da se ogrodje samo zaskoči. (2) Če želite likalno mizo
  zložiti, pritisnite enostavno na ročico za nastavitev višine ter potistnite nosilne noge nazaj, dokler se ne boste
  dotaknili spodnje strani likalne mize, nato da pritrdite varnostno zaporo na kovici. Zagotovite, da naprava stoji na
  ravni površini in da se je popolnoma zaskočila.
  Varnostni napotki: Pažljivo preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo rabo. Pazite svoje roke
  in prste, ko boste likalno mizo postavljali ali jo zlagali skupaj. Likalnika ne puščajte dlje časa stati na likalni mizi.
  Likalna miza ni igra. Prosimo, držite jo stran od otrok. Na likalno mizo se ne usedajte, niti se nanjo naslanjajte.
  Ta likalna miza je bila zasnovana izključno za uporabo doma oz. v gospodinjstvu. Obstoji nevarnost stika z vročo
  vodo ali s paro, ki lahko kaplja s kovinskega dela likalne mize. Odlagalna površina za likalnik se lahko ob daljši
  uporabi segreje. Za preprečitev opeklin upoštevajte že omenjena navodila. Prepovedana je vsakršna uporaba v
  profeionalne namene, vsako neustrezno oz. neprimerno rokovanje z likalno mizo, ki bi odstopalo od tega navodila
  za uporabo. Naprave nikdar ne poizkušajte po pravljati sami. Držite to napravo stran od vode ali drugih tekočin.
  Vzdevanje Bombažna pevleka: 100 % bomab
  Prodajalec: CASA SI GmbH, Obkirchergasse 36, A-1190 Wien, Austria
  SI
  Návod k obsluze žehlícího prkna
  Návod k použití po pečlivém přečtení uschovejte.
  Návod k použití: Složené žehlící prkno podržte kovovou deskou vzhůru a druhou rukou stiskněte páku
  výškového nastavení. Opěrný rám se otevře do maximálnej pozice.(1) Výšku žehlícího prkna nastavíte tak, že je
  objěma rukama podržíte a zatáhnete za postranní páku. Tím uvolníte uzamčení. Nastavte požadovanou výšku
  a páku uvolnete tak, aby se opěrný rám uzamkl.(2) Žehlící prkno zložíte tak, že poze stisknete páku výškového
  nastavení a zatlačíte opěrné nožičky se dotknou spodní části žehlícího prkna a zaháknete bezpečnostní
  zápádku o za klínek. Ubezpečte se, zda žehlící prkno stálo na rovné podlaze, a je zcela stabilní.
  Bezpečnostní pokyny: Při rozkládání a skládání žehlícího prkna si dávejte pozor na ruky a prsty. Žehličku
  nenechávejte stáť delší dobu na žehlícím prkne. Žehlíci prkno není na hrání. Nenechávejte je v dosahu detí. Na
  žehlící prkno si nesadejte ani se oň neopírejte. Toto žehlící prkno bylo navrhnute pouze na použití v domácnos
  -
  tech. Nebezpečenství horké vody a páry, keré mohou odkvapkávat z ochranního plechu žehlícího prkna. Od-
  kladací prostor pro žehličku se po delší používání může rozpálit. Pro zachování požárnej bezpečnosti dodržujte
  uvedené pokyny. Neprofesionál použíní, nebo používá nevhodm spůsobem nebo spůsobem odlišním od
  návodu použití je zakázáno. Výrobek chraňte před vodou a jinými kapalinami.
  Bezpečnostný povrchový poťah: 100 % Bavlna
  Dovozca: CASA SI GmbH, Obkirchergasse 36, A-1190 Wien, Austria
  CZ
  Návod na obsluhu žehliaceho stola
  Návod na použitie po dôkladnom prečítaní uschovajte.
  Návod na poitie: Zle žehliaci sl podržte kovovou doskou nahor a druhou rukou stlačte páku výško-
  ho nastavenia. Oporný rám sa otvo do maximálnej polohy.(1) Výšku žehliaceho stola nastavíte tak, že ho obi-
  dvoma rukami podržíte a zatiahnete bočnúku.m uvoľníte zablokovanie. Nastavte požadovanú výšku a páku
  uvoľnite tak, aby sa oporný rám uzamkol.(2) Žehliaci stôl zložíte tak, že iba stlačíte páku výškového nastavenia
  a zatlačíte oporné nožičky, až sa dotknú spodnej časti žehliacej dosky a začkujete bezpečnostnú západku o
  driek nitu. Ubezpečte sa, aby žehliaci stôl stál pevne na rovnej ploche, a je dokonale stabilný.
  Bezpečnostné pokyny: Pri rozkladaní a skladaní žehliaceho stola si dávajte pozor na ruky a prsty. Žehl-
  ku nenechávajte stáť dliu dobu na žehliacom stole. Žehliaci stôl nie je hrka. Nenechávajte ho v dosahu detí.
  Na žehliaci stôl si nesadajte ani sa neopierajte. Tento žehliaci stôl bol navrhnutý výlučne na použitie v do-
  mácnosti. Nebezpečenstvo horúcej vody a pary, ktoré môžu odkvapkávať z ochranného plechu žehliaceho stola.
  Odkladací priestor pre žehličku sa po dlhšom použí-vaní môže rozpáliť. Pre zachovanie požiarnej bezpečnosti
  dodržujte uvedené pokyny. Akékoľvek neprofesionálne používanie, používanie nevhodným spôsobom alebo
  spôsobom odlišným od návodu na použitie je zakázané. Nikdy sa nepokúšajte výrobok opraviť sami. robok
  chráňte pred vodou a inými kvapalinami.
  Bezpečnostný povrchový poťah: 100 % Bavlna
  Dovozca: CASA SI GmbH, Obkirchergasse 36, A-1190 Wien, Austria
  SK

Kérdése van a következővel kapcsolatban: AquaPur IAN 104282?

Tegye fel a/az AquaPur IAN 104282 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az AquaPur IAN 104282 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Tekintse meg itt ingyenesen a/az AquaPur IAN 104282 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más AquaPur IAN 104282 tulajdonosoknak.