Acme Made HE13

Acme Made HE13 kézikönyv

 • GB
  USER MANUAL
  Headphones maintenance:
  Connect headphones to the device. Wear headphones correctly. Earcup, which is marked
  with L letter, must be set on left ear and earcup, which is marked with R letter - on right ear.
  Cautions:
  • Donotlistenathighervolumesforalongtime.
  • Donottrytobreakearphones.
  • Handlewithcare.Avoidcontactfromwaterandotherliquid.Avoidcontactwithhigh
  temperature and sharp objects.
  Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Symbol
  The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be treated as
  household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
  protect the environment. For more detailed information about the recycling of
  this product, please contact your local authority, your household waste disposal
  service provider or the shop where you purchased the product.
  EU Declaration
  ACME Europe hereby declares that this equipment is in compliance with the essential
  requirementsandotherrelevantprovisionsof:
  EMC 2014/30/EUDirective;
  RoHS 2011/65/EUDirective.
  Thedeclarationofconformitycanbeaccessedat:
  http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
  LT
  VARTOTOJO GIDAS
  Ausinių priežiūra:
  Prijunkite ausines prie įrenginio.Tinkamai užsidėkite ausines. Ausinė pažymėta L raide
  turi būti dedama ant kairiosios ausies, o ausinė, pažymėta R raide turi būti dedama ant
  dešiniosios ausies.
  Įspėjimai:
  • Venkiteilgo,labaigarsausausiniųklausymo.
  • Nebandykiteardytiausinių.
  • Prižiūrėkiteausines,saugokitenuovandensarkituskysčių,beikontaktųsuaštriaisar
  karštais objektais.
  Elektroninių atliekų ir elektroninės įrangos (WEEE) ženklas
  WEEE ženklu nurodoma, kad gaminys negali būti panaudotas kaip namų
  apyvokos atlieka. Užtikrindami, kad šis gaminys būtų išmestas pagal taisykles,
  Jūspadėsiteaplinkai.Norėdamisužinotidaugiauinformacijosapiešiogaminio
  perdirbimą, susisiekite su savo vietinės valdžios institucija, Jūsų namų ūkiui
  priklausančiuatliekųpaslaugųteikėjuarbaparduotuve,iškuriospirkotešįgaminį.
  ES Atitikties deklaracija
  „ACMEEurope“pareiškia,kadšiįrangaatitinkašiusteisėsaktus:
  EMC 2014/30/ESDirektyva;
  RoHS 2011/65/ESDirektyva.
  Atitiktiesdeklaracijostekstasprieinamasšiuointernetoadresu:
  http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
  LV
  LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
  Austiņu kopšana:
  Iespraudiet austiņu vadu austiņām paredzētā kontaktligzdā. Uzlieciet pareizi austiņas –
  austiņa, kas apzīmēta ar burtu L, liekama uz kreisās auss, austiņa, kas apzīmēta ar burtu
  R – uz labās. Pārliecinieties, vai austiņas darbojas.
  Brīdinājumi:
  • Izvairietiesnoilgasskaļasmūzikasklausīšanās.
  • Nemēģinietaustiņasizjaukt.
  • Rūpējietiesparaustiņām.Izvairietiesnosaskarsmesarasiem,karstiempriekšmetiem.
  Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) simbols
  WEEE simbols norāda, ka šis izstrādājums nav likvidējams kopā ar citiem
  mājsaimniecības atkritumiem. Likvidējot šo izstrādājumu pareizi, Jūs palīdzēsit
  aizsargāt apkārtējo vidi. Sīkākai informācijai par šā izstrādājuma pārstrādāšanu,
  lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm, mājsaimniecības atkritumu
  transportēšanas uzņēmumu vai tirdzniecības vietu, kur izstrādājumu iegādājāties.
  ES Deklarācija
  AršoACMEEuropeapliecina,kašīiekārtaatbilstturpmākuzskaitītodirektīvubūtiskajām
  prasībāmuncitiemsaistītajiemnoteikumiem:
  DirektīvaEMC 2014/30/ES
  DirektīvaRoHS 2011/65/ES
  Atbilstībasdeklarācijuvaratrast:
  http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
  EE
  KASUTUSJUHEND
  Tähelepanu:
  Ühendage kõrvaklappide juhtme otsik soovitava seadme kõrvaklapipessa. Asetage
  kõrvaklapid õigesti kõrvadele (L-tähega tähistatud kõrvaklapp tuleb asetada vasakule,
  R-tähega paremale kõrvale). Kontrollige, kas kõrvaklapid töötavad.
  Hoiatus:
  • Ärgekuulakekõrvaklappidegapikkaaegavägavaljuheli.
  • Ärgepüüdkekõrvaklappeosadeksvõtta.
  • Käsitsege kõrvaklappe hoolikalt. Vältige kõrvaklappide kontakti teravate või tuliste.
  esemetega, mis võivad kõrvaklappe kahjustada või nende töö halvata.
  Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) sümbol
  WEEE-sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka.
  Toote õigel kõrvaldamisel aitate kaitsta keskkonda. Üksikasjalikuma teabe
  saamiseksselletooteümbertöötlemisekohtapöördugekohalikkuomavalitsusse,
  jäätmekäitlusettevõttesse või kauplusesse, kust te toote ostsite.
  ELI deklaratsioon
  ACME Euroopa teatab, et antud seade vastab järgmiste dokumentide põhinõuetele ja
  muudeleasjaomastelesätetele:
  EMC 2014/30/EL direktiiv
  RoHS 2011/65/EL direktiiv
  Vastavusdeklaratsioonigasaabtutvudaveebisaidil
  http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
  ACME HE13 EARPHONES
  HU
  HASZNÁLATI ÚTMUTA
  A fejhallgató karbantartása:
  Csatlakoztassaafejhallgatótakészülékhez.Afejhallgatótmegfelelőpozícióbankellviselni.
  AzLbetűveljelöltfültoknakabal,azRbetűveljelöltnekajobbfülrekellkerülnie.
  Figyelmeztetések:
  • Ahosszúideigtartó,nagyhangerejűhasználatkerülendő.
  • Nepróbáljamegtörniafülhallgatókat.
  • Óvatoshasználatotigényel.Avízzel ésegyébfolyadékkalvalóérintkezéskerülendő.A
  magashőmérséklettel,ill.élestárgyakkalvalóérintkezéskerülendő.
  Az elektromos és elektronikus hulladékok jele (WEEE)
  Ez a szimbólum (WEEE) arra utal, hogy a termék nem ártalmatlanítható
  háztartási hulladékként. A termék megfelelő módon való ártalmatlanítása
  hozzájárulakörnyezetvédelméhez.Atermékújrahasznosításávalkapcsolatban
  ahelyiönkormányzat,aháztartásihulladékokszállításávalésártalmatlanításával
  foglalkozószolgáltató,valamintaterméketárusítóüzletszolgálhattovábbitájékoztatással.
  EU nyilatkozat
  ACMEEuropeezútonkijelenti,hogyezakészülékmegfelelazalapvetőkövetelményeinek
  ésegyébvonatkozórendelkezéseineka:
  EMC 2014/30/EUirányelve
  RoHS 2011/65/EU irányelve
  Amegfelelőséginyilatkozatelérhetőitt:
  http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
  SI
  UPORABNIŠKA NAVODILA
  Navodila za uporabo:
  Priključite slušalke na napravo ter jih pravilno namestite. Slušalka označeno s črko L je
  namenjenazalevouhointistasčrkoR,zadesno.
  Opozorila:
  •Prekomernaizpostavitevglasnimzvokomlahkopovzročiokvaresluha.
  •Slušalkneposkušajtezlomitialiodpreti.
  • Slušalke uporabljajteprevidno.Izdekla ne izpostavljajte visokim temperaturam, ostrim
  predmetom,vodialidrugimtekočinam.
  Simbol o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)
  UporabasimbolaOEEOpomeni,daizdelkanesmeteodvrečimedgospodinjske
  odpadke.Stembosteohranili,zaščitiliinizboljšaliokoljeterzaščitilizdravjeljudi.
  Zato je pomembno, da se ga odvrže v zbirnem centeru ali pa se ga preda v zbirni
  centerzaOEEO,kiimaobratezapredelavoelektričnihnaprav.
  Izjava EU o skladnosti
  ACMEEuropeizjavlja,dajeopremavskladuzbistvenimizahtevamiindrugimiustreznimi
  določbaminaslednjihdirektiv:
  Direktiva EMC 2014/30/EU
  Direktiva RoHS 2011/65/EU
  Izjavaoskladnostijenavoljonaspletnistrani:
  http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
  ES
  MANUAL DE USUARIO
  Auriculares de mantenimiento:
  Conecte los auriculares al dispositivo. Use los auriculares correctamente. El auricular
  marcadoconlaletraLsedebecolocarenlaorejaizquierdayelauricularmarcadoconla
  letra R en la oreja derecha.
  Precauciones:
  • Noescucheconelvolumenaltodurantemuchotiempo.
  • Notratederomperlosauriculares.
  • Úselosconcuidado.Eviteelcontactodelaguayotroslíquidos.Eviteexponerlosaaltas
  temperaturas y a objetos punzantes.
  Símbolo de Equipos Electrónicos y Eléctricos de Residuos (RAEE)
  El uso del símbolo RAEE indica que este producto no se puede tratar como
  residuodoméstico.Algarantizarqueesteproducto sedesechacorrectamente,
  ayudaráaprotegerelmedioambiente.Paraobtenermásinformacióndetallada
  sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades
  locales, el proveedor de servicios de recogida de basura doméstica o la tienda donde
  adquirióelproducto.
  Declaración de la UE
  ACME Europe declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras
  disposicionespertinentesde:
  DirectivaEMC 2014/30/UE
  DirectivaRoHS 2011/65/UE
  LaDeclaracióndeConformidadsepuedeconsultaren:
  http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
  HR
  UPUTE ZA UPOTREBU
  Održavanje slušalica:
  Spojiteslušalicenauređaj.Slušalicenositenaispravannačin.Ušnijastučićoznačenslovom
  Ltrebapostavitinalijevouho,ajastučićoznačenslovomRnadesnouho.
  Oprez:
  • Neslušajteduljevrijemenavisokojglasnoći.
  • Nepokušavajtestrgatislušalice.
  • Pažljivo postupajte s njima. Izbjegavajte vodu i druge tekućine. Izbjegavajte visoku
  temperaturu i oštre objekte.
  Simbol odlaganja električnog i elektroničkog otpada (WEEE)
  SimbolWEEEoznačavadasesovimuređajemnesmijepostupatikaoskućnim
  otpadom. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda doprinijet ćete očuvanju
  okoliša. Za pojedinosti o recikliranju proizvoda obratite se lokalnim vlastima,
  pružateljuuslugeodlaganjakućnogotpadailitrgoviniukojojstekupiliproizvod.
  EU izjava
  ACMEEuropeovimeizjavljujedajeovaopremauskladusosnovnimzahtjevimaidrugim
  odgovarajućimodredbama:
  DirectivaEMC 2014/30/EU
  DirectivaRoHS 2011/65/EU
  Izjaviosukladnostimožesepristupitina:
  http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Acme Made HE13?

Tegye fel a/az Acme Made HE13 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Acme Made HE13 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Acme Made HE13 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Acme Made HE13 tulajdonosoknak.

Termékleírás

Márka Acme
Modell Made HE13
Termék Fejhallgató
EAN []
Nyelv Angol, Német, Spanyol, Lengyel, Román, Magyar, Szlovén, Horvát, Ukrán, Bolgár
Fájltípus PDF
Teljesítmény
Termék típusa Fejhallgató
Használat stílusa Hallójárati
Javasolt felhasználás Zene
A mikrofon típusa -
Termék színe Fekete
Fejhallgató típusa Binaural
Csatlakozók és csatlakozási felületek
3,5 mm-es csatlakozó
2,5 mm-es csatlakozó -
Kapcsolódási technológia Vezetékes
Bluetooth -
USB csatlakoztathatóság -
Fejhallgató
Impedancia 16Ω
Fülösszekötő -
Fejhallgató-frekvencia 20 - 20000Hz

Hasonló termék megvásárlása:

  Kapcsolódó termékek

  Fejhallgató Acme